یعد ناشناخته - دانلود رایگاندانلود رایگان اين نوشته محصول پرسش های عديده ای است که من در طول عمر از خود کرده ام . هر کسی کم و بيش اين سوال ها را از خود می کند.

دانلود رایگان
یعد ناشناختهبعد ناشناخته
می کند. بعضی ها به جواب هايی می رسند که به يکباره مسير زندگی آن ها را عوض می کند. برخی ديگر به نيز جواب ها را برای
خود نگاه می دارند و آنرا از اسرار م ی شمارند .اما رسيدن به اين جواب ها حق هر انسانی است و هر که درجه فهم و آگاهی و
نبوغش بيشتر باشد نظرش صائب تر بوده و راه حيات را بر انسان ها روشن تر می کند . اينجاست که پيامبران ,فلاسفه و عرفا
نسبت به افراد عادی از انتياز بيشتری در آگاهی برخوردار هستند. کار بهتر اين بزرگان رسيدن به چراها و جواب دادن به سوالات
گوناگون ذهن بشر است.
من هم جرئت کرده ام جواب های خود را از لابه لای گفته های رهبران فکری و ذهنی بشر بيرون بکشم.اين سوالات در طول زندگی
آنقدر فکر مرا به خود مشغول داشته اند که برای خلاص شدن از آن ها چاره ای جز تحقيق و نوشتن اين مطلب نداشتم .انسان
درمانده و نوميد امروزی که گرفتار لحظات جانکاه و ملال آور حيات خود از يک طرف و دستخوش ناملايمات , جنگ, فقر, بيماری
و فشار نظام های ديکتاتوری از سوی ديگر شده است, جواب سوال های خود را در جايی غير از کرۀ خاکی خود و م کاتب فکری و
فلسفی آن جست و جو می نمايد , زيرا اگر آن ها جوابی داشتند بشر را از اين سرگردانی نجات می دادند . ما بايد جواب خودمان را
در جايی غير از محيط اطراف خودمان جست و جو نماييم.
اين مکان جهان معرفت و انديشه انسان است . اين مکان همان جايی است که ما ازآن به بعد ناشناخته حيات تعبير نموده ايم . يعنی
جهان انديشه, شعور و خلاصه جهان "روح" ما.
اين دنيايی است که ابعادش به کلی با ابعاد جهان فيزيکی و ملموس ما تفاوت داشته و نشاخت کامب آن در حال حاضر ميسر نيست ,
اما تحقيق دربارۀ آن و شناخت اين جهان بيگانه زندگی انسان های خاکی را دچار انقلابی بزرگ خواهد کرد.
طبيعی است که نه اين نوشته و نه کارهای بعدی من باز جواب قاطعی به پرسش ها و معماهی مطروح نيست , بلکه گامی است
بسيار کوچک برای معرفی بخش ناشناخته حيات انسان تا شايد اين معرفی مقدمه شناخت بخش تاريک ذهن و حيات انسان باشد .ما
نيز همانند ديگران باز با اين سوال نشوته خود را آغاز می کنيم:
که انسان چيست؟ سوالی که بشر از بدو پيدايش معرفت از خود کرده است و هر وقت که آنرا مطرح کنيم باز تازه است. انسان يک
حيوان تکامل يافته است؟ يا يک سازمان بسيار پيچيده باگذشتۀ ناشناخته و آيندۀ اسرارآميز؟
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
آيا انسان يک حيوانی است که به وسيلۀ موجودات پيشرفتۀ کهکشان های ديگر ياری شده است تا به تکامل حاضر برسد يا يک
موجود متفکری است که در اثر تصادف و ترکيبات شيميائی محيط به شناخت امروزی دست يافته و حيات وی چيزی جز يک
تصادف نبوده است؟ آيا انسان طبق گفتۀ مذاهب و مکاتب عرفانی يک نيمۀ خداست که خداوند او را به صورت خويش آفريده تا
نشانی و پرتويی از وجود خود را در عالم هستی ظاهر کند؟ يا انسان فقط يک ماشين مادی است که بدون دستور گرفتن از جائی
آزادانه حاکم بر سرنوشت خود بوده و هرچه می کند خود اوست و در عالم هستی و کائنات تنهاست؟ سلطان کيهان بوده و بايد
تنهای تنها راه تکاملی خود را تا بی نهايت با دست خود بپيمايد؟ يا انسان موجودی نحيف و ضعيف از سلسله موجودات پيشرفته
ايست که در کائنات وجود دارند و تازه در جادۀ ترقی افتاده و وجودهای باهوش و بسيار متفکری مواظب رفتار و سرنوشت او
هستند و در کل سرنوشت او سهيم می باشند؟
ما در اين نوشته از نظريات بزرگترين روح شناسان, عرفا, فلاسفه و دانشمندان علوم تجربی غرب و بزرگان فلسفی شرق کمک
گرفته ايم. در واقع نگاه مجددی است به مسئلۀ متافيزيک و بررسی ناشناخته ها از دو ديدگاه علم و فلسفه.
انسانی که به طرح آفرينش فکر کرده و چشمان خود را باز نموده و برای يک لحظه به دور و بر خويش و عالم هستی می نگرد,
همچون طفلی است که تازه به به اهميت اشياء اطراف خود پی برده و راجع به آنها سوال می کند. اما روزی که بزرگ شديم يعنی
بيدار شده و به نيروهايی دست پيدا کنيم که واقعيت ها را آنطور که هست درک نماييم به افکار حاضر خود خواهيم خنديد, همچنان
که کپرنيک و گاليله به هيئت بطليموس و ستاره شناسی يونان باستان خنديدند. امروزه فيزيک هسته ای و تکنولوژی پيشرفتۀ آن
به فيزيک جراثقالهای قرون وسطايی چنان می نگرد که انسان قرون آينده به تکنيک امروز ما. انسان راه درازی در پيش دارد.
ناشناخته های بسياری در مقابل اوست و هر ساعت که بگذرد کشف جديدی می کند و همين شناخت اسرار زندگی و هستی است که
به حيات ما مفهوم زيبايی می بخشد, زيرا ما نمی دانيم و روزی که بدانيم خوشبختی , سعادت و بزرگی انسان آغاز می شود .
ما برای تحقيق در مجهولات ذهنی انسان روش نقد تجربی را برگزيده ايم. نقدی که بر پايۀ تجربه است. اين نقد ماوراء طبيعت را
از شکل ذهنيت محض و عقل مجرد خارج ساخته و هر نقدی را از ديدگاه شناخت تجربی آن دنبال می کند. اين روش می تواند برای
مطالعۀ علوم ماوراء طبيعی متدی محسوب شود که به وسيلۀ آن علم تجريدی را وارد حيطۀ تجربه نمايد.
هر فرضيه و دکترينی را تا به صورت تئوری در نيامده نمی توان قبول کرد حتی تئوری را نيز نبايد چشم بسته پذيرفت. زيرا اينکار
مغز را تنبل بار می آورد و کار تحقيق فقط به عده ای خاص محدود شده و بقيه به طور تعبدی مسايل عنوان شده را می پذيرند. هر
کس بايد به دنبال کشف حقيقت برود و بعد از تحقيق , فرضيه يا تئوری را قبول نمايد.
هدف غائی من از نوشتن اين کتاب شناخت بعد ناشناختۀ زندگی انسان است که ما آن را جهان روح می ناميم. امروزه بسياری از
فيزيکدانان بر طرح تئوری دستگاه چهاربعدی روح که چيزی جدا از جهان چهاربعدی ماده است, تاکيد بسيار می کنند که به انديشه
و روح انسان به عنوان يک انرژی متفکر حياتی وجود ملموس بخشيده و همچون ماده که در زمان و مکان معينی فضای خاصی را
به خود اختصاص می دهد روح و انديشه نيز زمان و مکان و جهان چهاربعدی خاص خود را خواهد داشت. ما ورود به اين تئوری
را به نوشته های بعدی موکول کرده ايم. ما به دليل اهميتی که روح و بقای آن برای ما انسان ها دارد و اثبات زندگی پس از مرگ
می تواند در رفتار و سرنوشت تک تک افراد تاثير داشته باشد و کهنه ترين معمای حل نشدۀ انسان است, کوشش کرده ايم تا حد
امکان به اين سوال که آيا شخصيت انسان پس از مرگ باقی است يا خير جواب بدهيم.
امروزه به زعم بزرگترين روح شناسان و دانشمندان معاصر علم از پاسخ دادن قطعی در اين مورد نفيا " يا اثباتا" سرباز می زند,
زيرا آن را خارج از حيطۀ اقتدار خود می داند . ولی امروزه نه تنها روح شناسان و فلاسفه بلکه فيزيکدانان و پزشکان نيز به اين
موضوع علاقه نشان داده اند و موسسات و سازمان های علمی زيادی در تمام دنيا به تحقيق در اين باره پرداخته اند و بسياری ا ز
متفکرين می گويند که قرن بيست و يک ميلادی قرن "روح" خواهد بود.
من اگرچه حقوقدان هستم و با قانون سر و کار مداوم داشته و قاعدتا " بايد بدان امور بپردازم اما دانش اجتماعی داشتن دليل نيست
که ما از پرداختن به اموری که حق هر انسانی است ممنوع باشيم خاصه اينکه شناخت حقيقت تنها در انحصار گروه خاصی نيست.

