بررسی رابطه بین درگیری ذهنی مصرفکننده با اثربخشی - دانلود رایگاندانلود رایگان در سالهای اخیر، شرکتها با چالش بزرگی مواجه شدهاند و آن گسترش دامنۀ رقابت میباشد.

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین درگیری ذهنی مصرفکننده با اثربخشی تبلیغات( تعداد صفحات : 27)چکیده
مفهوم درگیری ذهنی نقش مهمی را در توضیح رفتار مصرفکننده ایفا میکند، همچنین، سطح درگیری ذهنی مصرفکننده نسبت به طبقه محصول متغیر مهمی در رابطه با اثربخشی تبلیغات میباشد. بویژه زمانی که از مدل آقایان کاپفر و لورنت) ۵۸۹۱ ( که شامل: علاقهمندی به محصول، ارزش مبتنی بر لذت، ارزش نمادین، احتمال ریسک و اهمیت ریسک می باشد، استفاده شود. علاوهبراین، اثربخشی تبلیغات اغلب از یک منظر بررسی میشده است مثل نگرش نسبت به تبلیغ. بنابراین این پایاننامه بر بررسی رابطه بین درگیری ذهنی مصرفکننده و اثربخشی تبلیغات تمرکز دارد. نمونۀ این پژوهش شامل ۷۸۳ دانشجو میباشد که بوسیله روش تصادفی طبقهای از دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدهاند و سپس تحلیل دادههای جمعآوری شده بوسیله پرسشنامه از طریق روش مدلسازی مسیری با کمک نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 2.0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان میدهد میزان درگیری ذهنی مصرفکننده رابطه معناداری با اثربخشی تبلیغات دارد و همین درگیری ذهنی، مصرفکننده را به پاسخ رهنمود میسازد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر ... پرسشنامه بررسی رابطه بین ... با درگیری ...

عناوین پایان نامه ارشد و دکتری

۱۱۲- بررسی رابطه بین ابعاد ... ۲۴۵- تأثیر درگیری ذهنی مصرف ... تفویض اختیار با میزان اثربخشی ...

مشاوره پايان نامه - عنوان های پیشنهادی برای انتخاب …

بررسی رابطه بین ... تأثیر درگیری ذهنی مصرف ... کارشناسان با نگرش بازاریابی بررسی اثر ...

:: بررسی اهمیت بازاریابی رابطه مند و درگیری ذهنی

کارورزان و انحمن¬های علمی بررسی کردند رابطه بین ... اثربخشی سازمان و ... با درگیری ذهنی ...

مشاوره پايان نامه - دانلود پایان نامه

تأثیر درگیری ذهنی ... بررسی رابطه بین ... ۱۵٫ ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی ...

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه - صورتجلسه بررسی ...

... و درگیری ذهنی ... با اثربخشی ... با عنوان بررسی رابطه بین هوش ...

فروشگاه اینترنتی باران بیست

... با موضوع بررسی رابطه بین ... درگیری ذهنی کالا ... با اثربخشی ...

فروشگاه اینترنتی باران بیست دانلود پایان نامه

... انسانی با اثربخشی ... درگیری ذهنی کالا و ... با موضوع بررسی رابطه بین ...

لیست پایان نامه - مدیریت بازاریابی

بررسی رابطه بین تبلیغات شفاهی و ... تأثیر درگیری ذهنی مصرف کننده در ... با استفاده از ...

مدیریت - profdoc.um.ac.ir

... بررسی رابطه بین ویژگی ... واسطه کیفیت رابطه با ... بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد ...