بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

دانلود رایگان
بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمینبررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین
1-1) مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، 1375).
همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[1] طی پژوهشی توسط ماتیسواکرناگل[2]و دیگران(2002) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال 1980 از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال 1999 از مرز 20 درصد فرا رفت(آل یاسین، 1386).
در پی نگرانی و تلاش متخصصان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست برای حل این مسئله، باعث نخستین تحولدربينشو نگرشدربارهالگوهايسنتيرشداقتصاديشدكهدراواخردهه 1960 رخداد. سپس در سال 1371، مسئلهحمايتوبهبودمحيطزيسترابه عنواننيازهايضروریكشورهايدرحال توسعهدر هیأتی از کارشناسان در توسعه و محیط زیست در سوئیس مطرح شد و یک سال بعد در استکهلم سوئد، حلوفصلمسائلی مانند گسترش جمعیت،فقر،بي سوادي،سوتغذيهوگرسنگي،نبودبهداشتوتخريب محيطزيستبه عنوانپیش شرط ارتقایتوسعهو بهبودوضعمحيطزيستانسان بیانشد. درسال ١۹۸٧ توسط كميسيونبرانتلند[3]،اصطلاح توسعه پایدار[4] رسماًمطرح گردید و به تبع آن کنفرانس ریو در سال 1992 دستور کاری اتخاذ شد تا دولت ها را متعهد کند، چارچوب استراتژیکی به کار گیرند که اهداف توسعه و رعایت پایداری زیست محیطی را همزمان میسر کند، همچنینرایج ترینتعریفتوسعهپایدار در این کنفرانسارائه شد که عبارتاستاز: تامیننیازهاينسلکنونیبدونبهمخاطرهانداختنظرفیت هاينسلآتیدربرآوردنیازهایشان(حسینزاده، ١٣۸٣).
گسترش بی محابای شهرنشینی، ساخت و ایجاد شهرک های صنعتی، اتخاذ سیاست های نادرست کشاورزی، استفاده غیراصولی از منابع آبی،افزایشمیزانمصرفمنابعطبیعیورهاسازی ضایعات حاصل از این فعالیت ها در محیط زیست باعث شده تمرکزتوسعه پایدار کهدرگذشتهبیشتربرمدیریتمنابعتجدید ناپذیرمانندانرژيفسیلی و فلزاتبوده، اخیراً علاوه بر آن،بهسوي استفادهازمنابعتجدیدپذیرمختلفبه ویژه زمینوآبنیز متمايل شود. از اینرو، تحقق اهداف توسعه پایدار در گرو بهره برداری بهینه از این نوع منابع می باشد، چراکه مسیر توسعه ای که منوط به کاهش مداوم سرمایه های مولد باشد، پایدار نیست. پس برای تسریع روند دستیابی به توسعه پایدار، مقدار بحرانی چنین سرمایه هایی باید به صورت دست نخورده و در جای خود حفظ شود و از طرفی مقدار مصرف و تقاضای بشر از زمین های مولد کره زمین با ظرفیت زیستی آن که موجودی سرمایه بوم شناختی کره زمین است، مقایسه شود.
بنابراین، در کنار سایر شاخص های مطرح شده برای ارزیابی این نوع توسعه، روشردپايبوم شناختی[5] به منظور ملاحظه پیامدهای زیست محیطی فعالیت های انسانی ارائه شد. مفهومردپايبوم شناختی برای نخستین بار توسطویلیامریس[6] وماتیسواکرناگلدرسال١۹۹٦دردانشگاهبریتیشکلمبیاکانادا مطرح شد. ردپای بوم شناختی نحوه استفاده از سرمایه(منابع) طبیعی برای تأمین نیاز انسان ها، شهرها، نواحی، دولت ها و ... را محاسبه می کند. به عبارتی ردپاي بوم شناختی اینگونه تعریف شده است: مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم جهت تولید مستمر منابع مصرفی موردنیاز انسانی و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی(واکرناگل و همکاران، ١۹۹9، ص 376). ردپايبوم شناختی بازگو می کند، افراد چه میزان آب و زمین حاصلخیز بکار می گیرند تا منابع مصرفی خود را تولید و نیز ضایعات حاصل از آن را دفع کنند. بدین ترتیب این مفهوم در جستجوی برقراری ارتباط میان طبیعت و تقاضای انسان از زمین حاصلخیز و آب برای تأمین کالا و خدمات است(رضوانی و همکاران، ١٣۸۹، ص 149).
بنا بر تعریف ردپای بوم شناختی، نقش سرمایه طبیعی اعم از آب و زمین درخصوص تأمین نیازهای انسان موردنظر است، اما به دلیل فقدان آمار و اطلاعات درخصوص منابع آب کشور این رساله صرفا به اندازه گیری ردپای زمین تولیدی که یکی از اجزای مهم ردپای بوم شناختی به شمار می رود، می پردازد و مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات به منظور تأمین مصرف نهایی جمعیت انسانی مشخص را نشان می دهد. علاوه بر این، زمین تقریب مناسبی برای سنجش سرمایه طبیعی فراهم می کند. همچنین کیفیت زمین شاخص سلامت عملکرد اکوسیستم مربوطه و پتانسیل تولید بلندمدت(بیش از ۵۰ سال) آنها است(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص 377).
مهمترین مزیت پدیده ردپای بوم شناختی که به تازگی نظر خیلی از پژوهشگران را جلب کرده، سادگی مفهوم آنست، چراکه ردپای بوم شناختی، پیام روشنی را در قالب یک عدد هم به سیاست گزاران و هم توده مردم می دهد. همچنین محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های قابل دسترس در مقیاس فضایی مختلف آسان است و این امر با گنجاندن منابع دادوستد در سطح تجارت جهانی در آن دقیق تر می شود(موفات، ٢۰۰۰، ص 360-359). علیرغم فراگیری این شاخص در سال های اخیر، برخی از منتقدان آن، محدودیت های زیادی مرتبط با میزان قابلیت تعمیم این مفهوم مطرح کردند، مثلا اینکه ردپای بوم شناختی یک مقیاس ایستاست یا اینکه در محاسبه این شاخص از نقش تغییر تکنولوژی علیرغم تأثیر آن چشم پوشی می شود. این در حالیست که امکان دارد مقدار ردپای بوم شناختی با بکارگیری تکنولوژی های دوستدار محیط زیست و کاراتر کمتر شود(همان منبع، ص 360).
ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. نخست آنکه ردپای بوم شناختی هزینه زیست محیطی در تأمین تمام کالا و خدمات جمعیت انسانی را به صورت مساحت زمین محاسبه می کند. از طرف دیگر مشخص می کند که نه تنها افراد به طور مستقیم به زمین برای تولید کشاورزی، جاده ها، ساختمان سازی و غیره نیاز دارند بلکه زمین به طور غیرمستقیم کالا و خدمات موردنیاز انسان ها را در خود گنجانده است. از این منظر ردپای بوم شناختی می تواند جهت شفاف سازی هزینه های پنهان زیست محیطی جمعیت و فعالیت ها بکار رود. دوم آنکه، تعبیر بحث انگیز ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص پایداری سبب دست یافتن به ایدۀ آستانه تحمل شده است. آستانه تحمل[7] عبارتست از حداکثر میزان جمعیت گونه های مفروض که یک منطقه می تواند بدون کاهش توانایی خود برای پشتیبانی گونه های مشابه در آیندهحمایت کند. این ایده زمانی که برای توضیح جمعیت بیولوژیکی استفاده می شود، نسبتا صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی زمین تنها می تواند نیازهای تعداد مشخصی انسان را تأمین کند، زمانی که تعداد افراد از ظرفیت زمین فراتر رود منابع موردنیاز بالاخص مواد غذایی کمیاب می شود و آنگاه شاهد مرگ جمعیت خواهیم بود(مک دونالد[8] و پترسون[9]،٢۰۰٤، ص 50).
برای محاسبه ردپای بوم شناختی دو روش مرتبط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. یک روش توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹٦ و دیگری توسط بیکنل[10] و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شد. روش اول توسط واکرناگل و همکارانش در سال ١۹۹۹ اصلاح شد. این روش ماهیت کلان دارد و بر مبنای مصرف آشکار منابع موردنظر یعنی منابع داخلی بعلاوه واردات و منهای صادرات محاسبه می شود. منظور از منابع، مقدار سرمایه طبیعی مشخصی که در تولید کالاها و خدمات برای مصرف نهایی یک جمعیت انسانی تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد. منابع به صورت گروه های مختلف ظرفیت زیست تولیدی زمین و آب برای حیات وحش گیاهان و جانوران از آن کسر می شود. کلیه متغیرها در روش مذکور به صورت فیزیکی: هکتار زمین، مترمکعب آب، جمعیت و ... می باشد. بر مبنای این متغیرها می توان سرانه ردپای بوم شناختی، سرانه ظرفیت زیستی موجود، سرانه کسری و یا مازاد ردپای بوم شناختی یک جامعه(جهان، کشور، منطقه، شهر یا روستا) را برای هر یک از اجزای سرمایه طبیعی شامل گروه های زمین (شامل نواحی ساخته شده، کشاورزی، مرتع و جنگل) و آب حساب کرد (فرنگ، ٢۰۰١، ص 160).
با افزودن زمین و منابع بکار رفته در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی در محاسبات ردپای بوم شناختی، این شاخص دیگر محدوده جغرافیایی یک کشور خاص نیست و ردپای بوم شناختی در تجارت بین الملل اهمیت می یابد. در دنیای امروزی، کشورها برای حفظ منابع و سرمایه های طبیعی، دستورکار و سیاست های خود را با رویکرد محیط زیست اتخاذ کرده و برای بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در سطح جهان و همچنین سرمایه طبیعی کشورهای توسعه نیافته با هم در رقابتند، قابلیت این شاخص برای تشریح وضعیت اکولوژیکی یک کشور در سطح بین الملل و ارزیابی تراز تجاری از لحاظ بوم شناختی می تواند حاکی از توجه شاخص مذکور به تجارت منابع طبیعی (زمین و آب) در میان کشورها باشد.
به کارگیری روش مذکور مبتنی بر مصرف آشکار منابع بدون اشکال نیست. مثلاً واکرناگل و همکارانش در آخرین یافته های خود نشان دادند، معیار مصرف آشکار از مصرف واقعی خانوارها متفاوت می باشد، زیرا مصرف آشکار شامل منابع بکار رفته در کالای صادراتی است و منابع بکار رفته در محصولات نهایی وارداتی نادیده گرفته می شوند. این خطا از طریق جریان تجاری(صادرات و واردات) مفصل تر می تواند کمتر شود. مشکل دیگر روش پیشرو زمانی بروز می کند که اقتصاد تعریف شده یک اقتصاد بزرگ صادرات محور مبتنی بر صادرات محصولات نهایی باشد که برای تولید آن نیاز به منابع واردات داشته باشد. در این شرایط، بکارگیری روش مذکور فقط قابلیت محاسبه مقادیر بکار رفته در یک اقتصاد تعریف شده را آشکارمی نماید(فرنگ، ٢۰۰١، ص 160).
برای برون رفت از این نارسائی، پژوهشگرانی همچون بیکنل و همکارانش روش نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده را در سنجش ردپای بوم شناختی پیشنهاد کردند. مزایای بکارگیری این روش نسبت به روش پیشین عبارتست از اینکه جدول داده-ستانده، جریان های تولید کالا و خدمات را به صورت مبدأ و مقصد در سطح بخش های مختلف اقتصادی به تفصیلی ترین شکل ممکن نشان می دهد. همچنین منشأ داخلی و خارجی(واردات به شکل واسطه ای و نهایی) را مشخص می کند و در نهایت سنجش ردپای بوم شناختی با روش جدول داده-ستانده نسبت به روش پیشین تصویر واقع بینانه تری هم برای تحلیل و هم برای سیاست گزاران فراهم می کند. چرا که روش مذکور امکان سنجش ردپای بوم شناختی رده های مختلف زمین تولیدی در سطح بخش های مختلف اقتصادی را فراهم می کند.
پرداختن به جنبه های ردپای بوم شناختی زمین در موارد زیر اهمیت پیدا می کند: شناسایی میزان بهره برداری از زمین در چارچوب ظرفیت زیستی کشور و اینکه آیا ردپای بوم شناختی کشور بیش از ظرفیت زیستی آنست یا خیر و وضعیت مازاد و کسری بوم شناختی(مابه التفاوت ردپای بوم شناختی کشور و ظرفیت زیستی) چگونه است و با وجود آن، آیا سیاست های ایران در کاربری زمین در راستای تحقق توسعه پایدار است و یا اینکه ردپای آن افزایش یافته و ایران دچار کسری بوم شناختی شده، همچنین در تجارت بین الملل، ایران از لحاظ بوم شناختی با مازاد تجاری مواجه است یا کسری.
بنابراین با توجه به شدت تخریب محیط زیست در کشور در سال های اخیر مانند برداشت بی رویه درختان جنگل های شمال، افزایش شدت بکارگیری زمین کشاورزی در پی افزایش جمعیت، تغییر کاربری زمین به ویژه مراتع، توسعه مناطق صنعتی و شهرها، در این رساله تلاش می شود، در راستای ارزیابی توان اکولوژیکی کشور و همچنین بررسی کاربری زمین در آن، ضمن معرفی شاخص زیست محیطی جدیدی به نام ردپای بوم شناختی، آن را بر مبنای جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ برای ایران محاسبه کرد. همچنین از مقایسه آن با ظرفیت زیستی در سال های مذکور نشان دهیم که وضعیت کشور از لحاظ توسعه پایدار و کاربری زمین در سال های 1380 و 1385 چگونه است. برای این منظور مطالب رساله حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول (فصل حاضر)، به کلیاتی درباره پژوهش شامل بیانمسئله،سؤالوفرضیهتحقیق،اهدافتحقیق، روش شناسی، روشگردآوریاطلاعاتودادهها،جامعهآماریوروشنمونهگیری،تعریفمفاهیموواژگان اختصاصیتحقیق پرداخته می شود. فصل دوم نیز شامل ادبیات و مبانی نظری پیرامون موضوع مطرح می باشد، به طوری که علاوه بر مرور اجمالی تعریف و مبانی نظری توسعه و توسعه پایدار، شاخص ردپای بوم شناختی به طور کامل معرفی شده و ضمن اشاره به قانون دوم ترمودینامیک نشان می دهد چگونه این شاخص بنا بر این قانون می تواند توسعه پایدار را سنجش کند، در نهایت در پایان فصل دوم به پیشینه تحقیق که مجموعه از پژوهش های صورت گرفته پیرامون ردپای بوم شناختی و روش های محاسبه است، اشاره می گردد. در فصل سوم ضمن تفسیر روش شناسی اصلاح شده بیکنل توسط فرنگ، برای معرفی بهتر روش مذکور، مثال عددی در قالب یک جدول داده-ستانده سه بخشی ارائه می شود. در فصل چهارم نیز علاوه بر معرفی پایه های آماری بکار رفته در این رساله، داده هشت نوع زمین، کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل، شیلات، صنعتی، زمین اختصاص یافته به ساختمان و جاده را در جدول داده-ستانده هشت بخشی سال های ١٣۸۰ و 1385 تجزیه و تحلیل می شود. در پایان، در فصل پنجم جمع بندی مطالب صورت گرفته، ضمن نتیجه گیری نهایی، پیشنهاداتی برای کاربری بهتر زمین و تحقیقات آتی ارائه می گردد.


1-2) بیان مسئله
شاید پیش از اینکه اصطلاح توسعه پایدار رسماًتوسط كميسيونبرانتلندمطرح شود، اجرای برنامه های توسعه با این تصور که همواره باعث ارتقا و بهبود سطح زندگی، موفقیت در دستیابی به سطوح مطلوب بهداشت و آموزش و کسب درآمد چشمگیر در کشورها می شود، جزو الویت های ابتدائی سیاستگزاران بود، در حالیکه با گذر زمان این دستاوردهادر مقياس جهاني از دو جنبه در معرض تهدید قرار گرفته اند:
١. عدم دستیابی بیش از یک میلیارد نفر فقیر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و ... که برای بهبود وضع زندگی ضروری است(مهشواری، ١٣٧۸، ص 55).
٢. وجود دیدگاه تکنولوژی محور و دید خوش بینانه به جهان که موجب استفاده بی رویه از منابع طبیعی و مصرف بیش از حد منابع، به ویژه منابع تجدیدناپذیر شده و تعادل اکوسیستم ها را به هم زده است(گلدین[11] و همکار، 1379، ص 24).
همچنین بلایای طبیعی حاصل از بین رفتن پوشش گیاهی و جنگل ها و عریان شدن زمین هاست. خشکسالی بزرگ در سال های اخیر برای جهانیان این حقیقت انکارناپذیر را روشن ساخت که سعادت بشر به رغم تمام تکنولوژی های پیچیده و پیشرفت های علمی آن، هنوز وابسته به زمین است(محمودی، 1373). امروزه مفهوم زمین، هم به لحاظ طبیعی و هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری زمین نیز بسیار وسیع و غنی تر شده و بدیهی است، استفاده از زمین به عنوان یک سرمایه طبیعی تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد(زیاری، 1381). براساس اطلاعات سال 1990 سازمان ملل در مورد مناطق خشک زمین برآورد شده، تخریب زمین های کشاورزی و مراتع، سالانه خسارتی بالغ بر 42 میلیارد دلار به اقتصاد دنیا وارد می کند که ناشی از کاهش بازدهی محصولات کشاورزی و دامی است(براون و همکار، 1374).
بنابراین به منظور حفظ منابع طبیعی و رعایت حقوق نسل آینده و ملت ها نسبت به این منابع، توسعه پایدار در سال های اخیر به عنوان یکی از اهداف سیاستی جهانی در کانون توجه اندیشمندان علوم طبیعی و اجتماعی قرار گرفته است. بشر در یک جهان پر از خطر مصرف، زباله، جمعیت و فقر بیشتر در همراه با کاهش تنوع زیستی، نواحی جنگلی، آب شیرین و خاک مناسب و نازک شدن لایه ازن زندگی می کند، به همین دلیل بیش از گذشته از پایداری دور می شود. برای واقعی ساختن پایداری، باید بسنجد انسان کجاست و به کجا باید پیش برود. بنابراین، به ابزار اندازه گیری نیاز دارد تا نشان دهد، آیا تقاضای وی از سوی ذخیره جهانی سرمایه طبیعی قابل تأمین است. این بررسی در ابتدا مستلزم محاسبه سرمایه طبیعی و مصرف آن را در سطح ملی و جهانی می باشد(واکرناگل و همکاران، ١۹۹۹، ص 376). درنتیجه در راستای برنامه ریزی جهت توسعه پایدار ضمن کاهش این نوع هزینه ها و حفظ منابع طبیعی، استفاده از اطلاعات مستمر و دقیق تاریخی در مورد تغییرات کاربری زمین و پوشش آن لازم و ضروری است.
انسان با تهیه، تدوین و اجرای طرح های بهره برداری و بهره وری از زمین(طرح های جنگلداری، پارکداری، شهرسازی و...)، سعی در استفاده مطلوب از منابع آب و زمین برای مصارف عمده انسانی دارد. اینگونه طرح ها بدلیل دخالت ندادن استعداد طبیعی(توان اکولوژیکی) سرزمین در فرایند بهره برداری و بهره وری، اغلب دچار مشکل شده، در نتیجه به دنبال اجرای اینگونه طرح ها، تخریب محیط زیست عاید انسان شده است(مخدوم، 1390، ص 31).
همه افراد(از یک فرد تنها تا سطح شهر و یا کشور) بر کره زمین اثری دارند، زیرا آنها از خدمات و محصولات طبیعت استفاده می کنند، پیشتر برای سنجش توانایی کره زمین در تأمین تقاضای افراد، آستانه تحمل این کره خاکی اندازه گیری می شد، اما تنوع تقاضای انسان ها از کره زمین باعث ابهام در محاسبه آستانه تحمل برای انسان ها گردید، به همین دلیل مفهوم ردپای بوم شناختی توسط واکرناگل و ریس مطرح شد. این شاخص ضمن نمایش اندازه گیری سرمایه طبیعی مصرف شده توسط این افراد، سرمایه طبیعی بحرانی موردنیاز جامعه انسانی را برحسب نواحی مولد بوم شناختی(زمین و آب) نشان می دهد.
مطالعات پیرامون روش شناسی ردپای بوم شناختی حاکی از آنست که دو رویکرد جهت محاسبه این شاخص وجود دارد، یکی روش واکرناگل و ریس که ماهیت کلان دارد(تمام مطالعات داخلی براساس این رویکرد می باشد) و دیگری، روش بیکنل و همکارانش، با استفاده از جدول داده-ستانده است که ردپای بوم شناختی را در سطح بخشی و به صورت تفصیلی محاسبه کرده و تصویر واقع بینانه تری از آن می دهد.
محور اصلی این رساله بکارگیری رویکرد ردپای بوم شناختی مبتنی بر جدول داده-ستانده است، بکارگیری روش مذکور در چهار زمینه اهمیت دارد: نخست آنکه، میزان زمین مورد استفاده ناشی از تقاضای نهایی، مقدار زمین بکار رفته در داخل در سطح بخش ها و کل اقتصاد را نشان می دهد. دوم آنکه، میزان زمین مورد استفاده ناشی از افزایش صادرات در سطح بخش ها و کل اقتصاد مورد سنجش قرار می گیرد، یعنی به طور غیرمستقیم مشخص می گردد، صادرات کالا و خدمات چه میزان به طور مستقیم و غیرمستقیم نیاز به زمین داخلی دارد. سوم، میزان زمین مورد استفاده ناشی از واردات مشخص می گردد، یعنی به طور غیرمستقیم مشخص می گردد، افزایش واردات کالاها و خدمات، چه میزان واردات زمین به همراه دارد. البته در این مورد فرض می شود که تکنولوژی بین کشورها یکسان است. در نهایت اینکه مقایسه زمین های بکار رفته در صادرات و واردات در سطح کلان و بخشی نشان می دهد، کشور مورد مطالعه از لحاظ بوم شناختی دارای کسری تجاری است یا مازاد.
هدف اصلی این رساله ضمن ارائه رویکرد مبتنی بر جدول داده-ستانده برای محاسبه ردپای بوم شناختی، محاسبه این شاخص برای ایران براساس داده های هشت نوع زمین شامل زمین کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل، شیلات، زمین صنعتی و زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان و جاده ها در قالب جدول داده-ستانده هشت بخشی سال های 1380 و 1385 شامل بخش های کشاورزی، باغداری، دامپروری، جنگلداری، ماهیگیری، صنعت و معدن، ساختمان ها، حمل و نقل برای نخستین بار است. همچنین بررسی می کند که آیا این شاخص از سال 1380 تا 1385 افزایش یافته یا خیر؟ و ضمن مقایسه آن با ظرفیت زیستی کشور نشان می دهد، ایران دارای کسری
بوم شناختی است یا خیر؟ چرا که در صورت وجود کسری بوم شناختی، ایران با توسعه پایدار فاصله دارد.
1-3) ضرورت های خاص انجام تحقیق
در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان، افزایشروزافزونجمعیتو به تبع آن افزایش نیازبهغذا و دیگر خدمات زیست محیطی،تخریبخاكومنابعطبیعیرابههمراهدارد.مثلاً، رشدسریع جمعیتدرشمال ایرانونیازبهتامینموادغذایییکیازدلایلاصلیتغییرکاربريجنگلومرتعبه کشاورزيبودهاست (عماديوهمکاران،2009).
کاربری زمین در ایران در شرایطی است که از نظر اقلیم شناسی، ایران جز مناطق خشک جهان طبقه بندی شده است. متوسط بارندگی در سطح ایران 256 میلیمتر است، این در حالیست که در 67 درصد مساحت کشور، میزان تبخیر آن بیش از بارندگی می باشد و در واقع این میزان مساحت با محرومیت از بارندگی مواجه است. همچنین متوسط جریان سطحی و زیرزمینی آب برای هر هکتار در جهان دو هزار و 975 و در ایران 780 مترمکعب است، بنابراین سهم سرانه هر هکتار در ایران 26 درصد متوسط سرانه جهان است. این آمار حاکی از آنست که ایران کشور کم آبی می باشد که محصولات کشاورزی آن به صورت مصنوعی آبیاری می شود. متوسط سرانه آب شیرین قابل دسترس در ایران در حال حاضر با 130 میلیارد مترمکعب پتانسیل سالانه و 71 میلیون نفر جمعیت در سال 1385 بالغ بر 1830 مترمکعب است که در سال 1400 با بیش از 100 میلیون نفر جمعیت به 1300 مترمکعب خواهد رسید که از نظر معیارهای کمی جهانی به عنوان وضعیت بحرانی شناخته شده است(آل یاسین، 1386). این آمار نشان می دهد، ایران در کنار بحران کم آبی، در آینده ای نه چندان دور با فرسایش خاک و تخریب زمین های کشاورزی، مراتع و جنگل قرار می گیرد، چرا که آمارسازمانمللدرمقایسهنقشههايکاربرياراضیبین سالهاي1988تا2004در جنگلهايشمالایراننشانداده،12هزار و 152 هکتارتخریبجنگلدرایندوره15سالهوجودداشت، جنگلتراشیدراستانهايشمالیکشور(گیلان،مازندرانوگلستان)بهترتیب21/0، 49/0 و 69/0درصدپیشبینیشد(میراخورلووهمکاران،20006).
بنابراین، در این رساله تلاش می شود با محاسبه ردپای بوم شناختی زمین مشخص شود که بهره برداری افراد از این منابع محدود به چه صورت است، آیا بیش از ظرفیت زیستی کشور است؟ آیا برنامه ریزی کاربری زمین در ایران در جهت تحقق توسعه پایدار است؟ آیا در تجارت بین الملل، ایران از طریق واردات بیشتر زمین وارد می کند یا اینکه از طریق صادرات، زمین های داخلی خود را از دست می دهد؟ همچنین در این رساله این شاخص بدیع که اخیراً بعنوان شاخص پایداری از نظر حفظ منابع مورد توجه اندیشمندان علوم طبیعی و علوم اجتماعی قرار گرفته برای نخستین بار در قالب جدول داده-ستانده محاسبه می شود.
1-4) سوال تحقیق
شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟
1-5) فرضیه تحقیق
فرضیه اول: ردپای بوم شناختی زمین ایران از سال 1385 نسبت به سال ١٣۸۰ افزایش یافته است.
فرضیه دوم: ردپای بوم شناختی ایران بیش از ظرفیت زیستی اش است و ایران کسری بوم شناختی دارد.
1-6) اهداف تحقیق
محاسبه ردپای بوم شناختی کل کشور برمبنای جدول داده-ستانده سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ و بررسی وضعیت توسعه پایدار کشور براساس نتایج حاصل از محاسبه این شاخص
1-7) روش شناسی
همانطور که اشاره شد، از لحاظ روش شناسی دو رویکرد برای محاسبه ردپای بوم شناختی وجود دارد، یک روش واکراناگل و ریس و دیگری روش بیکنل و همکارانش. بیکنل و همکارانش به منظور رفع نارسایی روش واکرناگل مانند ماهیت کلان این روش و یا چشم پوشی آن از منابع بکار رفته برای تولید کالای صادراتی و محصولات نهایی وارداتی تلاش کردند در قالب جدول داده-ستانده، ردپای بوم شناختی را محاسبه کند. در این روش ردپای بوم شناختی با جزئیات بیشتر در سطح بخش های اقتصادی محاسبه می شود. البته شایان ذکر است که هر جدول داده-ستانده ای در محاسبه ردپای بوم شناختی قابل استفاده نیست، باید جدول داده-ستانده ای بکار برد که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد.
بیکنل و همکارانش برای استفاده از جدول داده-ستانده، داده های زمین را به صورت سطری در این جدول وارد می کند، سپس با استخراج ماتریس ضرایب فزاینده تولید و پیش ضرب آن در ماتریس قطری نسبت زمین هر بخش به ستانده متناظر، ماتریس ضرایب فزاینده زمین بدست می آید. این ماتریس نیاز مستقیم و غیرمستقیم هر بخش به زمین برای افزایش یک واحد تقاضای نهایی آن بخش را نشان می دهد. بیکنل با جمع ستونی ماتریس ضرایب فزاینده زمین، به ماتریس سطری می رسد که ردپای بوم شناختی بخش های مختلف را با پیش ضرب آن در ماتریس های متناظر بدست می آورد. این امر با مطرح شدن بحث اختلاف موجودی منجر به خطای محاسبه ای می شود، چرا که در این روش، توزیع زمین بکار رفته در بین بخش ها درست محاسبه نمی شود و ارقام حاصل شده واقعی نیست. مثلاً در محاسبه زمین های کشاورزی، به اشتباه زمین های صنعتی هم منظور می شود، در نهایت مشاهده می شود که رقم بدست آمده برای زمین کشاورزی بیش از موجودی آن است. برای اصلاح این خطا، فرنگ پیشنهاد کرد به جای ضریب فزاینده زمین از ترکیب ضریب فزاینده زمین استفاده شود، یعنی دیگر لازم نیست مانند روش بیکنل و همکارانش، جمع سطری صورت گیرد.
در این رساله نیز به پیروی از اصلاح انجام شده توسط فرنگ، با پیش ضرب ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین در ماتریس قطری تقاضای نهایی، ردپای بوم شناختی زمین داخلی بدست می آید، در واقع مقدار نیاز مستقیم و غیرمستقیم زمین برای تأمین تقاضای نهایی است. به همین ترتیب با پیش ضرب ماتریس ضرایب فزاینده زمین در ماتریس قطری صادرات و کالای نهایی وارداتی، ردپای زمین بکار رفته برای تولید این کالاها حاصل می شود و پیش ضرب ماتریس ضرایب فزاینده زمین در ماتریس واردات واسطه ای استفاده شده در داخل نه برای صادرات، ردپای زمین بکار رفته برای تولید این نوع کالاها را نشان می دهد. همچنین برای بدست آوردن ردپای بوم شناختی کل، ردپای بوم شناختی زمین داخلی و زمین بکار رفته در واردات با هم جمع می شود. در نهایت، با مقایسه ردپای بوم شناختی کل با ظرفیت زیستی، وضعیت کسری یا مازاد بوم شناختی مورد مطالعاتی مشخص می شود و همچنین مقایسه زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات صادرات و واردات، وضعیت تراز تجاری مورد مطالعاتی را از لحاظ بوم شناختی تعیین می کند. همچنین در هر یک از مراحل ذکر شده، با تقسیم ردپای بوم شناختی بدست آمده بر جمعیت در سال مورد مطالعه، مقدار سرانه آن حاصل می گردد. پرداختنبهروابطریاضینیازبهبخشجداگانهداردکهدراینجاازآنصرفنظرکرده، و در ادامه در فصل سوم با ارائه مثال عددی با تفصیل به آن پرداخته می شود.
1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها
در این رساله از جدول داده-ستانده سال ١٣۸۰ تهیه شده توسط بانویی و همکاران و به هنگام شده آن در سال ١٣۸۵ توسطمؤسسهپژوهشهایمجلس استفاده می شود. همچنین از آمارنامهكشاورزي 1380 و 1385 وزارتجهادكشاورزي، داده های اطلاعات مربوط به مساحت زمین کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل و شیلات استخراج می شود. اطلاعات مربوط به زمین اختصاص یافته برای احداث ساختمان از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد. عملکرد تفصیلی صنعت و معدن 1380 و 1385 وزارت صنایع و معادن و پورتال سازمان نظام مهندسی معدن ایران به منظور بدست آوردن اطلاعات زمین صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت از سالنامهآماری حملونقلجادهای 1380 و 1385 وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات مربوط به مساحت جاده ها استخراج شده است.

1.Redefining Progress
2. Mathis Wackernagel
3. Brandtland
4.Sustainable Development
1. Ecological Footprint
2. WilliamRees
1. Carrying Capacity
2. McDonald
3. Patterson
4. Bicknell
1. Goldin
عنوان
صفحهدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توسعه پایدار


توسعه پایدار در ایران


بوم شناختی زمین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

25 آگوست 2016 ... در این پژوهش تلاش می شود به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص
بیوفیزیکی جهت ارزیابی واقعی سرمایه طبیعی(آب و زمین) ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word. چکیده
دراینپژوهشتلاشمیشودبهمنظوربررسیوضعیتتوسعهپایدارایران، ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین. download 2 هفته
ago سایر رشته های علوم پایه دیدگاه‌ها برای بررسی توسعه پایدار در ایران با ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی عدم دستیابی
بیش از یک میلیارد نفر فقیر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و ... که برای.

بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم ...

بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی. ...
پایداری مناطق شهری با رویکرد شهرسبز مورد: مناطق 22 گانه شهر تهران، فصلنامه علمی
...

فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

عنوان کامل تحقیق - مقاله-پژوهش : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم
شناختی زمین. قسمتی از متن تحقیق - مقاله-پژوهش : چکیده. در این پژوهش تلاش می ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word ...

7 ا کتبر 2017 ... شما دوست عزیز می توانید فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم
شناختی زمین word را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این ...

فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

25 آگوست 2016 ... عنوان کامل منبع علمی مقاله : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم
شناختی زمین. قسمتی از متن منبع علمی مقاله : چکیده. در این پژوهش ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word

22 سپتامبر 2017 ... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word. چکیده
دراینپژوهشتلاشمیشودبهمنظوربررسیوضعیتتوسعهپایدارایران، ...

: بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

7 آوريل 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی
زمین. فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ...

27 آوريل 2017 ... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین. بانک شماره
تلگرامی های فعال. آموزش تصویری ساخت کانال تلگرام How Create ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... - دانلود جزوه ارشد

25 آگوست 2016 ... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ... در اوایل دهه ۱۹۹۰،
اصطلاح ردپای بوم شناختی با عبارت آستانه تحمل اختصاصی ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... - دانلود جزوه ارشد

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ... با بررسی
اجمالی پژوهش های مذکور مشاهده می شود که این پژوهش ها ماهیت کلان داشته و اهمیت آن در
بخش ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص بیوفیزیکی
جهت ارزیابی واقعی سرمایه طبیعی (آب و زمین) به نام ردپای بوم شناختی معرفی می ...

92 – برگه 96 – دانلود جزوه ارشد - 58

عنوان کامل جزوه : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین
قسمتی از متن جزوه : ساختار جدول داده-ستانده نظام حسابداری بخشی به شکل جدول ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

25 آگوست 2016 ... فایل دانلود پژوهش ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد
ردپای بوم شناختی زمین. جزوه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... - PERSIAN FILE

4 ا کتبر 2017 ... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word. اکتبر 4 ...
یکشاخصبیوفیزیکیجهتارزیابیواقعیسرمایهطبیعی(آب و ...

جامعه شناختی – دانلود جزوه ارشد

عنوان کامل جزوه : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین
قسمتی از متن جزوه : ساختار جدول داده-ستانده نظام حسابداری بخشی به شکل جدول ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... - دانشجویی

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین. 1-1) مقدمه. رشد و
توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش ...

: ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎي ﺑﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳ

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ. ي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت .... ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺎي. ﭘﺎي ﺑﻮم. ﺷﻨﺎﺳﻲ. : ﻣﻮرد اﻳﺮان. 99.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣـﻲ .... Global Footprint Network, 2006: 8. ). ..... reduction
approach.

پایان نامه بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی ...

پایان نامه بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ... 2-5)
ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار, 48. 2-6) پیشینه تحقیق ...

سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با ...

در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص ... داده سال های
1380 و 1385 است و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد، ردپای بوم شناختی ایران در ...
سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از
رویکرد ...

پایان نامه بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی ...

دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده اقتصاد. جهت اخذ. درجه کارشناسی ارشد. رشته اقتصاد
– گرایش محیط زیست. بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ...

ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رد ﭘﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ ) - دانشگاه مازندران

ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ، ردﭘﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﺎزﻧـﺪران ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار، ﮔﺮدﺷـﮕﺮي، ﻧـﺎ ﭘﺎﻳـﺪاري ... و. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي. آن. ﺑﺮاي.
ﺟﻮاﻣـﻊ. اﻧﺴـﺎﻧﻲ. ﻣﻮﺟـﺐ. ﺗﻮﺟـﻪ. ﺑـﻪ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ. روﻳﻜﺮد. ﻛﻪ. ﻏﺎﻟﺒﺎ. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان ..... ﻋﻨـﻮان.
ﺑﺮرﺳـﻲ. ﭘﺎﻳﺪاري. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺷﺎﺧﺺ. ﺟﺎي. ﭘﺎي. ﺑﻮم. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻣﻮرد. اﻳﺮان. ﻧﺸﺎن. داده.

بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای ...

با بررسی‌های و همچنین آمارهای ارائه شده، مشخص گردید که منابع اکولوژیک در ایران به
صورت ... واژههای کلیدی: شاخص جای‌پای بوم‌شناختی، توسعه پایدار، منابع بوم‌شناختی
، ایران. ... The ecological footprint is now a widely accepted indicator of
sustainable ... levels studies have been applied a component-based reduction
approach .

11206 K - فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی - دانشگاه علامه ...

بررلد یکی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخصی ردپای کربن ... در
این مقاله به منظور بررسی وجه محیط زیستی وضعیت توسعه پایدار در ایران، یک ... در
صدد برآمدند تا با یافتن واحد سنجش معنادار و با اتخاذ یک رویکرد بیوفیزیکی به
.... استفاده انسان از طبیعت در اصطلاح «رد پای بوم شناختی» نامگذاری شد(رضوانی. و
...

پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری جای کاربرد روش ...

ردپای اکول. و. ژیکی. (. و با بررسی مبانی نظری و شناخت وضع موجود در. گروه. های
مصرفی مواد غذایی،. انرژی بخش. حمل و نقل، گرمایش گاز طبیعی، نیروی الکتریسیته
، ...

فرزانه ساسان پور - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

کارشناسی ارشد: جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ...
تهران. 19. ساماندهي بافت تاريخي– فرهنگي تبريز با رويكرد مديريت بحران زلزله.
20. ... بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی.
37.

ﺷﻬﺮي ﺑﺎ روش ﺟﺎي ﭘﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﺳﻌﻪ - دانشگاه تهران

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :29/01/1391. ﺗﺄﻳﻴﺪ. ﻧﻬﺎﻳﻲ. :27/02/1391. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎي
ﭘﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ،. ﻣﻲ .... ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺑﻨﻴﺎدي در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ،. در ﮔﺮو ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت. ﺑـﻮم. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. اﺳـﺖ. (. ﺣﺴـﻴﻦ ...... ردﭘﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاد
.

مومنی - فرشاد - جزئيات اخبار

27 مه 2017 ... 6- اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز 1394 انتشارات نقش و نگار. 7- اقتصاد .....
بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین.

41 ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺟﺎي ﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﻐﺮاﻓﯿ - آمایش محیط

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺻﺤﻨﻪ، ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎري، ﺻﺤﻨﻪ ، اﯾﺮان ... ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮﯾﺶ ... واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺟﺎي ﭘﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي،. ﭘﺎﯾﺪاري،. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮد،. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .... ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮ ل ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺑﻨﯿﺎدي در ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي
ﺻـﻨﻌﺘﯽ،. در ﮔﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻼ. ﺣﻈﺎت ﺑﻮم .... (Ecological Footprint Atlas: 2010,12).
ﭘﺲ.

بررسی آب مجازی، بهره وری و ردپای اکولوژیک آب در ... - ResearchGate

نرشیه آب و توسعه پایدار. سال سوم، شامره 2، ... مزارع گندم آبی و ذرت منطقه کوزران در
سال زراعی 93-92 مورد. بررسی قرار .... 10 کشور جهان، ایران و پاکستان پرمرصف
ترین کشورها از ... رویکرد رد پای بوم شناختی بر این پایه بنیان نهاده شده است. که
انسان ...

توسعه پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

موضوع توسعه پایدار در کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه ...
شاخصه‌های توسعه پایدار را می‌توان در چهار گروه: اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و
زیست‌محیطی مطرح و بررسی نمود. .... عباسپور، مجید(۱۳۸۶)، انرژی، محیط زیست و
توسعه پایدار تهران، دانشگاه صنعتی شریف. ... Conservation · کمبود آب · Efficiency
· Footprint.

ﺑﻮم ﺷﻬﺮ و آﺛﺎر آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ : ﺷﻬﺮ ﺳﺎ - دانشگاه تربیت مدرس

ﻬﺮان، اﯾﺮان . درﯾﺎﻓﺖ. :29/4/83. ﭘﺬﯾﺮش. :3/11/83. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﻮم ﺷ. ﻬﺮ را در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﯽ .... 4. ecologyical footprint ... ـ1. روﯾﮑﺮد. ﺑﻮم ﺷﻬﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ. ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي در. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﭘﺎﯾﺪار. ﺷﻬﺮﻫﺎي. ﺳﺎﺣﻠﯽ دارد؟ ... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و آزﻣـﻮن
ﻗـﺮار داد.

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی ... - Maxon

6 مارس 2017 ... برچسب ها: word,بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین
word,اقتصاد,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ...

از ردپای اکولوژیك تا شهر پایدار - اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری

با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عو. (، اردیبهشت. 95 ... تهران،. ایرا. ن. چك. یده: تداوم
زندگی انسان نس ا ر و آینده، ب پایداری و بقای محیط. زیست وابست ... و با بررسی
شاخص ردپای اکولوژیک و ردپای شهری، دستیابی ب اقتصاد شهری پایدار و رسیدن ب
امنیهت اقتصهادی .... اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی )اکولهوژی( پرداخته و. سهپس
بها.

در اﯾﺮان ﺑﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺠﺶ رد ﭘﺎي آب ﻣﺎﺗﺮﯾ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪاري. (ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﺑﻖ)، دوره. 11. ، ﺷﻤﺎره. ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1393. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﺷﺪ ﺑﻬﺮه ... را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ ردﭘﺎي. اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاري اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر. رﻓﺘﻪ ..... در. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺑﺎ. ردﭘﺎي ﺑﻮم. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. و. ردﭘﺎي. آب. ﻣﺪﻟﺴﺎزي
ﺑﺮاي ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ... ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺟﺪول داده. -.
ﺳﺘﺎﻧﺪه.

نشريه آب و توسعه پايدار ، - Magiran

بررسي روش هاي اجراي حسابداري آب، معرفي و اجراي كارآمدترين روش ... سنجش اثر
فعاليت هاي اقتصادي ايران بر تقاضاي آب، زمين و انسان در سال ۱۳۹۱، رهيافت جدول
داده – ...

در ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻮان ﻣﻤﺴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﻮ

ارزﻳﺎﺑﻲ و. ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﻳﺪاري. ﮔﺮدﺷﮕﺮي. در ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻮان ﻣﻤﺴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻣﺪل رد ﭘﺎي
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ... اﻳﺮان. ﻣﺮﻳﻢ. ﻟﺸﻜﺮي. داﻧﺸﺠﻮي. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ رﺷﺖ . رﺷﺖ،.
اﻳﺮان .... ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه آن ﭼﻨﺎن آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ، ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز زﻣـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﻳـﺪاري
وﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﺑﺸـﺮ.

رد پای مرموز شهرها بر محیط زیست جهانی - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

25 سپتامبر 2016 ... بررسی ردپای اکولوژیک از ابتدای دهه 1990 میلادی توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا
مطرح شد. ... بهینه منابع زیست بوم در راستای دستیابی به توسعه پایدار می گردد.
پایداری و توسعه پایدار مفهومی چندبعدی است که علاوه بر محیط طبیعی،محیط ... نفس
یوز ایرانی به شماره افتاد/ فرصت‌سوزی در سازمان حفاظت محیط زیست.

رد پای اکولوژیکی بنزین - همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و ...

یکی از روشهای بررسی اثرات پدیده ها بر ساختار طبیعت به عنوان رد پای ... طبیعی،
تنش آبی ،رد پای اکولوژیکی ،رد پای اکولوژیکی حمل و نقل ،زیست بوم. مقدمه. از
دهه1990 تاکنون با توجه به اهمیت روزافزون توسعه پایدار، محققان تلاش نموده اند تا با
معرفی ... اما ظرفیت زیستی در ایران 0.8 هکتار می باشد که نشان می دهد مقدار 2.275
برابر ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی--

به نام خدا. دانشگاهعلامهطباطبایی. دانشکدهاقتصاد. جهتاخذدرجهکارشناسیارشد. رشته
اقتصاد - گرایشمحیطزیست. بررسیتوسعهپایداردرایران. بارویکردردپایبوم
شناختی ...

جا پای بوم شناختی چیست - آفتاب

8 ا کتبر 2008 ... جا پای بوم شناختی Eco footprint , مقدار زمین و آبی است که فرد یا یک ... از شاخص جا
پای بوم‌شناختی، برای بررسی و جست‌وجوی شیوه‌های زندگی پایدار فردی، در الگوی
مصرف کالا و ... رویکرد جا پای بوم‌شناختی، می‌تواند مفهوم بارگیری دوباره منابع و
میزان کاربرد آنها را به‌عنوان عوامل کلیدی در فرایند توسعه پایدار جوامع ...

گزارش برگزاری کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت در مولفه‌های مختلف ...

29 ژوئن 2016 ... ردپای آموزش و مشارکت مردمی در کاهش بدهکاری بوم شناختی ایران، مهندس ... -ارزيابي
ده‌ساله آموزش مهارت و توسعه پايدار در ايران، دکتر یداله مهر علیزاده، معاون پژوهش و
برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ... ۵- پژوهش و بررسی تطبیقی اقدامات ج.ا. ...
سمت بازار کار با رویکرد دولت رفاه ۴- سازماندهی نظام آموزش مهارتی در کشور.

تحلیل محتوای جایگاه توسعه پایدار روستایی در ایران/ نتیجه شکاف ...

27 مه 2017 ... از بدیهیات دستیابی به توسعه پایدار و توسعه روستایی تدوین برنامه و نقشه راه
است. ... بنابراین، تحلیل و بررسی محتوایی برنامه های توسعه روستایی در فرایند
برنامه ریزی های توسعه ملی با رویکرد انتقادی، نشان دهنده این است که در هر ... و
فضايي سكونتگاه هاي انساني، بوم گرا بودن توسعه و عدالت اجتماعي، اقتصادي و ...

تحلیل تغییرات – دانلود بانک علمی رساله-مقاله ارشد

فایل پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از
شاخص ... فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین.

ایران اقتصاد ساختار ارزیابی پایدار توسعه رویکرد با

ارزیابی. ساختار. اقتصاد. ایران. با. رویکرد. توسعه. پایدار. تاریخ دریافت: 52. /. 05.
/. ۹۳۱2 .... به منظور بررسی و. اندازه .... انارژی،. اکوسیستم. و. منابع. طبیعی )زیست.
بوم(،. آب، کشااورزی،. زیرسااخت. هاای. شاهری .... Ecological Footprint. 4. Rees. 5.

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word ...

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word|بررسی
توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ...

سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصادی ایران با ...

علی اصغر بانوئی,فرشاد مومنی,سیمین عزیز محمد ; مجله: سیاستگذاری پیشرفت
اقتصادی ; زمستان 1392 - شماره 1 ;

دانلود رساله ارشد

فایل دانلود پژوهش : تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش
داده ... عنوان کامل رساله : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی
...

شناختی در سنجش پایداری محلات شهری کاربست شاخص جاپای بوم ...

بررسي. و. شناخت. وضعیت. محلات. و. تنگناهای. توسعه. آن. ها. به. لحاظ. پایداری. و.
توسعه. پایدار در .... Ecological Footprint Assessment ... در ایران تساکنون
پژوهشسي مبنسي بسر ارزیسابي. جاپای بوم. شناختي در هیچ .... های مدعي رویکرد
پایداری به محله.

شاخص های توسعه پایدار

تعاریف توسعه پایدار. : •. معروف. ترين. و. جامع. ترين. تعريفي. كه. تاكنون. از. اين
..... بررسي. و. تحليل. واقعيت ها. مورد. استفاده. قرار. مي گيرند . شاخص ها. يكي. از.
اجزاي ... رويكرد هاي. اقتصاد. نئوكالسيك. و. حاكم. شدن. سازوكار. بازار. در. اقتصاد،.
چندان. نيازي. به ..... Ecological footprint ... جاي پاي بوم شناختي ايران و كشورهاي
منتخب جهان.

آموزش روزنامه نگاری برای توسعه پایدار - Unesco

روزنامه نگاری بوم شناختی 41. 53 ... آمده اند و هدف غایی ادغام مفهوم توسعه پایدار در
آموزش روزنامه نگاری را دنبال می منایند. .... در تظاهرات و دادخواست ها، تعداد سازمان های
بین املللی و غیره بررسی می کند. .... معنای یک هدف توسعه پسا 2015 در مورد رسانه های
آزاد چیست؟ ... فضای 20حکومت داری خوب مورد تأکید قرار داد و رویکرد فراگیر و مشاوره
های ...

مجموعه مقالات کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار - سیویلیکا

ارائه چارچوبی برای توسعه پایدار زنجیره تأمین با رویکرد پدافند غیر عامل (فول
تکست ... ارائه مدلی ریاضی به منظور بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر پروژه ها و
افزایش ... ناهنجارها و توسعه پایدار: مطالعه موردی بافت شهری منطقه 8 تهران (فول
تکست دارد) ... برآورد ردپای آب خاکستری در تولید محصولات مهم کشاورزی استان
قزوین به عنوان ...

آموزش عالی پایدار و پایداری محیط زیست - مجله آموزش عالی ایران

ار با تاکید بر پایداری محیط زیستی در آن به صورت سیستمی. تعریف شود ... مهم
ترین نتایج این بررسی عبارت بودند از. الف(. بهبود ... بستر توسعه آموزش عالی
پایدار؛ د( اتخاذ رویکرد سبز در عملیات روزمره یک دانشگاه پایدار. و ... های بوم شناختی
بنیاد. گر ..... نو و تجدید پذیر(، پایدارسازی زیرساختارها)کاهش ردپای اکولوژیکی در.

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی

هوش فرهنگي جامعه ميزبان و توسعه گردشگري روستايي مورد شناسي: منطقه رودبار .....
روستاهاي جنگلي شمال ايران با تاکيد بر رويکرد پايداري)مطالعه موردي:روستاي نعمت
آباد(، ..... بررسي توان اکولوژيکي ايران)با استفاه از روش ردپاي بوم شناختي(.

بهینه ساختن عملکرد بنگاهها – دانلود تحقیق – مقاله-پژوهش ارشد

10 جولای 2017 ... 57-562-3-5 تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد .... مقاله-پژوهش
: بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی ...

مقالات حاوی کلیدواژه "ردپای بوم شناختی" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

تحلیل روند پایداری الگوی مصرف در ایران با استفاده از شاخص جای پای بوم شناختی
... بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی.

دانلود “بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... - فایل 2020

16 جولای 2001 ... دانلود “بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word”. برای
دانلود فایل “بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ...

دانلود “بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... - فایل 2020

26 فوریه 2008 ... دانلود “بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین”. برای دانلود
فایل “بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3, توسعه مدل انتخاب تامين كننده در مديريت زنجيره تامين با استفاده از فرآيند
تحليل شبكه .... 62, بررسی پایداری حرارتی و بلورینگی آمیزه های بر پایه پلی
لاکتیک اسید و پلی .... فیس بوک) بر کیفیت زندگی و نشاط جوانان مناطق شرق،
مرکز و غرب تهران ..... 259, مطالعه نشانه بانک های اروپا و ایران با رویکرد نشانه شناسی
, محدثه حاجی ...

تقدیر «جیش الکرامه» فلسطین از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران ...

جمهوری در تهران دوستی فلسطین با ایران در اصولی جمهوری اسلامی ایران از . حیله جام
زهر حمایت ... بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم. بررسی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4044 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان ... 4094 -
بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ... 4119 - رویکرد
قرآن به ابزار ها و راه های شناخت (چکیده) ..... 4435 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای
کودکان: پژوهشی پیرامون ...... 4825 - توسعه پایدار و گردشگری (چکیده)

–212 – سایت دانلود پایان نامه

10 جولای 2017 ... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین استاد راهنما: آقای
دکتر علی اصغر بانوئی استاد مشاور: آقای دکتر فرشاد مؤمنی

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

با 1661773. که 1588481 ... ایران 199898. اما 196965 ... توسعه 131141. اند 131125
.... بررسی 46725 ...... رويكرد 4859. همگان 4856 ..... پايدار 3588. میوه 3587 .....
بپردازد 2160. بشود 2160. حذفی 2159. روحاني 2158. بوم 2156. دگرگون 2155 ......
هدفشان 288. صنعتگر 288. ردپای 288. لازیو 288. باهمكاري 288. افزايشي 288.
خساراتي ...

ارزیابی تاثیرات تمرکزگرایی و مهاجرپذیری در افزایش جاپای بوم ...

واژه‌های کلیدی: ناپایداری توسعه، جاپای بوم شناختی، کلان‌شهر تهران، مهاجرت،
تمرکز‌گرایی ... اکولوژیکی(بوم شناختی) در پایداری کلان‌شهرها با نگرشی بر
کلان‌شهر تهران، ... نژاد، حسین، اسدزاده، هانیه(۱۳۹۳)، بررسی علل و چگونگی
تمرکزگرایی تهران در سه دهه ... Comparing the conventional approach to an actual
land area approach.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی جاذبه های توریسم شهرستان ...

7 آوريل 2017 ... عنوان :بررسی جاذبه های توریسم شهرستان ملایر با توجه به منطقه حفاظت شده لشگردر
... در همین قالب‌ها و اصول تعریف‌شده‌ درآمد هنگفتی به دست می‌آورند و ایران نیز بر ...
همچنین گستردگی صعنت مبلمان و منبت در توسعه ملایر موثر بوده‌اند.

مرتبط: سیستمهای مدیریت کارمند و بافتهای سازمانی؛ رویکرد اکولوژی ...

2 ژوئن 2017 ... بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی 2017-05-26 ... با ارزش
تاریخی (اما فرسوده) دوره های زمانی: ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه، در ... ها
6 عوامل بیولوژیکی 8 1) خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8 1- 1 پایداری
فیزیکی و ... دسته بندی: پاورپوینت عنوان: رد پای اکولوژی تعداد اسلاید: 21 .

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین(غیر ...

با توجه به درخواست کاربران بعد از خرید پایان نامه ، مقالات ISI ,IEEE ,... انگلیسی , و
مقالات فارسی که پایان نامه از روی آن نگارش شده است (در صورت نیاز ) ارسال می شود ...

92 – برگه 55 – دانلود مرجع علمی پژوهش و تحقیق ارشد

عنوان کامل مرجع علمی پژوهش و تحقیق : بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و
توزیع درآمد ... فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی
زمین.

سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و ...

سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با
استفاده از ..... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین”.

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word ...

26 آوريل 2017 ... بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین word کاوش و
بررسي در خصوص حقوق متقابل والدين و فرزندان از ديدگاه فقهاي اماميه ...

–212 – پایان نامه های از دانشگاه های آزاد و سراسری

10 جولای 2017 ... ردپای بوم شناختی از دو منظر شاخص پایداری توسعه را می سنجد. ... طبیعی، دستورکار
و سیاست های خود را با رویکرد محیط زیست اتخاذ کرده و برای بهره ... تحقق توسعه
پایدار است و یا اینکه ردپای آن افزایش یافته و ایران دچار کسری بوم ... راستای
ارزیابی توان اکولوژیکی کشور و همچنین بررسی کاربری زمین در آن، ضمن ...

سنجش توسعه انسانی – دانلود منبع علمی پایان نامه و مقاله ارشد

فایل بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ... در این
پژوهش تلاش می شود به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص ...

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران – دانلود ...

25 آگوست 2016 ... فایل بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران ... post: فایل
بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین.

تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست محیطی ...

این تحقیق با رویکرد کمی و با روش پیمایش انجام شده و ابزار گرداوری داده، پرسشنامه
بوده است. ... روستایی و شهری استان کرمانشاه، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه ی
پایدار، ... سرمایه ی اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی مسئوولانه در شمال ایران، مجله
علوم ... بررسی رابطه بین سرمایه ی فرهنگی بوم شناختی با ردپای بوم شناختی مورد ...

تحلیل روند پایداری الگوی مصرف در ایران با استفاده از شاخص جای پای ...

10 مارس 2014 ... ... ارائه مدل برنامه ریزی راهبردی مهندسی طراحی محصول با رویکرد مهندسی سیستم ...
تحلیل روند پایداری الگوی مصرف در ایران با استفاده از شاخص جای پای بوم شناختی
... برآورد ردپای بوم شناختی به عنوان یک شاخص توسعه پایدار در گروه الگوی مصرف،
... در این بررسی ردپای بوم شناختی برآورد شده سه شهر تهران، رشت و ...

Archive of SID

13 مارس 2012 ... SID.ir. Archive of SID. ارزیابی جاپای بوم شناختی وسایل حمل و نقل شهری؛ رویکردی
نوین ... برای اندازه گیری توسعه پایدار جوامع و شهرها ارائه نموده. اند.

مدل کسب و کار – دانلود رساله ارشد

فایل دانلود پژوهش : رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در ....
عنوان کامل رساله : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین ...

نشاط اجتماعی – دانلود ریسرچ ارشد

10 جولای 2017 ... عنوان کامل ریسرچ : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم ... ردپای بوم
شناختی کل ایران با ظرفیت زیستی آن مقایسه می شود تا مشخص ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های