اثر تكانه¬هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي - دانلود رایگاندانلود رایگان اثر تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك ( ايران، ونزوئلا)

دانلود رایگان
اثر تكانه¬هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك ( ايران، ونزوئلا)اثر تكانه­ هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك ( ايران، ونزوئلا)
چکیده
نفت به عنوان یک کالاي استراتژیک چه از بعد اقتصادي و چه سیاسی داراي نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، بهويژه در خلال نيم قرن اخير نوسانات قابل ملاحظه اي در بهاي نفت را تجربه كرده است. نوسانات قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در اين تحقیق اثر تكانههای قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) از سال 1980-2010 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد شود با توجه به قدرت متغیر قيمتهای نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
واژگان کلیدی: تکانه های قيمت نفت، اندازه دولت
1-1- مقدمه
از آنجا كه براي شروع يك طرح تحقيقاتي بيان مسئله گام اساسي بهشمار ميرود، لذا در اين فصل به شناخت موضوع و همچنين بيان اهميت آن پرداخته و پس از طي مراحل تدوين اهداف و فرضيات تحقيق، به روش و ابعاد مختلف تحقيق اشاره ميشود. در اين پژوهش سعي بر آن است تا به مطالعه اثر تكانههای قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در اين راستا با توجه به مباني نظري موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزيه و تحليل نتايج ميپردازيم.
1-2- اهميت موضوع
نفت به عنوان یک کالاي استراتژیک چه از بعد اقتصادي و چه سیاسی داراي نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، بهويژه در خلال نيم قرن اخير نوسانات قابل ملاحظه در بهاي نفت را تجربه كرده است. نوسانات بهاي نفت، چه در كشورهاي واردكننده و چه در كشورهاي صادركننده اين محصول بسياري از متغيرهاي كلان را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تاثير قرار داده و با ایجاد بیثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدي مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدي در کشورهاي صادرکننده، بر اقتصاد کشورهاي واردکننده نفت نیز تأثیرگذار میباشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون (1983)، موري (1993) و براون و یوسل (2002) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسانهاي قیمت نفت بر متغیرهاي اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاري و عرضه پول در کشورهاي واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادي در این کشورها بوده است. درحالیکه کاهش قیمت نفت نقش قابل توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهاي صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایهگذاري بخشهاي دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها میشود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته میشود. دركشورهاي صادركننده نفت، درآمد حاصل از صادرات اين محصول بخش قابل ملاحظهاي از درآمد دولت، را تشكيل ميدهد. در اين كشورها ميزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهاي نفتي است. بنابراين بنظر ميرسد كه اندازه دولت در اين كشورها تحت تاثير بهاي نفت در بازارهاي جهاني می-باشد.
با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تكانههاي نفتی بر نوسانات اقتصادي کشورهاي عضو OPEC و تأثير اين تكانهها بر مخارج و در نتيجه اندازه دولت ضروري به نظر می‏رسد تا بدین ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانههاي نفتی بر عملکرد اقتصادي، راهکارها و سیاست‏هاي مناسبی اتخاذ کرد.

فصل اول 1
مقدمه وکلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- اهميت موضوع 2
1-3- سؤالات پژوهش 3
1-4- فرضيات پژوهش 3
1-5- روش تحقيق 3
1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 3
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 4
1-8- تعريف واژههاي تحقيق 4
1-8-1- تکانه نفتي 4
1-8-2- اندازه دولت 4
1-8-3- جهاني شدن تجارت 4
فصل دوم 6
مروری بر ادبیات موضوع 6
2-1- مقدمه 7
2-2- مباني نظري 7
2-2-1- تکانه نفتی 8
2-2-2- تأثیر تکانههاي نفتی بر اقتصاد کلان 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه یافته و صنعتی 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه نیافته مصرف کننده نفت 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت 11
2-2-3- اندازه دولت 13
2-2-4- تأثير تکانههاي نفتي بر اندازه دولت 14
2-2-4-1- تقاضاي كل 15
2-2-4-2- عرضه كل 16
2-2-5- تکانههاي نفتي و بيماري هلندي17
2-3- پيشينه پژوهش 19
2-3-1- مطالعات خارجي 19
2-3-2- مطالعات داخلی 21
2-4- نتیجهگیری 26
فصل سوّم 27
روش تحقیق وجمع آوری اطلاعات 27
3-1- مقدّمه 28
3-2- ايستايی (ريشه واحد) 29
3-3- مقدّمهاي بر تحليلهاي خود رگرسيوني برداري (VAR) 30
3-4- ثبات و مانايي 34
3-5- تخمين و تشخيص37
3-6- وقفه و نقش آن در اقتصاد 38
3-7- تعيين وقفه بهينه 39
3-8- تابع عكس العمل آني 40
3-9- تجزيه واريانس 42
4-1- مقدمه 47
4-2- برآورد الگو در ایران 48
4-2-1- آزمون پايايی متغيّرهای الگو 48
4-2-2- برآورد الگوی VAR 49
4-2-2-1- تعيين وقفه بهينه 49
4-2-2-2-تخمين الگوی VAR 49
4-2-3- ماتريس واريانس - کوواريانس 51
4-2-4- توابع عکسالعمل آنی (واکنش به ضربه) 52
4-2-5- تجزيه واريانس خطای پيشبينی56
4-3- برآورد الگو در ونزوئلا 59
4-3-1- آزمون پايايی متغيّرهای الگو 60
4-3-2- برآورد الگوی VAR 60
4-3-2-1- تعيين وقفه بهينه 60
4-3-2-2-تخمين الگوی VAR 61
4-3-3- ماتريس واريانس - کوواريانس 62
4-3-4- توابع عکسالعمل آنی (واکنش به ضربه) 62
4-3-5- تجزيه واريانس خطای پيشبينی66
فصل پنجم 69
نتیجه گیری 69
مقدمه 70
نتیجه گیری 72
پیشنهادها 72
منابع....................................................................................................................................73
چکیده انگلیسی......................................................................................................................78
پیوست.................................................................................................................................79


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثر تكانه هاي قيمت نفت


كشورهاي منتخب عضو اوپك


قيمت نفت و اندازه دولت


ايران، ونزوئلا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه