نفت ایران در گذر زمان - دانلود رایگاندانلود رایگان نفت ایران در گذر زمان

دانلود رایگان
نفت ایران در گذر زماننفت ایران در گذر زمان
چکیده:
هدف اصلي از اين پژوهش بررسي حقوق و تعهداتی است که از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت ایجاد می شود.
در قرارداد های سرمایه گذاری مشترک دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقيم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.
قراردادهاي بيع متقابل در سالهاي اخير بعنوان مهمترين وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ايران در آمده و قراردادهاي متعددي نيز با كمپانيها و سرمايه گذاران خارجي تحت اين قالب منعقد شده است. اتخاذ اين مكانيسم معاملاتي به شكل فعلي آنرا مي توان مولود محدوديتها و الزامات قانوني، سياسي، اقتصادي موجود در ايران دانست كه راه را بر هرگونه سرمايه گذاري خارجي به ويژه در اين صنعت استراتژيك و حياتي كشور بازخواهد کرد. در حوزه های نفتی می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد کرد که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید. در واقع قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند .
کلید واژه ها: قراردادهای نفتی ،سرمایه گذاری مشترک ،بیع متقابل ، انتقال تکنولوژی

مقدمه
از زمان پايه گذاري صنعت نفت كشور يك قرن مي گذرد، تاريخ نفت ايران حاكي از آن است كه ايرانيان در موقعيتي انفعالي و بدون داشتن ظرفيت لازم براي بهره گيري مناسب از منابع خدادادي كشور پا به عرصه اين صنعت گذاشتند و همين مسأله با همراه طمع ورزي بيگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات اين بخش به شيوه اي بهينه در جهت ارتقاء منابع ملي كشور بهره گيري شود.
اما با وجود اين مشكلات، سياست نفتي كشور خصوصاً در نيمه قرن اخير يعني از آغاز دهه 1950 تغيير تحولات بزرگي را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در يك زمان دولت ايران خود را مدافع اقتصادي سياسي كشورهاي صنعتي غرب مي دانست كه اين روند تا آنجا ادامه مي يابد كه گروهي از ميهن پرستان به رهبري دكتر مصدق خواستار ملي شدن صنعت شدند. اگر چه عواملي باعث تحقق نيافتن اين اهداف شد اما اين حركت نقطه اي آغاز براي تحول و تأثيرگذاري نه تنها در سياست نفتي ايران بلكه در سياست نفتي كشورهاي ديگر صاحب نفت شد. اين حادثه بزرگ گامي بزرگ براي سياست مقابله و مقاومت در برابر كشورهاي غربي بوده كه در زمان پيروزي انقلاب به اوج مي رسد. انقلابي كه براساس تضاد و باورهاي مردم با حكومت شاه ايجاد شد، تحولي عميق در سياست نفتي ايران در عرصه داخلي و بين المللي پديد آورد. و همچنين اين تحول آثار شگرفي بر وضعيت توليد نفت و مواضع نفتي ايران در بازار جهاني و انرژي بر جاي گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتي و شيوة بهره برداري از آن بود. در چنين شرايطي نوسانهاي شديدي در زمينه توليد و صادرات نفت ايران پديد آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام داران كشور به تدريج به سوي اتخاذ سياست ها با هدف ايجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان توليد و صادرات اين بخش گرايش پيدا كردند.
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در قراردادهای امتیازی و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره برداری منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان قراردادهای خدماتی نزدیک می شود. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت در تولید به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل می گیرد.این تحقیق مشتمل برسه فصل می باشد در فصل اول به مبانی حقوقی نفت در ایران پرداخته می شود که شامل سه مبحث می باشد.در مبحث نخست به مساله نفت ایران در گذر زمان اشاره می شودو در مبحث دوم امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل هم به قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت پرداخته خواهد شد. موضوع فصل دوم بررسی ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن در دو مبحث است که مبحث اول به انواع قرار داد های نفتی و مبحث دوم آن به مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی می پردازد .در فصل سوم هم قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت بررسی می شود که این فصل هم مشتمل بر سه مبحث می باشد.که مبحث اول به بررسی قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و مبحث دوم به بررسی قرار دادهای بیع متقابل و مبحث سوم هم به ضوابط انتقال تکنولوژی در قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل پرداخته خواهد شد.
الف :بیان مساله
قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز است. منظور از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.
قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد ان¬ها وجود دارد و آن¬ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می¬کنند. هر چند که هم¬اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می¬شوند ولی سابقه ذهنی منفی از آن¬ها وجود دارد که می¬¬بایست مورد توجه قرار گیرند.
در مورد قراردادهای مشارکتی باید گفت هر چند که عده¬ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه¬گذاران و پیمانکاران می¬دانند و معتقدند که این قراردادها می¬تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده می¬شود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی¬دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می-افتد و می¬بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین¬المللی عملا سرباز می¬زند و می¬گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی¬دهد.
قراردادهای بیع متقابل هم با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسی¬ترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می-شود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیت¬ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می¬برد، به عنوان نمونه می¬توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی¬دهد یعنی آنچه که منتقل می¬شود در حالت خوش¬بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می¬تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره-کنندگان دچار این آسیب¬ها شده است.هدف اصلی در این پژوهش بررسی حقوق و تعهدات ناشی از قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت می باشد.
ب:اهمیت تحقیق
دلایل بسیاری ضرورت وتحقیق دررابطه با موضوع نفت را ایجاب می کند که به چند مورد در ذیل اشاره می شود:
1-صنعت نفت نقش محوري در اقتصاد كشور بازي مي كند. لذا توسعه اين صنعت بعنوان صنعت پيشتاز در اقتصاد ملي ما محسوب شده ، و به دليل دارا بودن اين مقام توجه خاص پژوهشگران و مسئولین را مي طلبد .
2-قانون نفت بعنوان قانون مادر پس از 20 سال انتظار كه نهايتاً مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح نفت را در تاريخ 22/3/1390 به تصويب رساند.
3- قانون نفت ايران از لحاظ شكلي و محتوائي به شيوه اي شفاف نگارش نشده كه در ترجمه به زبانهاي مختلف جهان موجب جلب سرمايه گذاري خارجي گردد.
4-ابهام در وظایف و ترکیب هيات عالي نظارت بر منابع نفتي
5-هر دقيقه تعلل در تصميم گيري دررابطه با نوع و ساختار قراردادهاي نفتي و اقدام اساسي در اين رابطه، موجب اتلاف هزاران دلار از درآمد ملي از طريق سوزاندن گاز سر چاه و يا سرازير شدن درآمد منابع نفت وگاز در ميادين مشترك به جيب كشورهاي همسايه خواهد شد. مضافاً اينكه ده ها هزار فرصت شغلي مولد نيز از دست مي رود. كشور ما فرصتهاي زيادي را به بهانه ايرادات قراردادهاي خريد متقابل از دست داده است.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نفت ایران در گذر زمان


نفت ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خبرگزاری اقتصاد ایران

اختصاص بودجه برای ساخت مدارس جدید در انگلیس; گلایه حافظی از بی انضباطی و بی برنامگی ...

زمان - Zamannews.ir

اخبار ایران،جهان،مذاکرات هسته ای،تغذیه،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اخبار ورزشی،اخبار ...

عصر ايران - Asriran

اگر در ذهنتان کاری در نظر دارید همین الان انجام دهید. گاهی اوقات "بعد"، می شود "هرگز"

روزنامه دنیای اقتصاد

چرا قالیباف استیضاح نمی‌شود؟ جزییات توافق ایران و عراق ...

شیوع بیماری تب برفکی در ایران

رئیس بخش تب برفکی مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی در گفتگو با نشریه حکیم مهر از تعیین ...

تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد ایران

چکیده. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به ...

مقایسه تعرفه واردات خودرو در ایران با سایر کشورها

هرچند تردد خودروهای وارداتی در خیابان های کشور از سال 83 و با آزاد سازی واردات خودرو در ...

پوشش زن ایرانی در گذر تاریخ | فرهنگ نیوز

آدمی در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات بوده وهست.رسم ورسوم هم تغییر کرده اند.بعضی قبر ...

جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

آرگو و شغل در ایران. در ماه اخیر دو فیلم در مورد ایران در سینمای های امریکا نمایش داده ...

ایران پلاست - iranplast.ir

معرفی برگزار کننده نمایشگاه معرفی نمایشگاه ایران پلاست; ایران پلاست در گذر زمان

ایران پلاست - iranplast.ir

معرفی برگزار کننده نمایشگاه معرفی نمایشگاه ایران پلاست; ایران پلاست در گذر زمان

رضا شاه پهلوی ملقب به رضا خان - ایران در آینه …

رضا پهلوی، ملقب به رضا خان یا رضا شاه، شاه ایران (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) و بنیانگذار دودمان ...

سابقه استعمار انگلیس در خلیج فارس

سابقه حضور استعماری انگلیس در خاورمیانه و خلیج فارس به اوایل قرن 19 بازمی گردد. در ...

نظام جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ولی فقیه شخص اول جمهوری اسلامی ایران است. به باور شیعیان دوازده‌امامی در زمان غیبت ...

مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21

بودجه آموزش و پرورش ایران در بخش آموزش و پرورش که در هر کشورى کلید توسعه پایدار و ...

ساعت و تقویم ایران

ساعت و تقویم ایران، اوقات شرعی نقاط مختلف ایران، مناسبتهای روز و تبدیل تاریخ شمسی به ...

زمان چيست و چگونه معين شد؟ | کانون دانش (بانک …

زمان و مکان چیست در تعریف عامیانه محلی است که اشیاء را در آن مشاهده می کنیم اما این ...

نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایجاد چالش‌های فرهنگی و …

نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایجاد چالش‌های فرهنگی و فروپاشی خانواده در ایران

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

شما لینک چندم در نتایج گوگل هستید ؟ افرادی که علاقمند به بهبود جایگاه سایت خود در گوگل ...

بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در حضور جمعی از مسئولان دستگاه ‌ های مختلف، فعالان اقتصادی، و مدیران مراکز علمی و ...

پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی در باره ایران - فال …

قدرت کردگار می بینم حالت روزگار می بینم از نجوم این سخن نمی گویم بلکه از کردگار می بینم

جستار - پیشرفت علمی ایران - KHAMENEI.IR

ما در قضیّه‌ی علم و فنّاوری، برای پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئله‌ی ...

بـــــــــــــــــــوکس ایــــــــــران - آشنائی با ...

نسل طلايي بوکس بيرجند، او را بنيان گذار اين رشته در بيرجند مي دانند. با وجود 66 سال سن ...

زندگینامه شعرا و بزرگان ایران

چه داني تو؟كه در باطن چه شاهي همنشين دارم. رخ زرين من منگر كه پاي آهنين دارم. بدان شه كه ...

تاسیسات آنلاین | مرجع تاسیسات و تهویه مطبوع ایران

تاسیسات آنلاین مرجع تاسیسات و تهویه مطبوع ایران ... با توجه به طرح موضوعاتی یکسویه در ...

احتمال جنگ دریایی ایران و عربستان|احتمال جنگ دریایی ایران ...

احتمال جنگ دریایی ایران و عربستان . اعلام حرکت ناوهای ایران به سمت خلیج عدن برای تضمین ...