مساله مکان یابی تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از مسائلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار گیرد مساله مکان- یابی[2] و استقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون مکان بهینه صنعتی ا

دانلود رایگان
مساله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت بندی شده در حضور منابع فرعی و تقاضای برنولی word کلمات کلیدی:
مساله مکان یابی- تخصیص با محدودیت ظرفیت، تقاضاهای برنولی، برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط، تابع برون سپاری، الگوریتم ژنتیک.
فصلاول:کلیاتتحقیقوساختارپایاننامه.. 1
فصلدوم:مروریبرادبیاتموضوعیمسائلمکانیابی- تخصیصباتقاضایاحتمالی.. 7
فصلسوم :زمینههایعلمیتحقیق.. 17
فصلچهارم : ارائهمدلریاضیوالگوریتمپیشنهادی.. 43
فصلپنجم : نتیجهگیریوپیشنهاداتآتی.. 84
مراجع.. 87
فهرست شکل ها
فصل سوم
فصل چهارم
t- امینکروموزومهایصفرویکو. 58
t- امینکروموزومهایعددصحیحو59
فهرست جداول
فصل اول:کلیات تحقیق و ساختار پایان نامه
1-2- تعریف مسئله 1-3- اهداف تحقیق 1-4- مفروضات تحقیق
  1. با مسئله مکان یابی-تخصیص چند تسهیله با ظرفیت محدود بهمراه تقاضاهای برنولی و منابع فرعی سروکار داریم، یعنی هدف یافتن مکان های بهینه مجموعه ای از تسهیلات در میان تعداد محدودی از نقاط کاندید و تخصیص مشتریان موجود با تقاضاهای برنولی به تسهیلات احداث شده می باشد، بطوریکه مجموع هزینه های مکان یابی، تخصیص مشتریان، هزینه انتظاری سرویس دهی به مشتریان و هزینه مقدار انتظاری تابع برونسپاری مینیمم گردد.
  2. مساله برای کل افق برنامه ریزی در ابتدای دوره سیاست گذاری می کند، یعنی مسئله مکان یابی ایستا می باشد.
  3. فضای حل مسئله گسسته بوده و تعداد نقاط کاندید برای مکان تسهیلات معین می باشد.
  4. هر تسهیل دارای یک منبع فرعی بوده که می تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند.
  5. هرتسهیل و منبع فرعی آن دارای ظرفیت محدود هستند.
  6. هر مشتری موجود دارای مکان ثابت و تقاضای احتمالی با تابع توزیع برنولی می باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه