طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی - دانلود رایگاندانلود رایگان در دوران انقلاب صنعتی مکان گزینی صنایع بر پایه عوامل طبیعی، ملاحظات اقتصادی و امکانات حمل و نقل انجام می گرفت اما با بروز عوارض منفی ناشی از توسعه صنعتی در

دانلود رایگان
طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل WORD
 1. چکیده: 10
 2. مقدمه: 12
 3. 2)بيانمسأله 13
 4. 3)ضرورتانجامتحقیق 14
 5. 4)اهدافتحقیق 15
 1. 6)پرسشهایتحقیق 16
 2. 7)روشهایتحقیق 17
 3. 8-روشتجزیهوتحلیلدادهها 18
 4. 9- پیشینهتحقیق 21
 5. 10- اصطلاحاتومفاهیمکلیدی 22
 6. 1-2-مقدمه 24
 7. 2-2-مفهومجامعمکانیابیوساماندهیصنایع 25
 8. 3-2-اهدافکلانساماندهیصنایعوخدماتشهری 27
 9. 4-2-ضرورتنگرشسیستمیوجامعنگری 29
 10. 5-2-پیوستگیمتقابلشهروصنعت 30
 11. 6-2-جایگاهصنایعکوچکدرفرایندساماندهی 32
 12. -2-لزومبازنگریدرضوابطمنطقهبندیصنعتی 33
 13. 8-2-مفاهیموتعاریفصنعتوتقسیماتآن 34
 14. 9-2-مبانیودلایلطبقهبندیصنایع 35
 15. 10-2-خدماتکارگاهی 37
 1. 13-2-سازمانحفاظتمحیطزیستوطبقهبندیصنایع 41
 2. 14-2-تفکیکصنایعشهریوصنایعغیرشهری 44
 3. 1-2-مراحلعمومیمکانیابی 46
 4. 16-2- شاخصهایتعیینصنایعقابلاستقراردرشهر 48
 5. 1-16-2-فضایموردنیاز 48
 6. 2-16-2- نوعتولید 49
 7. 3-16-2- نوعصنعت 49
 8. 4-16-2- میزانبهرهبرداریازتاسیساتشهری 50
 9. 5-16-2- دامنهبردتولیدات 50
 10. 6-16-2- فعالیتاقتصادیشهرونقشصنایعدرآن 50
 11. 7-16-2- تعدادکارگاههاوصنعتدرشهر 51
 12. 8-16-2- وسیلهحملمواداولیهوتولیداتوزمانهایحمل 51
 13. 9-16-2-ارتباطصنایعبادیگر 51
 14. 17-2- مفاهیموتعاریفمنطقهبندیصنعتی 52
 15. 1-17-2- منطقهبنديصنعتي 52
 16. 2-17-2- تحولدرمفهومومبانیمنطقهبندی 53
 17. 18-2-مشخصاتصنایعتولیدیموردنیازشهروندان 54
 18. 19-2- مشخصاتصنایعخدماتی (خدماتفنی) 55
 1. 21-2- رهنمودهایعمومیدرساماندهیصنایعوخدماتشهری 56
 2. 22-2-رهنمودهایکلیبرایساماندهیصنایعوخدماتکوچک 60
 3. 23-2-صنایعوخدماتقابلاستقراردرمحدودهشهر 62
 4. 24-2-مفاهیموتعاریف مزاحمت 63
 5. 1-24-2-تعریفعاممزاحمت 63
 6. 2-24-2-اشکالعمدهمزاحمت 64
 7. 3-24-2- مفهوممزاحمتبصری (آلودگیمنظر) 65
 1. 26-2- انواعآلودگیومزاحمت 68
 2. 27-2- اشکالرفعمزاحمت 70
 1. 29-2-نظریبهتجاربجهانیدرمکانیابیوساماندهیصنایعوخدماتشهری677356.30-2-تونیگارنیهوطرحشهرصنعتی 75
 2. 31-2-منطقهبندیبراساساستاندارهایاجرایی 76
 3. 32-2-ساماندهيصنايعوتجاربجهاني 76
 4. 33-2-الگویمنطقهبندیصنعتیدرچندشهرجهان 77
