دانلود پروژه ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد - دانلود رایگاندانلود رایگان ابتدا پس از یادآوری اهمیت موضوع بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی HSEبه بیان مساله ارزیابی عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی HSEدر پروژه‌های عمرانی میباشد

دانلود رایگان
دانلود پروژه ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانیپروژه ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران) پژوهش کامل در حوزه مهندسي صنایع می باشد و در 5 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 156 صفحه برای رشته های مهندسي صنایع در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
چکیده
دستيابي به معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSEیکی از مهمترين دغدغه های سازمان های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه بندی نمود.
این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را جزء اولویت های کاری خود در پروژه ها برمی شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه های مناسب در حوزه HSEو ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می توانند در کاهش هزینه های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSEدر فعالیت های برون سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.
اين تحقيق از لحاظ نوع هدف، كاربردي و از لحاظ نوع روش توصيفي- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه ‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه HSEقرار می گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه ای، ویژگی های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSEپیمانکاران در پروژه های عمرانی شهری شناسایی می گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت شان وزن اختصاص می یابد. شاخص های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با استفاده از پرسشنامه هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
فهرست مطالب چكيده 1 مقدمه 2 فصل اول : كليات 4 1-1) مقدمه 5 1-2) بیان مسأله 5 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1-4) متدولوژي انجام کار 7 1-5) سوالات تحقيق 9 1-6) نمونه و جامعه آماري تحقيق 9 1-7) سوابق تحقيق 10 1-8) تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقیق 12 1-9) جمع بندي فصل 13 فصل دوم : ادبیات تحقیق 14 2-1) مقدمه 15 2-2) ارزیابی عملکرد 15 2-2-1) مفهوم ارزيابي عملكرد و تعاريف آن 16 2-2-2) تاریخچه ارزيابي 16 2-2-3) كاربرد روش هاي نوين ارزيابي عملكرد HSE در صنايع مختلف 17 2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 19 2-3-1) کلیات 19 2-3-2) تعاریف 20 2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط زیست 22 2-3-4) تکنیک ها، ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت HSE 42 2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه های عمرانی 55 2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه های عمرانی 72 2-4) ویژگی خبرگان HSE 86 2-5) جمع بندی فصل 86 فصل سوم : روش تحقیق 88 3-1) مقدمه 89 3-2) روش تحقیق 89 3-3) نمونه و جامعه آماری 90 3-4) روش جمع آوری داده ها 91 3-5) ارائه مدل 93 3-5-1) تعیین شاخص ها و وزن دهی آنها 93 3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها 99 3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 101 3-6) جمع بندی فصل 103 فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق 104 4-1) مقدمه 105 4-2) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 105 4-2-1) آشنايي با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 105 4-2-1) ارزیابی پیمانکاران 106 4-3) جمع بندی فصل 111 فصل پنجم : نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 113 5-1) مقدمه 114 5-2) تحلیل نتایج 115 5-3) ارائه پیشنهادات 116 5-3-1) راهکارهای اجرایی 116 5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 117 5-4) جمع بندی فصل 119 پيوست ها 120 پیوست 1- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص 121 پیوست 2- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی 122 پیوست 3- چک لیست ارزیابی عملکرد 123 فهرست مطالب مراجع 136 فهرست منابع فارسي 137 فهرست منابع لاتين 139 سايت هاي اطلاع رساني 140 چكيده انگليسي 141 فهرست جدول ها 2-1. عوامل شكست و يا عوامل بروز حادثه 48 2-2. تعیین زاويه مناسب براي انواع حالات خاك 58 2-3. اقدامات ايمني در ورود به فضاهاي بسته 72 3-1 – اسامی خبرگان شرکت کننده در مصاحبه 91 3-2- گروه بندی شاخص ها، پس از طبقه بندی آنها 93 3-3- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مرتبط با سیستم مدیریت HSE 97 3-4- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مرتبط با ایمنی 97 3-5- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های بهداشتی 98 3-6- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های زیست محیطی 98 3-7- حوزه های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص های مرتبط با منظر شهری 99 3-8 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی 99 3-9 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای سیستم مدیریت HSE 100 3-10 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات ایمنی 100 3-11 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات بهداشتی 101 3-12 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات زیست محیطی 101 3-13 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات منظر شهری 101 4-1- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با سیستم مدیریت HSE با درنظر گرفتن اوزان 107 4-2- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با ایمنی درنظر گرفتن اوزان 108 4-3- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با موضوعات بهداشتی درنظر گرفتن اوزان 108 4-4- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان 109 4-5- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص های مرتبط با موضوعات منظر شهری درنظر گرفتن اوزان 109 4-6- نتایج محاسبه شده برای هر یک از گروه های اصلی که مورد ارزیابی 110 4-7- امتیاز موزون محاسبه شده برای هر یک از معیارهای اصلی 110 4-8- رتبه بندی پروژه ها بر اساس ارزیابی انجام شده 111 4-9 آمارهای موجود برای هر یک از سه پروژه 111 فهرست شكل ها 2-1- مدل اجرایی HSE-MS 20 2-2- گام هاي ضروری مديريت خطرات 29 2-3. نحوه شيب دارسازي 58 2-4 . جعبه هاي ترانشه 59 2-5 . پله بندي 60 2-6- تهويه تونل و محیط های سربسته 70 2-7. نحوه مهار تأسیسات برقي 71 2-8. نمونه اي از آلودگي زيست محيطي در پروژه هاي شهري 74 3-1 – مدل تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE 102

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پروژه


دانلود پایان نامه


پایان نامه


ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران


پروژه‌های عمرانی


مهندسي صنایع


مدیریت سیستم و بهره وری


فرآیند تحلیل سلسله مراتبی


سیستم مدیریت بهداشت محیط‌ زیست


سیستم مدیریت ایمنی محیط‌ زیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

کاروفناوری ===== کاروفناوری ششم; پروژه کاروفناوری ششم; کاروفناوری هفتم; پودمان نوآوری ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

ترم آخر - پرسشنامه - پایان نامه - پروژه - پاورپوینت ...

ترم آخر پرسشنامه، پایان نامه، پروژه، پاورپوینت، مقاله، دانلود رایگان مرجع دانشجویان ایران

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر فراهم شد

بینهایت💻 - هر آنچه بخواهید

2. دانلود نسخه سازگار شده اندروید ۴ برای VirtualBoxبعد از نصب برنامه VirtualBox نوبت به آن می‌رسد که ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

مَسترتز با تضمین کیفیت فعالیت های خود، بهترین گزینه برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود مقاله

رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها. چکیده : سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می ...

برنامه ریزی آبیاری با پساب فاضلاب - سایت …

برنامه ریزی آبیاری با پساب فاضلاب. برنامه ریزی آبیاری با پساب فاضلاب . برنامه ریزی عمومی ...

برنامه ریزی آبیاری با پساب فاضلاب - سایت …

برنامه ریزی آبیاری با پساب فاضلاب. برنامه ریزی آبیاری با پساب فاضلاب . برنامه ریزی عمومی ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در تمامی ...

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

دانلود مهندسی معماری|دانلود مهندسی عمران |دانلودمهندسی ساختمان|دانلود رایگان مقالات ...

77 . دانلود پروژه روان شناسی،پایان نامه روانشناسی – دانلود ...

(نقل از2006:31 Philips) شاخص های زیادی برای سنجش کیفیت زندگی در حوزه های مختلف ارایه شده اند.

پایگاه داده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. چرخه های تجاری اخبار محور در اقتصاد های باز کوچک; بررسی سبک مدیریتی مدیران ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مراحل استقرار استاندارد ISO 14000 و هدف از کاربرد …

مراحل استقرار استاندارد iso 14000. هدف از کاربرد iso١۴٠٠١ . iso١۴٠٠١ به عنوان یک عنصر موثر و فعال در ...

برنامه ریزی شهری : urban planning - ارزیابی کمی و …

ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری . مورد مطالعه: شهرستان هریس (با رویکردی بر طرح جامع شهر63)

, دانلود پایان نامه ارزیـابـی عـمـلـکـرد سـازمـان‌ها و ...

... را برای ارزیابی عملکرد ... ای برای شناسایی ساختاری ... دانلود پروژه ارزیابی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه …

پروژه مدیریت بانک دانلود پایان نامه،دانلود پروژه ... برای شرکت‌ها ایجاد ... ارزیابی عملکرد ...

نرم افـزار ارزیابی عملکـرد کارکنــان

نرم افـزار ارزیابی عملکـرد ... ایجاد الگوی مناسب ... و exchange شرکت یا سازمان برای ارسال ...

20 پـــــــروژه

دانلود پروژه ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد hse ... پروژه ایجاد ساختاری برای ...

مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد دانش در پروژه

مدل‌ سازی معادله ساختاری در مورد ایجاد ... 2.5.پروژه شش سیگما و عملکرد ... برای ایجاد پروژه ...

عملکرد ساختاری رنگ – دانلود پروژه روان شناسی،پایان …

دانلود پروژه های رشته روان شناسی ... برای ارزیابی تناسب کودک با میز و ... عملکرد ساختاری ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

دانلود تحقیق، پروژه و ... دانلود پایان نامه ایجاد ... دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد ...

فرایند شبکه تحلیلی ANP جهت ارزیابی سیستم …

... بر anp ساختاری برای سیستم ... مدل ارزیابی عملکرد برای ... سیستم دانلود پروژه های ...

دسته‌بندی برق و الکترونیک - دانلود پایان نامه، پروژه

... دانلود جزوه، پروژه، پایان نامه ... برایارزیابی‌بازار ... ساختاریبرای ...

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه ... فقط برای اعضایی ... دانلود پروژه ...