بررسي عوامل مؤثر بر هزينه درماندگي مالي شركتهاي - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به توسعه شرکتها، افزایش فعالیتهاي اقتصادي، شدت گرفتن رقابت و چرخههاي تورم و رکود در دهههاي اخیر، تعداد شرکتهاي درماندۀ مالی و اهمیت درماندگی رو به

دانلود رایگان
بررسي عوامل مؤثر بر هزينه درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( تعداد صفحات :22)چکیده :
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر هزینه درماندگی مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این 1838 ، که به روش حذف سیستماتیک - پژوهش، 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهاي، 1831 انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهشهاي کاربردي و با استفاده از رویكرد پس رویدادي است و از نظر روش پژوهش، در زمرۀ پژوهشهاي توصیفی جاي میگیرد. براي دادههاي پانلی، براي تخمین مدل از مدلهاي اثرات ثابت و اثرات تصادفی و مدل درماندگی مالی )پورحیدري و ،Eviews- پژوهش با استفاده از نرم افزار 3 کوپائی، 1833 ( استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان میدهد که احتمال درماندگی مالی و ساختار مالكیت و سطح نگهداشت داراییهاي نقد و اهرم مالی بر هزینههاي درماندگی مالی تأثیر ندارد. همچنین، هزینههاي نمایندگی و تغییرات در سرمایهگذاري و تغییرات در سیاست استخدام بر هزینههاي درماندگی مالی تأثیر دارند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه