مرکز مديريت بحران با رويکرد معماری پايدارWORD - دانلود رایگاندانلود رایگان مراکز مدیریت بحران مهمترين پایگاه امداد رسانی و تصمیم گیری در امور مختلف مرتبط با حوادث طبیعی و انسان ساز به منظور جلوگیری از کاهش اثرات، وقوع حوادث و خدما

دانلود رایگان
مرکز مديريت بحران با رويکرد معماری پايدارWORD 68
منابع130


عنوان صفحه


فهرست اشکال پیوست
عنوان صفحه
فهرست جداول
عنوان صفحه
واژه هاي کليدي: مديريت بحران، معماري پايدار، مركز مديريت بحران.
مقدمه و معرفي مراکز مدیریت بحران 1-1: مقدمه 1-2: طرح مسئله
  • فقدان حداقل فضاهای استاندارد برای عملکردهای مختلف
  • ناسازگاری میان فضا و فعالیت و ضعف کارکرد
  • عدم رعایت اصول پایداری و زیست محیطی
  • ناسازگاری میان ساختمان با اقلیم
  • فقدان ارزش های فضایی مرکز مدیریت بحران از نظر بصری
1-3: اهدافپژوهش 1-5: تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش Sustainable:پایداری،صنفیکهچیزیراتوصیفمیکندکهباعثآرامشوتغذیهو تأمینزندگیودرنتیجهبهتداومزندگیوطولانیکردنآنمنجرمیشود (لانگمن، 2003).
مبانی نظری و مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده 2-2-1- تعاریفی به لحاظ مبانی نظری

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه