کار تحقیقی مواد مخدر سنتی - دانلود رایگاندانلود رایگان کار تحقیقی مواد مخدر سنتی کار تحقیقی

دانلود رایگان
کار تحقیقی مواد مخدر سنتیکار تحقیقی مواد مخدر سنتی
مقدمه
جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست گذاری ها و به تبع آن سرمایه گذاری ها و کار و تلاش هایی که در این زمینه انجام گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه بخش نبوده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد.
بیان مسئله
امروزه، عرضۀ مواد مخدر برای اهداف غیر در مانی برای مصرف کنندگان غیرقانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و استفاده از مواد مخدر از حد یک مشکل فراتر رفته و عنوان یک معضل به خود گرفته است و دولت ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه گذاری های مختلفی انجام می دهند ولی علی رغم این سرمایه گذاری ها که در دو بعد مبارزه با عرضه و مقابله با تقاضا صورت می گیرد وضعیت همچنان اسفبار است. تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و سوءمصرف آن که با خشونت و فساد همراه است، سلامتی عمومی را تقریباً در همۀ کشورها به مخاطره افکنده است و مشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی ثباتی سیاسی ایجاد نموده است. سازمان های مجرمانه فراملی درگیر در قاچاق بین المللی مواد مخدر را می توان از نمونه های بارز این مخاطرات تلقی کرد. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت مقابله با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روان شناسی و جامعه شناسی قرار دارد، ولی در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضۀ بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می شود. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولاً مورد انتقاد است و شیوۀ درستی تلقی نمی شود. ولی در گذشته مسأله مواد مخدر به این حدت و شدت مورد توجه حقوق و به خصوص حقوق کیفری نبوده است. این امر از بررسی سابقه قانون گذاری در مورد مواد مخدر قابل استنباط است چون قانون گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است[1]. ولی آنچه که امروز جای خالی آن به شدت احساس می شود وجود قوانین و مقررات جامع و کارآمد، در مرحله به اجرا گذاشتن احکام راجع به جرائم مواد مخدر است و قوانین و آیین نامه های موجود از قبیل، آیین نامه اجرایی سازمان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز کار آیی لازم را در راستای مثمر ثمر بودن مجازات های مقرر، ندارد و بخشنامه های اداری نیز بر وخامت اوضاع می افزایند. به نحوی که مجازات حبس علی رغم اینکه از جمله مهم ترین مجازات های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، با انتقال قاچاقچیان مواد مخدر در مدت زمان کوتاهی از شروع حبس، به بندباز زندان و عدم نظارت کافی بازدارندگی خود را از دست داده است و بخش قابل ملاحظه ای از متهمین محاکم انقلاب را اشخاصی تشکیل می دهند که هنوز در حال سپری کردن مدت حبس محکومیت قبلی خود هستند. از طرفی بر خورد قاطع و جدی با مرتکبین جرائم مواد مخدر به معنای عدم رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی از قبیل اصل برائت، اصل تفسیر مضیق کیفری به نفع متهم و اصل احتیاط دماء نیست[2]. در این راستا ضمن مطالعه حقوق کیفری مواد مخدر سنتی و همچنین راه های پیشگیری آن از دیدگاه حقوقی و ضمناً با کمک گرفتن از مباحث فقهی به این موضوع مهم خواهیم پرداخت تا خلاءها و کاستی هایی که در این زمینه موجود است کشف گردد.
اهمیت و ضرورت تحقیق .......
[1] رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، صصص 19-18-17.
[2] موردینی نژاد، مسعود، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظلم حقوقی کنونی ،صص 12-11.
مقدمه. 1
بیان مسئله. 2
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
اهداف پژوهش... 5
روش تحقیق.. 5
فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6
پیشینه تحقیق.. 6
تعریف مفاهیم. 8
جرائم مواد مخدر:8
اعتیاد:8
استعمال:9
ترک:9
تاریخچه و ابعاد مختلف واکنش جامعه علیه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی.10
مواد مخدر سنتی در تاریخ ایران. 12
سیاست جنایی اسلام علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 14
فتوای برخی از مراجع تقلید درباره مواد مخدر سنتی.. 15
بند سوم: سیاست جنایی ایران علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 16
مجازات و انواع آن. 16
1-اعدام. 17
2-حبس... 17
3- شلاق.. 17
4-جزای نقدی.. 17
5-مصادره اموال. 17
اقدامات تأمینی.. 17
نظریه های روان شناختی.. 18
نظریۀ جامعه شناختی.. 18
نظریه اخلاقی.. 19
گفتار چهارم: نظریه فشارهای اقتصادی (فقر _ بیکاری)20
نظریه عوامل محیطی و اجتماعی.. 20
فصل سوم:21
روش شناسی پژوهش... 21
فصل چهارم نتیجه گیری.. 22
نتیجه. 22
پیشنهادها24
منابع. 26


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کار تحقیقی


کارتحقیقی 1


کار تحقیقی 2


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی انواع مواد مخدر - طبیب جان

تریاک . دراین مقاله قصد داریم به صورت گذرا و با نگاهی اجمالی یکی از قدیمی‌ترین و شایع ...

مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های …

مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى ...

مرجع دانلود کتاب - readbook.ir

همچنین جهت اطلاع از آخرین کتاب های اضافه شده به سایت از طریق پیامک می توانید نام و ...

روزنامه هرات - Herat Paper

اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی در هرات هشدار میدهد که اگر سران حکومت وحدت ملی ...

مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21

بودجه آموزش و پرورش ایران در بخش آموزش و پرورش که در هر کشورى کلید توسعه پایدار و ...

پایان نامه کودکان کار و خیابانی و روش های ایجاد …

دانلود پایان نامه کودکان کار و خیابانی و روش های ایجاد ارتباط موثر با آنها

5 روش برای پیشگیری از ابتلاء به آلزایمر

بیماری جنون، از جمله بیماری‌هائی می‌باشد که ممکن است هر فردی به آن مبتلا بشود، حتی ...

مشکلات ناشی از چاقی و اضافه وزن – سایت پزشکان …

اضافه‌وزن و مشکلات ناشی از آن اگر از شکل بدن خود، به‌خصوص در ناحیه شکم ناراضی هستید ...

Iran Glass Industry

Iran Glass Industry - شیشه - Iran Glass Industry ... مقدار زیادی از شیشه های مصرف شده دوباره بازیافت می ...

مشاوره ی شغلی [آرشيو] - Page 4 - P30World Forums - …

سلام من ترانه 18 سال دارم:31: والا 20 و اندی سالمه :41: دیپلم مکانیک دارم:5: ولی خب تا حالا ...

اثرات منفی مواد مخدر بر جسم و روح

علل جسمی و روانی گرایش به مواد مخدر. ... انجام ورزش مرتب شاید کار کوچکی به نظر بیاید ...

ترک اعتیاد و سلامت - akairan.com

... ترک اعتیاد جنسی ,اعتیاد به مواد مخدر ,موارد مخدر ,مواد مخدر صنعتی ... سنتی و گیاهان ...

مشاوره پایان نامه دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت …

دانلود کار تحقیقی بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرم مواد مخدر 60 ... دانلود کار تحقیقی ...

کافی نت دانشجویان - روش تحقیق:آسيب شناسي …

در زمينه «ارتباط آشفتگي خانواده و مصرف مواد مخدر ... سنتی مبتنی ... بزه­کار باشند ...

خرید و دانلود کارتحقیقی حقوق|page:3

... دانلود کار تحقیقی ... ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد ... سنتی ...

انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 برای …

دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت مجازت اعدام در ... 146ـ بررسی ماهیت اعدام در جرم مواد مخدر .

دانلود پایان نامه درباره سیاست جنایی ایران در قبال …

تحقیقی درباره سقط ... جهت مشاهده ویژه نامه کار ... آشنایی با انواع مختلف مواد مخدر سنتی ...

همه چیز درباره اعتیاد و مواد مخدر - بسم الله الرحمن …

همه چیز درباره اعتیاد و مواد مخدر ... سنتی و صنعتی بوده ... از مواد مخدر می گردد کار ...

کار تحقیقی آسيب شناسي مبارزه با جرائم مواد مخدر

کار تحقیقی آسيب شناسي مبارزه با جرائم مواد مخدر ... کار تحقیقی آسيب شناسي مبارزه با ...

تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر

تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر. ... سنتی ترجیح می ... کار قاچاق مواد ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

دل درد.ناف. .دردوگازمعده.یبوست .سکسکه‌ …

دل درد.ناف. .دردوگازمعده.یبوست .سکسکه‌ .اسهال.استفراغ.تهوع..وبا.نفخ.بادگلو.کرم روده ...

آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام هاست؟ | …

آیات بسیاری درباره امام زمان (عج) در قرآن وجود دارد. و بعضی تا ۲۵۰ آیه از آیات قرآن را ...

غذاهای کم کالری برای لاغر شدن کالری کمتر بگیرید - …

میزان کالری انگور میزان کالری انبه عکس 100 کالری در مواد خوراکی مختلف نبایدهای مصرف ...

روش تحقیق

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای(به این دلیل که تعداد دانش آموزان در مدارس تهران ...

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل …

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) ...