بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و - دانلود رایگاندانلود رایگان انسان موجودي اجتماعي است و تكامل و سعادت مادي و معنوي وی در گرو تعامل و همزيستي با ديگران است. به علاوه، نيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژه، انسانها را آنچ

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهرwordفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم: پیشینه پژوهش
عنوان صفحه
عنوان صفحه
فصل سوم: روش پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
عنوان صفحه
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
فهرست منابع ومآخذ
پیوست.................................................................................................................................................... 141
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و تكامل و سعادت مادي و معنوي وی در گرو تعامل و همزيستي با ديگران است. به علاوه، نيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژه، انسانها را آنچنان به يكديگر پيوند مي زند كه جز در سايه زندگي اجتماعي، رشد همه جانبه براي فرد حاصل نمي گردد (دفتر توسعه، 1379). ارتباطات رکن اساسی زندگی انسان است. از طریق ارتباطات است که کلمات، مفاهیم و عبارات از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و در نتیجه تفاهم بین افراد جامعه بوجود می آید (امین شایان جهرمی و امینی، 1388). از سوی دیگر، جوامع امروزی، نظامهایی سازمانی هستند و بخش عمده زندگی افراد، در سازمانها یا در ارتباط با آنها سپری می شود. به گونه ای که گردش امور زندگی وابسته به سازمانها، و پیشرفت و بقای جامعه نیز تابع کار و عملکرد آنهاست. بدیهی است که هماهنگی فعالیتهای سازمان و تبادل اطلاعات میان واحدهای متعدد آن نیز، مستلزم پیش بینی روشها و وسایل ارتباطی مؤثر است. چراکه سازمان بدون ارتباطات، از ادامه فعالیت باز می ماند. در واقع سازمان، شبکه پیچیده ای از اینگونه ارتباطات است (علاقه بند، 1386).
علاوه براین، مديران دريافته اند كه ارتباطات مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق در دستيابي به اهداف طراحي شده سازمان، عامل مؤثري است. به همین دلیل، ارتباطات مؤثر را، قلب مديريت مي نامند (رضائیان،1389). به گونه ای که وجود سازمان وابسته به آن است و لذا هر مديري معمولا بيشتر وقت خود را صرف برقراری ارتباط مي كند (داوودآبادی، 1385). مضافاً، هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف مدیر، بدون وجود سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین نظام ارتباطی، امکان اداره سازمان وجود نخواهد داشت. چراکه، به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطی صحیح در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و کارها آشفته می شود (الوانی، 1385).
از سوی دیگر، تعهد سازمانی نیز مقوله ای بسیار با ارزش است.به گونه ای که گفته شده است چنانچه تعهدپذیری در سازمانی غالب گردد، افراد مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان داده و در قبال انجام تعهدات از رضایت و تعلق خاطر افزون تری برخوردار خواهند بود و این امر، باعث می گردد تا غیبت ها، کم کاری ها، تنش ها و ... کاهش یابد (رنجبریان، 1375).مدیران نیز، باید بتوانند با استفاده از مشاركت كاركنان در تصمیم گیری و فراهم آوردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی کارمندان را افزایش دهند (مورهد و گریفین[1]، 1374). آلن و میر[2] (۱۹۹۷) معتقدند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و این پیوند، احتمال ترک شغل را در وی کاهش می دهد (مایر و هرسکویچ[3]، ۲۰۰۲).همچنین، مطالعات نشان داده اند که تعهد، تأثیر بالایی بر عملکرد موفق سازمان دارد. چرا که کارمندان با تعهد بالا، تمایل قوی تری در تعلق به سازمان دارند و مایل به نشان دادن رفتار شهروندی سازمانی عالی تری هستند. آنان تمایل دارد تا فراتر از وظایف شغلی مورد نیاز خود عمل کند و چنانچه منابع انسانی را عالیترین دارایی سازمان بدانیم، منابع انسانی متعهد را باید به عنوان مزیت رقابتی سازمان در نظر گرفت(نهمه[4]، 2009).
به هرحال، هرگونه كوتاهي در امر بررسي و تحقیق تعهد سازماني كاركنان، منجر به افزايش هزينه هاي هنگفت ناشي از ترك خدمت كاركنان و جذب نيروهاي جديد می گردد. اگر سازمان ها به منافعي كه تعهد سازماني در بردارد توجه داشته باشند، بالا بردن سطح تعهد در ميان كاركنان، معناي خاصي خواهد يافت (ساکی، 1389).از سویی دیگر، بهكارگيريارتباطاتكارا ومؤثرميتواندموجبافزايشرضايتشغليوتعهدسازمانيشود. علاوه براین، سيستمهايارتباطاتداخليكهموفقبهايجادرضايتازارتباطاتدرميانكاركناننشدهاند،رضايتشغليوياتعهداتسازمانيراهمپرورشنميدهند(کریر و برکو[5]، 2008). در پژوهش نیز به بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان پرداخته می شود.
1-2- بیان مسأله:
بی تردید سازمانهای آموزشی یکی از مهمترین، مؤثرترین و گسترده ترین سازمانها هستند، که عهده دار تعلیم و تربیت رسمی افراد جامعه و همچنین تأمین کننده ی منابع انسانی دیگر سازمانها می باشند (زکی، ادیبی، و یزدخواستی، 1385). نهاد آموزش و پرورش نقشی اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن برعهده دارد (فرهادیان، 1382). ارتباطات سازمانی، نقطه اشتراک دو مفهوم پیچیده، یعنی سازمان و ارتباطات است؛ که برای هر دو مفهوم، تعاریف و رویکردهای مختلفی ارائه شده است. سازمان، به معنای گروهی از مردم است، که فعالیتهای خویش را جهت دستیابی به اهداف فردی و جمعی، هماهنگ نموده اند (بولارینوا و الورانفمی[6]، 2009).
واژه ارتباطات[7] از ریشه لاتينCommnuicare، مشتق شده است كه به معناي سهیم شدن، مشارکت و یا عمومی کردن[8]می باشد(پیتر[9]، 2001؛ ویلیامز[10]، 1985؛ ویکلی[11]،1967؛ طبيبي،1381). تعاریف متعددی از ارتباطات ارائه شده است، که در مجموع می توان آنها را چنین جمع بندی نمود که " ارتباطات عبارتست از فرایند تبادل پیام (علاقه بند،1386؛ ایسنبرگ، گودال و تِرسوِی[12]، 2007؛ پورتر، 1979؛ منینگ، 1992؛ دوویتو، 1986)، و اطلاعات (دفلور، کِرنِی و پلاکس[13]، 1993؛ لویس، 1975؛ وبستر،2012؛ آکسفورد،2012؛ علاقه بند، 1386؛ الوانی، 1385؛ فرهنگی 1385؛ رضائیان، 1389) از فرستنده به گیرنده به نحویکه پیام ارائه شده برای فرد قابل درک باشد و بتواند معنایی را از آن دریافت کند (کونتز[14]،2001، رضائیان، 1389, علاقه بند، 1386)."
پیام و اطلاعات شامل معانی و مفاهیم (دفلور و همکاران،1993؛ پورتر؛1979 منینگ،1992؛ علاقه بند،1386؛ الوانی، 1385)، عقاید و افکار (بدلا[15]، 2011؛ چاپل و رد[16]،1997؛ نیومن و سامر[17]، 1977؛ ردریکو[18]،2000؛ لویس، 1975؛ بیرونو[19]، 1987؛ علاقه بند،1386)،نگرشها (بیرونو، 1987؛ لویس، 1975؛ وبستر،2012)، و احساسات (ردیکو، 2000؛ نیومن و سامر، 1977؛ بدلا،2011؛ بیرونو، 1987؛ پورتر،1979؛ منینگ،1992؛ الوانی،1985؛ برلسون، برنارد و استینر[20]،1964) می باشد. به طور کلی، عناصر مهم فرایند ارتباط شامل: فرستنده یا منبع ارتباط، پیام (موضوع ارتباط)، و گیرنده پیام می باشند (علاقه بند، 1386؛ الوانی، 1385؛ هوی و میسکل[21]،2005)، و ابعاد ارتباطات سازمانی به سه گروه زیر تقسیم می شود:
 1. بعد ارتباطی که خود شامل چهار جزء مجاری ارتباطی، سبک های ارتباطی، مسیرهای ارتباطی، و محتوای ارتباطی می باشد.
 2. بعد انسانی که جنبه های انسانی را در بر می گیرد و ارتباطات میان افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. این بعد شامل سه جزء ویژگی های فردی افراد، ویژگی های اجتماعی افراد، و مهارتهای ارتباطی می باشد.
 3. بعد سازمانی که ساختار و محتوای سازمان را در بر می گیرد و ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ شامل دو جزء ساختار سازمانی، و فرهنگ سازمانی می باشد (مزروعی، بازرگانی، غضنفری و فرهی پور، 1389).
ارتباطات را از جهات مختلفی مانند عکس العمل در محیط، جریان ارتباطات، میزان رسمیت، مجاری ارتباط، و الگوهای ارتباطی می توان طبقه بندی نمود. از نظر عکس العمل در محیط و یا ارائه بازخورد، ارتباطات، به انواع یک جانبه و دوجانبه تقسیم می گردد (رضائیان، 1389).
1- ارتباطات يك جانبه[22] (یک طرفه): هر گاه واكنش گيرنده نسبت به پيام ابراز نشود، آن ارتباط را يك جانبه گويند. اين نوع فرآيند ارتباط، فاقد بازخورد مي باشد.
2- ارتباطات دوجانبه[23]: چنانچه محيط به گونه اي باشد كه گيرنده عكس العمل ها و نظرهاي خود را درباره محتواي پيام به اطلاع فرستنده برساند و عملاً چنين كند، به اين نوع ارتباط، دوجانبه گويند (هوی و میسکل،2005؛ رضائیان، 1389؛ فولادگر، 1384).
از نظر جريان ارتباطات در سيستم نیز، ارتباطات سازماني شامل مواردی به شرح زیر است:
 • ارتباط عمودي[24]: شامل ارتباط رو به پايين[25] و ارتباط رو به بالا[26] است.
 • ارتباط افقي[27]: معمولا شبكه ارتباطي افقي داراي الگويي از جريان كارها در يك سازمان است كه بين اعضاي يك گروه، یک گروه و گروه هاي ديگر و بين اعضاي دواير مختلف برقرار مي شود.
 • ارتباط مورب[28]: ارتباط مورب هنگامي صورت مي گيرد كه افراد در سطوح مختلف كه رابطه گزارش دهي مستقيم ندارند، با يكديگر ارتباط برقرار كنند(داوودآبادی، 1385؛ رحیمی، 1389؛ طبرستانی،1386).
از لحاظ میزان رسمیت نیز، فرایند ارتباطات را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
 1. ارتباطات رسمی[29]؛ این نوع ارتباطات، به طور رسمی به وسیله مدیران و دیگر افراد ذی نفع طراحی و اجرا می شوند و در نمودار سازمان نمود می یابند.
 2. ارتباطات غیررسمی[30]؛ این ارتباطات، در سازمان ها به انگیزه های مختلفی نظیر ارضای نیازهای شخصی مانند نیاز به رابطه با دیگران، رفع یكنواختی كار، و كسب اطلاعات مرتبط با كار، مورد استفاده قرار می گیرند (فرهنگی، 1378؛ هوی و میسکل، 2005؛ دوبرین[31]، 1387؛ نظری، 1386).
تقسیم بندی دیگری، مجاری ارتباطی را شامل مجاری کلامی[32] و غیرکلامی[33] می داند. کانالهای شفاهی[34] و غیرشفاهی[35] در زمره مجاری کلامی هستند. ارتباطات غیرکلامی دربرگیرنده حرکات اعضا و اندام بدن است و شامل آهنگ و تن صدا، حالت یا طرز ایستادن، حالت چهره، استفاده از زمان، ظاهر فردی، اشاره های چشم و فاصله بین گیرنده و شنونده می شود (رابینز، 2009؛ هوی و میسکل؛ 2005؛ دوبرین، 1387).
برکو، ولوین و ولوین[36] (2007)، الگوهای ارتباطی را شامل الگوهای خطی[37]، تعاملی[38]، و تبادلی[39] (چندسویه) می دانند. در الگوی خطی، پیام پس از رمزگذاری توسط فرستنده، به گیرنده انتقال می یابد و بعد از دریافت، توسط گیرنده، رمزگشایی می گردد. در الگوی تعاملی، گیرنده پس از دریافت و رمزگشایی پیام، بازخورد را تبدیل به رمز کرده و آن را به فرستنده انتقال می دهد. بنابراین، فرایندی دوسویه ایجاد می شود. طبق الگوی تبادلی، ارتباطات تبادلی است که منبع و دریافت کننده پیام در سراسر آن، نقش هایی قابل مبادله ایجاد می کنند. به رمز درآوردن و رمزگشایی، توسط طرفین، فوراً و در یک زمان صورت می گیرد (برکو، ولوین و ولوین، 2007).
تعهد سازمانی[40]، متغیر دیگر مورد بررسی این پژوهش است. این متغیر، به ویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت سازمانی، مقوله بسیار مهمی می باشد. شهید مطهری معتقد است که:"تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آنها معتقد بوده و پایدار به آنها می باشد" (مطهری، 1368).تعهد سازمانی نیز مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوتی تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با مفهوم تعهد سازمانی این است که آن را نوعی وابستگی عاطفی به اهداف و ارزشهای سازمان، به خاطر خود سازمان و نه ارزشهای ابزاری آن (بوکانان[41]،1974؛ اورایلی و چارتمن[42]، 1986؛ ساروقی، 1375؛ رنجبریان، 1376؛ اسماعیلی، 1381) می دانند؛ به گونه ای که فرد، هویت خویش را با سازمان تعریف می کند (پورتر، استیرز، مودی و بولیان[43]، 1974؛ استرون، 1376؛ ساروقی،1375؛ ویلیامز و اندرسون[44]، 1991؛رابینز، 2009؛ سامرز[45]، 1995؛ شلدون[46]، 1971) و در تصمیمات و فعالیتهای آن مشارکت می نماید(پورتر و همکاران، 1974؛ ساروقی، 1375، مقیمی، 1385؛ لوتانز و شاوه[47]، 1985؛ سالانسیک[48]، 1977؛ ویلیامز و اندرسون،1991).
تعهد سازمانی، فرایندی مستمر (نورسکرافت و نیل[49]، 1996؛ مقیمی، 1385) است، که از طریق آن افراد، اهداف و ارزشهای سازمان را پذیرفته (استیرز، مودی و پرتر[50]، 1974؛ لوتانز و شاوه، 1992)، تمایلی قوی به عضویت و ماندن در سازمان دارند (لوتانز و شاوه، 1992؛کاچ و استیرز[51]، 1978؛ آلن و می یر، 1990؛ رابینز، 2009)، و در راستای تحقق اهداف سازمانی، تمام تلاش خویش را به کار می گیرند (رابینز، 2009؛ لوتانز و شاوه، 1992؛ سامرز، 1995).
به طور کلی تعهد سازمانی در قالب سه اصل زیر، قابل تعریف می باشد:
1) اعتقاد راسخ به اهداف و ارزشهای سازمان و پذیرش آنها
2) تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای تحقق اهداف
3) تمایل شدید به حفظ عضویت خویش در سازمان( پورتر و همکاران،1974؛ لوتانز و شاوه، 1992؛ مودی، پرتر و استیرز[52]، 1982).
سه مقوله مذکور می توانند ملاک اندازه گیری تعهد سازمانی، قرار گیرند (پورتر و همکاران، 1974). صاحب نظراننیز پس از بحث زیاد درباره مفهوم سازی تعهد سازمانی، به این نتیجه رسیده اند که در حال حاضر، هیچ گونه اجماعی درمورد تعداد ابعاد تعهد سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر رفتار وجود ندارد (بِرِت[53]، کُرن، و سِلکام، 1995). رویکرد نوین به تعهد سازمانی، رویکردی چند بعدی است. یکی از مدلهای چند بعدی که پذیرشی عام یافته و طی سالیان گذشته، مورد استفاده قرار گرفته، مدل سه بعدی می یر و آلن (1991) است (کوهن[54]، 2007) که دارای ابعادی به شرح زیر است:
 1. تعهد عاطفی[55]، که به وابستگی احساسی فرد به سازمان اشاره دارد.
 2. تعهد مستمر[56]، مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در آن می شود.
 3. تعهد هنجاری[57]، احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می سازد (چانگ، چی و میو[58]، 2007).
به طور خلاصه، کارمندان در سازمان می مانند (تعهد سازمانی) چون می خواهند که بمانند (تعهد عاطفی)، یا نیازدارند که بمانند (تعهد مستمر) و یا احساس می کنند که باید بمانند (تعهد هنجاری) (طالبان، 1381).
براساس موارد فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع ارتباطات سازمانی مدارس(خطی، تعاملی یا تبادلی)، و ابعاد مختلف تعهد سازمانی معلمان (عاطفی، هنجاری و مستمر)، در مدارس شهر تویسرکان می باشد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
در جوامع امروزی همراه با پیچیده تر شدن فزاینده زندگی، مشکلات جدیدی برای انسانها پدید آمده است. در چنین شرایطی ارتباطات یکی از مهمترین عوامل توسعه و تعالی و موفقیت انسان است. (دعایی، 1373). امروزه سازمانها با نگرشی وسيع درنظرگرفته مي شوند و به مفاهيمي چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ويژه ای مي شود(داوودآبادی، 1385). ارتباطات سازمانی هرچند رشته ای تازه در پهنه علوم انسانی است، اما به سرعت رشد یافته و و نظر بسیاری از متفکران علوم رفتاری را به خود جلب کرده است (فرهنگی، 1378). پژوهشهای ارتباطات، مجموعه ای از مفاهیم و شرایطی را ارائه می دهند که فهم آنها باعث می شود راههای برقراری ارتباط با دیگران را در شرایط مختلف بهتر درک کنیم. گرچه بسیاری از حوزه های رشته ارتباطات به دوران یونان باستان و افرادی از قبیل افلاطون و ارسطو بازمی گردد، اما در واقع، پژوهشهای مربوط به ارتباطات در قرن بیستم توسعه یافت(هان، لیپرت و پانتون[59]، 2011).
قدیمی ترین نوع تحقیق علمی در مورد ارتباطاتانسانی، به دهه 1800 میلادی بر می گردد، که توسط تریپلت[60] انجام شد (سرمد، 1382). مقولهارتباط سازمانی، ریشه در آموزش های سخنرانی برای مدیران شركت ها در دهه ی 1920 دارد. در آن ایام، رزلیسبرگر و دیكسون[61]( 1924 تا 1932)با نظارت التون مایو[62]، در كارخانجات وسترن الكتریك[63] شیکاگو، در زمینه روابط كاری بین رئیس و مرئوس، مطالعاتی انجام دادند(همیلتون[64] ، 1375). همچنین، تانکارد[65](1988) بیان می کند ویلبر اسکرام[66] (پدر علم ارتباطات نوین) بیش از هر فرد دیگری در تعریف و پژوهش و نظریه سازی در حوزه ارتباطات فعالیت کرده است. وی در سال 1947 وارد دانشگاه ایلینویز[67] شد و اولین مؤسسه پژوهشی ارتباطات را تأسیس کرد(هان و همکارن، 2011). علاوه براین، علم ارتباطات سازمانی همراه با توسعه روان شناسی صنعتی، روان شناسی اجتماعی، رفتار سازمانی و علوم اداری شکل گرفت و نظریه های رایج و مفاهیمی كه صاحب نظران ارتباطات سازمانی مطرح كرده اند، عموماً توسط متخصصان رشته های مذكور به وجود آمده است (همیلتون، 1375).
برخی از متفکران ارتباطات سازمانی که در سال های اخیر به عنوانمشاور مدیریت به یافتن نارسایی های سازمانی سازمانهای امروزی پرداخته اند، معتقدند که بسیاریاز مسائل و مشکلات سازمانها، ناشی از بافت نادرست ارتباطی بوده است و اگر مدیران بر این امور واقف بودند، چه بسا بااثربخشی بهتر و بیشتری، به انجام مسئولیت های خویش می پرداختند (برنارد[68]، 1983). به عبارت دیگر اثربخشی سازمان، به معنای تحقق اهداف آن، رابطه مستقیم و نزدیکی با اثربخشی نظام ارتباطی آن دارد(برنارد و بارت[69]، 1951). در همین راستا تحقیقات یامارینو و ناوگوتن (1998) نشان داد که بین مقدار زمان صرف شده برای ارتباطات و اهمیت خروجی کار، مثل سطح تلاش ایجاد شده به وسیله کارمندان و رضایت شغلی آنان همبستگی مثبتی وجود دارد (شرفی،1390).
عوامل تأثیرگذار در هرفرایند ارتباطی، برخواسته از عوامل چهارگانه تشکیل دهنده آن (فرستنده، گیرنده، نوع پیام، و محیط) می باشند. فرستنده و گیرنده، باید قادر باشند به بهترین شکل ممکن پیام را انتقال داده، یا دریافت کنند (سرمد، 1382). علاوه براین، جهت کمک به انتقال موفقیت آمیز پیام، فرستنده باید کانال ارتباطی مناسبی برای محتوای خود، انتخاب کند (دایرة المعارف تجارت و امور مالی[70]، 2001)، چراکه کانالى که انتخاب مى کنيم در مؤثر بودن ارتباط، نقشی اساسی دارد. استفاده از چند کانال ارتباطی، احتمال موفقیت فرایند ارتباطات را افزایش می دهد (برلو[71]، 1960).
ارتباطات سازمانی و نحوه برقراری رابطه بین کارمندان برای سازمان اهمیتی حیاتی دارد. چرا که کیفیت رفتار سازمانی توانایی رقابتی سازمان را افزایش می دهد. تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی، به عنوان عنصری از رفتار سازمانی، توانایی درک، پیش بینی و کنترل بهتر رفتار سازمانی را ایجاد می کند(تارکال و فوسیس[72]، 2009) و از اینرو برای مدیران، برنامه ریزان و صاحبان شرکتها اهمیتی حیاتی دارد. شایستگی برقراری ارتباط برای مشارکت موفق در دنیای کنونی ضروری است. ارتباطات خطی، تبادلی و تعاملی می تواند به ما کمک می کند که اجزای فرایند ارتباطات را بهتر درک کنیم و در تجزیه و تحلیل و فهم این فرآیند مفید خواهد بود. مدیر سازمان در موقعیتهای مختلف و با توجه به شرایط خاص، می تواند هریک از این سه مدل را مورد استفاده قرار دهد (برکو و ولوین[73]، 2009).
از سوی دیگر تعهد سازمانی یکی از نگرشهای مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقهبسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی بوده است. علاوه براین، این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین آنها در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم در مقایسه با نگرش تک بعدی قبلی به آن بودهاست(ركني نژاد، 1386). به طورکلی تعهد سازمانی، بیانگر نوعی وابستگی به سازمان است (ساروقی، 1375). در مورد تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن پژوهشهای زیادی صورت گرفته است. متیو و زاجاک[74] (1990)، عوامل مؤثر بر تعهد را به پنج دسته زیر تقسیم کرده اند:
 1. ویژگیهای شخصی: مانند سن، جنسیت، ازدواج، سابقه در سازمان و در سمت سازمانی، استنباط از شایستگی شخصی، تواناییها، حقوق و دستمزد و سطح شغلی می باشند.
 2. خصوصیات شغلی: نیز در میزان تعهد سازمانی مؤثرند. تنوع مهارت با تعهد سازماني داراي همبستگي مثبت است . استقلال و تعهد سازماني رابطه مثبت و بسيار ضعيفي دارند. مشاغل چالش برانگيز با تعهد سازماني (به خصوص در موردكساني كه به رشد شديد نيازمندند) رابطه مثبت و قابل توجهي داشته است.
3. روابط گروهی و رابطه با رهبر: مانند انسجام گروه، وابستگی متقابل وظایف، ملاحظه کاری و ساخت دهی، ارتباطات رهبر، رهبری مشارکتی می باشند.
4. ویژگیهای سازمان: به طورکلی در سازمانهای بزرگ در مقایسه با سازمانهای کوچک امکانات ترفیع بیشتری برای کارمندان وجود دارد و این امر به تعهد سازمانی می انجامد. موریس و استیزر (1980) نیز اظهار می دارند که استنباط کارمند از عدم تمرکز سازمانی با میزان مشارکت واقعی وی در سازمان رابطه دارد و به وسیله درگیرشدن کارمندان در امورسازمان تعهد بیشتری نسبت به سازمان در آنان ایجاد می شود (اسماعیلی، 1380).
5. وضعیت نقش: براساس مطالعات مودي و همكاران (1982)، وضعيت نقش يكي از مقدمات ايجاد تعهد است. در تحقيقات انجام شده وضعيت نقش را از طريق تضاد نقش ، ابهام نقش و تعدد نقش اندازه گيري كرده اند.(متیو و زاجاک، 1990؛ اسماعیلی، 1380)
علاوه براین برخی از محققان، تأثیر عوامل مختلف را بر تعهد سازمانی سنجیده اند. مدنی و زاهدی (۱۳۸۴) نشان داده اند که متغیر درک حمایت سازمانی با قوی ترین رابطه مستقیم و مثبت، بیشترین سهم را در تبیین تعهد عاطفی و هنجاری کارمندان داشته است ومتغیرهای مشارکت سازمانی، احساس عدالت سازمانی، فرصت های ارتقای شغلی و احساس امنیت شغلی نیز با میانجی درک حمایت سازمانی اثر غیر مستقیم و مثبت بر تعهد عاطفی و هنجاری داشته اند. متغیر فرصت های شغلی خارج از سازمان قوی ترین اثر مستقیم و منفی را بر تعهد مستمر داشته است.
زکی(1383) نشان داد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد و رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی می شود (بین این دو رابطه علی وجود دارد). سلاجقه(۱۳77) مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد و حفظ تعهد سازمانی مدیران سطوح مختلف را در قالب ۳ متغیر رضایت شغلی ، عوامل بهداشتی و وجود عوامل محیطی دسته بندی و سپس ارتباط آن ها را با تعهد سازمانی مورد آزمون قرارداد. یافته های پژوهش وی نشان داد که بین میزان رضایت شغلی ، عوامل نگهدارنده بهداشتی و وجود عوامل محیطی از یک طرف و میزان تعهد سازمان مدیران از طرف دیگر رابطه خطی مثبت وجود دارد.
زنجانی زاده، نوغانی و حسامی(1388) نشان دادند ازمیانعواملاجتماعیمؤثربرتعهدسازمانیکارمندان،عواملیچونرفتارانساندوستانهمافوقباکارمندان(سبکرهبري)،نظارتوکنترلسازمانی،مشارکتسازمانیوفشارنقشبیشترینتأثیررابرمتغیرتعهدسازمانیداشتهاند. علاوه براین پازارگادی و جهانگیر(1385) نشان دادند که تعهدسازمانی، عملکرد کارمندان و برون داده های سازمانی از قبیل تمایل به ترک خدمت، فروش و سودآوری موسسه و نیز غیبت کارمندان را تحت تاثیر قرار داده و با تأثیر بر عملکرد کارمندان باعث افزایش بهره وری، بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات می شود.
به علاوه باید توجه کرد که کارمندان نظام آموزش و پرورش عهده دار نقش مهمی در فرایند یاد دهی و یادگیری و موفقیت دانش آموزان می باشند. در نتیجه بی توجهی آنها و عدم تلاش برای بروز توانایی هایشان در انجام کارها، صدمات جبران ناپذیری به سازمان وارد می آید و باعث کاهش کیفیت آموزشی و سلب اعتماد افراد نسبت به سازمان آموزش و پرورش می شود. در این صورت سازمان مجبور است هزینه های بسیاری صرف کنترل و نظارت کارمندان فاقد تعهد سازمانی کند که نه تنها هیچ گونه اثر بخشی، کارآیی و بهره وری برای سازمان ندارند، بلکه بر خلاف آن نیز عمل می کند. پس به منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و ایجاد اثر بخشی، کارآمدی و بهره وری از سوی دیگر، آگاهی از میزان تعهد سازمانی کارمندان اهمیت ویژه ای خواهد داشت (واحدی، 1379).
آگاهیازمیزانتعهدکارمندانبهسازمانمیتوانددرمراحلگوناگونفرایندمدیریتمنابعانسانی،مبنایمناسبیبرایتصمیم گیریمدیرانباشد. توجهبهتعهدسازمانی،ازنفوذوتأثیرآنبرمیزانغیبت،ماندگاری،تعلقووفاداری،بهرهوری،پذیرشاهدافوارزشهایسازمانیوحرکتدرجهتتحققاهدافسازمانناشیمیشود. پژوهشدرزمینهتعهدسازمانی،میتواندنواقصوکاستیهایموجودرامشخصنمایدوراهرابرایبرطرفکردنآنهاهموارکند(فرید، بردبار، منصوری، 1388). اهمیت تعیین رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی معلمان از اهمیت مبحث تعهد سازمانی و اهمیت نقش معلمان ناشی می شود.
چنانچه فرید و همکاران (1388) بیان می کنند، آگاهی از میزان تعهد سازمانی معلمان می تواند مبنای تصمیم گیری مدیران قرار گیرد. علاوه براین، سازمان آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف خود نیازمند برخورداری از معلمانی تلاشگر، دلسوز و متعهد است. معلمان متعهد با داشتن التزام عملی و احساس مسئولیت، وظایف خود را به بهترین وجه انجام می دهند و موجب افزایش کارایی، بهره وری و اثربخشی نظام آموزشی می شوند و برموفقیت تحصیلی دانش آموزان و طرزتلقی آنها نسبت به مدرسه نقش مهمی ایفا میکنند (زکی، 1387).
به طور کلی به نظر می رسد که در زمینه ارتباطات سازمانی، در داخل کشور، پژوهشهای کافی صورت نگرفته است. به خصوص در زمینه انواع ارتباطات سازمانی، اطلاعات، بسیار پراکنده بوده و از عمق کافی برخوردار نیست. درعین حال، با وجود اینکه از عمر مفهوم تعهد سازمانی در مطالعات علمی جهان حداقل حدود چهار دهه می گذرد، طرح این موضوع در ایران سابقه ای بیش از دو دهه ندارد. به گونه ای که مفهوم تعهد سازمانی، تنها از دهه 70 وارد پژوهش های علمی ایران شده است (طالبان، 1381). مضافاً تعهد سازمانی، بیشتر از ارتباطات سازمانی، مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته است. به ویژه در رابطه با انواع ارتباطات سازمانی، در پژوهشهای داخلی اطلاعات اندکی وجود دارد و در زمینه رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی کارمندان، پژوهشی صورت نگرفته است.
به هرحال هدف پژوهش حاضر آن است تا با بررسی رابطه نوع ارتباطات و تعهد سازمانی در بین معلمان مدارس، تبیین روشن تری از این مفاهیم در سازمان ارائه دهد.

1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش "بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس، و تعهد سازمانی معلمان" در مدارس شهر تویسرکان می باشد.
اهداف فرعی:
 1. ارزیابی میزان شیوع انواع ارتباطات سازمانی در مدارس شهر تویسرکان.
 2. ارزیابی میزان تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر تویسرکان.
 3. تعیین تعهد سازمانی غالب معلمان مدارس شهر تویسرکان.
 4. تعیین رابطه بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی.
 5. بررسی قدرت انواع ارتباطات سازمانی در پیش بینی انواع تعهد سازمانی معلمان.
 6. مقایسه نوع ارتباطات سازمانی، در مدارس دخترانه و پسرانه.
 7. مقایسه انواع تعهد سازمانی، بین معلمان زن و مرد.
1-5- پرسش­های پژوهش
 1. نوع ارتباطات سازمانی غالب در مدارس شهر تویسرکان کدام است؟
 2. تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر تویسرکان به چه میزان است؟
 3. نوع تعهد سازمانی غالب در مدارس شهر تویسرکان کدام است؟
 4. آیا رابطه معناداری بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی معلمان وجود دارد؟
 5. آیا انواع ارتباطات سازمانی پیش بینی کننده معنادار انواع تعهد سازمانی معلمان می باشد؟
 6. آیا تفاوت معناداری بین نوع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه وجود دارد؟
 7. آیا تفاوت معناداری بین انواع تعهد سازمانی معلمان زن و مرد وجود دارد؟
1-6-تعاريف مفهومي متغيرها
1-6-1- ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها (هبلس و وور[75]، 2001) و تعاملات (برگر[76] 2008) یا پردازشی (کُری[77]، 1995؛ سِیبُلد و شیا[78]، 2001؛ استُل و چِنی[79]، 2002) که افراد و اعضای سازمان از طریق آن در پیامها و اطلاعات، ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می شوند (هبلس و وور، 2001) و پیامها را رد و بدل می کنند (کُری، 1995؛ سِیبُلد و شیا، 2001؛ استُل و همکاران، 2002). این فرایند نه تنها گفتار و نوشتار، بلکه زبان بدن، سبک و منش فردی (هر چیزی که معنایی را به پیام بیافزاید) را نیز شامل می شود (هبلس و وور، 2001).به طور کلی، ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها و تعاملاتی که بین افراد در سازمان صورت گرفته و پیامها و اطلاعات از طریق آن رد و بدل می شود و دارای انواعی به شرح زیر است:
1-6-1-1- ارتباطات خطی:
الگوی خطی ارتباطات که اولین بار توسط شانن و وور[80] (1949) ارائه شده است، به معنای انتقال پیام از یک منبع (مانند تلویزیون) به دیگری است (هان و همکاران، 2011، باتلند[81]، 2012، هلمز و هندلی[82]، 1998) و ارتباطات را به عنوان فرایندی یک جانبه ترسیم میکند که در آن فردی، دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد (وود[83]، 2010، نارولا[84]، 2006). به طور کلی، الگوی خطی ارتباط، فرایند ارتباطی یک سویه را به تصویر می کشد.
1-6-1-2- ارتباطات تعاملی:
الگوی تعاملی، ارتباطات را به عنوان فرایندی ترسیم میکند، که در آن شنونده از طریق بازخورد به پیام واکنش نشان می دهد(وود، 2010، باتلند، 2012، هلمز و هندلی، 1998). این الگو بر تعامل بین فرستنده و گیرنده (نارولا، 2006) و ارتباط گیرنده و فرستنده با زمینه عمومی شامل مهارتها، نگرشها، عقاید، نظامهای اجتماعی و فرهنگ تأکید دارد(باتلند، 2012). به طورکلی، الگوی تعاملی ارتباطات، فرایند ارتباطی دوسویه را به تصویر می کشد.

[1] -Moorhead & Griffin
[2] -Allen & Meyer
[3] -Mayer & Herscovitch
[4] -Nehmeh
[5] -Carrier & Bourque
[6] -Bolarinwa & Olorunfemi
[7]-Commnuication
[8]-To make Commom
[9] -Peter
[10] -Williams
[11] -Weekley
[12] -Eisenberg,Goodall & Tretheway
[13]- Defleur, Kearney, & Plax
[14]-Koontz
[15] -Bodla
[16] -Chappel and Read
[17] -Newman, and Summer
[18] -Rodriques
[19] -Birrvenu
[20] -Berelson,Bernard and Steiner
[21]-Hoy & Miskel
[22] -One-way communication
[23] -Two-way communication
[24]-Vertical communication
[25]-Down ward communication
[26] -Up ward communication
[27] -Horizontal communication
[28] -Diagonal communication
[29] -Formal communication
[30] -Informal communication
[31]-Dubrin
[32] -Verbal communication
[33] -Nonverbal communication
[34]-Oral
[35] -Non oral
[36] -Berko, Wolvin & Wolvin
[37] -Linear model
[38] -Interactional
[39]-Transactional
[40]-Organizational commitment
[41] -Buchanan
[42] -O’Reily, & Chartmen
[43] -Porter, Steers , Mowday & Boulian
[44] -Williams, & Anderson
[45] -Somers
[46] -Sheldon
[47] -Luthans & Shaveh
[48] -Solalanscik & Fefer
[49] -Northcraft & Neale
[50] -Steers, Mowday & Porter
[51] -Koch & Steers
[52] -Mowday, Porter & Steers
[53] -Brett, Corn & Slecum
[54] -Cohen
[55] -Affective commitment
[56] -Continual commitment
[57] -Normative commitment
[58] -Chang, Chi , & Miao
[59] -Hahn, Lippert, & Paynton
[60] -Triplett
[61] -Roethlisberger & Dickson
[62] -Elton Mayo
[63] -Western Electric Company
[64]-Hamilton
[65] -Tankard
[66] -Wilber Schramm
[67] -University of Illinois
[68] -Bernard
[69] -Bernard & Barret
[70] -Encyclopedia of Business and Finance
[71] -Berlo
[72] -Turkalj & Fosic
[73] -Berko & Wolvin
[74] -Mathieu & Zajac..

[75] -Hybels, & Weaver.
[76]-Berger
[77] -Corrie
[78] -Seibold and Shea
[79] -Stohl and Cheney
[80]-Shannon & weaver
[81]-Butland
[82] -Holmes & Hundley
[83] -Wood
[84] -Narula


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در بین ...

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات مستقیم ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار سیاسی ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

کتاب تفکر و مهارت های آن با رویکرد شناختی نویسنده: ابراهیم برزکار آدرس تهیه کتاب: تهران ...

Brannen, P., Batstone, E., Fatchett, D., and ... - isihome.ir

... نشان داده‎است که در مدارس بین ... بررسی رابطه جوّ سازمانی ... بررسی و مقایسه رابطه بین ...

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران - تحقیقات و ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

خديجه رشيدی با نگاهی به مدارس و توجه بیشتر به روش عمل آنها خواهید دید که با وجود تفاوت های ...

خبرگزاری فارس | صفحه اصلی | Fars News Agency

تازه ترین اخبار ورزشی، حوادث، سیاسی و اقتصادی ایران، افغانستان، آسیای مرکزی و سایر مناطق ...

سردار سرلشکر باقری در برنامه شناسنامه: اختلاف سلیقه بین ...

سردار سرلشکر باقری در برنامه شناسنامه: اختلاف سلیقه بین ارتش و سپاه طبیعی است/ هشدار به ...

سردار سرلشکر باقری در برنامه شناسنامه: اختلاف سلیقه بین ...

سردار سرلشکر باقری در برنامه شناسنامه: اختلاف سلیقه بین ارتش و سپاه طبیعی است/ هشدار به ...

ارتباط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارتباطات فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها است.

علوم اجتماعی - daneshnameh.roshd.ir

مردم شناسی دانش بررسی نوع بشر است.دامنه بررسی آن در بر گیرنده همه انسانها در همه زمانها و ...

iribu.ac.ir

... رادیو بررسی میشود و از میان ... و سازمانی ... شود، اين نوع ارتباطات معمولاً ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

میگنا - بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت …

عواقب نارضایتی شغلی ضرر و زیان بسیار زیادی برای فرد و جامعه دارد. امروزه بیش از هر زمان ...

موانع خلاقیت و روشهایی برای خلاقیت …

خلاقیت، معلمان ،خلاقیت دانش آموزان،خلاقیت در آموزش و پرورش،روشهای خلاقیت در سازمان کلمات ...

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی …

عصر حاضر عصر مطبوعات، رسانه هاي گروهي و ارتباطات است. دنياي كنوني ما عصر تاخت و تاز وسايل ...

پارسی نیوز

پایگاه بزرگ و پیشرفته خبری ... «مشرق نیوز» اما با بررسی قیمت گوشی ها در سال گذشته در ایام خرید ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با …

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم،کدیران در ...

فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

فناوری اطلاعات و ارتباطات ict - کامپیوتر موبایل ترفند و گاهی هم عمومی (مثل هیچکدام...) - فناوری ...

شبکه های بی سیم Wireless - com.rozblog.com

پایان نامه : ‎ بررسی قابليت هاي ارتباطات بي سيم از طريق شبكه ى مش ‏ ‎ ZigBee ‎ خلاصه

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ايد که ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

پورتال اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان

معاون پرورشی آموزش وپرورش استان درشهرستان ایجرودمطرح کرد: پرهیزمدیران مدارس از نگاه تک ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

تاریخچه و آداب و رسوم جشن هالووین

هالووين را غروب روز سی و يکم ماه اکتبر جشن می گيرند و آداب و رسوم آن عبارتند از آتش افروختن ...

دکتر مفیدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و ...

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

مراحل استقرار استاندارد ISO 14000 و هدف از کاربرد …

مراحل استقرار استاندارد iso 14000. هدف از کاربرد iso١۴٠٠١ . iso١۴٠٠١ به عنوان یک عنصر موثر و فعال در ...