مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از - دانلود رایگاندانلود رایگان فرض کنید جامعه داریم که جامعه -ام دارای توزیع نمایی دوپارامتری با تابع چگالی زیر باشد جائیکه ها پارامترهای مقیاس و ها پارامترهای مکان می باشند. فرض کنید

دانلود رایگان
مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل word فرض کنید جامعه تیماروqجامعه کنترل باتوزیع نمایی دو پارامتری داریم.در این پایان نامه فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای مکان جوامع کنترل و تیمار رادر حالتی که پارامترهای مقیاس با یکدیگر برابر نمی باشند را به دست می آوریم. این موضوع را در حالتی که یک جامعه کنترل داشته باشیم با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای ، دو مرحله ای و روش لم بررسی می کنیم. و حالت کلی تر این موضوع را زمانی که چندین جامعه کنترل داشته باشیم مورد بررسی قرار می دهیم .
کلید واژه: ناهماهنگی، دو پارامتری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :تعاریف مفاهیم ونمادهای اولیه
1-5-آزمون نمایی بودن و نابرابری پارامترهای مقیاس .............................................................. 14
فصل دوم :بدست آوردن فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای
مکان با یک کنترل
2-3- مثال ............................................................................................................................................. 26
فصل سوم : بدست آوردن فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای
مکان با بیش از یک کنترل
عنوان صفحه
فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 63
پیوست
فهرست جداول
عنوان صفحه
عنوان صفحه
جدول 3-5: فاصله اطمینان همزمان یک طرفه در حالت نمونه گیری دو مرحله ای
فصل اول
مقدمه
فرض کنید جامعه داریم که جامعه -ام دارای توزیع نمایی دوپارامتری با تابع چگالی زیر باشد
جائیکه ها پارامترهای مقیاس و ها پارامترهای مکان می باشند. فرض کنید از کل جامعه ، جامعه مربوط به گروه تیمار و جامعه مربوط به گروه کنترل باشند . در این فصل به بررسی کاربرد توزیع نمایی دوپارامتری، تاریخچه، نتایج موردنیاز، نمونه گیری دومرحله ای وآزمون نمایی بودن ونابرابری پارامترهای مقیاس به همراه مفاهیم اولیه می پردازیم.
1-1- کاربرد توزیع نمایی
توزیع نمایی دارای کاربردهای متعددی در زمینه های آزمایشگاهی شیمی ، داروسازی و کشاورزی می باشد که در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم :
1-در قابلیت اعتماد پارامتر مکان توزیع نمایی دوپارامتری به عنوان زمان گارانتی قطعه الکتریکی و پارامتر مقیاس به عنوان متوسط طول عمر استفاده می شود.
2-در نظریه صف ، توزیع نمایی برای زمان بین مراجعه کنندگان استفاده می شود .
3-در مطالعات زیست شناسی پارامتر مکان ، دوره پنهان بیماری و پارامتر مقیاس مدت زمان بیماری علاوه بر مدت زمان پنهان بیماری نامیده می شود.
1-2-تاریخچه
در سال روش مقایسه چندگانه با کنترل تحت نابرابری را برای حالتی که در آن پارامتر مقیاس نامعلوم و نابرابر باشندرا پیشنهاد دادند. وهمکاران در سال روش مقایسه چندگانه با کنترل را برای حالتی که پارامتر مقیاس با هم برابر باشند یعنی پیشنهاد دادند.برای مقایسه چندین پارامترمکان توزیع نمایی با بیش از یک کنترل، با فرض برابری پارامترهای مقیاس، در سال روش هایی برای تشکیل فواصل اطمینان یک طرفه و دوطرفه را ارائه دادند.
1-3-نتایج مورد نیاز
در ادامه نتایج و مباحثی که در ادامه پایان نامه مورد نیاز می باشد را مورد بررسی قرار
می دهیم .
قضیه(1-1)
اگر یک نمونه تصادفی تایی از جامعه نمایی دوپارامتری با پارامتر مکان و پارامتر مقیاس
باشد در این صورت داریم :
الف : دارای توزیع کای اسکور با درجه آزادی است .
ب : دارای توزیع نمایی استاندارد می باشد.
پ : از یکدیگر مستقل هستند.
ج : دارای توزیع با درجه آزادی است.
جائیکه :
اثبات :
ابتدا با استفاده از روش تابع توزیع نشان می دهیم که (کوچکترین آماره
ترتیبی) دارای توزیع نمایی دوپارامتری می باشد.
ابتدا تابع توزیع متغیر تصادفی را بدست می آوریم.
بنا به مستقل و هم توزیع بودن داریم.
با مشتق گیری از نسبت به داریم :
بنابراین :
درنتیجه :
در این قسمت توزیع را بدست می آوریم .


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

توزیع نمایی دو پارامتری در ... در چندین توزیع نمایی ... خانواده‌ای از توزیع ...

توزیع وایبل-هندسی و ویژگی‌های آن

توزیع وایبل یکی از توزیع های ... توزیع نمایی-هندسی دو پارامتری با نرخ ... وایبل دو پارامتری ...

آزمون تی استیودنت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقایسه دو نسبت از دو ... خانواده نمایی; ... آزمون‌های پارامتری ...

برازش نمایی

سپس دو حالت خاص این خانواده ... هدف از این مطالعه مقایسه ... نمایی، نمایی دو پارامتری ...

برآورد درست‌نمایی بیشینه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... از دو طرف پیوسته و مشتق پذیر باشد ∫ ∈ ... خانواده نمایی; ... آزمون‌های پارامتری ...

بررسی علل فروپاشی و ایجادتنش و خشونت در خانواده

وجود دارد و هر یک از این مذاهب خود شامل چندین فرقه ... از خانواده و ... با دو سر در ...

توزیع - profdoc.um.ac.ir

... نوع دو در توزیع نمایی ... مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده ... یافته دو پارامتری تحت ...

آمار و آماری - رگرسیون

... ، حصول اطمینان از وجود همبستگی معنی دار بین دو متغیر ... پارامتری و ... از خانواده ...

Ferdowsi University of Mashhad - Jafar Ahmadi - Theses

... نمایی، نمایی تعمیم یافته دو ... خانواده جدید از ... مقایسه روش های پارامتری و ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... توزیع دو پارامتری از خانواده ی ... از خانواده توزیع‌های نمایی ... مقایسه رفتار دو ...