بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان
بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهاداربررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
1-1- مقدمه: تكامل ساختارپولي و مالي اقتصادهايي كه عصر انقلاب صنعتي را پشت سرگذاشته اند و درروايتي خود در اين شكل بخشيدن به اين تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهاي صنعتي مي ناميم ، با توجه به نيازهايي بوده كه در جريان تغيير شكل اين اقتصادها پديد آمده است. اگرچه بسياري ازاين ساختارها ، به صورت اوليه ، در اغلب كشورهاي جهان وجود داشته است. اما آنچه شكل امروزي اين ساختارها را ايجاد كرده مسيري است كه اقتصادهاي توسعه يافته در جريان گذر از شكلي ساده به شكلي پيچيده و پيشتاز، آن را پيموده اند.
بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظيفه دارد بازاري براي خريد و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پديد آورد تا واحدهاي خصوصي و دولت بتوانند سرمايه لازم را از اين طريق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنين بازاري بايد به صورت رقابت كامل عمل كند و از درجه تخصص بالايي برخوردار باشد.
از عمده ترين استفاده كنندگان اطلاعات شركتهاي سهامي دربورس، سرمايه گذاران بالقوه در سهام شركتها مي باشند، به دست آوردن اطلاعات كافي جهت استفاده كنندگان فوق معمولا از كانال بورس اوراق بهادار انجام مي شود. تصميم گيري سرمايه گذاران بالقوه اساسا" به خريد سهام شركت مربوط مي شود و اين تصميمات ممكن است بر مبناي عوامل زير باشد:
1- سود سهامي كه سرمـايـه گذاران در آينده دريافت خواهند نمود كي، به چه ميزان ، و به چه نحوي خواهد بود، به عبارت ديگر، سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي به صورت نقد يا غير نقد پرداخت خواهد شد.
2- در زمان فروش ســهام خريداري شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزيع پول نقد يا ساير داراييها بين سهامداران يك شركت سهامي است.توزيع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است. متداولترين نوع سود سهام براي سهام عادي ، توزيع به شكل نقدي ، غيرنقدي و سهمي مي باشد.شركتها زماني سود نقدي توزيع ميكنند كه سود تحصيل شده داشته باشند وهمچنين وجوه نقد مورد نياز براي توزيع سود نيز كافي باشد تا شركت بتواند سود نقدي پرداخت نمايد . از نظر تئوري تاثير توزيع سود به شكل نقدي در قيمت سهام ، قيمت سهام بايد به اندازه توزيع سود نقدي كاهش يابد . پرداخت سود سهام موجب كاهش داراييها و همچنين كاهش حقوق صاحبان سهام ميگردد و ارزش شركت به همان اندازه كاهش مي يابد .
در اين تحقيق سعي خواهد شد كه از طريق تجزيه و تحليل روابط بين سود تقسيمي مصــوب مجمع شركتهاي پذيرفته شده در بـــورس اوراق بهادار تهران و همچنين روابط بين سود تقسيمي پرداخت شده به سهامداران با قيمت سهام شركتهاي مزبور و همچنين به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي پرداخته شود.
2-1- بیان مساله : از نظر تئوريك ارتباط بين سود و قيمت سهام امري بديهي مي باشد و سرمايه گذاران به صورتي آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه قرار مي دهند. شايد يكي از عوامل مهم تاثيرسود برقيمت سهام اين باشد كه سود پيش بيني شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك مي كند تا بر آن اساس سود تقسيمي آينده را كه يكي از فاكتورهاي موثر در تعيين قيمت سهام مي باشد پيش بيني كنند. گاهي برخي از شركتها كه سود خود را با ديدگاهي بدبينانه پيش بيني مي كنند ، كه موجب افت ناگهاني قيمت سهام خود مي شوند .
يكي از فرضيات كلي بيانيه حسابداري سال 1960، اين است كه گزارشات حسـابداري، تـنها منبع اطلاعاتي شركتها براي استفاده بازار مي باشند و چون ايـن گزارشات، تنها منبع اطلاعاتي هسـتند و مـديران داراي انـعطاف و قدرت زيادي در انتخاب رويه حسابداري جهت محاسبه سود مي باشند، لذا مديران ميتوانند با انتخاب يك رويه خاص، گزارشهاي دلخواه خود را ارائه كرده و لذا بازار را گمراه كنند. مديران مي توانند با بيشتر نشان دادن سود، باعث شوند، ارزش سهام شركت، بيش از واقع ارزيابي گردد. اين فرض كه گزارشهاي حسـابداري تـنها مـنبع اطلاعاتي بازار مي باشند منجر به اهميت يافتن محاسبات سود حسابداري گرديد. چون سود حسابداري به روشهاي مختلف قابل محاسبه مي باشد، لذا به تنهايي براي سرمايه گذاري نمي توان به سودها تكيه كرد.
هر سهامدار از سهمی که مالک آن است می تواند انتظار چهار نوع بازدهی داشته باشد که عبارتند از: سود نقدی، افزایش قیمت، سهام جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام. حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد.
اجرای سیاستهای تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجبات افزایش قیمت سهام و حداکثر کردن ثروت سهامداران را فراهم می آورد. اما سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که در دنیای واقعی که فرضیات بازار کامل سرمایه حاکم نیست، تصمیمات مربوط به تقسیم سود سهام نقدی چه تاثیری بر قیمت سهام می گذارند؟ و آیا این سیاستها می تواند به عنوان عاملی در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران مورد استفاده قرار بگیرند و اصولا آیا ارتباط معنی داری بین تغییرات قیمت سهام و نوع سیاستهای تقسیم سود اتخاذ شده توسط شرکت وجود دارد؟ و آیا تفاوت معنی داری بین تغییرات قیمت سهام شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام بالا و شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام پائین وجود دارد یا خیر؟
در این تحقیق سعی داریم به بررسی عامل مهم سیاست سود سهام با استفاده از متغیر مربوط نسبت بازگشت سرمایه در دو حالت متفاوت بازار بارشد بالا و رشد باثبات بپردازیم و رابطه آن را با حباب قیمتی و بازده های سهام مورد بررسی قرار دهیم.
بطورخلاصه بايد گفت مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص شود كه آيا در ارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي وسود سهام نقشي دارد يا خير. بعبارت ديگربحث اساسي اين است كه آيا افزايش سود نقدي وسود سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و بر عكس، كاهش آن، منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد؟3-1- اهميت تحقيق :
سودتقسيميیکی ازموضوع هايياستكهازديرباز موردتوجهپژوهشگرانماليقرارداشتهاستوهنوز نيزبهعنوانيكيازمسائلبحثانگيزدرحوزه مديريتماليباقيماندهاست. تقسيمسودشركتهاهمچنانبرايمحققانمالي، پيچيدهومعماگونهاستوازدوجنبهبسيارمهم قابلبحثاست. ازيكطرف،عاملياثرگذاربر سرمايهگذاريهايپيشرويشركتهاست . تقسيم سودموجبكاهشمنابعداخليوافزايشنيازبه منابعماليخارجيميشود. ازطرفديگر،بسيارياز سهامدارانشركت،خواهانتقسيمسودنقديهستند سهامدارانهموارهبايدبينعلايقمختلفآنانو فرصتهايسودآورسرمايهگذاريتعادلبرقرار كنند. بنابراين،تصميماتتقسيمسودكهازسوي مديرانشركتهااتخاذميشود،بسيارحساسو داراياهميتاست شناساييعواملمؤثربرسودتقسيمي،موضوع پژوهشبسياريازپژوهشگرانبودهاست. نتايجآنها بيانگراهميتسودتقسيميدرسرنوشتشركت است. ازطرفي،هنوززوايايناشناختهبيشماريدر اينزمينهوجودداردكهپژوهشدراينزمينهرا ضروريميسازد.
بررسی متغیر سیاست سود سهام در دوره های متفاوت بازار باعث کاهش مشکلات کارگزاری شرکنها، حاکمیت شرکتی و سپس عدم تقارن اطلاعاتی و درنهایت بازگشت سرمایه و بازده بالاتر شرکتها خواهد شد.عدم بررسی و واکاوی شاخص هایی مهم در رشد و ثبات بازارها و وجود حباب قیمتی یکی از مهمترین چالشهای موثر در شرکتهای حاضر در بورس اورارق بهادار می باشد که این مساله در شرکتهای نوظهور تشدید می شود. در این تحقیق در نظر است رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.
اهميت اين تحقيق از ديدگاههاي مختلف مورد توجه مي باشد كه مهمـترين اين ديدگاهها عبارتند از :
1- از ديـدگـاه شركتهاي پذيرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و ساير شركتهاي سهامي عام: شركتها با اتخـاذ سياستهاي مخـتـلف تقسيم سود ، اعتبار شركت و همــچنين ثـروت سهامداران را افزايش مي دهند. ازطرف ديگر، شركتها با اتخاذ سياستهاي توزيع سودمناسب ترين راه تامين مالي مورد نياز خود را اتخاذ مي كنند.
2- از ديدگاه سرمايه گذاران: سياستهاي مختلف تقسيم سود داراي اهميت مي بــاشـد. برخي از سهامداران به توزيع سود نقدي علاقه دارند بدليل اينكه به وجه نقد نياز دارند و برخـــي ديگر از سهامداران به عدم توزيع سود و يا توزيع سود سهمي و يا ساير مزايا (حق تقدم) تمايـــل دارند. سرمايه گذاران گروه دوم به سود سرمايه اي علاقه دارند و خواهان افزايش ارزش شركت هستند.
3- سازمان بورس اوراق بهادار: به علت اينكه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد مي باشــد اين گـونه تـحـقـيـقـات در فعال تر كردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رساني موثر مي باشد.
عنوان صفحه
فصل اول
1-1- مقدمه
2-1- تعريف موضوع
3-1- اهميت تحقيق
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
5-1- سوابق مربوط
6-1- فرضيات تحقيق
7-1- قلمرو مكاني تحقيق
8-1- قلمرو زماني تحقيق
9-1- روش تحقيق
10-1- ساختار تحقيق
فصل دوم
1-2- مقدمه
2-2- كليات
3-2- بازار سرمايه در ايران
4-2- مزاياي وجود بورس اواق بهادار
1- از ديدگاه كلان
2- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس
3- از نظر سرمايه گذاران
5-2- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات
6-2- استفاده كنندگان صورتهاي مالي
7-2- هدفهاي گزارشگري مالي
8-2- انتخاب نظريه سود
9-2- استدلال انتخاب نظريه سود
10-2- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود
11-2- سود تحققي و سود غير تحققي
12-2- فوايد سود براي سرمايه گذاران
13-2- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام
14-2- تحليل سود
15-2- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري
16-2- قيمتها و سودها
17-2- ويژگي بازار حقيقي و كامل
18-2- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند
19-2- مروري بر تحقيقات انجام شده در رابطه با سود-قيمت
فصل سوم
1-3- مقدمه
2-3- انواع روشهاي تحقيق
3-3- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي
4-3- مراحل پژوهش علمي در تحقيق
1- تعيين هدف
2- جمع آوري داده ها
3- تجزيه و تحليل داده ها
4- بيان يافته ها
5-3- فرضيات تحقيق
6-3- تئوري فرضيه تحقيق
7-3- جامعه آماري
8-3- نمونه و نمونه گيري
9-3- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها
10-3- آماره تست فرضيات
11-3- ضريب تشخيص (ضريب تعيين)
12-3- محاسبه ضريب رگرسيون
فصل چهارم
1-4- مقدمه
2-4- تجزيه و تحليل يافته ها
3-4- ضريب تعيين
4-4- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها
5-4- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي
1- ضريب همبستگي
2- نتايج آزمون فرض
3- ضريب تعيين
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون
فصل پنجم
1-5- خلاصه تحقيق
2-5- ارزيابي نتايج آزمون فرض
3-5- محدوديت هاي تحقيق
4-5- پيشنهادات
5-5- توصيه براي تحقيقات آتي
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیاست تقسیم سود سهام