 5. 34-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرتوکیو 77
 6. -2- منطقهبندیصنعتیدرشهرلندن 78
 7. 36-2-منطقهبندیصنعتیدرشهرقاهره 78
 8. 37-2- تجاربایراندرزمینهساماندهی 78
 1. 2-37-2-نظامهايموثردرساماندهيصنايعدرايران 80
 2. 3-37-2-نقشمديريتصنعتي 81
 3. 4-37-2-نقشمديريتزيستمحيطي 81
 4. 5-37-2-نقشمديريتشهري 83
 5. 38-2- مشكلاتساماندهيصنايعشهريدرايران 85
 6. 39-2-اهدافکلانبرنامهریزیکاربریاراضی: 86
 7. 40-2-فرایندبرنامهریزیکاربریزمین: 88
 8. 41-2-معیارهایبهینهدرمکانیابیکارکردهایشهری: 89
 9. 42-2--انواعکاربریصنعتی: 90
 10. 43-2-ضرورتانجاممطالعاتمکان یابی صنعتی: 92
 11. 44-2-فاکتورهایمکانیابیصنعتی: 93
 12. 45-2-اشتباههایمتداولدرمطالعاتمکان یابی: 95
 13. 46-2-سرانهکاربریصنعتی: 96
 14. 47-2-نتیجهگیری 101
 15. بررسیموقعیتجغرافیایطبیعیشهرستانبابل 105
 16. -3- موقعیتوتقسیماتسیاسیشهرستانبابل 105
 1. 1-2-3-ساختارزمینشناسی 109
 2. 2-2-3-ژئومورفولوژی 109
 3. 3-2-3-ناهمواری 111
 4. 4-2-3-اقلیم 112
 5. 5-2-3-بادها 114
 6. 6-2-3-منابعآب 116
 7. -3- بررسیاجمالیویژگی هایجمعیتیشهرستانبابل 117
 8. 4-3-معرفيشركتشهرك هايصنعتيمازندران 121
 9. 6-3- شرکت هایصنعتیموجوددراستانمازندران 123
 10. 7-3-اعتباراتشهركهايصنعتيمازندران 124
 11. 8-3-3مزاياومشوق هاياستقراردرشهرك هايصنعتي 124
 12. 7-3- چگونگیاستقرارصنایعوگارگاههایشهریدربابل 127
 13. 8-3-نمونهمناطقکارگاهیخودروییمزاحمدرشهربابل 128
 14. 1-8-3- خیابانولیعصر 128
 15. 2-8-3- خیابانآیتالهطالقانی 132
 16. 3-8-3- خیابانجانبازان 136
 17. 9-3-نتیجهگیری 139
 18. مقدمه: 141
 19. 1-4- تهیهپرسشنامهوارتباطمستقیمباساکنینمناطقموردنظرومسئولیندرمحدودهموردمطالعه 141
 1. 3-4- پرسشنامهمربوطبهساکنینومسئولینشهر 144
 2. -1)تجزیهوتحلیلاستنباطیدادهها 160
 3. 5-1-1)بررسیفرضیهاولپژوهش 160
 4. 5-1-2)بررسیسوالدومپژوهش 162
 5. 5-1-3) بررسیسوالسومپژوهش 163
 6. 5-1-4) بررسیفرضیهچهارمپژوهش 165
 7. 5-5)پیشنهادات 167
 8. 5-6)معیارهایانتخابمکانجدیدمجتمعصنعتیدرمحدودهموردمطالعه 168
 9. 5-6-1)عاملدسترسی 169
 10. 5-6-2)عاملزیستمحیطی 169
 11. 5-6-3)فاصلهازمناطقمسکونی 169
 12. 5-6-4)تاسیساتوتجهیزاتشهری 169
 13. 5-6-5)عاملاقتصادی 170
 14. 5-6-6)کاربریزمین 170
 1. 3-6-ابعادومساحتمحلهایتعميراتيهایخودرو:172
 2. نتیجهگیری: 180
ساماندهی فضایی، صنعت ، کارگاه ، شهر
فصل اول:
کلیات تحقیق 4. 2)بيان مسأله

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه