بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر - دانلود رایگاندانلود رایگان در پژوهش­هاي سازماني و نظريه­پردازي درباره سازمان، پديده تغيير نقش محوري پيدا كرده است. تغيير سازماني[1] مستلزم حركت از شناخته­ها به­سوي ناشناخته­هاست و از

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 1392- 1391فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
پژوهش حاضر با هدف رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران انجام شد. محیطی که سازمان­ها در آن مشغول به فعالیت هستند، در عصر رقابتهای تجاری منطقه­ای، ملی و جهانی قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است. بعلاوه جابجا شدن افراد از طریق کاهش سطوح مدیریتی و تجدید ساختار امری معمول و رایج است. همزمان انبوهی از کسب و کارهای تازه تاسیس وجود دارد. کسب و کارها و مدیران، امروزه با محیط­های بسیار پیچیده و پویا روبرو هستند. ائتلاف­های استراتژیک، افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تامین در عین کاهش هزینه­های تامین، به طور شتابنده­ای اسلحه رقابتی سازمان­ها در آینده است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگی و جامعه آماري آنجامعه آماری کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد در سال 1392 -1391 می باشند که تعداد81 نفر این جامعه به روش تمام شماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ- واگنر (1991) و پرسشنامه نگرش به تغییر رابرت هلر (1986) برای جمع­آوری داده­ها مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از متخصصان تامین شد و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/87،0/85 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. براساس یافته ها یافته ها میانگین نمره سبک تفکر اجرایی بیش از سبک تفکر قانون­گذار و سبک تفکر قانون­گذار بیش از سبک تفکر قضاوتی است؛ پذیرش تغییر سازمانی در بین مدیران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ بین سبک تفکر قانون­گذار و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؛ بین سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؛ بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین سبک­های تفکر پیش بینی کننده میزان پذیرش تغییر مدیران می باشند.
کلید واژه ها: سبک تفکر، قضاوتی، اجرایی، قانون­گذار، پذیرش تغییر سازمانی
فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه در پژوهش­هاي سازماني و نظريه­پردازي درباره سازمان، پديده تغيير نقش محوري پيدا كرده است. تغيير سازماني[1] مستلزم حركت از شناخته­ها به­سوي ناشناخته­هاست و از آنجايي كه آينده نامطمئن است و ممكن است بر قابليت­ها، ارزش­ها و توانايي­هاي افراد تأثير منفي بگذارد، به­طور کلي اعضاي يك سازمان از انجام تغيير حمايت نمي­كنند مگر اينكه دلايل قانع­كننده­اي براي مجاب­كردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به­همين منوال سازمان­ها نيز گرايش شديدي دارند كه در وضعيت موجود سرمايه­گذاري كنند و در مقابل تغيير براي منافع نامطمئن آينده مقاومت مي­كنند (نصيري 1382، 15).
جورج و جونز[2] (1996؛ به نقل از رشيد[3]، سامباسيوان و رحمان[4]، (2003) تغيير را حركت بي­­وقفه از وضع موجود به وضع آينده تعريف کرده­اند. در اين ميان، كاركنان سازمان به­دليل داشتن ارزش­ها و نگرش­هاي متفاوت، مي­توانند از جمله موانع بالقوه­اي باشند كه بر سر راه تغيير قرار مي­گيرند. لينستون و ميتروف[5] (1994؛ به نقل از رشيد و همکاران 2003، 21-17) از افراد به­عنوان عاملي مهم در فرايند تغيير ياد مي­كنند و معتقدند اداره­كردن بخش انساني سازمان چالش اصلي در هدايت فرايند تغيير در سازمان است، زيرا كه انسان ارزش­ها، خواسته­ها و نگر­ش­هايش را به سمت يك فعاليت خاص و ويژه در نظر مي­گيرد.رابينز[6] (1384) سه عامل چشم­انداز شخصي[7] ، سازماني[8]و تكنولوژي[9] را در اجراي فرايند تغيير در سازمان دخيل مي­داند و معتقد است كه چشم­انداز شخصي ناظر به تغييرات در نيروي انساني، تغيير در نگرش­ها، توقعات، ادراك يا رفتارهاًست، چشم­انداز سازماني به تغيير­دادن ساختار كه در برگيرنده­ هر نوع تغيير در روابط قدرت، مكانيسم همكاري، درجه تمركز، طرح مشاغل و يا متغيرهاي مشابه ساختار سازماني و چشم­انداز تكنولوژي به تغيير فن­آوري كه در برگيرنده­ تغيير در شيوه و فرايند كار يا روش­ها و تجهيزات مورد استفاده است، اشاره دارد. با توجه به تعريف، چشم­انداز شخصي را مي­توان سخت­ترين و پيچيده­ترين مرحله در فرايند تغيير نام برد؛ چرا كه، تغييرات ساختاري و تكنولوژي نيز متأثر از تغيير در نگرش­ها و ادراك افراد انساني است.
افراد عاملي مهم در هدايت فرايند تغيير سازماني هستند و براي هر تغيير اثربخش ضروري است باورها، اعتقادات، فرضيات و نگرش­هاي افراد به چالش­كشيده و روشن شود. ايجاد تغيير مستمر درون سازمان­ها، مستلزم تغيير در افراد سازماني که محور اساسي هر سيستم شغلي را تشکيل مي­دهند، مي­باشد. رهبري در سازمان­ها نقش بسزايي در شكل­دهي نگرش كاركنان، پاسخ آنها به تغييرات سازماني و پذيرش نوآوري­ها دارد. ر­هبري در مفهوم سازمان آن به­عنوان جزيي مستقل و مجزا از مديريت مطرح نبوده و يكي از وظايف عمده و اصلي آن به­شمار مي­آيد. هر مديري علاوه بر وظايفي چون برنامه­ريزي[10]، سازمان­دهي[11] و كنترل[12]، بايد انجام اين وظيفه، يعني هدايت[13]افراد سازمان را نيز بر­ عهده گيرد.
تغيير سازماني پذيرفتن يك عقيده، نظر يا رفتار جديد به­وسيله يك سازمان تعريف شده است (دفت[14] 1381، 102-95). تمايل و نگرش عمومي اعضاي سازمان به اين است كه با پذيرش وضعيت موجود، در برابر تغييراتي كه موجب بر هم­زدن اين وضعيت باشد، از خود مقاومت نشان دهند. تغيير يك واقعيت سازماني است و نگرش كاركنان به تغيير نقش مهمي در درجه پذيرش و يا واكنش آنها به تغيير ايفا مي­نمايد. اجزن و فيش­بن[15] (1980؛ به نقل از دونهام، گراب[16] ، گاردنر[17]، كامينگز و پيرس[18] ­1989، 33) بر اين باورند که نگرش­ها اغلب پيش­بيني­كننده­هاي بهتري براي رفتارهاي آينده هستند تا اينكه رفتارهاي گذشته را ملاك پيش­بيني رفتارهاي آينده قرار دهيم. در همين راستا دونهام[19] و همکاران (1989) ابزار سنجش نگرش به تغيير را ابداع کردند. آنها نگرش به تغيير را به­طور كلي شامل شناخت شخص از تغيير[20]، عكس­العمل عاطفي به تغيير[21] و تمايل رفتاري به تغيير[22] ­تعريف کردند.
نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه،تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است. از آنجاییکه به طور طبیعی، مسئولیت­ها و اختیارات در دست مدیران است، آنها با رفتار، عملکرد و سیاست­گذاری های خود، سازمان را به سمنی سوق می دهند که منطبق بررویکرد فکری خودشان باشد و این موضوع غیر قابل انکار است (هاتفی 1382، 21).
به اعتقاد استرنبرگ[23] (1994) سبک تفکر شیوه ای برای تفکر است. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کار گیری توانایی فرد است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ 1381، 23).
بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران می باشیم.

1-2- بيان مسأله تفكريكيازمهمترينمباحثياست كهدرتعليموتربيتمورد توجهويژهايقرارگرفتهاست.امروزهرشد،پرورشوارزشيابيتفكريكيازكاركردهاياصليتعليموتربيتاست. درمطالعاتمديريتينيزبحثدربارةتفكروشيوههايادراكي مديرانجايگاهخاصيدارد.
زیرا تفکر مدیر به طور مستقیم تاثیر خود را در تصمیم ها، طرح ها، رفتارها، نحوه برخورد با مسائل و شرایط گوناگون در سطح سازمان متجلی می سازد. به طوری که می توان از این نوع نتایج نحوه تدوین و تنظیم تفکر مدیر را ردیابی کرد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و به کار گیری مناسب آن را داشته باشد، به هیچ وجه از تغییر رویگردان نبوده، بلکه حتی خود می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند. تحول سازمانی فرآیندی برنامه ریزی شده یا اصولی و نظام مند است که با بهره گیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمانها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است.
بحث در تحول سازمان تغییر کل سامانه است. اگر بهبود سازمان را در نظر بگیریم تغییر در کل سامانه است و گرایش آن عملیاتی کردن کار است و به دنبال اقدامات عملی هستند. انسان و فرآیندهای اجتماعی، انسان و سازمان هدف اصلی دستیابی به اثر بخشی سازمان است.
محیطی که سازمانها در آن مشغول به فعالیت هستند، در عصر رقابتهای تجاری منطقه ای، ملی و جهانی، قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است. بعلاوه جابجا شدن افراد از طریق کاهش سطوح مدیریتی و تجدید ساختار امری معمول و رایج است. همزمان انبوهی از کسب و کارهای تازه تاسیس وجود دارد. کسب و کارها و مدیران، امروزه با محیط های بسیار پیچیده و پویا روبرو هستند. ائتلاف­های استراتژیک، افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تامین در عین کاهش هزینه های تامین، به طور شتابنده ای اسلحه رقابتی سازمان­ها در آینده است (طاهری لاری 1377، 36).
در راستای مطالب فوق محقق بر آنست که رابطه بین سبک­های تفکر با پذیرش تغییر سازمانی را در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد را بررسی نماید تا مشخص گردد چه میزان سبک­های تفکر بر پذیرش تغییر سازمانی تاثیر گذار است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق طی دهه­ی اخیر مطالعات رفتار سازمانی و مدیریتی، بررسی سبک­های تفکر مدیران به­طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. در همین راستا با توجه به اهمیت سبک­های تفکر، در حال حاضر رشد، پرورش و ارزشیابی شیوه­های تفکر به عنوان یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت مورد توجه بسیار قرارگرفته است.بررسی سبک­های تفکر مدیران از این نظر دارای اهمیت است که این افراد از یک سو اجزاء اصلی نظام آموزشی هر جامعه­ای به شمار می­روند و می­توانند القاء کننده و انتقال دهنده­ی سبک تفکر خود در محیط آموزشی باشند و از سوی دیگرنگرشفکری حاکمبريكمجموعه،تحت تاثيرفلسفهفکریمديرانآناست (هاتفی 1382، 21). امروزه نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه­های فعالیت­های اجتماعی، به­ویژه در نظام­های آموزشی محسوس و حیاتی است، زیرا که آموزش و پرورش دارای نقش اساسی در گردش امور جامعه، تداوم و بقای آن است. رهبری و مدیریت اثربخش، لازمه­ی تهیه و اجرای برنامه­های آموزشی و پرورشیِ نتیجه­بخش و کیفی است (علاقه بند 1384، 15). واضح است که رهبران برای موثر بودن و اثربخشی به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند.
رابرت استرنبرگ مفهوم سبك­هاي تفكر را معرفي كرده است. او در اين باره گفته است سبك تفكر يك توانايي نيست بلكه به چگونگي استفاده ما از توانايي­هايمان اشاره مي­كند. افراد ممكن است در توانايي­ها مشابه ولي در سبك­هاي تفكر متفاوت باشند. سازمان ها در زمان كنوني به صورت فرايندهاي محيطي پويا، با تغيير روبرو هستند و مجبور شده اند كه خود را با عوامل محيطي سازگار كنند. براي مثال تقريباً هر سازماني بايد خود را با محيط متشكل از فرهنگ هاي گوناگون سازگار كند. سياست ها و روش ها يا مليت ها بايد تغيير كند تا سازمان بتواند نيروي كار مختلف از نژادها، گروه ها و مليت ها را جذب كند (رضوی و شیری 1384، 34-30).
جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر در همه پدیده های جهانجریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. چه در غیر این صورت، در هر موقعیت و لحظه از زمان، انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه درصدد ایجادتغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آندر امان بماند. سازمان ها و بنگاه­های اقتصادی نیز در دنیای پرشتاب امروزی دائماً در حال تغییر و تحول هستند و سازمان هاییمی توانند باقی بمانند که برای بقای خود مزیت رقابتی بوجود آورند. سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا تغییرفرایندی مثبت است یا منفی؟
تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند، تحول سازمانی به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این دیدگاه که تغییر نوعی فرصت است مد نظر قرار دهند و آن را تحقق بشند بیشترین عوال مسبب تغییر، در خارج از سازمان قرار دارند، عواملی نظیر رقبا، تکنولوژیهای جدید، مشتریان و … بطور کلی جامعه. گاهی اوقات عوامل تغییر از درون سازمان نشات می گیرد مانند روی کار آمدن مدیر جدید، منسوخ شده کالا یا خدمات، جهت گیری های استراتژیک جدید و … برای درک تحول سازمانی، ضروری است، در ابتدا تغییر درک شود و سپس ضرورت تغییر برنامه­ریزی شده روشن گردد (الوانی 1382، 76).
با انجام این تحقیق می توان وضعیت موجود پذیرش تغییر سازمانی مدیران را شناخت و برنامه­ریزی لازم برای افزایش این ویژگی را طراحی و اجرا نمود.
همچنین با بهره­گیری از نتایج این تحقیق عوامل زمینه ای موثر بر پذیرش تغییر سازمانی شناسایی می گردد و می­توان ضمن شناسایی متغیرهای موثر و تحمیل کننده تغییر سازمانی، اقداماتی را برای بهبود آنها انجام داد.
با انجام این تحقیق می توان به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد داد که در زمینه بهبود سبک های تفکر چه اقداماتی انجام دهند و حساسیت مسئولان را به این کار بیشتر کنیم.

1-4- اهداف پژوهش 1-4-1 هدف کلی شناخت رابطه بین سبک­های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد

1-4-2 اهداف فرعی - شناخت سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
- شناخت میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
- شناخت رابطه بین سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
- شناخت رابطه بین سبک تفکر قضاوتگر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
- شناخت رابطه بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد

1-5- فرضیه های پژوهش 1-5-1 فرضیه اصلی - بین سبک­های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطه متوسطه شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
سوالات ویژه:
- سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد چیست؟
- میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد چگونه است ؟
1-5-2 فرضیه های فرعی
- بین سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
- بین سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
- بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.
- بین سبک های تفکر مدیران زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.
- بین سبک های تفکر مدیران با میزان تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد.
- بین سبک های تفکر مدیران در سنین مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.
- سبک های تفکر مدیران، میزان پذیرش تغییر را درآنها پیش بینی می کند.
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات
1-6-1 تعاریف نظری تغییر سازمانی: لیپیت تغییر سازمانی را چنین تعریف می کند: توان بخشیدن به فرآیندهای عملیاتی و نیروهای انسانی در سازمان برای بالا بردن کیفیت عملکرد ارگانهای مختلف سیستم سازمانی (طاهری لاری 1377، 15).
تغییر،دگرگونی هر چیزی است که با گذشته اش تفاوت داشته باشد و نوآوری اتخاذ ایده هایی برای سازمان جدید است. بنابراین تمام نوآوری ها می تواندمنعکس کننده یک تغییرباشند؛ اگرچه تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی 1377، 26).
سبک های تفکر:رابرت استرنبرگ (1994) مفهوم سبك­هاي تفكر را معرفي كرده است. او در اين باره گفته است سبك تفكر يك توانايي نيست بلكه بهچگونگي استفاده ما از توانايي­هايمان اشاره مي­كند. افراد ممكن است در توانايي­ها مشابه ولي در سبك­هاي تفكر متفاوت باشند.سه سبک مهم تفکر در نظر استرنبرگ 1) سبک تفکر قانون گذارانه 2) سبک تفکر قضایی 3) سبک تفکر اجرایی می باشد (استرنبرگ1381، 26).
1-6-2 تعاریف عملیاتی
تغییر سازمانی: منظور از تغییر در این پژوهش نمره ای است که از پاسخ آزمودنی به سوالات پرسشنامه تغییر سازمانی رابرت هلر (1932) بدست می آید.
سبک های تفکر: منظور از سبک های تفکر در این پژوهش نمره ای است که از پاسخ آزمودنی به سوالات پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1994) بدست می آید.
1-7- قلمرو پژوهش
مشخص نمودن افق زمانی در انجام تحقیقات علمی بسیار حائز اهمیت می باشد. برخی از مطالعات به گونه ای صورت می گیرند که داده های مربوط به آنها تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته و یا چند ماه گردآوری می شود تا به سئوال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تک ضربه ای، مقطعی و یا عرضی می نامند. همچنین، گاهی ممکن است پژوهشگر علاقه­مند باشد تا افراد یا پدیده ها را در چند مقطع زمانی مطالعه کند تا پاسخ سئوال پژوهش را بیابد. چنین پژوهشی از نوع طولی است (نادری و سیف نراقی 1372، 59).
- قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه می باشد.
- قلمرو زمانی تحقیق نمیسال اول تحصیلی 92-91 می باشد.
- قلمرو مکانی تحقیق، شهرستان بجنورد می باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

روش های تدریس ،فنون کلاس‌داری و بررسی نحوه …

در این نوشته، روش‌های کلاس‌داری را از دیدگاه برخی از معلمین موفق و یا شاگردان ...

شاخصه های سبک زندگی اسلامی و غربی کدام است؟

شاید مهمترین و راهبردی ترین فراز و بخش سفر رهبر انقلاب اسلامی به استان خراسان شمالی ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

با راه اندازی بخش پرسشنامه های سایت، امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر ...

روش های تحریک جنسی و عشق بازی با همسر

چرا مردان از رابطه جنسی با همسرشان لذت نمی برند؟ رابطه جنسی لذت بخش یکی از پایه های ...

دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری ...

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ...

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه ...

بررسی عناصر زیباشناختی (آرایه ادبی) دو رمان «سال های

بررسی عناصر زیباشناختی (آرایه ادبی) دو رمان «سال های ابری» و «شوهر آهوخانم» مطالعات ...

پرسشنامه هوش معنوی - پرسشنامه، تست و آزمون‌های

پرسشنامه هوش معنوی. معرفی. هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در ...

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

مقیاس بهزیستی در کار . معرفی. این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 ...

لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات روانشناسی

اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و دکتری

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین بخش همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» با بررسی ریسک‌ها و ...

روانشناسي - بررسی تربیت فرزنداز نظر اسلام و روان …

موضوع سمینار: بررسی تربیت فرزند از نظر اسلام و روان شناسی. استاد : فیض ا... رحیمی. دانشجو ...

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و روایات کریمه گل گلی

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و ...

جهانی شدن و هویت‌های قومی در پارادایم مطالعات فرهنگی

فهرست منابع : 1. احمدی ، حمید (1379) قومیت و قوم گرایی در ایران : افسانه و واقعیت ، تهران ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی ...

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

آخرین مطالب سایر بخش‌ها:: پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد:: برگزاری دومین دوره ...

میگنا - بررسي شخصيت و نظريه هاي عمده ي آن

شخصیت عبارتست از مجموعه ثابتی از خصلتها و گرایشهایی که آن دسته از وجوه اشتراک و ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی

مدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه های ...

نگاهی تحلیلی به نقش و جایگاه زن در عرصه اجتماعی …

نگاهی تحلیلی به نقش و جایگاه زن در عرصه اجتماعی ایران . در تقویم جمهوری اسلامی ایران ...

میگنا - اختلال در املا نویسی و شیوه های رفع آن

با سلام و عرض خدا قوت خدمت شما پژوهشگر موفق و زحمتکش. خیلی ممنونم از مقاله ی فوق العاده ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر ...

مدیر توانمند کیست و خصوصیات این مدیران چیست - …

به راستی مدیر توانمند کیست و خصوصیات این مدیران چیست ؟ این یکی از موضوع هائیست که ...