بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

دانلود رایگان
بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)
1-1- مقدمه
تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیدههای مضر اقتصادی است که هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل میکند. اما یکی از اصلیترین و مهمترین زیانهای اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره-های آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی میشود. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاهها و یا بخش دولتی در زمینههای مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سالهای اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوریهای اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان میدهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیمگیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری، پسانداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی میشود.
1-2- بیان موضوع
یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم میباشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می-آورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بودهاند. تورم در نرخهای متوسط و علیالخصوص در شکل حاد خود، میتواند هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.
از آثار مخرب تورم میتوان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بیثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاهتر شدن افق زمانی تصمیمگیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر میگذارد، وظیفه مبادلهای پول را مختل میکند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی میشود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوکهای تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب میشود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی و قبلی بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیانهای زیادی بر کل اقتصاد بر جای میگذارد.
گالوب تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم میکند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری میگرفتند، تحلیلگران این اثرات را به آیندهنگری عاملان اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اتخاذ گردید، به وقوع میپیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ میدهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشتهنگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آیندهنگری موجب میشود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اولا نااطمینانی تورم از طریق نرخ بهره بلندمدت در بازارهای مالی تأثیر میگذارد، ثانیا نااطمینانی تورم به نااطمینانی درباره سایر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات اقتصادی مهم میباشند، اثر میگذارد و ثالثا نااطمینانی تورم، تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از ریسکهای مرتبط با آن تشویق میکند.
اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشتهنگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت میشود در نتیجه تورم پیشبینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاههای اقتصادی میگردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده میشود، اندازهگیری اثرات گذشتهنگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمیتوان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه میتوان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدلهای نظری پیش بینی میکنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.
ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان می-باشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در 15 سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهشها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بیمعنا دانستهاند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی میپردازند. برای اولین بار اوکان (1971) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را میتوان به رفتار سیاست-گذاری دولت در دورههای با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره میکند که دولتها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاستهای غیر منتظره دارند.
اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداختهاند اما رابطه واقعی آنها ناشناخته است و یک سوال بیجواب باقی مانده است. به دليل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان يكي از هدف-هاي سياست كلان اقتصادي هميشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سالهای اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل (1993) و چانگ و هی (2010) به تأثیر ساختارها و وضعیتهای متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوکهای تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشتهاند به این موضوع توجه نداشتهاند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان میدهد که رابطه بین شوکهای قیمتی و نااطمینانی تورم میتواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.
بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران میباشد. در این راستا، این پایاننامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورمی میپردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم مینماید با توجه به فرآیند انتقال مارکوف استفاده میشود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت و رژیمهای مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن قرار میگیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیمهای مختلف با واقعیتهای عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
.....
فصل اول
1- کلیات 2
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان موضوع2
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-4- هدف تحقیق7
1-5- سوالات تحقیق7
1-6- روش تحقیق8
1-7- ساختار تحقیق8
1-8- دادهها و منابع آماری9

فصل دوم
2- مروری بر مطالعات پیشین11
2-1- مقدمه11
2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور12
2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور17

فصل سوم
3- مبانی نظری و ساختار الگو27
3-1- مقدمه27
3-2- مبانی نظری27
3-2- 1- تورم27
3 -2- 1- 1- تعریف تورم27
3-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم28
3-2-2- نااطمینانی تورم30
3-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم30
3-2-2-2- منابع نااطمینانی30
3-2-2-3- روشهای محاسبه نااطمینانی32
3-2-2-4- روشهای اقتصادسنجی برای اندازهگیری نااطمینانی تورم34
3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم38
3-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم.................................................................38
3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم.................................................................44
3-3- ساختار الگو45
3-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت45
3-4- روششناسی تحقیق48
3-4- 1- مدل گارچ48
3-4-2- مدل گارچ در میانگین50
3-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل51
3-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته51
3-4-5- مدل انتقال مارکوف53
3-4-6- زنجیره مارکوف54
3-4-7- روش حداکثر درست نمایی56
3-5- آزمونهای مدل59
3- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد59
3-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ60
3-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی دادهها63
3-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ64
3-5-4- آزمون لجانگ – باکس65

فصل چهارم
4- نتایج تحقیق و برآورد الگو67
4 -1- مقدمه67
4-2- دادههای آماری مورد استفاده67
4-3- بررسی آزمون ریشه واحد70
4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ70
4-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی دادهها72
4-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته73
4-6- بررسی وجود اثر آرچ74
4-7- ویژگیهای آماری جملات اختلال74
4-8- نتایج تخمین الگو76

فصل پنجم
5- جمعبندی و نتیجهگیری86
5-1- مقدمه86
5-2- جمعبندی86
5-3- پیشنهادهای سیاستی90
5-4- پیشنهادهای پژوهشی91

فهرست منابع92
منابع فارسی93
منابع لاتین95
پیوست.........................................................................102
فهرست جداول

عنوان و شمارهصفحه
جدول شماره 2-1- مروری بر مطالعات انجام شده20
جدول شماره 3-1- علل ایجاد تورم و نظریههای مرتبط به آن29
جدول شماره 4-1- خصوصیات آماری متغیر تورم 68
جدول شماره 4-2- نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ72
جدول شماره 4-3- نتایج حاصل از آزمون نسبت درست نمایی72
جدول شماره 4-4- مدل انتخابی (ARMA) و آزمون لجانگ- باکس73
جدول شماره 4-5- نتایج حاصل از آزمون وجود آرچ74
جدول شماره 4-6 - آمار توصیفی مجموعه تبدیل شده75
جدول شماره 4-7- نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت 77


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نااطمینانی تورم


وجود انتقال رژیم بازه زمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معمای رابطه میان تورم و بیکاری

مهدی فولادی عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می ...

مقاله – بیمه زندگی مان

آخرین مطالب. برگزاری سمینار بررسی راهکارهای توسعه بیمه زندگی در جامعه; جدول پخش آگهی ...

چالشهای اقتصاد ایران تا سال ۹۶

به گفته او، مطالعه پیش رو، به بررسی چالش‌های میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال ...

Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ...

افشای ریسک ، سلب مسئولیت و رعایت مالکیت معنوی : ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

معمای رابطه میان تورم و بیکاری

معمای رابطه میان تورم و ... بنابراین بررسی رابطه میان تورم و ... وجود منحنی فیلیپس با ...

بررسی تأثیر تورم بر سودآوری بانک با استفاده از …

... بر رابطه میان تورم و رشد ... بررسی تأثیر تورم و ... وابسته با نااطمینانی تورم ...

بررسی اثر نااطمینانی تورم بر کسری بودجه در ایران

... نااطمینانی تورم و ... بررسی رابطه بین تورم و ... است و سپس با استناد بر وجود ...

رابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس) - …

بنابراین بررسی رابطه میان تورم و ... وجود منحنی فیلیپس با ... تورم منجر به نااطمینانی ...

تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز و تورم

... بررسی رابطه بین تورم و ... نااطمینانی تورم و بررسی ... و تورم وجود دارد.لذا با ...

تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی ...

... بر رابطه میان تورم و رشد ... با تاکید بر نااطمینانی. ... بررسی تاثیر تورم و ...

اقتصاد ما - رابطه میان تورم و بیکاری (2)

... رابطه میان تورم و ... امکان وجود منحنی فیلیپس با ... نرخ تورم منجر به نااطمینانی ...

دانلود تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر …

تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ... که با انتظارات ... رابطه معناداری وجود ...

تورم، رشد، نااطمینانی تورم و رشد در ایران: کاربردی از …

... تورم ، میان نااطمینانی تورم و ... با افزایش نااطمینانی رشد ... وجود رابطه‌ی ...

الف - ریشه‌یابی تورم سال‌های اخیر در اقتصاد ایران

... که با وجود این ... ایجاد تورم و نااطمینانی در ... رابطه میان تورم و ...

معمای رابطه میان تورم و بیکاری

مهدی فولادی عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می ...

مقاله – بیمه زندگی مان

آخرین مطالب. برگزاری سمینار بررسی راهکارهای توسعه بیمه زندگی در جامعه; جدول پخش آگهی ...

چالشهای اقتصاد ایران تا سال ۹۶

به گفته او، مطالعه پیش رو، به بررسی چالش‌های میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال ...

Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ...

افشای ریسک ، سلب مسئولیت و رعایت مالکیت معنوی : ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد