رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش - دانلود رایگاندانلود رایگان طی سال‌ها تلاش‌های بسیاری برای تعریف هوش صورت گرفته‌ است. محققان، در صد سال گذشته، بر اساس نظریه‌های مختلف تعریف‌های گوناگونی از هوش ارائه داده‌اند و روش‌ه

دانلود رایگان
رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنماییWORDچکیده
رابطه ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 400 دانش آموز(185 پسر و 215 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش نامه های تجدید نظر شده ی هوش هیجانی(آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مک کنی، 2004) و نیم رخ درجه بندی رفتار براون و هامیل(1978) استفاده گردیده است. پایائی هر یک از ابزارهای سنجش به ترتیب از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب کودرریچاردسون و روائی آنها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین زیر مقیاس­های هر یک از ابزارهای سنجش احراز گردید. نتایج حاکی از پایائی و روائی قابل قبول ابزارها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان همبستگی معنادار وجود دارد. هم­چنین تحلیل­های رگرسیونی چندگانه برای پیش­بینی مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان توسط ابعاد هوش هیجانی نشان داد که بعد ارزیابی هیجان، مشکلات رفتاری را در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد پیش بینی قرار می دهد. همین طور، بعد تنظیم هیجان پیش بینی کننده ی مشکلات رفتاری در موقعیت های مدرسه و همسالان است.
واژه های کلیدی: ابعاد هوش هیجانی، مشکلات رفتاری، همسالان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
عنوان صفحه
فصل سوم: روش پژوهش
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
فهرست منابع
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
1-1- کلیات

طی سال ها تلاش های بسیاری برای تعریف هوش صورت گرفته است. محققان، در صد سال گذشته، بر اساس نظریه های مختلف تعریف های گوناگونی از هوش ارائه داده اند و روش های متعددی را برای اندازه گیری هوش مطرح نموده اند. در نیمه ی اول قرن بیستم، آلفرد بینه، هوش را به عنوان توانایی شناختی مطرح و بر همین مبنا آزمونی برای اندازه گیری میزان بهره ی هوشی افراد ابداع نمود. پس از وی، ترمن و وکسلر آزمون های جدیدتری از هوش ارائه کردند. اسپیرمن[1]، هوش را توانایی فکر کردن، فهمیدن و حل مسأله نامیدو از این توانایی، تحت عنوان هوش عمومی یا عامل جی[2] نام برد (متینگلی[3]،2010).
در دهه های اخیر، هوش به عنوان یک توانایی کلی محسوب نمی گردد، بلکه مجموعه ای از ظرفیت های گوناگون خوانده می شود (رجائی، 1389). این عقیده که افراد بیش از یک توانایی شناختی کلی دارند، در نظریه ی هوش چندگانه گاردنر[4](1983) و پس از آن در نظریه ی سه وجهی استرنبرگ[5](1996) مطرح شد. گاردنر، هوش را مجموعه ای از مهارت هایی می داند که برای حل مسأله و تولید محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می شوند، به کار می رود (آمرام[6]،2005). هم چنین استرنبرگ، یک مدل سه وجهی از هوش ارائه کرد، که شامل هوش تحصیلی، هوش عملی و هوش خلاقانه می باشد (رجائی، 1389).
مفهوم جدیدی از هوش با عنوان هوش هیجانی که از لحاظ نظری، در طبقه ای از هوش اجتماعی (وان رووی، وایزوزوران[7]،2004) و هوش های درون فردی و بین فردی گاردنر (1983) قرار می گیرد، توسط مایر و سالووی[8](1990) گسترش یافت. در سال 1990، مایر و سالووی اصطلاح هوش هیجانی[9] را برای اولین بار برای بیان درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و مهارت کنترل خُلق و خو به کار بردند. در حقیقت، این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است.بسیاری از محققان (برای مثال، جان سون[10]،1997؛ مایر و سالووی،1997؛ برگروميلم[11]، 1999) معتقدند که هوشبهر به تنهایی، میزان کمی از واریانس موفقیت های تحصیلی و زندگی را تبیین می کند. در همین راستا،نظریه ی هوش هیجانی به دنبال توضیح این مسأله است که چرا برخی از دانش آموزان با وجود توانایی هوشی بالا، دستاوردهای تحصیلی قابل ملاحظه ای ندارند و یا موفقیت را در زندگی تجربه نمی کنند.
هوش هیجانی به عنوان شکلی از هوش اجتماعی، معرف توانایی شخص در مواجهه و انطباق با فشارهای روانی است (محمدی و غرایی،1386). برخی از صاحب نظران معتقدند افرادی که دارای قابلیت تشخیص، استفاده و تنظیم هیجان می باشند، مزیت قابل ملاحظه ای در محیط آموزشی و ارتباطات اجتماعی دارند (مورفی[12]، به نقل از متینگلی،2010). در همین راستا، پژوهش پلی تری[13](2002) نشا ن گر این است که اشخاص باهوش هیجانی بالا تمایل به کاربرد واکنش های دفاعی سازگارانه تری دارند. یافته های دنهام[14](2007) نیز تحقیقات پیشین در این زمینه را حمایت می کند.
در بیشتر پژوهش ها، هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی همبستگی مثبت (پارکر، 2004) و با رفتارهای خلاف مقررات آموزشی مانند غیبت غیر مجاز و اخراج از کلاس درس همبستگی منفی نشان داده است (پترایدز، فردیکسون و فارنهام[15]،2004). در همین راستا، شولتز، ایزارد و بیر[16] (2000)، به این نتیجه رسیدند که نقص در بیان عاطفی کودکان پیش دبستانی ، مشکلات رفتاری و اجتماعی در سال های اول تحصیل را پیش بینی می کند. متینگلی (2010) می نویسد که نقص در آگاهی هیجانی و بیان هیجانی به طور بالقوه بر سال های بعدی زندگی تأثیر منفی می گذارد و رفتار مخرب در طول سال های ابتدایی زندگی با مشکلات رفتاری در نوجوانی مرتبط است. افزون بر این، تحقیقیات نشان داده است که اختلالات هیجانی در نوجوانی، رفتارهای ضداجتماعی را در سال های بعدی زندگی پیش بینی می کند (برجارد، پدینیلی و روآن[17]، به نقل از متینگلی،2010). شاید یکی از دلائل، این باشد که نقص در هوش هیجانی با کاهش توانایی در مدیریت خُلق و درک احساسات دیگران همبسته است (سیاروچی، چان و کاپوتی[18]، به نقل از محمدی و غرایی،1386).
فرد بر اساس تجربیات دوران کودکی، می آموزد که به دیگران اطمینان کند و دنیای اطراف خود را با امنیت تلقی کند و یا همواره با بدبینی به محیط اطراف خود بنگرد. بنابراین، این دوره فرصتی حیاتی برای شکل گیری هوش هیجانی در افراد است و این توانایی به صورتی محدودتر در تمام طول دوران عمر رشد می یابد (سلطانی فر،1386). کسب مهارت های هوش هیجانی برای افراد، مزایای شناختی، اجتماعی و زیست شناختیدر بر دارد.سلطانی فر (1386) می نویسد، پژوهش ها حاکی از آن است که افرادباهوشهیجانیبالا،سطوحپایین تریازهورمون های مرتبط با استرسودیگرنشان گرهایبرانگیختگیهیجانیراداراهستند وتوانایی بیشتریبرایتمرکزبرمشکلواستفادهازمهارتحلمسألهدارند، که این موجبافزایشتوانایی هایشناختیآنانخواهدشد. وی معتقد است که موفقیت افراددر مدارس ودرسال هایبعدیدانشگاه،تنهاباهوشبهرآنهاارتباطنداردبلکهبامهارت هایهیجانی واجتماعیهوشهیجانیمانندداشتنانگیزۀلازم،تواناییمنتظرماندن،اطاعتازدستوراتوکنترلتکانه،مهارتکمکخواستناز دیگرانوبیاننیازهایهیجانیوآموزشیمرتبطمی باشد.
بدان سبب که دوره ی نوجوانی، از بحرانی ترین و حساس ترین دوره های رشد انسان است، نوجوان با تنش های درونی و بیرونی بسیاری مواجه می گردد. وی به دنبال کشف هویت، و جدایی از وابستگی های دوران کودکی است و متعاقب آن، مشکلات رفتاری در این دوره شیوع بیشتری دارد. یکی از ویژگی های بارز نوجوانی میل به استقلال است که اغلب در ارتباط با والدین به شکل تعارض جلوه گر می شود. نوجوان از والدین خود انتقاد می کند و از محبت کردن آنها ممکن است تعبیر نادرستی داشته باشد. او بيشتر تمایل دارد به والدینش از دید دوستان و همسالان بنگرد که امکان دارد برای وی مشکلاتی را به وجود آورد. پژوهش ها نشان داده است، نوجوانانی که با والدین خود ارتباط مثبت دارند، کمتر دچار مشکلات رفتاری می شوند. دررابطهبامشكلات نوجوانبا گروههمسالانمي توانگفتكهنيازبه پذيرشتوسطهمسالاندردورهنوجوانيافزایش می یابد. نتايجپژوهش ها نشانداده است، نوجوانانيكهازگروه همسالان جدا شده اندوياباآنهادرتعارضهستند، مشكلاترفتاري بیشتریرا تجربه می نمایند (انیسی،1376).
افراد با کفایت هیجانی بالا، مهارت اجتماعی بهتر، روابط دراز مدت پایدار و حل تعارض مناسب تری دارند (سلطانی فر،1386). از سویی، به کمک آموزش و تجربه امکان افزایش این مهارت ها وجود دارد و محیط خانواده اولین محیط برای آموزش این مهارت های هیجانی است. این آموزش، با گفتار و رفتار مستقیم والدین با کودکان و الگوبرداری فرزندان از مهارت های هیجانی پدر و مادر صورت می گیرد. این توانایی ها، موجب می شود کودکان احساسات خود را بشناسند و در ابراز این هیجان، به صورتی مناسب عمل کنند. الگوبرداری از والدین به کودکان کمک می کند تا روش هایی برای آرام کردن خود و کنترل احساسات ناخوشایند پیدا نمایند. هم چنین، در درک احساسات دیگران و همدلی با آنان موفق تر باشند (سلطانی فر،1386).
نتایج تحقیقاتی نشان گر آن است که به کارگیری مؤلفه های هوش هیجانی در موقعیت های خانوادگی و روابط با همسالان، سلامت روان و کاهش مشکلات رفتاری را در پی دارد. این در صورتی میسر می گردد که افراد بتوانند با استفاده از مهارت های هیجانی، به بیان و تنظیم هیجان خود بپردازند و نیز ارزیابی صحیحی از رفتار یکدیگر داشته باشند تا تبدیل به افرادی کارآمد، مولد و خرسند در زندگی روزمره شوند.
با توجه به پیشینه ای که از هوش هیجانی و اهمیت آن در تنظیم رفتار وجود دارد، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی ابعاد هوش هیجانی با مشکلات رفتاری می پردازد.
1-2- بیان مسأله

یکی از مباحثی که امروزه در روان شناسی و تعلیم و تربیت مطرح است، مسائل و مشکلات خاص زندگی اجتماعی کودکان ونوجوانان است. در این شرایط یکی از مهارت هایی که قادر است سلامت و آرامش روانی را در مواجهه با مشکلات زندگی اجتماعی حفظ نماید، توانایی تنظیم هیجان و حل تعارض ها در موقعیت های گوناگون است. افراد ناتوان از حل این مسائل، ممکن است اقدام به اعمالی نظیر استفاده از مواد مخدر برای آرامش یافتن یا جلب توجه و ترک تحصیل به دلیل ناتوانی در برطرف کردن مشکلات تحصیلی کنند (واحدی و فتحی آذر، 1385).
مشکلات رفتاري اغلب شايع ترين علت ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز روانشناختی و روانپزشکی است. برخي مطالعات نشانداده است كه كودكان مبتلا به اين اختلالات حداقل 66% ازمراجعات به روانپزشكان را تشکیل می دهند. تحقیقات در زمینه ارتباط مشکلات رفتاری و هوش هیجانی بیانگر آن است که نقص در هوش هیجانی، ممکن است با بعضی از مشکلات رفتاری نوجوانان نظیر رفتارهای مخاطره آمیز، قانون شکنی، مشکلات ارتباطی و پرخاشگری مرتبط باشد (ایگان،1991). با اين حال، تحقيقات معدودی در زمينه رابطه هوش هيجاني با مشکلات رفتاری نوجوانان صورت گرفته است و نیاز به شواهد بيشتري در فرهنگ های متفاوت است تا نتیجه گیری از این تحقیقات را حمايت كند.
نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان گر این است که هوش هیجانی، برخلاف هوش شناختی یک توانایی ثابت نیست، بلکه قابل رشد است و می توان این مهارت ها را از طریق آموزش افزایش داد و سطح کمی و کیفی آن را ارتقا بخشید (چرنیس[19]، 2000؛ زاینس و وایسبرگ، وانگ و والبری[20]، 2004؛ گرشام، باوون و کوک[21]،2006؛ بار آن،2006). شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بعضی از مهارت های هوش هیجانی می تواند افراد را از فشار روانی محافظت نماید و منجر به انطباق بهتر آنها شود. به طور مثال، یافته های پژوهشی حاکی از آن است که مهارت در کنترل هیجان با گرایش به حفظ خُلق مثبت رابطه دارد و این یافته تلویح روشنی را برای پیشگیری از حالت های افسردگی مطرح می سازد. هم چنین نوجوانانی که توانایی کنترل هیجان دیگران را دارند از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند و چنین حمایتی منجر به مصونیت از حالات افسردگی و افکارخودکشی می شود (سیاروچی، چان، باجگار[22]، به نقل از محمدی و غرایی،1386).
پژوهش ها نمایان گر آن است که برتری کودکان در درک احساسات غیر کلامی دیگران، منجر به ثبات عاطفی و محبوبیت آنان در میان همسالان می گردد (حنیفی و جویباری،1389). از سوی دیگر، رابطه ای منفی بین همدلی، به عنوان یکی از مؤلفه های هوش هیجانی، با پرخاشگری حاصل شده است. کودکان پرخاشگر، به طور معمول در درک هیجان دیگران و در نظر گرفتن دیدگاه طرف مقابل و کنترل خشم مشکل دارند (واحدی و فتحی آذر،1385). علاوه بر این، نتایج تحقیقاتی نشان داده است که نوجوانان با رفتار مخرب، در هوش هیجانی به خصوص در توانایی درک، فهم و مدیریت هیجان نقص دارند. این یافته که افراد با مشکلات رفتاری در شناسایی و ادراک حالت های هیجانی خود و دیگران مشکل دارند، در پژوهش های متعدد به تأیید رسیده است (برای مثال، کیسی و اسچلوز[23]، 1994؛ کیسی[24]،1996؛ زیبل[25]،1997؛ برس و بستینی[26]،1997؛ بلیر و کولز[27]،2000). سیاروچی، دیان و آندرسون[28](2002) گزارش نموده اند که کمبود هوش هیجانی منجر به نمرات بالا در مقیاس های اضطراب و افسردگی می شود و نوجوانانی که رفتارهای مخرب دارند در مقایسه با نوجوانان فاقد رفتارهای مخرب از هوش هیجانی پایین تری برخوردارند. هوش هیجانی پایین هم چنین پیش بینی کننده ی مشکلات مربوط به وابستگی به دارو و الکل بوده است.
مدرسه، خانه و گروه همسالان سه موقعیت مهم در زندگی هر نوجوان می باشند. چرا که قسمت عمده ی روابط نوجوانان را در محیط اجتماعی پوشش می دهند. نوجوانان بیشتر وقت روزانه خود را در مدرسه و در ارتباط با معلمان و همسالان می گذارند. هم چنین موقعیت خانه از آن جا که نخستین مکان زندگی اجتماعی فرد و منشأ اولیه ی رشد اجتماعی اوست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا، با توجه به اهمیت هوش هیجانی در رفتارهای اجتماعی و ارتباط آن با مشکلات رفتاری در موقعیت های متفاوت اجتماعی، این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی و ابعاد آن با مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در سه موقعیت خانه، مدرسه و همسالان می پردازد و هدف آن بررسی این امر است که ابعاد هوش هیجانی چه نقشی در پیش بینی مشکلات رفتاری نوجوانان در محیط های اجتماعی ایفا می کند.


1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

نوجوانی یکی از ادوار مهم ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود. چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این دوره، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی های پایدار نشان دهند. به طور مثال، مشکلات رفتاری درون ریز در کودکی و نوجوانی با اختلالات خُلقی و خودکشی در بزرگسالی و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی و سایر رفتارهای ضداجتماعی مربوط است (لیوو تئو[29]،2003). هم چنین، یکی از مسائل با اهمیت دوره ی نوجوانی، ناسازگاری نوجوان است. طبق گزارش ارائه شده به وسیله ی سازمان ملل، در دهه ی 1980 بیش از 70% از جرایم را نوجوانان کمتر از 18 سال مرتکب شده اند (راجرز، کوالتر، فلپس و ایمیل کامپ[30]،2006). آمارها نشان داده است که بزهکاری کودکان در سنین 7 تا 12 سال روندی رو به افزایش دارد. در بعضی از کشورهای آسیایی، نوجوانان مناطق شهری از نظر آماری بیشترین سهم بزهکاری جمعیت را به خود اختصاص داده اند (لیو و تئو،2003). این رفتارهای ناسازگارانه هم برای جامعه و هم برای رشد افراد نوجوان مخاطره آمیز است.
آن چه از مرور پژوهش ها برمی آید این است که سازگاری موفق با عملکرد یکپارچه توانا یی های هیجانی ارتباط دارد (راجرز و همکاران،2006). هم چنین، یافته های برک[31](1994) و کیسی (1996) نشانگر این است که نوجوانان با مشکلات رفتاری از راهبرد های کنترل و مدیریت هیجان استفاده نمی کنند. از سوی دیگر، از جمله عواملی که بر سلامت روان و سازگاری بهتر نوجوانان تأثیر قابل ملاحظه ای دارد، مهارت های کنترل هیجان در شرایط استرس زا است. به طور مثال، افرادی که در مدیریت هیجان های خود توانا هستند، قادرند حالات هیجانی منفی خود را از طریق انجام فعالیت های دیگر بهبود بخشند و در نتیجه روابط اجتماعی بهتری داشته باشند (خسرو جاوید،1381).
نوجوانانی که از هوش هیجانی بیشتری برخوردارند، نیازهای دیگران را درک کرده و با همدلی به آنان کمک می کنند. مهارت های هوش هیجانی در افراد منجر به این خواهد شد که آنها متوجه شوند احساسات، نیازها و تمایلات انسان ها به یکدیگر شبیه نیست و رسیدن به چنین درکی به افزایش احترام به این تفاوت ها و بروز رفتارهای مناسب خواهد انجامید (انیسی،1376). کسب چنین مهارت هایی، نیازمند حضور در محیط های غنی همچون خانه، مدرسه و گروه همسالان است. بنابراین، مدرسه می تواند محیطی رسمی و سازمان یافته را برای افزایش مقوله های مرتبط با تنظیم و بیان هیجان در کنار آموزش توانایی های شناختی، فراهم آورد تا منجر به کاهش مشکلات رفتاری از قبیل پرخاشگری، دروغگویی و نظایر این در کودکان و نوجوانان شود (بریرلی،2001). هم چنین خانواده، به عنوان محیطی اولیه و مؤثر در تربیت افرادی رشدیافته و مسؤول برای جامعه، می تواند با ارتقاء توانایی کنترل تکانه ها و آموزش رفتارهای مناسب به نوجوانان، به کاهش رفتارهای مخرب کمک شایانی نماید (سلطانی فر،1386). این در حالی است که رفتار ضد اجتماعی و مخرب نوجوانان، امکانات آموزشی، خدمات بهداشتی و اجتماعی بسیار زیادی را می طلبد و از این جهت برای خانواده و اجتماع پرهزینه است (متینگلی، 2010). به همین دلیل، شناخت عوامل پیش بینی کننده ی مشکلات و ناهنجاری های رفتاری نوجوانان از اهمیت ویژه ای در تعلیم و تربیت برخوردار است. با این وجود، نقش هوش هیجانی در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان دز محیط های مختلف از جمله خانواده، مدرسه و همسالان در فرهنگ ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی رابطه ی ابعاد هوش هیجانی با مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و همسالان بپردازد.
1-4- اهداف پژوهش
از نظر تاریخی، مدارس همواره بر آموزش تحصیلی کودکان و تقویت مهارت های آنها در زمینه های خواندن، نوشتن، حساب کردن و نظایر آن متمرکز بوده اند. اگرچه همواره این تصور وجود داشته که کسب این مهارت ها، تأمین کننده ی آینده شخصی و حرفه ای دانش آموزان است، اما امروزه متخصصان آموزش و پرورش بر این عقیده اند که آگاهی هیجانی، تصمیم گیری، تعامل اجتماعی و حل تعارض از توانایی های مهم در راستای زندگی موفق است (ریچن و تیانا[32]،1385). محققان (برای مثال،کوک و گرینبرگ و کاسچه[33]،1994؛ کیسی و اسچلوز،1994) عنوان نموده اند که افراد با مشکلات رفتاری در ادراک، ارزیابی، توضیح و شناسایی هیجان خود و دیگران مشکل دارند. در ضمن سیاروچی و همکاران (2002) نشان داده اند که نقص در هوش هیجانی با کاهش توانایی در مدیریت خُلق و درک احساسات دیگران همبستگی دارد. هم چنین ایگان (1991) معتقد است که نقص در هوش هیجانی با رفتارهای مخرب در میان دانش آموزان مانند خشونت، پرخاشگری و قانون شکنی رابطه دارد. با این حال، با توجه به مطالعاتی که در این راستا صورت گرفته است، نقصان هوش هیجانی منجر به بروز مشکلات رفتاری عدیده ای در دانش آموزان می شود. بنابراین، تلاش برای مداخله در جهت افزایش هوش هیجانی دانش آموزان، دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به کاهش رفتارهای ضد اجتماعی، خشونت، پرخاشگری و مشکلاتی از این قبیل در نوجوانان امیدوار ساخته است (الیاس و وایسبرگ[34]،1999).
پژوهش حاضر در راستای این خط تحقیقاتی با این هدف انجام شده است که رابطه ابعاد هوش هیجانی را با مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد بررسی قرار داده و تعیین کند که سهم هر یک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی مشکلات رفتاری در این سه موقعیت به چه میزان است.
1-5- پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر به پرسش های زیر پاسخ می دهد:
1- آیا بین ابعاد هوش هیجانی با مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در هر یک از سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان رابطه معناداری وجود دارد؟
2- سهم هر یک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در موقعیت خانه به چه میزان است؟
3- سهم هر یک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در موقعیت مدرسه به چه میزان است؟
4- سهم هر یک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در ارتباط با همسالان به چه میزان است؟
1-6- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش حاضر به قرار زیر است:
هوش هیجانی: هوش هیجانی مشتمل بر توانایی درک، ارزیابی و بیان احساسات، توانایی دسترسی و ایجاد احساسات جهت تسهیل تفکر، توانایی درک هیجان، دانش هیجانی و توانایی تنظیم هیجان برای رشد هوش و هیجان است (مایر و سالووی، 1997).
مشکلات رفتاری: این سازه به دو دسته ی بزرگ از مشکلات رفتاری تقسیم شده است. مشکلات رفتاری درون ساز که شامل مواردی از قبیل افسردگی و اضطراب است که با حالات درونی و تعارض های روانی و اجتماعی فرد در ارتباطند و مشکلات رفتاری برون ساز[35] که با مشکلات فرد در ارتباط با دیگران سروکار دارد (آخنباخ و ادلبروک[36]، به نقل از غباری بناب، پرند، خانزاده، موللی و نعمتی، 1388).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری ...

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش - چگونه می …

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش - چگونه می توانم از طریق شناسایی هوش های چندگانه میزان ...

رزومه آموزشی و پژوهشی - iauksh.ac.ir

دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی [pdf] رزومه آموزشی و پژوهشی

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - مددکار اجتماعی - پزشک و

مقدمه: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا ...

میگنا - اختلال یادگیری از تعریف تا درمان

مقدمه : مدتها طولانی دانش آموزانی را که در یادگیری یک یا چند درس مشکلات جدی داشتند با ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و تبیین ...

روش تحقیق

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای(به این دلیل که تعداد دانش آموزان در مدارس تهران زیاد است و ...

روش تحقیق

تكليف شماره 4 " موسيقي و تاثير آن بر ذهن و يادگيري افراد" ( توجه: پاسخگو موظف است به هر يك از ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقدمه. يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقدمه. يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

پایان نامه دکتری مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی، انجام پایان نامه ...

روانشناسی رنگ بنفش - akairan.com

شخصیت های بنفش بنفش در هاله ترکیب قرمز فعال و گرم با آبی آرام و سرد است. در چنین حالتی ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است. شما می ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. چرخه های تجاری اخبار محور در اقتصاد های باز کوچک; بررسی سبک مدیریتی مدیران ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمارستان. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۷; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها ...

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوي با رضایت …

... رابطه هوش هیجانی و هوش معنوي با ... ابعاد هوش هیجانی ; ... بررسي مشکلات رفتاری دانش ...

بررسی رابطه سلامت روانشناختی و هوش هیجانی با …

مقدمه: این پژوهش به منظور تعیین رابطه سلامت روانشناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی ...

نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی …

تحقیق با هدف نقش هوش هیجانی، سن و ... ابعاد مختلف هوش هیجانی در ... با مشکلات رفتاری ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با …

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با. پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌یدبیرستانیتیزهوشوعادی ...

علمی -خبری - رابطه اختلال هیجانی و نارساخوانی

... تولد ، هوش ، دانش ... اضطراب و مشکلات هیجانی ... هیجانیرفتاری و ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه …

... انطباقی و مشکلات ... رفتاری و هیجانی به ... تحصيلي دانش آموزان; رابطه هوش ...

پایان نامه ارتباط مشکلات اجتماعی در دانش آموزان با …

پایان نامه ارتباط مشکلات اجتماعی در دانش ... رابطه‌ی ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با …

... دبیران و دانش ... رابطه ی بین هوش هیجانی و ... ابعاد هوش هیجانی ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دسته: علوم تربیتی

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های