مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای - دانلود رایگاندانلود رایگان خوردگی[1] از مهم‌ترین مشکلاتی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مقابله با آن هزینه زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. خوردگی می‌تواند بر روی عمر تجهیزات، بهر

دانلود رایگان
مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریاwordچکیده
در این کار پژوهشی، کارایی پوشش­های آبکاری شده کروم و کروم اکسید بر روی تیغه ای از جنس فولاد کربنی نوع کورتن Bبه­عنوان پوشش­های ضد خوردگی در محیط آب دریای خلیج فارس بررسی و مقایسه شد. برای نشاندن این دو لایه، از روش ترسیب الکتروشیمیایی استفاده شد. مطالعات خوردگی و اندازه­گیری سرعت خوردگی به روش آزمون پلاریزاسیون خطی و رسم منحنی­های تافل انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که پوشش کروم (ΙΙΙ) اکسید نسبت به کروم، محافظت بیشتری فراهم کرده و سرعت خوردگی را بیشتر کاهش می دهد.
کلید واژه ها: فولاد کورتن، کروم، کروم اکسید، خوردگی، پوشش
فهرست
-1-مقدمه. 1
3+ در محلول آبکاری41
2O3.... 44
2O3. 48


فهرست جداول
3+.......................................41
فهرست شکل ها
3+.................................42
2O3 در محلول NaCl 5/3%.................................... ..........................45
2O3 در آب دریا................... ..........................49
فصل اول خوردگی و مبانی آن 1-1- مقدمه
خوردگی[1] از مهم ترین مشکلاتی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مقابله با آن هزینه زیادی را به خود اختصاص می دهد. خوردگی می تواند بر روی عمر تجهیزات، بهره برداری از آن ها، بازگشت سرمایه، کیفیت محصولات تولیدی و . . . مؤثر باشد.
خوردگی به شکل های گوناگون در زندگی روزمره به چشم می خورد. نقاط و حفره های قرمز مایل به نارنجی در تجهیزات نشتی مخازن آب، آب تیره خروجی از داخل شیرها، همچنین میخ­ها، چنگک ها، لوله ها، کانال ها، ظروف آشپزخانه و قوطی­های حلبی خورده شده نمونه های متداولی از خوردگی هستند. خوردگی با دید غیر تخصصی اغلب بر کهنگی تجهیزات دلالت داشته و قابل چشم پوشی است. در صورتی که خوردگی بیانگر کاهشی قابل توجه در ارزش یک جسم جامد است که در معرض یک برخورد شیمیایی مستقیم قرار گرفته است.
خوردگی محدود به فلز نبوده بلکه شامل مواد غیر فلزی مانند پلیمرها، مواد نسوز، مواد مرکب و مواد دیگر نیز می شود. از نظر ترمودینامیکی خوردگی یک فرآیند خود به خودی است که در جهت کاهش انرژی آزاد[2]حرکت می­کند.
مهندسی خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری یا کنترل خسارت ناشی از خوردگی به روش اقتصادی و مطمئن می باشد. برای اینکه مهندس خوردگی به خوبی از عهده وظایف خود برآید بایستی با اصول و عملیات مبارزه با آن، خواص شیمیایی، متالورژیکی، فیزیکی و مکانیکی مواد، آزمایش های خوردگی، ماهیت محیط های خورنده، قیمت مواد اولیه و . . . آشنا باشد. همچنین در حل مسئله خوردگی بایستی روشی را انتخاب نماید که بیشترین بهره را در بر داشته باشد.
1-2- تعریف خوردگی
خوردگيراتخريبيافاسدشدنيكمادهدراثرواكنشبامحيطيكهدر آنقراردارد تعريفمي كنند.بعضي هااصراردارندكهاينتعريفبايستيمحدودبهفلزاتباشد،ولي غالباًمهندسخوردگيبايستيبرايحليكمسئلههمفلزاتوهمغيرفلزاترادرنظر بگيرد.مثلاً،تخريبرنگولاستيكبوسيلهنورخورشيدياموادشيميايي،خوردهشدن جدارهكورهفولاد سازي،وخورده شدنيكفلزجامدبوسيلهمذابيكفلزديگرتماماً خوردگيناميدهمي شوند. خوردگيمي تواندسريعياكندصورتگيرد ]1[.
خوردگيفلزاتراهمانطوركهدرشكل 1-1 نشانداده شده استمي توانبرعكس متالورژياستخراجي[3]درنظرگرفت. درمتالورژياستخراجي،هدفعمدتاًبدستآوردن فلزازسنگمعدنوتصفيهياآلياژ سازيآنبرايمصارفمختلفمي باشد. اكثرسنگ معدن هايآهنحاوياكسيدهايآهنهستندوزنگ زدنفولادبوسيلهآبواكسيژن منجربهتشكيلاكسيدآهنهيدراته[4]مي گردد.اگرچهاكثرفلزاتموقعيكهخورده مي شوندتشكيلاكسيدهايشانرا مي دهندوليلغتزنگزدنفقطدرموردآهنوفولاد بكاربرده می شود.

شكل1-1 متالورژياستخراجيوبرعكسآن
بهطوركليخوردگيرامی توانبهسهصورتذيلتعريفنمود:
1- تخريب و انهدام توسط عوامل غير مكانيكي.[5]
2- تخريب و انهدام توسط واكنشهاي شيميايي و الكترو شيميايي فلز و محيط.
3- عكساستخراج.
1-3- هزينه هاي خوردگي
تخمين­ هزينه­هايسالانهخوردگيدرايالاتمتحدهبين 8 میلیارد دلارتا 126 میلیارد دلارمي با شد] 1[. مهندسانمعتقدندكه 30 میلیارددلارواقعي ترينرقمباشد.بههرترتيب، خوردگياز لحاظ اقتصادی بسیار زیان آوراستوبرايكاهش دادنآنكارهايزياديمي توان انجامداد. اگرايننكتهرادرنظربگيريمكههرجافلزوموادديگرمورداستفادهقرار مي گيرندخوردگيبادرجهوشدت هايمتفاوتيواقعمي گردد،اينرقم هايبزرگدلاري چندانغيرمنتظرهنخواهندبود. علاوه بر زیان­های مستقيمخوردگي،هزينه هايغيرمستقيمخوردگيحاصلازتوقففرآیند[6] توليدصنايعنفت،گازوپتروشيمي، پايينآمدنبازدهتجهيزاتوخارجشدنازشرايطبهرهبرداريمطابقطراحي، نیزهزينه هايياستکه باید در نظر گرفته شود.عدمتوليددرهنگامتوقفدريك واحدنفت،گازوپتروشيميجهتتعميراتمي تواندتاميليونهادلاردرروززيانوارد سازد. نشتي هادرخطوطلولهومخازنمنجربهعدمتوليدبهينهمي گردد.ايننشتي ها مي تواندباعثبروزآلودگيآب هايزيرزمينيشدهومشكلاتزيستمحيطيرانيزايجاد نمايدكههزينه هايموردنيازبرايحلچنينمشكلاتيسرسام آوراست. درحقيقتاگرخوردگيوجودنداشتاقتصادجامعهمابه شدتتغييرمي كرد. مثلاً اتومبيل ها،كشتي ها،خطوطلوله هايزيرزمينيووسايلخانگياحتياجبهپوشش نداشتند،صنايعفولادزنگنزن[7] ازبينمي رفتندومسفقطبرايمقاصدالكتريكيبكار مي رفت.اكثركارخانجاتومحصولاتيكهازفلزپوشش دار ساختهمي شوندازفولادياچدنساخته مي شدند] 1[.
اگرچهخوردگياجتنابناپذيراست،وليهزينهآن رابهمقدارزياديمي توانكاهشداد. مثلاًيكآندارزانقيمتمنيزيممي تواندعمرتانكآبگرمخانگيرادوبرابركند. شستشوياتومبيلبرايزدودننمك هاييكهبراييخبندانرويجادهمي پاشندمفيد است. انتخابصحيحموادوطراحيخوب،هزينه هايخوردگيراكاهشمي دهد. يك برنامهصحيحتعميراتونگهداريواردصحنهمي شودومي تواندموثرباشدوماموريت اصليآنمبارزهباخوردگياست.
جداازمخارجمستقيمدلاري،خوردگييكمشكلجدياستزيرابطورروشنيباعث تمامشدنمنابعطبيعيمامي گردد. مثلاًفولادازسنگآهنبدستمي آيدوميزان توليدداخليسنگآهنپر عياركهمستقيماًقابلاستفادهباشند،به شدتكاهشيافته است.توسعهصنعتيسريعبسياريازكشورهانشانمي دهدكهرقابتبراي قيمت منابعفلزيافزايشخواهديافت.
1-4- خساراتناشيازخوردگي
دراينقسمتبعضياثراتزيانبارخوردگيتشريحخواهدشد ]2[ :
1-4-1- ظاهر
سطوحزنگ زدهخوشايندنيستند. تجهيزاتزنگ زدهيابه شدتخوردهشدهدريككارخانهتاثيربديرويبيننده خواهدگذاشت. به همین دلیل بدنه ماشین ها را رنگ کرده و یا در سازه هايخارجيساختمان هاازفولادزنگنزن، آلومينيوم،يامساستفادهمي شود.
1-4-2- مخارجتعميراتونگهداريوبهرهبرداري
بازسازی سطوح خورده شده و تعمیر آن ها بسیار پر هزینه است. به كاربردنموادمقاومدربرابرخوردگي نیز مخارج زیادی را در بر دارد. بنابراین برای محافظت از این سطوح هزینه هنگفتی صرف می شود.
1-4-3- تعطیلیكارخانه غالباًبخاطرانهدامغيرمنتظره ناشی ازخوردگي،واحديرامتوقف مي سازندياقسمتي ازيكسيستمرامي خوابانند. و این خود منجر به توقف تولید و یا کند شدن روند آن شده و در برخی موارد افرادی را بیکار می کند.
1-4-4- آلودهشدنمحصول
دراكثرمواردقيمتيكمحصولدربازاربهخلوصوكيفيتآنبستگيدارد. عاري بودنازآلودگي هايجزئيفاكتورحياتيدرتوليدوحملونقلپلاستيك هاي شفاف،رنگ ها،موادغذايي،داروهاونيمه هادي ها[8]ست.دربعضيمواردمقداركمي خوردگيكهباعثواردشدنيون هايفلزيبهداخلمحلولمي گرددممكناست باعثتجزيهكاتاليزوری[9] يكمحصولگردد.ازجملهاينمواردتوليدوانتقال پراكسيدهيدروژن[10]غليظوياهيدرازين[11]مي باشد. درموارديكهباآلودگيوتجزيه محصولمواجههستيمعمرقطعهفاكتورمهمينخواهدبودباوجوداينكهفولاد معموليممكناستسال هادوامبياورد،وليفلزگرانتريبكاربردهمي شودتااز آلودگيمحصولبهمحصولاتخوردگيناشيازفولادمعمولياجتنابگردد.
1-4-5- نشتياازبينرفتنمحصولاتباارزش
نشتجزئيسولفوريك اسیدبهفاضلابنگرانيحاديايجادنمي كند،زيرا سولفوريك اسیدمادهارزانقيمتياست. اما،نشتياازبينرفتنماده ايكهگالني چندصددلارارزشداردبايستي به سرعتمتوقفگردد.نشتجزئيتركيباتيا محلول هاياورانيمخطرناكاستومي تواندخيليگرانتمامشود. درچنينمواردي استفادهازطراحيمناسب تروموادبهتربرايساختتجهيزاتبخوبيقابلتوجيه هستند.
1-4-6- اثراتبرامنيتوقابليتاعتماد
كاركردنباموادخطرناكمثلگازهايسمي،كلريدريك اسید، سولفوريك اسیدونيتريك اسیدغليظ،موادمنفجرهوقابلاشتعال،موادراديواكتيو،وموادشيميايي دردماهاوفشارهايبالامستلزماستفادهازنوعيموادساختمانياستكهخطر انهدام خوردگيرا بهحداقلبرساند. صرفه جوييدرموادساختماني درموارديكهامنيتبهخطرمي افتد،مطلوبنيست. ملاحظاتبهداشتينيزمي توانندمهمباشدمثلآلودگيآبآشاميدني، محصولاتخوردگيمي توانندباعثشوندكهضدعفونيكردنتجهيزاتمشكل تر گردد.
1-5- انواع خوردگی
دسته بندي­هاي مختلفي مي توان براي انواع خوردگي داشت، يك نوع دسته بندي براي اساس ظاهر خوردگي مي باشد كه براي تشخيص شكل ظاهري خوردگي، گاهي اوقات چشم غيرمسلح كافي مي باشد و گاهي اوقات نياز به بزرگنمايي هاي بالاتری مي باشد، بر اساس شكل ظاهري، خوردگي را مي توان به هشت نوع تقسيم بندي كرد ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-1- خوردگی یکنواخت[12] در این نوع خوردگی لایه های سطحی فلز مورد حمله قرار گرفته و اثرات خوردگی در تمام سطح مشاهده شده و کاهش ضخامت در این نقاط تقریبا یکسان می باشد. به طور مثال زنگ زدگی معمولی آهن و کدر شدن نقره و تیرگی نیکل از این نوع خوردگی می باشند.
این نوع خوردگی معمول­ترین نوع خوردگی است. عمر تجهیزاتی که متحمل این نوع خوردگی می شوند، را می توان با آزمایش های ساده­ای همچون کوپن گذاری و اندازه­گیری میزان کاهش وزن تخمین زد ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-2- خوردگی گالوانیکی[13]
این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که دو فلز یا آلیاژ متفاوت (یا دو ماده متفاوت دیگر همانند آلیاژ کربن و فلز) درحضور یک محیط خورنده با یکدیگر تماس پیدا کنند. درمنطقه تماس، فرآیند الکتروشیمیایی به وقوع می پیوندد که در آن ماده ای به عنوان کاتد عمل کرده و ماده ی دیگر آند می شود. در این فرآیند کاتد در برابر اکسید شدن محافظت شده و آند اکسید می شود ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-3- خوردگی شکافی[14]
این خوردگی وقتی رخ می دهد که یک عامل خورنده در فاصله باریک بین دو جز گیر کند. با پیشرفت واکنش، غلظت عامل خورنده افزایش می یابد بنابراین واکنش با نرخ فزاینده ای پیشروی می کند ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-4- جدایش انتخابی[15] این نوع خوردگی هنگامی رخ می دهد که عنصری از یک آلیاژ جامد از طریق یک فرآیند خوردگی ترجیحی و عموماً با قرار گرفتن آلیاژ در معرض اسیدهای آبی خورده می شود. متداول ترین مثال: جداشدن روی از آلیاژ برنج است] 2S/Cr2O3........................................................................................................................[.

