بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و طول عمر بر پس انداز - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و طول عمر بر پس انداز خانوارشهری در ایران می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تاثیر سیاستهای مستمری و طول عمر بر پس انداز خانوارشهری در ایران چکیده
پسانداز یکی از متغیرهای کلیدی در سیستم اقتصادی یک کشور است. کانون توجه مطالعه کنونی آزمون روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان پسانداز خانوارشهری ، طول عمر، بارتکفل، نرخ جانشینی = ) بازنشستگی مستمری حداقلدستمزد حداقل ( و رشد نقدینگی در ایران میباشد. با توجه به کارآمدی روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ) ARDL ( در حجم نمونه های کوچک و حساسیت کمتر به درجه پایایی متغیرها، روش برآورد در مطالعه کنونی منطبق بر این رهیافت بوده است )با استفاده از سری زمانی سالانه 3131-3133 (. نتایج نشان می- دهد در بلند مدت رشد نقدینگی تاثیر معناداری و منفی بر پس انداز خانوار دارد اما در کوتاه مدت رشد نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر پسانداز خانوار دارد. نرخ جانشینی هم در کوتاه مدت و هم دربلند مدت تاثیر معنادار و منفی بر پس انداز خانوار دارد که با تئوری اقتصادی نیز سازگار است) البته در بلند مدت تاثیر منفی بیشتری دارد(. طول عمر گرچه در کوتاه مدت تاثیر معناداری از لحاظ آماری بر پسانداز خانوار ندارد اما در بلند مدت تاثیر منفی و معنادار بر پسانداز خانوار دارد که در تضاد با تئوری اقتصادی است. مکانیزم تصحیح خطا نشان میدهد سرعت تعدیل 36.1 است و مدل تصحیح خطا تنها قادر است 36.3 درصد از پسانداز را توضیح دهد
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر سیاست مستمری بر پس انداز


طول عمر


پس انداز خانوارشهری در ایران


سیاستهای مستمری و طول عمر


پس انداز خانوارشهری


ایران


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستار - احساس مسئولیت - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه احساس مسئولیت ... جمع‌بندی من از همه‌ی این حرفها، عبارت است از ...