پایان نامه ارشد بررسی بازده سرمایه گذاری در - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف اصلی در این تحقیق بررسی و اندازه گیری نرخ بازده تحقیقات کشاورزی در دو رقم گندم پیشتاز و شیراز و اتخاذ تصمیم در خصوص سودآوری و مقرون به صرفه بودن تولید

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد بررسی بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشور - مطالعه موردی گندم پیشتاز و شیرازچکیده
اهداف مطالعه حاضر تعیین نسبت فایده به هزینه و نرخ بازده سرمایه گذاری تحقیقات ارقام محصولات کشاورزی بر روی دو رقم گندم به نام های پیشتاز و شیراز طی دوره مورد مطالعه (1390- 1380) می باشد که در سال 1381 در بخش تحقیقات غلات معرفی شدند.
در این مطالعه پس از برآورد هزینه و درآمدهای حاصل از اجرای برنامه با استفاده از روش اقتصاد مهندسی و نرخ تنزیل 22% بر اساس نرخ بهره سرمایه گذاری بلند مدت بانک ها به ارزش حال تبدیل و سپس نرخ بازده محاسبه گردیده است.
نتایج نشان می دهد که نسبت فایده به هزینه گندم رقم شیراز و پیشتاز طی سال های مورد مطالعه (1390-1380) به ترتیب 1 و 1.3 برآورد شده است بدین مفهوم که به ازای یک واحد سرمایه گذاری در تحقیقات گندم رقم شیراز و پیشتاز به ترتیب حدود 1 و 1.3 واحد منافع به بخش منتقل شده است همچنین نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات گندم رقم شیراز و پیشتاز به ترتیب 22% و 24.2% مشخص شده است و چون بیشتر از نرخ بهره می باشد لذا انجام فعالیت های مربوطه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
کلید واژه: گندم، رقم، تحقیقات، نرخ بازده، نسبت فایده به هزینه
ضرورت انجام تحقیق
از آن جایی که عمر مفید هر رقم گندم به دلیل به وجود آمدن نژادها و بیوتیپ های جدید بیماری، بیش از چند سال نیست، لذا سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی به منظور افزایش طول عمر ارقام مختلف گندم به ویژه دو رقم پیشتاز و شیراز که کاربرد بسیار قابل توجهی در تولید نان دارند می تواند بازدهی بخش کشاورزی را از این ناحیه افزایش دهد.
همچنین با توجه به نقش و اهمیت اجتناب ناپذیر تحقیقات اصلاح بذر در افزایش بهره وری عوامل تولید از طریق ایجاد و ترویج فناوری های جدید از یک طرف و محدودیت منابع مالی و انسانی متخصص از طرف دیگر، تعیین بازده سرمایه گذاری این تحقیقات برای متقاعد نمودن سیاست گذاران در تخصیص اعتبارات، امری ضروری است. بر این اساس، در این مطالعه به بررسی و اندازه گیری نرخ بازدهی تحقیقات کشاورزی در دو رقم گندم پیشتاز و شیراز پرداخته خواهد شد.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی در این تحقیق بررسی و اندازه گیری نرخ بازده تحقیقات کشاورزی در دو رقم گندم پیشتاز و شیراز و اتخاذ تصمیم در خصوص سودآوری و مقرون به صرفه بودن تولید آن برای سرمایه گذاران در این بخش می باشد. بر این اساس به طور کلی اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از:
  • بررسی منافع و هزینه های تحقیقات در ارقام مورد مطالعه گندم (پیشتاز و شیراز)
  • برآورد نسبت فایده به هزینه سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام مورد مطالعه گندم (پیشتاز و شیراز)
  • برآورد نرخ بازده داخلی (سرمایه گذاری) تحقیقات ارقام مورد مطالعه گندم (پیشتاز و شیراز)
1-5 سوالات و فرضیه ها
1-5-1 سوالات تحقیق با عنایت به اهداف ذکر شده این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:
  • آیا سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی در مورد دو رقم گندم پیشتاز و شیراز با شرایطی که این دو رقم دارند از نظر اقتصادی دارای توجیه هستند؟
  • در صورت اقتصادی بودن سرمایه گذاری، نرخ بازده داخلی این سرمایه گذاری ها چقدر است؟
1-5-2 فرضیه های تحقیق فرض های مورد نظر در این تحقیق عبارتند از:
  • نسبت فایده به هزینه تحقیقات کشاورزی در ارقام گندم پیشتاز و شیراز برابر با یک یا بالاتر از یک بوده و بنابراین دارای صرفه اقتصادی می باشد.
  • نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی مورد مطالعه گندم پیشتاز و شیراز بالاتر از نرخ بهره بلند مدت بانک های دولتی بوده و بنابراین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی دارای توجیه می باشد.
فرمت پایان نامه word تعداد صفحات 73
فهرست مطالب
فصل اول کلیات... 1
1-1 طرح موضوع. 2
1-2 بیان مسئله. 3
1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 4
1-4 اهداف تحقیق.. 5
1-5 سوالات و فرضیه ها 5
1-5-1 سوالات تحقیق.. 5
1-5-2 فرضیه های تحقیق.. 6
1-6 جامعه و نمونه آماری.. 6
1-7 دوره زمانی تحقیق.. 6
فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی.. 7
2-1 مقدمه. 8
2-2 معرفی گندم و تاریخچه تحقیقات آن در ایران.. 10
2-2-1 معرفی گندم. 10
2-2-2 تاریخچه تحقیقات گندم در ایران.. 11
2-2-3 کیفیت گندم های بومی و قدیمی در ایران.. 13
2-2-4 قدیمی ترین ارقام اصلاح شده در ایران.. 14
2-2-5 ارقام گندم معرفی شده در طی دهه های 40، 50 و 60. 15
2-2-6 ارقام گندم معرفش شده دهه 70 و 80. 16
2-2-7 ارقام گندم معرفی شده طی سال های اخیر. 18
2-3 معرفی رقم گندم پیشتاز 18
2-3-1 مشخصات زراعی.. 18
2-3-2 کیفیت نانوایی.. 18
2-3-3 مقاومت به بیماری ها 19
2-3-4 مناطق مناسب کشت... 19
2-3-5 توصیه های زراعی.. 19
2-3-5-1 تاریخ کاشت... 19
2-3-5-2 میزان مصرف بذر 19
2-3-5-2 میزان کود موردنیاز 20
2-4 معرفی رقم گندم شیراز 20
2-4-1 مشخصات زراعی.. 21
2-4-2 کیفیت نانوایی.. 21
2-4-3 مقاومت به بیماری ها 21
2-4-4 مناطق مناسب کشت... 21
2-4-5 توصیه های زراعی.. 22
2-4-5-1 تاریخ کاشت... 22
2-4-5-2 میزان مصرف بذر 22
2-4-5-3 میزان کود موردنیاز 22
2-5 مطالعات تجربی.. 23
فصل سوم روش تحقیق.. 31
3-1 مقدمه. 32
3-2 مفهوم هزینه، درآمد، سود، نرخ بازده داخلی.. 32
3-2-1 هزینه 1. 32
3-2-2 منافع ناخالص.... 32
3-2-3 سود یا منافع خالص.... 32
3-2-4 نرخ بازده داخلی.. 33
3-3 روش تحقیق.. 33
3-3-1 روش تحقیق بر حسب هدف (شامل، تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای) 34
3-3-1-2 تحقیق کاربردی.. 34
3-3-2 روش تحقیق بر حسب نوع داده ( نحوه جمع آوری اطلاعات) 35
3-3-2-1 تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی) 35
3-3-2-2 تحقیق آزمایشی.. 35
3-4 متغیرها و مدل تحقیق.. 35
3-5 نحوه گردآوری داده ها 39
3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 40
فصل چهارم تحلیل محتوا 41
4-1 مقدمه. 42
4-2 دستاوردهای تحقیقاتی شاخص موسسه. 42
4-2-1 دستاورد تحقیقاتی بخش غلات در سال 1381. 43
4-3 تحلیل درآمد ناخالص.... 43
4-4 تحلیل داده های سرمایه گذاری.. 46
4-6 تحلیل گردش نقدی سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام پیشتاز و شیراز 49
4-7 تحلیل نرخ بازده داخلی و نسبت فایده به هزینه ارقام گندم پیشتاز و شیراز 54
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 59
5-1 مقدمه. 60
5-2 بررسی و اثبات فرضیه ها 60
5-3 نتیجه گیری و پیشنهادها 61
5-3-1 نتیجه گیری.. 61
5-3-2 پیشنهادها 61
فهرست منابع.. 63


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاریخچه تحقیقات گندم


گندم پیشتاز و شیراز


بازده سرمایه گذاری


ارقام گندم


بازده


بازده داخلی


منافع ناخالص


بازده سرمایه گذاری در کشاورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


INF - دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود رایگان پایان نامه ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ت‍ک‍ل‍ي‍ف ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

پایان نامه دکتری مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی، انجام پایان ...

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

civil engineering - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه - مهندسی عمران - civil engineering

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام ...

جايزه مالكوم بالدريج - FM

عنوان پایان نامه: ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین. تهیه کننده ...

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

عنوان پروژه. نام استاد راهنما. نام دانشجو. سال. کاربرد همبستگیهای متعارف در رتبه ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c ...

دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک …

داکیومنت98 ارائه پایان نامه های ارشد و پروژه های ارشد جزوات دکتری و نمونه سوالات ...

دانلود رایگان طرح توجیهی پرواربندی گوساله 100 راسی

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی بسم الله الرحمن الرحیم دانلود جدیدترین ...

دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک …

داکیومنت98 ارائه پایان نامه های ارشد و پروژه های ارشد جزوات دکتری و نمونه سوالات ...

دانلود رایگان طرح توجیهی پرواربندی گوساله 100 راسی

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی بسم الله الرحمن الرحیم دانلود جدیدترین ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. چرخه های تجاری اخبار محور در اقتصاد های باز کوچک; بررسی سبک مدیریتی ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه

پایان نامه ارشد مهندسی برق: صفحه: ۱: بررسی پخش بار احتمالی فازی۹۵ص: ۹۵: ۲: تعامل بین ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

وب‌سایت آموزش مالی ایران - finance.ir

میثم رادپور در سال 1361 در تهران متولد شد. وی در سال 1384 مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی از ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان …

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان سراسر ایران پای نامه اعتراضی معلم سبزواری ...

راهنمای روشهای صحیح مطالعه و به یادسپاری مطالب و …

انواع روشهای مطالعه کدامند،تکنیک سازماندهی مطالب ،چگونه مطالب را به خاطر بسپاریم ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران مقدمه : ساختاراقتصادی ...

accountingpapers - نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا …

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری. فاطمه مالکی. دانشجوی دکتری حسابداری

مجموعه مقالات و تستهای حسابداری - مقاله در مورد …

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از ...

دلایل منع حضور احمدی نژاد در انتخابات 96 | روشنگری

خدمات احمدي نژاد: اولامهمترين خدمت احمدي نژاد تغيير در سيستم مديريت كشور و استفاده از ...

الف - مسابقه مقاله‌نویسی در وزارتخانه؛ تقلب علمی در

مسابقه مقاله‌نویسی در وزارتخانه؛ تقلب علمی در دانشگاه‌ها

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

زبان و ادبیات فارسی - 10 - واژه نامه ی بیگانه - فارسی

پست الکترونیکی: aryaadib2@gmail.com تارنمای زبان و ادبیات فارسی (آریا ادیب) با ارایه‌ی رساله ...

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) | وزارت نیرو

در جلسه معاون وزیر نفت و انرژی نروژ با مدیر عامل سانا مطرح شد: علاقمندی سرمایه گذاران ...

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

صفایی فراهانی قبل از انقلاب علاوه بر کارهای عمرانی در جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر ...