استقلال دادرس در حقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان استقلال دادرس در حقوق ایران

دانلود رایگان
استقلال دادرس در حقوق ایرانمقدمه
گذشتهچراغراهآیندهاستوپدیدهکهن،ابزاریبرایحفظوپیشبردتمدنامروزاست. علمحقوقباعلمتاریخرابطهتنگاتنگیدارد. رئیسیکیازدانشکدههایحقوقامریکادراینزمینهگفتهاست : علمحقوقبایدباروحوروشتاریخنگاریبررسیشودوحتیبهقولبعضیازاساتیدفرانسه،همهیقوانینجدید،تحولاتروشهایقبلیاستودرصورتیکهمنابعتارییخیمعلومنشود،پیبردنبهحقیقتآنهاممکننیست .
درابتدازوروقدرت،تنهاراهفصلخصومتوازبینبردننزاعمیانافرادبود. خودشخصبهحقخویشحکممیکردوهمراهعاقلهیاقبیلهاشآنرامیستاند. درآندورهافرادمجازبودنددرقبالضررواردشدهانتقامبگیرندوآنچهبهمتضررواردشدهبود،جهتاصلاحجبرانضررناشیازخطا،بهعواملآنبارمیشد. ایناولینچیزیبودکهبهحکمغریضه،بهذهنبشرخطورمیکرد.
وقتیکهاجتماعاستمراریافتومردمفهمیدندکهزوروقدرت،بهترینوسیلهبرایازبینبردننزاعنیست،بهشخصثالثیرویآوردندکهدرحقآنهاداوریکند. اینبیشکاصلمصونیتقضاییامریمنطقیوحاصلارزشمندتجربهایاستکهدرگذرازاستبدادبهدموکراسی،قضاتدستنشاندهیفرمانروایانمستبدرابهقضاتمستقلومقتدربرایاجرایعدالتتبدیلنمودهاستودلیلعمدهیمصونیت،ترسازانتقامجوییاستکهاستقلالقضاییرادربرابرمنابعاصحابدعوابهخطرمیاندازد. اصلاسقلالقضاییمقتضیآناستکهقضاتازتعقیبدعاویمدنیوکیفرینسبتبهاعمالیکهدرمقاماجرایوظیفهیشغلیانجامدادهاندمصونبمانندودرفقهنیزقاعدهکلی ( عدمجوازمخاطمهبرقاضی) است. بااینحالاستقلالمطلققاضینهمطابقعقلاستونهنقل.
پذیرشاستقلالتصمیمگیرندگانقضاییبهمعناینفیارزشآنهانیستبلکهدرواقعتکریمبهشرافت،آزادی،کرامت،حیثیت،جانویامالزیاندیدهاستوبهعبارتیاستقلالمظهرعزتوکرامتانساناست.
هرقدربهشرافت،آزادیوکرامتمردمارجگذاشتهشودبههماننسبتبرتشریفاتقضاییوقانونیافزودهمیشودوهرزمانافرادیمیخواستندمطلقالعنانباشندوشیوههایاستبدادیراپیشهکنند،ازتشریفاتقوانینکاستهویاآنهاراحتیالمقدورصادرمیکردند. بدونتصوراستقلالقضایی،حقمفهومعینیخودراازدستدادهوصرفاجنبهیذهنیپیدامیکند.

الف ) بیانمسئله :
استقلالقضایی یکاصلاساسیومسلماست. اجرایعدالتتوسطدستگاهقضاییمستلزمتضمیناستقلالقضاییبهطورکاملوجامعاست. مسئلهقضاهموارهباجان،مالوآبرویدیگراندرارتباطاستوبرایاینکهحقیازدیگریتضیعنشودبایداسقلالقضاییبهطورکاملتضمینوعملاپیادهشود. استقلالازچناناهمیتیبرخورداراستکهمجمععمومیسازمانمللسندموسومبهاصولبنیادیناستقلالقضاییرادر 13 دسامبر 1985 تصویبنمود. دراصلدومازاصولبنیادیناستقلالقضاییآمدهاست ( تصمیمگیریدرخصوصوقایعبایدفقطبرمبنایدلایلصورتگیردووقایعنیزبایدبراساسقوانینقابلاجراموردتوجهقرارگیرند.
هیچنوعدخالت،محدودیت،تطمیعوفشاروتهدیدیازسویهیچبخشینبایدوجودداشتهباشد. همچنیندادرسانبایدبهروشیعملکنندکهاستقلالوبیطرفیقوهقضاییهونیزشانمقامایشانراتامینکنند.
استقلالقضاییدرقانوناساسیمانیزیکاصلاساسیودارایاهمیتاست. سهاصلازاصولقانوناساسیاختصاصامربوطبهاستقلالقضاییاستکهدرواقعدوموضوعازموضوعاتمرتبطبااستقلالقضاییرابیانمیکنند. اینموضوعاتعبارتنداز : استقلالدستگاهقضاییواستقلالقضات. اصل 57 قانوناساسیجمهوریاسلامیایرانمقررمیدارد : ( قوایحاکمدرجمهوریاسلامیایرانعبارتندازقوهیمقننه،قوهیمجریه،قوهیقضاییهکهزیرنظرولایتمطلقهیامروامامتامتبرطبقاصولآیندهاینقانوناعمالمیگردند.اینقوامستقلازیکدیگرند.). ایناصلبهاستقلالدسگاهقضاییازقوایمجریهومقننهاشارهدارد. بارتوجهبهایناصل،قوهیقضاییهقوهایمستقلازقوایدیگراستوایننوعاستقلالمربوطبهمسئلهتفیکقوااستکهدرایناصولبهصراحتپذیرفتهشدهاست . ایناستقلالخاصقوهیقضاییهنیستوشاملدوقوهیدیگرنیزمیشود.
البتهدرروابطبینقوایسهگانهدرجمهوریاسلامیایران،تفکیکنسبیقواپذیرفتهشدهاستیعنیقوادرعینحالکهوظایفتخصصیخویشراانجاممیدهندباهمهمکاریوتعاملدارند. دراینراستااصل 156 قانوناساسیجمهوریاسلامیایراننیزمقررمیدارد : ( قوهقضاییهقوهایاستمستقلکهپشتیبانحقوقفردیواجتماعیومسئولتحققبخشیدنبهعدالتوعهدهداروظایفزیراست ...) یکفصلازقانوناساسیبهحقوقملتاختصاصیافتهاستکهتامیناینحقوقنیازمنداستقلالقضاییاست . اصل 164 قانوناساسیجمهوریاسلامیایراننیزمقررمیدارد : ( قاضیرانمیتوانازمقامیکهشاغلآناستبدونمحاکمهوثبوتجرمیاتخلفیکهموجبانفصالاستبهطورموقتیادایممنفصلکردیابدونرضایاومحلخدمتیاسمتشراتغییردادمگربهاقتضایمصلحتجامعهباتصمیمرئیسقوهقضاییهپسازمشورتبارئیسدیوانعالیکشورودادستانکل ...). ایناصلبهاستقلالقضاتمربوطمیشودکهباتوجهبهماده 2 قانونحدودوظایفواختیاراتقوهقضاییهکهبرایرئیسقوهقضاییهسمتقضاییقایلشدهاستشاملایشاننیزمیشود.
استقلالقاضی یکاصلاساسیومهمبهشمارمیآیدچراکهاستقلالقضاتنیزبرایدفاعازعدالتضروریاست.قاضیبایدبتواندبراساساستنباطخویشوبدوندخالتدیگرقواوحتیمقاماتمافوقخوددرسیستمقضاییمبادرتبهصدورراینماید. درمجموعارایهتحلیلصحیحازاستقلالقضاییوجایگاهآندرحقوقایرنمستلزمپاسخگوییبهاینسوالاتمیباشد
ب) اهدافتحقیق
هدفازاینپژوهشنشاندادناهمیتاستقلالقضاییاستواینکهتاچهاندازهدرقانونگذاریایرانازانقلابمشروطهتاکنونتامینشدهاست. اینتحقیقمیتواندمورداستفادهقانونگذاردرمقامقانونگذاریوقضاتدرمقامدادرسیقرارگیرد
ج) پرسش های تحقیق
  • مفهوم،معناوهدفازاستقلالقاضیچیست؟
  • آیااستقلالقضاتدرحقوقایرانتامینشدهاست؟
  • آیااستقلالقاضیبهمعنایاختیارمطلقآنهاست؟
د ) فرضیه های تحقیق
  • استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
  • استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.
  • استقلالقاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست.چراکهداشتناختیاراتبدونپاسخگویینتیجهایجزاستبدادندارد.

دستگاهقضاییبهجهتداشتنوظیفهیسنگیناجرایعدالتوتامینامنیت،درهرنظامحقوقیبهمنزلهیستونفقراتآناستوقضاتنیزنگهباناناصلیعدالت،آزادیوتحیایحقوقمردمندودرآنهااحتمالتعمدایرادخسارتنمیرود،بلکهحتیازارتکابتقصیرسنگیننیزمبراهستند. برایناساسدرگزینشقضاتمعمولاباسختگیریهایفروانیهمراهاستوشرایطوویژگیهایخاصیبرایآندرنظرگرفتهمیشود. درحقوقاسلامینتنهادرقاضیملکهعدالتشرطاست،بلکهبهلحاظبرخورداریقضاتازمنصبولایت،اجتهادنیزلازمدانستهشدهاست. اصلاستقلالومصونیتقضاتدربرابرایفایوظیفهخطیرشانامریعقلاییومنطقیمینمایدتابتوانندبااطمینانخاطرعملکنندونگرانتغییرشغل،تعقیبو ... نباشند. ازاینروتانیمهاولقرنبیستماستقلالقضاتاستثناناپذیرمینموداماباپدیدآمدنجنبشهایفکریبهتدریجموردانتقادقرارگرفت. پسازپیروزیانقلاباسلامیوباتصویبقانوناساسیوپذیرشحرمتوآزادیوکرامتانسانهاضمانتاجراهایهمهجانبهبرایحفظحقوقافرادمبذولگردیدهاستودراصولمختلفازقانوناساسیجمهوریاسلامیایرانبهاسقلالدستگاهقضاییاشارهشدهاستولیابهاماتناشیازبرخیواژگانبکاررفتهدرآنموجبگردیدتاایناصولنتواندبههدفاصلیخویشنایلآید.
ه ) پیشینهیتحقیق
درارتباطبااینموضوعدرچندینکتابومقالهبهصورتمختصروپراکندهبحثشدهاستکهدراینراستامیتوانازکتاب ( حقوقاساسیجمهوریاسلامیایرانتالیفدکترسیدمحمودهاشمی،دادرسیونظامقضاییدرایرانتالیفدکترحسنامین- تحولنظامقضاییایرانتالیفمحمدزرنگومقالهیاستقلالقاضیدرنظامقضاییایراندرپرتوتحولاتقانونگذاریتالیفعلیدهقانیومقالهبررسیدگرگونیهایاصلاستقلالقاضیدردادرسینظامیایرانتالیفجعفرصادقمنش) نامبرد .
درتمامیاینکتبومقالاتبهمسئلهاستقلالقضاییبهصورتمختصروپراکندهاشارهشدهاست. مثلادرکتابحقوقاساسیجمهوریاسلامیایرانتالیفاستادسیدمحمدهاشمیصفحات 369 الی 373 ابتدابهلزوماستقلالقوهیقضاییهاشارهشدهوسپساستقلالقوهیقضاییهرادردوبعداستقلالتشکیلاتیواستقلالرفتاریبررسیکردهاست. دربعدتشکیلاتیبهاصل 57 قانوناساسیاشارهکردهوبحثتفکیکقوارامطرحنمدهودربعداستقلالرفتاریبهاستقلالشخصقاضیاشارهکردهاستومینویسد : ( اصلبیطرفیقاضیازلوازماجتنابناپذیرامروزقضابهشمارمیرود ). درکتابمسائلحقوقاساسیتالیفدکترجعفربوشهریصفحهی 116 آمدهاست: (استقلالقضاییجنبههایگوناگونیداردومقصودایناستکهقاضیبدوننگرانیوهراسازتلافیوانتقامجوییقوهیمجریهیاموسساتصاحبنفوذیاشرکتهایثروتمندیااتحادیههایمختلفکارگریوصنفی یاگروههایخرابکاروظایفخودراانجامدهد.... استقلالقاضیبهمعنایجداشدنازجامعهنیست ). وهمچنیندرصفحهی 83 مقالهی (استقلالقاضیدرنظامقضاییایراندرپرتوتحولاتقانونگذاری) تالیفآقایدهقانیآمدهاست : ( استقلالقاضیمستلزمآناستکهگزینش،استخداموارتقاقاضیدرراستایحفظاستقلالویبودهوقاضیدرمقامادایوظایفتعیینشدهامنیتکاملیداشتهباشد ...) همچنیندرارتباطبااینموضوعچندینپایاننامهنیزارایهشدهاست،اماتفاوتیکهاینروشباموارددیگرداردایناستکهدراینپژوهشسعیشدهاستکهاستقلالقضاییبهصورتجامعوکاملدردورههایمختلفموردبررسیقراربگیرد..
و ) روشتحقیق
دراینپژوهش،روشتحقیقروشتوصیفی وتحلیلیبااستفادهازمنابعکتابخانهایاست. دراینروشموضوعقضاییوحقوقیموردبررسیقرارمیگیردومحققبابررسیومطالعهتمامابعادوجوانبموضوع،بهمطالعهوشناختموضوعورفعمجهولاتوابهاماتوکشفحقایقدربارهیآنمیپردازد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استقلال دادرس در حقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اهلیت و حجر در قانون مدنی ایران - حقوق در ایران

حقوق در ایران ... از لحاظ‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد.

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با …

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با فرمت word و PDF

aajlow.persianblog.ir - آزمون وکالت 96

در کتاب آیتم های متعددی پیش بینی شده تا داوطلب از هر لحاظ بتواند مطالعه آزمون محور جامعی در ...

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - جزوه درسی استاد …

داوری بین المللی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با مغتنم شمردن فعالیت در هلال احمر به واسطه عام المنفعه ...

پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل| اخبار ایران و گیلان

اخبار ایران و گیلان ... به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل، مدیر حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر ...

دانلود جزوه حقوق مدنی6 تا 8 دکتر شهبازی ( دادآفرین) - …

دانلود جزوه حقوق مدنی 6 تا 8 دکتر شهبازی ( دادآفرین) به صورت تایپ شده. با فرمت pdf. جزوه آپدیت شد

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل …

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در ...

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

در دومین جلسه چهارمین دوره مجمع عمومي جمعیت هلال‌احمر انجام شد:

اصل بی‌طرفی دادرس در دعاوی مدنی در حقوق ایران و …

اصل بی‌طرفی دادرس در دعاوی مدنی در حقوق ایران و ... اصل استقلال و تناظر و... در جهت ...

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران 3

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق ... استقلال قضاوت در ...

بررسی دگرگونیهای اصل استقلال قاضی در دادرسی نظامی ایران ...

... در ایران ... اساسی در استقلال بخشی ... 2 «در صورتی که رئیس یا دادرس علی ...

حقوق ایران | Facebook‬

حقوق ایران‎, ‎تهران‎. 1,674 likes · 2 talking about this. ‎حقوق ...

استـقلال قاضـی در آئین دادرســی

استـقلال قاضـی در آئین ... «اگر دادرس دادگاه به ... شرایط شکلی و ماهوی برات در حقوق ایران, ...

استقلال قاضی در نظام قضایی ایران

یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند قاضی را در حفظ استقلال ... ایران نیز در ... دادرس در ...

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران ... به استقلال شرط داوری در ... دادرس و اصحاب دعوا در ...

دانستنی های حقوقی/ دادرس کیست؟

رحمتی به یک شرط در استقلال ... در قوانین ایران از رسیدگی به ... را هم برای دادرس در نظر ...

«استقلال وکیل » شرط دادرسی عادلانه

«ایران » در گفت و گو ... جشن استقلال برای ... است که در هیچ شرایطی از سوی حقوق ورزان ...

اصل بی‌طرفی دادرس در دعاوی مدنی در حقوق ایران و …

استقلال قضایی در تاریخ نظام‌های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است.

معادل فارسی کلمات - تاریخ ایران و هم‌بستگی …

پارسی نویسی به زبان ساده برای همگان. باید دانست باشیم که با توجه به تاختن اعراب در نزدیک به ...

پربیننده ترین اخبار روز - مهمترین اخبار روز

همسر مرحوم گلبارنژاد هدیه روحانی را پس فرستاد همسر مرحوم بهمن گلبارنژاد در انتقاد به میزان ...