در کنار تحقيقات علمی , علمای علوم باطنی و عرفاء نيز دارای تجارب بسيار ارزنده ای بوده که در اين راه بشريت را می توانند
کمک نمايند. اگر شخصيت انسان پس از مرگ باقی باشد, جدل ها و مباحثات ضد و نقيض ماديون و روح گرايان هيچ تاثيری در آن
نخواهد داشت. درتس مانند اينکه دو گروه با جدل منطقی بخواهند وجود حيات در سيارات ديگر را ثابت نمايند . با هست يا نيست .
و اين تنها در سايه تحقيق و کوشش دانشمندان و گذشت زمان ثابت خواهد شد . اگر حيات باشد يا نباشد تئوری ها و جدل های ما
تاثيری در بود و نبود آن نخواهد داشت . روح نيز چنين است و فقط بايد از تحقيقات , تجارب و کار و کوشش ديگران بهترين بهره
را برای شناخت حقيقت برد و تنها شناخت حقيقت است که به معنای واقعی انسان را سعادتمند می نمايد , زيرا اگر بنی نوع بشر
بداند که مرگ پايان همه چيز نيست آن وقت به زندگی به طرز ديگری نگريسته و حيات و دستگاه خلقت برايش بسيار باشکوه تر و
عاليتر جلوه گر می شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بعد ناشناخته


ابعاد ناشناخته


بعد ناشناخته انسان


بعد ناشناخته انسانها


شناخت انسانها


درون انسانها


روان انسانها


انرژی های انسانی


ابعاد ناشناخته جهان


بعد ناشناخته تن ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همه چیز درباره شی ء نورانی دیده شده در آسمان ایران …

یه روز یعد از ظهر ناشناس. ۱۵ ...

دنیای علم و زندگی - سرزمین های ناشناخته

دنیای علم و زندگی - سرزمین های ناشناخته - ...دانش خود را لبریز کنید ... یعد های دنیا (1) ...

معجزه ای بنام عسل - خواص عسل

شيوه دقيقه اثرات ضدميکروبي عسل ناشناخته ... ظهرها در ماست و یا یعد از ظهر در چای خود ...

حقیقت عید مبعث - mostazafin.tv

یعد مبعث,حقیقت عید مبعث,مبعث پیامبر,27 ... و یا چه مسائلی ناشناخته مانده بود که می بایست ...

هدیه بزرگ مهناز افشار از ستاره ای که بیماری ناشناخته

هدیه بزرگ مهناز افشار از ستاره ای که بیماری ناشناخته اش او را ... بخاطر خودت و یعد بخاطر ...

تست روانشناسی – در این تصویر چه می بینید؟ – T.A.T

یک زن ک تسلیم شهوتش شده یعد احساس پشیمانی میکنه ... اتفاق و و وضعیت ناشناخته ای که در ...

صداهای ناشناخته - sartr.persianblog.ir

صداهای ناشناخته. در همين نزديکی؛ خيلی دور! ... یعد شروع کرد به بهم زدن اون معجون !!!

تاريخ عرب و فارس بدون تاريخ | خليج هميشه عربي

من نميدونم ايران كجا تاريخ داره تاريخ مال عربها هستش و اسلام زمانی که عرب یک زن را به عنوان ...

دانلود بازی کانتر استریک 1.6 ، به همراه جدیدترین …

آشنایی با برخی از قابلیت های ناشناخته دوربین ...

26 مرحله پس از مرگ | www.WeAre.ir مجله علمی، تاریخی، …

26 مرحله پس از مرگ روایت 26 مرحله از اتفاقاتی که پس از مرگ برای انسان رقم می خورد می پردازیم

صدای شکم، نفخ و مشکلات مشابه [آرشيو] - Page 2 - …

http://forum.p30world.com/images/post-icons/icon8.gif صداي شديد شكم و چند مشكل ديگه سلام دوستان ببخشيد سوالم يكم بي ...

اردیبهشت ۱۳۹۲ - پژوهشهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر از بندر عباس، کهن بوم ايران سرگذشتي پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته که ...

رفع مشکلات فنی اینستاگرام | آی تی اس ان

صاحب امتیاز شبکه اجتماعی Facebook که مالک Instagram نیز می باشد اعلام داشته است که باگ موجود در ...

بهترین کراتین و طریقه مصرف کراتین

برای خرید کراتین به نکات زیر توجه کنید. کراتین کریستالی حرفه ای بهترین کراتین با خلوص %100 می ...

طب اسلامی-دانلود فرمایشات استادضیائی-طب …

زیبایی فرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت(ع)- (۱) دانلود فرمایشات استاد ضیائی درخصوص طب اسلامی (۱)

الف - براي اصلاح الگوي مصرف چه بايد کرد؟

با توجه به نامگذاری سال جدید بنام سال اصلاح الگوی مصرف، بخش تحلیلی الف از هموطنان گرامی ...

حسن مرتضوی عرفان عملی وتصوف

مباحث ومطالب پیرامون عرفان عملی وتصوف ... ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦

زبان و ادبیات فارسی - kazem ostadi

ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد

یا خَیرَ حَبیبٍ وَ مَحبوب

یا خَیرَ حَبیبٍ وَ مَحبوب - اهل سنت اینجا را نخوانند چون؟! - مباهله، باطل کردن سحر و جادو،ذکر ...

اشاره گرها - HPKClasses.ir

اشاره گرها بخش قدرتمند و دشوار c و ++c هستند. اکثر مبتدیان در درک مناسب اشاره گرها مشکل دارند.

دانلود نسخه جدید دایرکت ایکس - DirectX 12 - دانلود …

دانلود نسخه جدید دایرکت ایکس. DirectX 12 . Microsoft DirectX شامل مجموعه ای از رابط های کاربردی (API) است که ...

دانلود سریال پس از باران - irtvserial.in

دانلود سریال پس از باران با کیفیت بالا و لینک مستقیم - تنها مرجع سریال ایرانی در جهان

دانلود بازی کانتر استریک 1.6 ، به همراه جدیدترین …

دانلود بازی کانتر استریک 1.6 ، به همراه جدیدترین سرورهای ایرانی برای بازی آنلاین - Counter Strike 1.6 v7

تست روانشناسی – در این تصویر چه می بینید؟ – T.A.T

آزمون T.A.T در سال ۱۹۳۵ توسط کریستینا مرگان (Christina Morgan) و هنری مورای (Henry Murray) روان‌پزشکان ...

آیا بختک از نظر دینی واقعیت دارد؟ | شهر سوال

بختک یک پدیده طبیعی است که عده بسیاری آن را تجربه کرده اند. به این شکل که از خواب بیدار شده و ...

تست‌های نواری تشخیص اعتیاد/ دکتر رقیه حج‌فروش | …

يكي از راه‌هاي ساده براي تشخيص مصرف، سوءمصرف يا وابستگي به انواع مواد مخدر، انجام

چگونه پروفایل فیس بوک خود را پاکسازی کنیم؟

همانطور که تعداد دوستان شما و برنامه های کاربردی مورد استفاده تان در فیس بوک افزایش مییابد ...

10 . ای قلم سوزلرینده اثر یوخ - مسائل سیاسی روز

ای قلم سوزلرینده اثر یوخ - مسائل سیاسی روز - سیاسی, فرهنگی و اجتماعی ثبت شده در سایت ستاد ...

صدای شکم، نفخ و مشکلات مشابه [آرشيو] - Page 2 - …

http://forum.p30world.com/images/post-icons/icon8.gif صداي شديد شكم و چند مشكل ديگه سلام دوستان ببخشيد سوالم يكم بي ...

اردیبهشت ۱۳۹۲ - پژوهشهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر از بندر عباس، کهن بوم ايران سرگذشتي پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته که ...

رفع مشکلات فنی اینستاگرام | آی تی اس ان

صاحب امتیاز شبکه اجتماعی Facebook که مالک Instagram نیز می باشد اعلام داشته است که باگ موجود در ...

بهترین کراتین و طریقه مصرف کراتین

برای خرید کراتین به نکات زیر توجه کنید. کراتین کریستالی حرفه ای بهترین کراتین با خلوص %100 می ...

طب اسلامی-دانلود فرمایشات استادضیائی-طب …

زیبایی فرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت(ع)- (۱) دانلود فرمایشات استاد ضیائی درخصوص طب اسلامی (۱)

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf