زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان - دانلود رایگاندانلود رایگان در این بخش به بررسی کارهای گذشته و طبقه­بندی مسائل زمان­بندی پروژه که در مقالات مختلف ارائه شده است می­پردازیم. در این فصل سعی شده است تا یک دید کلی و جامع

دانلود رایگان
زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت-های نگهداری wordچکیده:
کلمات کلیدی:
ماشین­های موازی غیرمرتبط، اثر یادگیری، اثر استهلاک،فعالیت­های نگهداری.
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
1-2. تعریف مسئله 3
1-3. فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه 3
1-4. اهداف تحقیق 4
1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق 4
1-6. محتویات تحقیق 4
1-7. جمع­بندی 4
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 7
2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی 7
2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی 9
2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق 10
2-4-1. مسائل ماشین­های موازی 10
2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری 11
2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی 11
2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک 12
2-5. جمع­بندی 13
فصل سوم: ارائه مدل ریاضی
3-1. مقدمه 14
3-2. تعریف مسئله 14
3-3. فرضیات مسئله 14
3-4. مدل ریاضی پیشنهادی 15
3-4-1. اندیس­ها 15
3-4-2. پارامترهای مسئله 15
3-4-3. متغیرهای تصمیم 15
3-4-4. مدل ریاضی 16
3-4-5. توضیحات مدل 17
3-5. تحلیل حساسیت 17
3-6. پیچیدگی مسئله 22
3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک 24
3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک 25
3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک 26
3-7-3. جامعه اولیه 26
3-7-4. عملیات ژنتیک 27
3-7-4-1.عملگر انتخاب 27
3-7-4-2.عملگر تقاطع 28
3-7-4-3. عملگر جهش 29
3-7-4-4.تابع برازش 30
3-7-4-5. شرط توقف 30
3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری
3-8-1. مقدمه 30
3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه 30
3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر 33
3-8-4. انقلاب 35
3-8-5. جابه­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره 35
3-8-6. رقابت استعماری 36
3-8-7. همگرایی 37
فصل چهارم: یافته­های تحقیق
4-1. مقدمه 41
4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 41
4-2-1. ساختار کروموزوم 41
4-2-2. جمعیت اولیه 42
4-2-3. تابع برازش 42
4-2-4. عملگر تقاطع 43
4-2-5. عملگر جهش 44
4-2-6. ارزیابی فرزندان 45
4-2-7. جست و جوی محلی 45
4-2-8. معیار توقف 45
4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی 46
4-4. نتایج محاسباتی 47
4-4-1. تنظیم پارامترها 47
4-4-2. روش تاگوچی 47
4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک 49
4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری 50
4-5. معیارهای عملکرد
4-5-1. شاخص زمان محاسباتی 52
4-5-2. روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها 52
4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری 55
4-6. جمع­بندی 56
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی
5-1. جمع­بندی 59
5-2. پیشنهادات آتی 59
ضمیمه یک 60
ضمیمه دو 65
منابع و مراجع 71


لیست جدول­ها
عنوانشماره صفحه
جدول 3-1. داده­های مسئله اول برای کار و زمان 18
جدول 3-2. داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری 18
جدول 3-3. داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک 18
جدول 3-4. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول 18
جدول 3-5. داده­های مسئله دوم برای کار و زمان 19
جدول 3-6. داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری 19
جدول 3-7. داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک 20
جدول 3-8. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم 20
جدول 3-9. داده­های مسئله سوم برای کار و زمان 21
جدول 3-10. داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری 21
جدول 3-11. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم 21
جدول 3-12. داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک 22
جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح 49
جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای GA50
جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICAدر سه سطح 50
جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA51
جدول 4-5. نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری 53

فصل اول
کلیات تحقیق
1- نگاهی به مسئله ی زمان بندی
1-1.مقدمه:
1-2. تعریف مسئله:
1-3. اهداف این تحقیق:
1-4. فرضیات مسئله ماشین های موازی این مطالعه:
  • هرکار باید روی یک ماشین انجام شود.
  • تمام کارها در لحظه صفر آماده می­باشند.
  • مدت زمان انجام هرکار بستگی به موقعیت کار بعد از آخرین عملیات نگهداری دارد.
  • شکست کار مجاز نمی­باشد.
  • هر ماشین در هر لحظه می تواند فقط یک کار انجام دهد.
  • زمان انجام عملیات نگهداری تنها می تواند بعد از اتمام یک کار باشد.
  • زمان نگهداری روی هر ماشین ثابت فرض شده است.
  • هر ماشین بعد از انجام عملیات و نگهداری به شرایط اولیه خود بازگشته و استهلاک از نو آغاز می­گردد.
  • تمام ماشین ها توانایی پردازش همه کارها را دارند.
  • زمان پردازش کلیه کارها به یکدیگر نزدیک می­باشد.
1-5. جنبه های نوآوری تحقیق:
1-6. محتويات تحقيق فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
2-2.مروری بر مسائل زمان­بندی
جدول 2-1. محيط­هاي کارگاهي (نماد α)
ساده­ترين شکل و حالت خاص تمامي محيط­هاي کارگاهي ممکن.
تک­ماشينه
m ماشين کاملا يکسان به موازات هم قرار مي­گيرند؛ هرکدام از کارها نياز به يک عمليات دارد و بر روي يکي از ماشين­هاي موجود پردازش مي­شود.
ماشين­هاي موازي يکسان
حالت کلي­تر ماشين­هاي موازي يکسان؛ ماشين­ها داراي سرعت پردازش متفاوت هستند.
ماشين­هاي موازي يکنواخت
حالت کلي­تر ماشين­هاي موازي يکنواخت؛ سرعت پردازش ماشين­ها هم به نوع ماشين و هم به نوع کار بستگي دارد.
ماشين­هاي موازي نامرتبط
m ماشين به صورت متوالي وجود دارد؛ هر کدام از کار­ها بر روي تمامي ماشين­ها پردازش مي­شوند، تمامي کار­ها مسير پردازش يکساني دارند.
کارگاه جرياني
حالت کلي­تر کارگاه جرياني؛ m ايستگاه پردازش به صورت متوالي وجود دارد؛ در هر ايستگاه يکي از حالات سه­گانه ماشين­هاي موازي براي پردازش يک کار رخ مي­دهد.
کارگاه جرياني منعطف
هر کدام از کارها داراي مسير پردازش متمايز بر رويm ماشين موجود مي­باشند.
توليد کارگاهي
حالت کلي­تر توليد کارگاهي؛ m مرکز پردازش وجود دارد؛در هر ايستگاه يکي از حالات سه­گانه ماشين­هاي موازي براي پردازش يک کار رخ مي­دهد.
توليد کارگاهي منعطف
m ماشين وجود دارد؛ هر کدام از کارها بر روي هر کدام از ماشين­ها يک يا چند بار پردازش مي­شود؛ محدوديتي براي مسير پردازش کارها وجود ندارد.
کارگاه باز
جدول 2-2. جزئيات و محدوديت­هاي پردازش کارها (نماد β)
کار نوع j نمي­تواند قبل از زمان آماده­سازي خود () پردازش خود را آغاز کند.
زمان آماده­سازي غير صفر کارها
پردازش يک کار بر روي يک ماشين مي­تواند قبل از زمان تکميل کار قطع شود و کار ديگري بر روي آن ماشين پردازش شود.
شکست کارها
قبل از اينکه يک کار پردازش خود را آغاز کند يک يا چند کار ديگر بايد پردازش شود.
اولويت پردازش کارها
زمان نصب وابسته به توالي بين پردازش کار i و j بر روي ماشين k منظور مي­شود.
زمان نصب وابسته به توالي کارها
,
n کار موجود به f گروه کاري تعلق دارند. اعضاي هر گروه زمان­هاي پردازش متفاوتي دارند ولي آنها مي­توانند به صورت متوالي بر روييک ماشين بدون زمان نصب پردازش شوند.
گروه­هاي کاري
يک ماشين مي تواند دسته­اي از کارها را به طور همزمان پردازش کند و زمان­هاي پردازش يک دسته لزوما برابر نيست.
پردازش دسته­اي
يک ماشين ممکن است به طور مستمر در دسترس نباشد.
خرابي ماشين
مجموعه شامل ماشين­هاي مي­باشد که قادر به پردازش کار نوع j هستند.
دسترسي محدود به ماشين­ها
در مسائل کارگاه جرياني، ترتيبي که کارها بر روي ماشين اول پردازش مي­شوند، در کل سيستم حفظ مي­شود.
جايگشت
در مسائل کارگاه جرياني با بافر محدود، هنگامي­که ظرفيت بافر کامل مي­شود، کار تکميل شده بر روي ماشين بالادست باقي مي­ماند و از پردازش کار بعدي بر روي آن ممانعت مي­شود.
بلوکه شدن
در مسائل کارگاه جرياني، کار­ها نمي­توانند بين دو ماشين متوالي در حالت انتظار قرار گيرند.
بدون انتظار
در مسائل توليد کارگاهي يک کار مي­تواند در يک مرکز کاري بيشتر از يک بار پردازش شود.
گردش مجدد
γ)
زمان تکميل آخرين کاري که سيستم را ترک مي­کند.
زمان تکميل بيشينه
بيشترين انحراف زماني از موعد­هاي تحويل کارها را نشان مي­دهد.
زمان تاخير بيشينه
مجموع زمان­هاي تکميل کارها را اندازه­گيري مي­کند.
زمان تکميل کل
مجموع انحراف­هاي زماني کارها از موعد­هاي تحويل را محاسبه مي­کند.
زمان ديرکرد کل
تعداد کارهاي داراي ديرکرد زماني را محاسبه مي­کند.
تعداد کارهاي با تاخير کل
مجموع زمان­هاي زودکرد و ديرکرد کارها را محاسبه مي­کند.
زمان­هاي زودکرد و ديرکرد کل
مجموع زمان­هاي تکميل وزني کارها را اندازه­گيري مي­کند.
زمان تکميلوزني کل
مجموع انحراف­هاي زماني وزني کارها از موعد­هاي تحويل را محاسبه مي­کند.
زمان ديرکرد وزني کل
تعداد وزني کارهاي داراي ديرکرد زماني را نشان مي­دهد.
تعداد کارهاي با تاخير وزني کل
مجموع زمان­هاي زودکرد و ديرکرد وزني کارها را محاسبه مي­کند.
زمان­هاي زودکرد و ديرکرد وزني کل
2-2-1. تک ماشینه[4]
2-2-2. ماشین­های موازی[5]
2-3. اثر یادگیری در زمان­بندی:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ماشین­های موازی غیرمرتبط


فعالیت­های نگهداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

زبان برنامه‌نویسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تقسیم‌بندی. زبان‌های برنامه‌نویسی را می‌توان از چهار دیدگاه متفاوت مورد بررسی ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

عیب یابی و تعمیر خودرو [آرشيو] - Page 9 - P30World …

سلام هنگامی که ماشین را روشن میکنم (405) یه صدایی شبیه قر قر آب از سمت موتور میاد! خصوصا ...

سیستم بتنی قالب تونلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ …

سیستم بتنی قالب تونلی یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از ...

بخش دوم قوانین مرتبط با وظایف فرهنگ و ارشاد …

ماده واحده – کتابهایی که با نظر حاکم شرع به صورت شرعی و قانونی از افراد و موسسات و ...

آیا قبل حضرت آدم انسان های دیگری بودند؟ آیا تمدن …

با عرض سلام اولا در بعضی از احادیثی که این مطلب را بیان می کند، مطلب به خوبی بیان شده ...

آیا قبل حضرت آدم انسان های دیگری بودند؟ آیا تمدن …

با عرض سلام اولا در بعضی از احادیثی که این مطلب را بیان می کند، مطلب به خوبی بیان شده ...

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق

سلام به همگی :arrow: همونطور که قولش را داده بودم لیستی از عناوین پروژه های کارشناسی برق ...

اطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور

توضیحات. شماره. علامت کارخانه ، شرکت سازنده. 1. تیپ موتور ، مدل. 2. نوع جریان ( مستقیم = g ...

مقاله ای درباره چرخ دنده ها (اجزای ماشین) - 💻بینهایت💻

چرخ دنده‌ها. در دل هر ابزار مکانیکی تعداد زیادی چرخ دنده وجود دارد. تا به حال فکر کرده ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

مهندسی مکانیک - خودرو - laminar.blogfa.com

میل لنگ دارای شکل فضایی خاصی است که با توجه به تعداد لنگ‌هایش با یکدیگر تفاوت می‌کنند.

لبخندهای احمقانه ی یک زن

در سرما . در باد . قدری هیزم را که برای ما مانده بود ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

زبان برنامه‌نویسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تقسیم‌بندی. زبان‌های برنامه‌نویسی را می‌توان از چهار دیدگاه متفاوت مورد بررسی ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

عیب یابی و تعمیر خودرو [آرشيو] - Page 9 - P30World …

سلام هنگامی که ماشین را روشن میکنم (405) یه صدایی شبیه قر قر آب از سمت موتور میاد! خصوصا ...

سیستم بتنی قالب تونلی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ …

سیستم بتنی قالب تونلی یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از ...

بخش دوم قوانین مرتبط با وظایف فرهنگ و ارشاد …

ماده واحده – کتابهایی که با نظر حاکم شرع به صورت شرعی و قانونی از افراد و موسسات و ...

آیا قبل حضرت آدم انسان های دیگری بودند؟ آیا تمدن …

با عرض سلام اولا در بعضی از احادیثی که این مطلب را بیان می کند، مطلب به خوبی بیان شده ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)