1-5-5- خوردگی بین دانه ای[16] این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که مرز دانه ها در یک فلز پلی کریستال بصورت ترجیحی مورد حمله قرار گیرد. چندین عامل می­توانند آلیاژی مثل فولاد زنگ نزن را مستعد این نوع خوردگی سازند: از جمله حضور ناخالصی ها و غنی بودن یا تهی بودن مرز دانه از یک عنصر آلیاژی ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-6- خوردگی حفره ای[17]
این نوع خوردگی تقریباً همیشه بوسیله یون کلرید ایجاد می شود و بویژه برای فولاد زنگ نزن بسیار مخرب است. چون در این نوع خوردگی سازه با چند درصد کاهش وزن نسبت به وزن واقعی اش به راحتی دچار شکست می شود. معمولاً عمق این حفرات برابر یا بیشتر از قطر آن هاست و با رشد حفرات، ماده سوراخ می شود] 2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-7- خوردگی فرسایشی[18]
این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که محیطی نسبت به یک محیط ثابت دیگر حرکت کند (بعنوان نمونه مایع یا دوغابی که درون یک لوله جریان دارد). یک پدیده ی مرتبط با این گونه خوردگی، سایش است که هنگام تماس دو ماده با یکدیگر و حرکت ارتعاشی آن ها نسبت به یکدیگر بوجود می آید. این عمل می تواند پوشش های ضد خوردگی را از بین برده و باعث آغاز خوردگی شود ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-5-8- خوردگی تنشی[19] این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که ماده ای تحت تنش کششی در معرض یک محیط خورنده قرار گیرد. ترکیب این عوامل با هم، ترک هایی را در جزء تحت تنش آغاز می کند ]2S/Cr2O3........................................................................................................................[.
1-6- عوامل مؤثر بر خوردگی
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...

کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو

Apr 04, 2014 · برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به ...

رشته شيمى - شیمی وتکنولو}ی رنگ

رنگ در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در پرورش ذوق و قرایح بشری و ارضای نیازهای زیبا شناسی وی ...

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد ...

www.iust.ac.ir

40. 46. 47. 45. 46. 47. 48. 59. 63. 64. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 83. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 112. 113. 114. 115. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 141. 40. 42 ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

آجر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آجر به خشت‌هایی گفته می‌شود که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد (حک می‌گردید) و ...

پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت …

شماره عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع 1 انباشتگی , اختلاط و ...

بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی

با توجه به تعریف های ارائه شده برای مواد هوشمند و خصوصیات منحصر به فرد مواد، می توان آنها را ...

کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی - صفحه 3

Dec 23, 2014 · برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به ...

کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی - صفحه 3

Dec 23, 2014 · برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به ...

33 . دی 1391 - بتن و خوردگی آن - Blogfa

تعداد وسیعی از باراندازها، حوضچه های تعمیراتی، تیرها و پایه های پل، موج شکن ها و تونل های ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

یخ خشک شکل جامد کربن دی‌اکسید است. و علتی که آن را به این نام می خوانند این است که همچون یخ ...

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...

کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو

Apr 04, 2014 · برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به ...

رشته شيمى - شیمی وتکنولو}ی رنگ

رنگ در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در پرورش ذوق و قرایح بشری و ارضای نیازهای زیبا شناسی وی ...

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد ...

www.iust.ac.ir

40. 46. 47. 45. 46. 47. 48. 59. 63. 64. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 83. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 112. 113. 114. 115. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 141. 40. 42 ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

آجر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آجر به خشت‌هایی گفته می‌شود که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد (حک می‌گردید) و ...

پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت …

شماره عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع 1 انباشتگی , اختلاط و ...

بانک اطلاعات مهندسی مواد و متالورژی

با توجه به تعریف های ارائه شده برای مواد هوشمند و خصوصیات منحصر به فرد مواد، می توان آنها را ...

کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی - صفحه 3

Dec 23, 2014 · برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به ...

33 . دی 1391 - بتن و خوردگی آن - Blogfa

تعداد وسیعی از باراندازها، حوضچه های تعمیراتی، تیرها و پایه های پل، موج شکن ها و تونل های ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

یخ خشک شکل جامد کربن دی‌اکسید است. و علتی که آن را به این نام می خوانند این است که همچون یخ ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های