بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه به عنوان ابزار یادگیری و عامل مهم در جهت گسترش علم و دانش از دیرباز مورد توجه عام و خاص بوده است، حتی با پیدایش وپیشرفت ابزارهای مختلف مانند رادیو،

دانلود رایگان
بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهرانWORDچکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی، علی- مقایسه ای و همبستگی است. جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه مدارس منطقه چهار شهر تهران که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه با استفاده از جدول مورگان 350 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به دلیل افت نمونه در نهایت نتایج 332 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه 1. پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز 2. پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه(محقق ساخته)بودکه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه در این پژوهش 90/. محاسبه شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری Tمستقل،خی دو،همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و tتک گروهی مبین آن است که میزان مطالعه مستمر غیر­درسی دانش­آموزان متوسطه کم تر از2ساعت در روز می باشد. افزون بر این،بین میزان مطالعه دانش آموزان آشنا و دانش آموزان نا آشنا با شیوه های مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد.همچنین،بین میزان مطالعه و تشویق دانش­آموزان دبیرستان­های دخترانه رابطه معناداری وجود نداشته و همچنین، بین میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند و دانش آموزانی که فاقد انگیزه هستند تفاوت معناداری وجود دارد و در نهایت نشان داده شد که میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش آموزان فاقد انگیزه است.
واژگان کلیدی:مطالعه،کیفیت مطالعه،انگیزه، تشویق، روش مطالعه.
فهرست مطالب
چکیده..................................................................................................................................................... و
فصل اول کلیات...................................................................................................................................... 1
مقدمه...................................................................................................................................................... 2
بیان مسئله............................................................................................................................................. 2
اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................... 4
اهداف پژوهش....................................................................................................................................... 5
سئوالات پژوهش.................................................................................................................................... 5
فرضیات پژوهش.................................................................................................................................... 5
متغیرهای پژوهش.................................................................................................................................. 5
تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی) ........................................................................................................ 5
فصل دوم: ادبیات تحقیق...................................................................................................................... 7
مطالعه..................................................................................................................................................... 8
اهداف مطالعه......................................................................................................................................... 9
سطوح مطالعه........................................................................................................................................ 10
مراحل خواندن...................................................................................................................................... 11
روش های مطالعه.................................................................................................................................. 12
کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام................................................................................................. 14
سرعت مطالعه....................................................................................................................................... 16
فعال بودن............................................................................................................................................. 19
روش یادگیری مشارکتی یا روش باهم مطالعه کردن.......................................................................... 20
چرا و چگونه مطالعه می کنیم.............................................................................................................. 20
تأثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد........................................................................... 21
لذت مطالعه.......................................................................................................................................... 23
علاقه و مطالعه..................................................................................................................................... 23
علل و عدم رغبت به مطالعه................................................................................................................ 24
روش های ایجاد علاقه به مطالعه......................................................................................................... 26
انگیزه مطالعه....................................................................................................................................... 27
آسیب شناسی مطالعه......................................................................................................................... 29
انگیزه.................................................................................................................................................... 30
معنی لغوی انگیزه................................................................................................................................ 31
تعریف اصطلاح انگیزه.......................................................................................................................... 31
سه مؤلفه از انگیزه از دیدگاه آرنولد و همکاران................................................................................ 32
تئوری غرایز......................................................................................................................................... 32
تئوری انرژی های حیاتی..................................................................................................................... 32
تئوری احتیاج...................................................................................................................................... 32
تئوری محرک...................................................................................................................................... 33
رویکرد رفتاری.................................................................................................................................... 33
رویکرد شناختی.................................................................................................................................. 34
رویکرد انسان گرایی........................................................................................................................... 34
رویکرد اجتماعی فرهنگی............................................................................................................... 35
انواع انگیزه.......................................................................................................................................... 35
انگیزه های مشترک و اختصاصی....................................................................................................... 35
انگیزه های درونی و بیرونی................................................................................................................ 36
انگیزش و آموزش................................................................................................................................ 36
تشویق................................................................................................................................................. 37
مفهوم شناسی تشویق........................................................................................................................ 38
تشویق در لغت.................................................................................................................................... 38
اهمیت تشویق در یادگیری................................................................................................................. 39
اشکال گوناگون تشویق، از نظر اندیشمندان مسلمان....................................................................... 39
عوامل مؤثر در تشویق......................................................................................................................... 40
ویژگی های تشویق مناسب................................................................................................................. 40
مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان........................................................................................... 41
1-تشویق فردی.................................................................................................................................... 41
2-تشویق گروهی................................................................................................................................ 42
پیشینه پژوهش های انجام شده........................................................................................................ 43
پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران.......................................................................................... 43
پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور............................................................................ 51
نتیجه گیری......................................................................................................................................... 54
فصل 3 روش شناسی تحقیق............................................................................................................. 55
روش تحقیق........................................................................................................................................ 56
جامعه................................................................................................................................................... 57
روش نمونه گیری و تعدادنمونه........................................................................................................... 57
ابزار گردآوری داده ها......................................................................................................................... 58
1.یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز................................................................................ 58
2.مزیت ها و محدودیت های یادداشت زمانی.................................................................................... 59
3.پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر میزان مطالعه........................................................................... .60
4.نحوه شکل گیری پرسشنامه عوامل مؤثر بر میزان مطالعه............................................................ .60
5.روایی و پایایی ابراز اندازه گیری...................................................................................................... 60
6.تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری........................................................................................... 60
7.تعیین پایایی ابزار اندازه گیری........................................................................................................ 60
روش آماری تحلیل داده ها.................................................................................................................. 61
1.آمار توصیفی..................................................................................................................................... 61
2.آمار استنباطی.................................................................................................................................. 61
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................................... 63
تحلیل توصیفی داده های پژوهش...................................................................................................... 64
1.توصیف داده ها................................................................................................................................. 64
بخش استنباطی.................................................................................................................................. 73
1.فرضیه اول........................................................................................................................................ 73
2.فرضیه دوم....................................................................................................................................... 74
3.فرضیه سوم...................................................................................................................................... 74
4.فرضیه چهارم................................................................................................................................... 75
5.فرضیه پنجم..................................................................................................................................... 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری........................................................................................................ 77
بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................ 78
سایر یافته های پژوهش..................................................................................................................... 88
پیشنهادها........................................................................................................................................... 89
منابع فارسی......................................................................................................................................... 90
منابع لاتین........................................................................................................................................... 96
پیوست الف......................................................................................................................................... 104
پیوست ب............................................................................................................................................ 110
پیوست پ........................................................................................................................................... 113
چکیده انگلیسی................................................................................................................................. 117
فهرست جداول
جدول 1-4، توزیع فراوانی پایه های تحصیلی نمونه.......................................................................... 65
جدول 2-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه اول متوسطه........................................................ 65
جدول 3-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه...ریاضی فیزیک............................. 66
جدول 4-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه علوم تجربی.................................. 66
جدول 5-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه دوم متوسطه علوم انسانی...................................67
جدول 6-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسطه ریاضی فیزیک..............................67
جدول 7-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسط علوم تجربی...................................68
جدول 8-4، شاخص های توصیفی مربوط به پایه سوم متوسطه علوم انسانی.................................68
جدول 9-4، شاخص های توصیفی کل نمونه مورد بررسی.................................................................69
جدول 10-4، توزیع فراوانی آیتم های تأثیر گذار بر میزان مطالعه................................................... 72
جدول 11-4، شاخص های توصیفی آیتم های تأثیر گذار بر میزان مطالعه....................................... 73
جدول 12-4، آزمون T تک گروهی میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان متوسطه..................... 73
جدول13-4، رگرسیون همزمان متغیرهای پیش بینی کننده میزان مطالعه.................................... 74
جدول14-4، توزیع فراوانی گروه های آشنا با شیوه های مطالعه و ناآشنا به شیوه های مطالعه..... 75
جدول15-4، آزمون خی دو تفاوت فراوانی گروه های آشنا به شیوه های مطالعه و ناآشنا به شیوه های مطالعه و میزان مطالعه................................................................................................................ 75
جدول 16-4، همبستگی بین تشویق و مطالعه در دانش آموزان متوسطه....................................... 75
جدول 17-4، شاخص های توصیفی گروه دارای انگیزه و فاقد انگیزه.............................................. 76
جدول 18-4، آزمون T دو گروه مستقل تفاوت میانگین میزان مطالعه گروه های فاقد انگیزه و دارای انگیزه......................................................................................................................................... 76
فهرست نمودارها
نمودار 1-4، میانگین نمرات متغیر روش مطالعه در پایه های تحصیلی متوسطه.............................. 69
نمودار2-4، میانگین نمرات متغیر انگیزه در پایه های تحصیلی متوسطه......................................... 70
نمودار 3-4، میانگین نمرات افراد در متغیر کیفیت مطالعه............................................................... 70
نمودار 4-4، میانگین نمرات نمونه مورد بررسی در متغیر تشویق.................................................... 71
فصل اول
کلیات
مقدمه
مطالعه به عنوان ابزار یادگیری و عامل مهم در جهت گسترش علم و دانش از دیرباز مورد توجه عام و خاص بوده است، حتی با پیدایش وپیشرفت ابزارهای مختلف مانند رادیو، تلویزیون، رایانه و سایر وسایل سمعی وبصری هنوز جایگاه خود را نه تنها ازدست نداده بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. چراکه پیشرفت و ترقی در زمینه های علمی و تکنولوژی، بدون مطالعه حاصل نخواهد شد و به کارگیری و استفاده از علم وفن موجود بدون داشتن مطالعه و اطلاع از فنون آن میسر نیست. اولین و موثرترین عامل رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی و به تعبیری اقتصادی، داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است. دست یابی به چنین جامعه ای به برنامه ریزی هدفمند و آزموده و استمرار آن نیازمند است.
از طرفی، ترقی یک کشور وابسته به دستاوردهای علم و دانش بوده و افراد جامعه در اثر مطالعه در یافته های دیگران و استفاده از تجارب آنها در پیشرفت و توسعه، گامی فراتر می نهند و در حل معضلات و کشف پدیده ها می کوشند.
با نگاهی اجمالی به پیشرفت کشورهای توسعه یافته در می یابیم که تحولات عظیم فرهنگی،اقتصادی و صنعتی آنان مرهون توجه خانواده و نظام آموزشی به مطالعه و پژوهش، توسعه و تجهیز کتابخانه ها،ایجاد فرهنگ مطالعه و ... می باشد. اما در ایران هنوز به مطالعه به عنوان یک نیاز دائمی نگاه نمی شود(دلجو رنگینانی،1381).
عادت به مطالعه مستمر و مفید برای همه افراد جامعه نیازی اساسی است. هر مطالعه ای که انجام شود، کمترین اثرش فعال شدن سیستم فکری فرد می باشد که این خود هدفی بزرگ است، که به موجب آن فرد هر چیزی را به سادگی نپذیرد و یا آن را بدون علت رد نکند.
بیان مسئله
میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهمترین شاخص های رشد و توسعه است.مطالعه یکی از عوامل موثر برای شکوفایی استعدادهای بالقوه انسانی برای رسیدن به کمال است.در پرتو مطالعه انسان می تواند با عقاید و افکار گذشتگان آشنا شود،فضا های فکری،ذهنی و ادراکی جدیدی پیدا کند و از این موارد برای بهبود زندگی خویش و جامعه استفاده کند.
مقایسه آمار و بیانات رسمی مسئولان فرهنگی کشور از میزان مطالعه نشان می دهد که جایگاه مطالعه در کشور ایران نسبت به سایر ممالک پیشرفته وضعیت مطلوبی ندارد و باید اقداماتی برای ایجاد راه های مناسب ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در کشور فراهم آید. این درحالی است که، کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است.
از سوی دیگر همه اطلاعات به طور مداوم نتایج مثبت مطالعه را مورد تایید قرار می دهند این که آیا مردم،مطالعه می کنند یا نه و این که به چه میزان و چند وقت به چند وقت مطالعه می کنند منعکس کننده نگرش آنان به اهمیت مطالعه و تاثیر آن بر شیوه زندگی است.تمام اطلاعات نشان می دهد که مطالعه به طور قوی زندگی افراد و حتی شرایط اجتماعی آنان را تغییر می دهد.مطالعه منظم نه تنها احتمال موفقیت اقتصادی و تحصیلی را افزایش می دهد بلکه به نظر می رسد حس اجتماعی و شعور شهروندی رانیز بیدار می کند.همچنین مطالعه با میزان رفتار اجتماعی و شخصی مثبت همبسته است.مهارت های مطالعه ضعیف نیز با سطوح پایین موفقیت شغلی و اقتصادی رابطه خطی قوی دارد(هانتر[1] و گمبل[2]،2002).
طبق تعریف(دلجو رنگینانی،1381) مطالعه واقعی عبارت از فهمیدن و درک مطلب خواندنی بدون کمک دیگران است. اگر مطالعه را به عنوان یادگیری و فهم مطالب بدانیم در این صورت لازم است که بدانیم چه عواملی در مطالعه خوب موثر است. این عوامل به شرح زیر می باشند:
خود فرد– دولت– خانواده– دوستان– رئیس و استاد کار– رسانه های گروهی– کتاب و منابع مطالعاتی– کتابخانه(براتی علویجه،1383).
همه رفتارها و عاداتی را که آموخته ایم می توانند بر اثر یادگیری تغییر یابند. روش درست مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بهبود و کیفیت مطالعه، مانند سایر توانایی های انسان امری است که از راه تمرین و ممارست حاصل می شود. به عقیده سرین(2009)، خواندن و مطالعه در نزد انسان یک توانایی اکتسابی است که هرچه فرد در آن بیشتر تمرین کند، تبحر بیشتری کسب می کند. اگر دانش آموزان راهبرد ها و شیوه های مناسب یادگیری را بکار نبرند، یادگیری موثر وجود نخواهد داشت. این شیوه ها به عنوان الگو برای بدست آوردن اهداف جهت پیشرفت ضروری است(یزدیان،1390).
مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثر است: 1.علاقه نسبت به مطلب خواندنی 2.کاربرد ماهرانه فنون مطالعه. علاقه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود،کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانتر، سریعتر و لذت بخش تر می سازد، در نتیجه، علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد(سیف،1385).
در جوامع پیشرفته دنیا، بهبود وضع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب می آید. در این جوامع روش های درست مطالعه نه تنها در ضمن آموزش دروس مختلف آموزشگاهها به یادگیرندگان آموخنه می شود، بلکه دوره ها ی کوتاهمدت و بلند مدت روش های درست مطالعه و روش های سریع خواندن برای تمامی افراد علاقه مند دایر شده است. و جهت شرکت جستن مردم در این دوره ها آنان را با عوامل مختلف مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند(خدیوزاده،سیف و والایی،2004). اما متاسفانه در کشور ما هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته و حتی به دانش آموزان و دانشجویان نیز آموزش داده نمی شود که چگونه به طور صحیح مطالعه کنند و به همین علت بسیاری از آنها به هنگام مطالعه و یادگیری با مشکلاتی مواجه اند.
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت بررسی جایگاه مطالعه از آنجا ناشی می شود که کتاب به منزله گنجینه های عظیم دانش بشری اعم از اثار جدید و قدیم به عنوان یک منبع معتبر و قابل استفاده همواره مورد توجه قرار گرفته است. میزان مطالعه یکی از شاخص های مهم رشد وتوسعه هر کشور است. سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل یونسکو، در بسیاری از کنفرانس های خود اساس توسعه اقتصادی را گسترش کتاب و برنامه ریزی دراز مدت آموزش دانسته است و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل نیز کتاب را یکی از وسایل لازم عمران و پیشرفت ملتها دانسته است(ابرامی،1375).
پژوهش ها نشان می دهد که مطالعه فعالیتی بدون جایگزین برای تمامی افراد و بوجود آورنده جامعه سالم است. تمامی اطلاعات اهمیت مطالعه را برای جامه ای آزاد و موفق تصدیق می کنند. کاهش میزان مطالعه نه تنها یک مشکل فرهنگی است، بلکه عواقب بسیاری برای ادبیات و سایر هنرها دارد و در واقع مشکل ملی و بسیار جدی است. اگر افراد عادت مطالعه مداوم را از دست دهند جامعه از خسارتهای اقتصادی، اجتماعی و مدنی بیشتری رنج خواهد برد(کالدول[3]،2002).
اهمیت کتاب، فرهنگ کتابخوانی،و جایگاه والای کتاب بر کسی پوشیده نیست. کتاب از دیرباز یکی از مهمترین ابزارهای آگاهی و بصیرت به شمار آمده است. یکی از معیارهای سنجش رشد فرهنگی و فکری هر کشور در تعداد کتابخانه ها، کتاب فروشی ها،کتاب های چاپ شده و کتابخوان های آن جامعه است.کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است .
شناسایی و تبیین علل کمی میزان مطالعه در دانش آموزان، منجر به ارائه راهکارها وپیشنهادهای اثربخشی برای افزایش روند مطالعه در میان این افراد می شود، و این روند می تواند منجر به تغییرات اثربخشی در شیوه مطالعه و یادگیری، دید فرد نسبت به خود و زندگی اش، نحوه تفکر، و افزایش علاقه به مطالعه در نسل های آتی شود.
اهداف پژوهش
1.تعیین میزان مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.
2.بررسی علل کاهش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.
3.شناسایی عوامل موثر بر میزان مطالعه.

سؤال های پژوهش
1.میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط چند ساعت در روز است؟
2.چه عواملی در افزایش میزان مطالعه دانش آموزان موثر است؟
3.آیا دانش آموزان از شیوه های مطالعه آگاهی دارند؟
4.آیا تشویق باعث افزایش میزان مطالعه در دانش آموران می شود؟
5.آیا دانش آموزان برای مطالعه از انگیزه کافی برخوردار می باشند؟
فرضیه های پژوهش
1.میزان مطالعه مستمر غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط کمتر از 2 ساعت در روز است.
2.انگیزه در مقایسه با سایر عوامل واریانس بیشتری از مطالعه را تبیین می کند.
3.بین تعداد دانش آموزانی که با شیوه های مطالعه آشنایی دارند و تعداد دانش آموزانی که با شیوه های مطالعه آشنایی ندارند تفاوت وجود دارد.
4.بینتشویق و میزان مطالعه در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
5.میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش آموزانی است که فاقد انگیزه هستند.
متغیر های پژوهش
مستقل: انگیزه– شیوه مطالعه– تشویق
وابسته: میزان مطالعه– کیفیت مطالعه
تعدیل کننده: جنسیت– مقطع تحصیلی
تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی)
انگیزه:اکثر متخصصان انگیزه را به عنوان وضعیت یا عامل برانگیزاننده(نیرودهنده)،هدایت کنند و نگهدارنده رفتار تعریف کرده اند(سیف،1386,پنتریچ و شانک،1996).
انگیزه: در این پژوهش، انگیزه نسبت به مطالعه توسط پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می شود.
روش مطالعه: به چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که می خواهند یاد بگیرند اشاره می کند(سیف،1388).
روش مطالعه: در این پژوهش روش مطالعه دانش آموز توسط پاسخ گویی به سوال های 1 تا 9 پرسشنامه محقق ساخته تعیین می شود.
تشویق: در لغت عبارت است از، آرزومند کردن،برانگیختن یا به شوق آوردن کسی را و تشویق کردن به معنای راغب نمودن و آرزومند ساختن آمده است(دهخدا،ج 5،ص6763).
تشویق: تشویق، قول یا فعلی است که از فعل فاعل قدردانی می کند و می ستاید، و یا قول یا فعلی که فاعل را به عملی ترغیب و آرزومند می سازد.
مطالعه: از نظر کیث و الکساندر(1997،به نقل از سیف،1386)، مطالعه عبارت است از توانایی بیرون کشیدن اطلاعات بصری از صفحه کاغذ و درک معنای آن متن(ص22). این سیستم پیچیده نیازمند مهارت های لازم برای درک واج های متن، توانایی رمز گشایی کلمات آشنا، توانایی خواندن صریح، اطلاعات پیشین کافی برای تسریع درک مطالعه، ساخت راهکارهای مناسب برای درک معنای متن و بوجود آمدن مداومت انگیزه مطالعه است(استفان،1994،به نقل از سیف،1386).
میزان مطالعه: در این پژوهش میزان مطالعه توسط پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز،از طریق اندازه گیری مدت زمانی که فرد به مطالعه اختصاص می دهد تعیین می شود.
کیفیت مطالعه: منظور ازکیفیت مطالعه در این پژوهش میزان رضایت از یادگیری است که با آزمون(پرسشنامه محقق ساخته) که منعکس کننده رضایت یادگیرنده از مطالعه است، اندازه گیری می شود.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و …

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و سودآوری در بانک صادرات ایران

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات ...

افزایش انگیزه، ۴۰ نکته در باب افزایش انگیزه دانش

افزایش انگیزه,راه های افزایش انگیزه,افزایش انگیزه در زندگی,افزایش انگیزه برای درس ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

بررسی اهمیت مدیریت خطاهای درمانی در بیمارستان …

بررسی اهمیت مدیریت خطاهای درمانی در بیمارستان به روش fmea

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

موضوعات پژوهشي درس روش تحقیق: 1 بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه …

باقری، امیرحسین. ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری ...

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - …

مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اول : ...

مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان،موفقیت در

چگونه در کسب وکار موفق شویم؟ مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان... تعجب نکنید : ...

روش های افزایش رغبت تحصیلی - unipaper.ir

سرخط خبرها. کانال مداحی تلگرام; دانلود مقاله عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی در ...

روش های افزایش رغبت تحصیلی - unipaper.ir

سرخط خبرها. کانال مداحی تلگرام; دانلود مقاله عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی در ...

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و …

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ...

econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

رئيس سازمان انرژي اتمي خبرداد: بدعهدی انگلیس در قرارداد خرید اورانیوم

خبرگزاری فارس - ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران …

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

میگنا - جایگاه و راهکارهای کارگروهی درمدارس ابتدایی

سلام.متشکربسیاربسیار... میبخشید من پایان نامه ام راجع به بررسی کارگروهی و عوامل ...

راهنمای واردات کالا از امارات

* مرکز مشاوره بازرگانی ایران با همکاری بیش از یکصد فعال تجاری در امر صادرات واردات سعی ...

عمران- مکانیک خاک وپی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

پایان نامه دفاع شده رشته عمران- مکانیک خاک وپی: ردیف: عنوان پایان نامه: شماره دانشجویی

Brannen, P., Batstone, E., Fatchett, D., and ... - isihome.ir

... شيوۀ علمی مورد مطالعه و بررسی ... آن در دانش ... دانش بر میزان خلاقیت ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین بخش همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» با بررسی ریسک‌ها و ...

افت تحصیلی، دلایل افت تحصیلی دانش آموزان در

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد علل افت تحصیلی دانش آموزان را برای شما ...

پول نیوز - poolnews.ir

پیش بینی رشد اقتصادی انگلیس/ افزایش ایستگاه های شارژ الکتریکی در چین/کاهش تولید نفت ...

اخبار|اخبارروز|اخبار روز|اخبار مهم روز|اخبار مهم امروز ...

اخبار|اخبارروز|اخبار روز|اخبار مهم روز|اخبار مهم امروز|اخبار داعش|اخبار ایران|آخرین ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

معلم استثنایی - راه کارهای موثر در درمان اختلال کم …

راه کارهای موثر در درمان اختلال کم توجهی و بیش فعالی adhd (( مدیریت رفتار دانش ...

تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد …

چکیده. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به ...

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس اینترنتی پرستاری …

این مطالعه به صورت مروری سیستماتیک است که با استفاده از جستجوی مقالات در سایت هایsid و ...

آفتاب - Aftabir

روزنامه مردم سالاری در گزارشی عجیب نوشت: خدمات جنسی به زنان پولدار توسط پسران تن فروش!

آمار کامل کالاهای صادراتی ایران به 40 کشور

آمار کامل کالاهای صادراتی ایران به 60 کشور جهان در سال 1394 اطلاعات 20000 قلم کالای صادراتی ...

نظامهای بهره برداری در کشاورزی | سازمان نظام مهندسی ...

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ . دریافت متن کامل تایپی این مقاله . فریبا رزاقی کارشناس مدیریت آب ...