اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص - دانلود رایگاندانلود رایگان اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي

دانلود رایگان
اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي
1-1-مقدمه: کشورهاي در حال توسعه براي عبور از مرحله توسعه نيافتگي و نيل به اهداف ، توسعه مي يابند و موانع و چالشهاي فرا روي در مرحله گذار را برطرف نموده و بسترهاي مناسب را براي رشد مولد اقتصاد ملي فراهم مي کنند. از ميان چالشهاي عمده اي که در مقابل اين کشور ها قرار دارد بسط و تعميق بازارهاي مالي به عنوان يکي از الزامات دشوار و پر هزينه همواره مورد تاکيد کارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. بازارهاي مالي از طريق ايفاي نقش بي بديل در عرضه تجهيز و تخصيص منابع مالي هزينه هاي مبادله در اقتصاد ملي را به سطح حداقل ممکن کاهش مي دهند و با جبران مناسب منابع مالي فرايند پس انداز ملي را سرعت مي بخشند. مزيت نسبي توليد کالاها و خدمات در کشورهاي در حال توسعه عمدتا در کاهش هزينه ها امکان پذير مي باشد يکي از عوامل مهم در جهت کاهش هزينه هاي توليد و ارائه خدمات پرکارا عمل کردن واحد هاي اقتصادي است از طرفي بانکها نقش پايه اي در استراتژي هاي توسعه کشور دارند . حتي در اقتصاد هايي که داراي بازار هاي مالي پيشرفته اي هستند، بانکها در کانون فعاليت هاي مالي و اقتصادي قرار دارند. در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار که داراي بازارهاي مالي کمتر توسعه يافته مي باشند، بانک ها عمدتا تنها نهادهايي هستند که قادرند به واسطه گري بپردازند و مي توانند با روشهاي گوناگون به کاهش ميزان ريسک سرمايه گذاري کمک کرده و باعث افزايش رشد اقتصادي گردند درنظامبانکيهرکشور،تجزيهوتحليلبانکهابامقاصدگوناگونيمانندارزشيابيسهام،سودآوري،ارزيابيعملکرد،کاراييو... صورتميگيرد،ضمنآنکهتجربهوقوعبحرانمالياخيرواثراتمخربناشيازانتقالبحرانازبخش پوليبهبخش واقعياقتصاد،لزومتوجههرچهبيشتربهمقولهمديريت ريسک رادرفعاليتهايبانکيآشکارساختهاست.
1-2- بيان مسئله بخش خصوصي ايران مهمترين عنصر در به حرکت در آوردن اقتصاد اين کشور و خارج کردن آن از وضعيت رکود تورمي است. هرچند شرکت هاي خصوصي ايران نيز نيازمند استفاده از خدمات نوين و کاربردي بانکي و مالي روز هستند. در حالي که بانک هاي خصوصي ايران هنوز در مقايسه با بانک هاي بزرگ دولتي کوچک هستند، ليکن مي توانند حلقه گمشده خدمت رساني به کسب و کارها در اين کشور باشند.
بانکهاوموسساتماليواعتبارينقشبسيارمهميدرپيشرفتوتوسعهاقتصاديهرکشورايفامي نمايند. درحالحاضرباتوجهبهتعدادقابلتوجهبانکهاوموسساتماليواعتباريدرکشور،همچنينباتوجهبهروندخصوصي سازيبانکهايدولتيونيزتبديلتعاونيهاياعتباروموسساتمالياعتباريبهبانک،ارزيابيعملکردآنهااهميتويژه ايپيداکردهاست.بانکهاازروشهايمختلف وباعواملمتنوعيارزيابيشدهواندازهبانکهابامعيارهاوفاکتورهايمختلفيتعيينوسنجيدهميشود. يکيازفاکتورهايمناسب درمقايسهاندازهسايزبانکهابايکديگر،سهمآنبانک درجذبسپردههايموجوددربازاراست. هربانکيکهبتواندسهمبيشتريازسپردههارابهخوداختصاص دهدقادربهوامدهيوسرمايه گذاري بيشتري بوده که اين موضوع در صورت مديريتريسک اعتباريميتواندمنجربهافزايش سودآوري بانک گردد. در اين راستا پژوهش حاظر در تلاش است تا با اندازه گيري يک بنگاه اقتصادي موجبات سود آوري بيشتر در بنگاه را فراهم آورد و يکي از عوامل مهم در ايجاد منافع اقتصادي مي تواند جمع آوري مزاياي هزينه اي از طريق بانک با اندازه بزرگ صورت گيرد. اندازهومقياسبستگيبهعواملينظيراندازهبازارمربوطبهآنبنگاه،جرياناقتصاديوياترجيحات مديريت دارد.هدف اين پژوهش انجام يک مطالعه ي تجربي از بهره وري هزينه ي نسبي بانک هاي در حال فعاليت در ايران است. به دليل نقش برجسته ي صنعت بانکداري در بخش مالي ايران با سهمي برابر 65درصد از کل دارائي سيستم مالي، تمرکز اين مطالعه بر صنعت بانکداري است. فرض بر اين است که تمام بانک ها تحت شرايط اقتصاد کلان، قوانين احتياطي مشابهي در حال فعاليت اند.
نتيجه اين تحقيق مي تواند سياست گذاران را در جهت تدوين سياست هاي مناسب به منظور رفع موانع بر سر راه فعايت هاي کاراي بانکداري و تامين بستر لازم براي رشد و توسعه اقتصادي ياري کند .
1-3- بيان موضوع بانکهانهادهايماليهستندکهدارايي هاراازمنابعگوناگونجمعآوريميکنندوآنهارادراختياربخشهاييقرارميدهندکهبهنقدينگينيازدارند. ازاينروبانکهاشريانحياتيهرکشورمحسوبميشوند. بهموازاتورودبانکهايخصوصيبهبازارهايمالي،تقاضابرايانواعخدماتبانکينيزافزايشچشمگيريافتهاست. بانکهابرايربودنگويسبقتازيکديگردرجهتافزايشسهمبازاروسودآوريبهدنبالاستفادهازانواعروشهايبهبودعملکرددرجذبمشتريانهستند،دراينميانارزيابيعملکردبانکهاازاهميتخاصيبرخورداراستوبهيکيازمهمترينفعاليتهايمديرانبانکهاتبديلشدهاست. بانکهاازروشهايمختلف وباعواملمتنوعيارزيابيشدهواندازهبانکهابامعيارهاوفاکتورهايمختلفيتعيينوسنجيدهميشود. درواژهمقياسبسيارمحدودترازواژهاندازهاست. اگرافزايش مقياس يک واحداقتصادي مدنظرباشد،بايدهمهنهادههااعمازثابت ومتغيربهنسبت يکسانيافزايش يابند. دراينصورتاگر سطحتوليدباهمانمقياسيکهنهاده هاافزايش يافته اندزيادشود،تفاوتيازلحاظصرفه جوييوجود نخواهدداشت. درصورتيکهحجمتوليدبانسبتيبزرگترازنهاده هاافزايش يابد،صرفهجويياقتصادينسبت بهمقياس وجوددارد. صرفه جويياقتصاديحالتياستکهدرآنضمنافزايش توليديک واحدبهره برداري،هزينهتوليد هرواحدمحصولکاهش يابد.
ازلحاظنظري،بهتريناندازهواحدتوليدي،حجميازتوليداست که درآنهزينهمتوسطدرحداقلخودباشدوبهآنسطحتوليدبهينهگفته ميشود از آن جايي که رقابتي بودن هزينه و سلامت مالي عوامل مهمي در تعيين بهره وري/نابهره وري هزينه ي بانک ها هستند، اين مطالعه به تخمين سطح بهره وري متمايز هر بانک از طريق يک رويکرد مرزي مناسب مي پردازد و سلامت مالي آن را با استفاده از شاخص هاي مالي گوناگون ارزيابي مي کند.
-1-1مقدمه:.. 1
1-2- بيان مسئله.. 2
1-3- بيان موضوع.. 3
1-4- ضرورت انجام تحقيق.. 4
-4-1-1شاخص هاي کملز:.. 5
1-5-اهداف اساسي از انجام تحقيق :.. 8
1-6-فرضيه هاي تحقيق.. 10
1-1-6-سوالات اصلي تحقيق:.. 10
2-1-6-فرضيه هاي تحقيق:.. 10
1-7-معرفي مولفه هاي تحقيق.. 10
1-8-روش گرد آوري داده ها.. 11
1-9-روش تحقيق :.. 11
1-10-قلمرو تحقيق :.. 16
1-1-10-دوره هاي زماني انجام تحقيق :.. 16
1-2-10-مکان تحقيق :.. 16

1-11-توضيح واژه ها و اصطلاحات.. 16
2-1-مقدمه:.. 19
2-2-مروري بر پژوهش هاي خارجي.. 19
2-3-مروري بر پژوهش هاي داخلي.. 24
2-4-تجزيه و تحليل وضع موجود.. 26
2-5-نگاهيكليبهعملكردنظامبانكيايران.. 27
2-6-کميته بال:.. 30
2-6-1-نقاطضعفونارساييهايبازل I32
2-6-2-زمينههايشکلگيريبازل II32
2-6-3-ساختارکليوچارچوبمفهوميبازلشماره II33
2-6-4-مزيتهاياجراييوچالشهايپيشرويبازل.. 34
2-6-5-اجرايبيانيههايسرمايهايبازلدرايران.. 35
2-7-جمع بندي و نتيجه گيري.. 36
-1-3مقدمه:.. 38
1-1-3-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق.. 39
3-1-2-ملي شدن بانكها.. 39
3-2-2-ادغام بانکها.. 40
3-3-نهاده ها و ستاده ها:.. 40
3-1-3-نگرشتوليدخدمات:40
3-2-3-نگرشواسطهاي:41
3-3-3-نگرشمديريتريسک :41
3-4-هزينه کل،ستاده و نهاده.. 41
3-5-نهاده ها.. 42
-6-3معرفي مدل:.. 43
3-1-6-تابع هزينه :.. 48
3-2-6-تابع کاب داگلاس :.. 51
3-3-6-تابع ترانسلوگ:.. 51
3-4-6 ويژگي هاي تابع هزينه ترانسلوگ :.. 52
3-7-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو:.. 57
3-1-7-قابليت هاي کليدي نرم افزار Eviews. 58
3-8-تجزيه تحليل بانک ها.. 59
3-1-8-تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه سهامداران.. 61
3-2-8-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت:63
3-3-8-ديدگاه سلامت مالي:63

3-1-3-8-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز.. 65
4-1-مقدمه:.. 81
4-2-توصيف داده ها.. 81
4-2-1-متغير هاي مستقل ورودي.. 82

4-1-2-1-قيمت سرمايه فيزيکي.. 82

4-2-2-1-قيمت سرمايه مالي.. 83

4-3-2-1-قيمت نيروي انساني.. 84

4-4-2-1-سرمايه کل.. 85

4-5-2-1-کل تسهيلات.. 86

4-2-2-متغير وابسته.. 87
4-3-آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 89
4-4- مراحل تخمين مدل.. 89
4-5- آزمون ناهمساني واريانس.. 91
4-6-تحليل و براورد نتايج.. 91
4-7- شاخص هاي هاي سلامت مالي کملز.. 97
4-8-پاسخ به سوالات و فرضيه هاي تحقيق.. 103
4-8-1-تعيين سايز بهينه بانک در ايران.. 103
4-8-2-صرفه به مقياس.. 104
4-8-3-شاخص کملز.. 104
4-9- نتيجه گيري.. 104
5-1-مقدمه:.. 106
5-2- خلاصه تحقيق.. 106
5-2-1 نتايج حاصل از توصيف داده ها.. 107
5-2-2خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها.. 108
5-3-پيشنهادات.. 108
5-4-ارائه پيشنهاد هايي براي تحقيقات آتي.. 109
5-5-محدوديت هاي تحقيق.. 110
فهرست منابع الف-منابع فارسي:.. 111
ب-منابع انگليسي:.. 112


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اندازه بهينه بانک


شاخص سلامت مالي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


باشگاه اقتصاد كشاورزي آزاد"باكا" - سوابق علمي …

1- اطلاعات شخصي . نام و نام خانوادگي: حسين صادقي . تاريخ تولد : 1337 . محل تولد: تهران

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - سنجش و اندازه گیــــــــری

اهميت و ضرورت بازنگری ارزشيابی تحصيلی در آموزش و پرورش دكتر محمدی . هر نسلي آموخته ...

اعضاء هیئت علمی :: :: دانشگاه صنعتی شریف - …

دانشیار. مدیریت درآمد و قیمت گذاری پویا، مدیریت عملیات، مدلسازی ریاضی، تحقیقات ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

دانلود هندبوک ایمنی امواج آر اف و مایکروویو . هندبوک ایمنی امواج آر اف و مایکروویو RF and ...

accountingpapers - نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا …

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری. فاطمه مالکی. دانشجوی دکتری حسابداری

اصول تهيه RFP براي پروژه هاي فناوري اطلاعات

استخراج تفاوت ها. در انتها بايد از نمايش واضح وجوه مختلف و برجسته سيستم در ليست ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

با هدف افزايش همدلي و حس رقابت سالم ميان کارکنان بانک اقتصادنوين ششمين دوره مسابقات ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

گرامي - محسن

مشخصات: محسن گرامي، متولد 1343، مشهد. پست الكترونيكي: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می ...

رأي شماره 247 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع …

رأي شماره 247 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

وبلاگ شخصی علیرضا پاک گوهر - مقالات من، موضوع: …

برای بسیاری از کسانی که از آزمون آنوا استفاده می کنند شاید این موضوع مهم و مفید باشد ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

روش های نوین ارزیابی طرح های توجیهی - ایران صنعت - …

حال جهت بررسي فروش در سال سوم بهره برداري ، عدد 13500 را در نظر مي‎گيريم. با اين مسئله در ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

مزایا و معایب‌ vat: مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

موضوع‌هاي مورد بررسي. رديف. موارد تجويز دارو يا هر مداخله اي 1. ذكر درمان استاندارد ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان …

جدیدترین و بهترین فایلهای دانشجویی از قبیل (تحقیق,مقاله,پروژه,پایان نامه,پاورپوینت ...

وبلاگ شخصی علیرضا پاک گوهر - مطالب خواندنی آماری

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه ...

قوانین سلامت - آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه …

یکی از نیازهای مدیران در هر سازمانی آشنایی آنان به قوانین و مقررات حوزه مربوطه می ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

محققان مرکز رشد پارک فناوری سمنان با استفاده از فناوری نانو موفق به مهار "زنگ زرد" و ...

اقتصاد مقاومتی - تعریف اقتصاد مقاومتی

"اقتصاد مقاومتی" اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و بسیاری ...

روش تحقیق

موضوع روش تحقیق: بررسی نمایش خلاق در پرورش جسم و روان کودکان پیش از دبستان موضوع تکلیف ...

روش تحقیق

پیشینه نظری. تحقیق از نظر اصطلاحی یعنی رسیدگی کردن به کنه مطلبی پی بردن است. و از نظر ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های