آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با - دانلود رایگاندانلود رایگان آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانلود رایگان
آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنانمقدمه
در اين فصل به کلياتي در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگيزه تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق، بيان مساله، سوالات تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، اهداف تحقيق، مشکلات تحقيق، ساختار تحقيق، سابقه و پيشينه تحقيق و روش تحقيق بشرح ذيل پرداخته شده است.
الف) انگيزه تحقيق
دفاع از حقوق اتباع هر کشوري بدون توجه به نژاد، زبان، قوميت، جنس و يا هر وجه مميزه ديگري وظيفه و خواست هر دولتي است، در کشور ما طي سه دهه گذشته از مرز هاي شرقي و غربي ورود اتباع خارجي را داشته ايم که آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي و حقوقي براي کشور ما داشته است. از طرفي حقوق بشر و پيمان هاي بين المللي نيز دولت هاي عضو را مکلف مي­کند که حقوق اتباع خود و بيگانه را رعايت نمايد . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسيون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعيت، هويت، و تحصيل کودکان تاکيداتي دارد و يا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعيت کودک است.
ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني هزينه هاي زيادي را بر کشور ما تحميل نموده است. سازمان­ها و نهاد هاي مختلف دولتي، غير دولتي و بين المللي که با مسئله ازدواج غير قانوني با اتباع بيگانه مرتبط هستند، براي حل مشکلات ناشي از آن حسب وظايف قانوني خود به مسئله ورود پيدا کرده، از منظرهاي مختلف به مسئله نگريسته و نسبت به حل آن اقداماتي مي­نمايند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کميسيون حقوقي و قضايي و ساير کميسيون هاي مربوط در مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، نيروي انتظامي، اداره کل امور بيگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمايت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد هاي بين المللي مي­توان به نمايندگي صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمايندگي کميسارياي عالي پناهندگان (UNHCR) ، نمايندگي صندوق جمعيت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهاني (WHO) در جمهوري اسلامي ايران و ساير نهاد ها و نمايندگي هاي مرتبط اشاره داشت.
نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه هاي هويتي و تابعيتي است و چندين سال نيز به عنوان مدير پروژه در اجراي طرح هاي ملي و بين المللي با سازمان هاي بين المللي و نمايندگي هاي اقماري سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و WHO افتخار همکاري داشته است، آثار اين معضل اجتماعي را در حوزه عمل سازمان متبوع خود ديده و تصميم به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک ايراني و حقوق زن ايراني گرفته است. از آنجائيکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعيت فرزندان متولد در ايران از مادر ايراني در قواي مجريه و مقننه کافي به مقصود نبوده و به لحاظ رويکرد هاي متفاوت به مسئله راه حل هاي مختلفي ارائه مي­شود و قربانيان اين شرايط يعني کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ايراني محسوب نشده و به عبارتي، ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلکه حتي از نظر محل تولد ( خاک) هم نمي­توان او را ايراني دانست و رحمي که جنين اين فرزندان در آن پرورش مي يابد محلي از اعراب نيست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.
ب) ضرورت و اهميت تحقيق
پاسداري از مرز هاي هويتي و تابعيتي همان اندازه اهميت دارد که نگهباني از مرز هاي جغرافيايي کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسيب هاي موجود و تهديد هاي احتمالي به تماميت ارضي و جمعيتي کشور است . بنابر اين همانطور که نبايد در اعطاي تابعيت تساهل نمود در گرفتن تابعيت از اتباع ايراني نيز نبايد ساده انگاري بيش از حد يا سخت گيري بي مورد نمود، چرا که مقوله تابعيت يک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه يک موضوع شرعي.
با توجه به سياست هاي دولت در دهه 60 و حمايت از مبارزان مسلمان افغاني و عدم سخت گيري و اجازه ورود و صدور کارت سبز براي پناهندگان و کارت آبي براي مهاجرين باعث شد چند صد هزار نفر افغاني به ايران پناهنده شوند. کنوانسيون حقوق کودک 1989 حق داشتن هويت و تابعيت براي کودکان را تاکيد کرده و ايران نيز ملحق به اين کنوانسيون است و مي­بايستي حمايت جدي از کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نموده و از پيدايش معضلي بنام کودکان بدون هويت و مدارک هويتي جلوگيري کند.
مشکلات عديده اي که ممکن است دامن گير خانواده هاي بدون سرپرست شود از جمله آسيب هاي روحي و رواني، خودکشي، روي آوردن به روسپيگري، فرار از خانه و نهايتا احساس محروميت ، دليلي محکم براي تمرکز توجه مسئولين و محققين به اين پديده است.
[1] - ماده 7
1. تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام ، كسب تابعيت و در صورت امكان ، شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي باشد.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين المللي مربوطه در اين زمينه ، خصوصاً در مواردي كه كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقي خواهند كرد.
ماده 8
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود، من جمله مليت ، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد.
2. در مواردي كه كودك به طور غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدتهاي لازم را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 28
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و براساس ايجاد فرصتهاي مساوي ، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت :
الف ) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدائي براي همگان
ب ) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه اي و كلي ، در دسترس قرار دادن اين گونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاي مالي در صورت لزوم .
ج ) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان براساس توانائي ها و از هر طريق مناسب .
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي هاي آموزشي و حرفه اي براي تمام كودكان .
ه ) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبت ها.
2. كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني كودكان بوده و مطابق با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
3. كشورهاي طرف كنوانسيون همكاريهاي بين المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش ، خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بيسوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي ، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط ، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد.

[2] - ماده 23
1- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
3- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده 24
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آثار حقوقي ازدواج غير قانوني


ازدواج غير قانوني بانوان


ازدواج با اتباع خارجی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست.رعایت حقوق شهروندی مردم توسط ...

IranPetroTech | خدمات الکترونیکی

خدمات الکترونیکی * فرهنگ واژه ( فرهنگ واژگان فارسی به فارسی | فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری - پاراف

جناب فلاح شما انتظار داری سرایدار یک اداره با 25 سال سابقه بیشتر از یه کارشناس با فوق لیسانس ...

عوامل فرار دختران از خانه | معرفت

عوامل فرار دختران از خانه. محمد عباسى. مقدّمه. به اعتقاد بسيارى از صاحب نظران، با توجه به ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

124. 78 . بهمن ۱۳۹۰ - Computer and Communication - BLOGFA

1 - فرق علم با فلسفه را بيان كرده و نظر افلاطون راجع به علم و فلسفه چيست؟ علم، نظامي است از ...

[سایت حقوق] در وصايا كليات - موصي - موصي به و …

اگر مایل به مطلع کردن ما از سایت یا وبلاگ خود برای درج در فهرست سایت ها و وبلاگ ها می ...

الف - فرهنگ تفریح جنسی در اسلام

در كشورهايي كه پيروي از سنت شيخين مدهب غالب است ازدواجي با عنوان \"ميسار \" مرسوم است كه همان ...

سعید اهرابی کارشناس حقوقی - پک فرم اظهارنامه …

سعید اهرابی کارشناس حقوقی - پک فرم اظهارنامه دادخواست تقاضا شکوائیه لایحه قرار احکام قضایی ...

سعید اهرابی کارشناس حقوقی - پک فرم اظهارنامه …

سعید اهرابی کارشناس حقوقی - پک فرم اظهارنامه دادخواست تقاضا شکوائیه لایحه قرار احکام قضایی ...

دانستنی های قانون - مقالات

محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق . سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ ...

مرجع دانلود سخنرانی های دکتر حسن عباسی با لینک …

مرجع دانلود سخنرانی های دکتر حسن عباسی با لینک مستقیم

شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت

امام جمعه اهل سنت انبارالوم در نشست طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان تاکید کرد :

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

با توجه به افزايش حجم مراجعات به شعب بانک اقتصادنوين در روزهاي پاياني سال، ساعت کار شعب اين ...

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 15 بهمن ماه 1395

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

ارتباط به معنی انتقال اطلاعات از یک فرد به فرد دیگر است. بیش تر مردم، حدود 75 درصد زمان بیداری ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

ایران خورشیدی تابان دارد مهرش جاویدان با دل پیمان دارد خصم فریاد واقعان بگذر با جان پیوندی ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

س: خواهشمند است حكم رقص، خواه رقص آقايان و خواه رقص بانوان را ـ ولو مهيج و تحريك‌كننده نباشد ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

نماهنگ | قوّت‌مان را آشکار کنیم; نماهنگی از دیدار دست‌اندرکاران راهیان نور با رهبر انقلاب

استفتائات - KHAMENEI.IR

نماهنگ | قوّت‌مان را آشکار کنیم; نماهنگی از دیدار دست‌اندرکاران راهیان نور با رهبر انقلاب