نوسانات قیمت سهام


بورس اوراق بهادار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > …

معاونت آموزشی; مدیر آموزش; امور آموزشی دانشگاه; برنامه ترمی دانشجویان; آیین نامه و ...

حسابداری (ACCOUNTING)

بازار بورس. بازار بورس مکاني است که درآن سهام شرکت هاي گوناگون توليدي ، خدماتي و ...

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

اخبار بانک، نرخ ارز، قیمت طلا، اخبار بیمه و نرخ سود بانک ها

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی ...

اقتصادسنجی

معرفی. بسیاری از پدیده های اقتصادی ماهیتی پویا دارند و فرآیند تعدیل آنها در قالب مدل ...

TSETMC تالار بورس تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در جریان معاملات امروز بازار سهام نماد معاملاتی شرکت ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین ...

مقالات تخصصی رشته حسابداری

ردیف. بهای تمام شده + درصدی سود. هزینه یابی هدف. 1. قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ...

BourseIran [پرسشها و پاسخهای بورسی] Training and …

پرسشها و پاسخهای بورسی ... آموزشگاه بورسیران دارای مجوز آموزشی از سازمان آموزش فنی و ...

Slide 1 - وب سایت دکتر مسعود حجاریان

ذینفع. شرح توقعات وانتظارات(بلند مدت) عمده ترین توقع با انتظار ذینفع در سال 91 با توجه ...

بررسی رابطه سیاست تقسیم سود در شرایط مختلف …

بررسی رابطه سیاست تقسیم سود در ... بررسی اثر سود ... تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام ...

مقاله بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام ...

... تقسیم سود و نوسانات قیمت ... قیمت سهام و سیاست تقسیم ... بررسی رابطه ...

بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق …

بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام ... بررسی رابطه سیاست تقسیم ... سود و نوسانات قیمت سهام ...

بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام

هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین سیاست تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته ...

پایان نامه رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

پایان نامه بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار ...

تأثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه

... و سیاست‌های تقسیم سود بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازدهی سهام ...

بررسي رابطه سياست تقسيم سود و مديريت سود در …

بررسي رابطه سياست تقسيم سود و ... و بنابراین سود سهام ... و سیاست تقسیم سود ...

مجموعه مقالات حسابداری و مدیریت - سیاستهای تقسیم سود

... بر قیمت سهام را مورد بررسی ... سیاست تقسیم سود سهام ... و قیمت بازار سهام ...

بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود

... و سیاست تقسیم سود ... قیمت سهام و نوسانات سود ... بررسی رابطه سود و ...

بورس, نرخ ارز و قیمت سهام - aftabir.com

... برای بررسی رابطه نرخ ارز و بازده ... یافته و قیمت سهام ... سهام و سود سهام ...

gougad - گلستان

گزارش حسابرسان مستقل. مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص .... باسلام واحترام ؛

تماس با ما | اتحادیه طلا

منابع نرخ ارزهای اعلام شده در سایت چیست؟ قیمت ها. منابع نرخ ارزهای اعلامی، مجموعه ای ...

بانک اطلاعات خودرو, قیمت خودرو ,اطلاعات فنی خودرو | …

اتومبیل, بانک اطلاعات خودرو، قیمت خودرو، قیمت ماشین،قیمت اتومبیل, مقایسه و انتخاب ...

آموزش بورس تهران برای تازه کاران ، روش ورود به بازار …

آموزش خرید و فروش در بازار سهام برای افراد تازه کار است که قصد ورود به بازار بورس ...

آموزش ایویوز - اقتصاد: سایت تخصصی علم اقتصاد

سلام دوباره خدمت تمامی دوستان و همراهان عزیز پایان نامه من پانل دیتا متشکل از دو گروه ...

خصوصی » Blog Archive » با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

۲,۱۳۷ پاسخ برای با سرمایه کم کسب و کار کنیم!” a .h گفت : ۲۳م تیر ۱۳۸۸ در ساعت ۱۴:۲۰

اخبار,اخبار اجتماعی، اخبار اجتماعی ایران،اخبار اجتماعی ...

اخبار,اخبار اجتماعی,اخبار اجتماعی ایران,اخبار اجتماعی روز,سایت اخبار,اخبار امروز ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)