بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

دانلود رایگان
بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاهبررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه
1-1 مقدمه
نابرابري هاي منطقه اي و عدم تعادل بين مناطق به دليل داشتن تبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي موضوع مهمي در بيشتر کشورهاي در حال توسعه است. بدون شک براي يک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادي خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدني هستند، بنابراين هدف ما بايد حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاري کنيم که از منابع موجود در زماني طولاني تر به نفع نسل هاي آينده، استفاده شود. در واقع، نيل به پيشرفت و توسعه فراگير در آينده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نيز، به دليل داشتن شرايط غير همگن و امکانات طبيعي متنوع، از اين قاعده مستثني نيست. در نتيجه، موفقيت در اين امر مستلزم توجه به معيارهاي توسعه بر اساس توانمندي هاي موجود هر استان در تدوين برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي بوده و در اين راستا قابليت هاي استان هاي مختلف بايد شناسايي گردد. بنابراين اين فصل به بررسي موضوع و روش تحقيق، اهداف، اهميت، کاربرد نتايج تحقيق، سؤال هايويژه تحقيق و محدوديت هاي پژوهش مي پردازد.
1-2 شرح تحقيق
1-2-1 موضوع تحقيق
امروزه افزايش توان توليدي، نيازمند توجه ويژه به بخش صنعت و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش است. به هر حال اتخاذ سياست هاي توسعه صنعتي مناسب در مناطق مختلف و مستعد، مي تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار هاي تجاري براي توليدات صنعتي باشد. در جامعه ايران متأسفانه تأمين نيازها به اقتضاي زمان و بدون يك مطالعه و آينده نگري جامع انجام شده است. در حالي كه در سيستم پويا، برآورد نيازها و اولويت هاي آن در مقياس كشور، مناطق و استان هاي مختلف با توجه به وضع موجود، قابليت ها و امكانات آن صورت مي گيرد. اينها از جمله مسائلي هستند كه مديريت در سطوح مختلف بايستي براي آينده نگري مد نظر قرار دهد و بر اين اساس در محدوده يك سيستم جامع رشد و توسعه، برنامهريزي لازم را تهيه و تنظيم نمايد.
امروزه بر همه كارشناسان و مديران بالايي و مياني دولت ها آشكار گرديده است كه بدون داشتن نگاه كارشناسـي و استفاده از يافته هاي تحقيقاتي، امكـان برنامه ريزي و مديريت دستگاههاي اداری و نيز تحول آفريني در اقتصاد مناطق امكان پذير نيست. استان كرمانشاه نيز به عنوان يك منطقه با اهميت در كشور و داراي جمعيت و مركزيت مناسب، نمي تواند به دور از اين ديدگاه، مديريت و برنامه ريزي گردد. اهميت برنامه ريزي در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پيشين و پسين بسيار بالا در اين بخش، بيشتر از ديگر بخشهاي اقتصادي است. در اين استان وضعيت سرمايه گذاري و تجارب گذشته آن نشان مي دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري به صورت سليقه هاي مديريتي و با كمترين دخالت نتايج مطالعات علمي صورت گرفته است. اين موضوع تا آنجا پيش رفته كه حتي در برنامه هاي توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه براي سرمايه گذاري در بخش صنعت، پيشنهادات بسياري ارائه گرديده، هيچ گونه مأخذي مبني بر استناد پيشنهادات به يك كار علمي از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنين در برنامه هاي جديد دولت براي توسعه بنگاه هاي كوچك و زودبازده، مشاهده مي گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه اي غير علمي و غير اقتصادي در حال اجرا بوده و تقريباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجيهي و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان مي باشد. بر اين اساس نياز به تدوين و اجراي يك طرح پژوهشي با روشهاي علمي قابل قبول براي بررسي زمينه هاي داراي مزيت سرمايه گذاري صنعتي در استان آشكار مي گردد. اين مطالعه به دنبال اين نياز تعريف گرديده و قصد دارد تا با بررسي وضعيت عمومي بخش صنعت در كنار استفاده از روشهاي تاكسونومي عددي و تحليل عاملي به زمينه تحليلي و كارشناسي دست يابد كه با استفاده از آن مي توان تا حدودي اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقيق
1- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص سودآوري.
2- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص اشتغال.
3- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص تركيبي سودآوري و اشتغال (شاخص هاي سرمايه گذاري).

1-2-3 اهميت تحقيق
بخش صنعت يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي در ايجاد رشد و توسعه است. صنعت براي بخش هاي ديگر راه را هموار مي سازد به طوري كه بدون ياري صنعت، فعاليت بخش هاي ديگر در دنياي كنوني تقريباً دشوار و حتي غير ممكن است. بنابراين با توجه به نقش كليدي صنعت دست يابي هر جامعه اي به توسعه اقتصادي، بدون دست يابي به رشد بخش صنعت ميسر نيست. اهميت اين مطالعه در اين است كه برنامه ريزي و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژي هاي توسعه را بر اساس شاخص هاي با اهميتي چون اشتغال زايي و سودآوري امكان پذير مي نمايد.

1-2-4 كاربرد نتايج تحقيق
1- رهنمون ساختن تحليل گران و برنامه ريزان صنعتي استان در راستاي تعيين اولويت سرمايه گذاري ها و تخصيص اعتبارات صنعتي با توجه به مزيت هاي نسبي و اولويت هاي تعيين شده.
2- تعيين قطب هاي رشد به منظور توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تمركز سرمايه گذاري در منطقه و همچنين اتخاذ سياست ها و اقدامات تشويقي.
3- شناسايي توليدات و صنايعي كه از سودآوري و اشتغال زايي بالاتري نسبت به بقيه برخوردارند و سياست گذاري تشويق توليد اين قبيل صنايع و هدايت منابع و امكانات از صنايعي كه فاقد مزيت مي باشد، به سوي اين فعاليت ها.
4- كاربرد ديگر نتايج تحليلي ارايه الگوي مناسبي جهت استفاده از منابع محدود مالي در جهت رشد و تقويت توليد صنعتي براي دست يابي به مزيت هاي نسبي استان در امر صادرات صنعتي مي باشد.

1-2-5 سؤال های ويژه تحقيق
از آنجا كه در اين تحقيق در ابتدا حدس و گماني نسبت به نتايج حاصل نمي توان ارائه داد، لذا به صورت محتوايي و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقيق پيش خواهيم رفت. اين موضوع با اهميت است كه روش انتخاب شده به گونه اي است كه تنها از آن مي توان در حيطه مشخص و تلاش براي يافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به اين موضوع سؤالات اصلي اين تحقيق به صورت زير ارائه مي گردد:
1- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوري كدام است؟
2- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟
3- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركيبي اشتغال و سودآوري (شاخص هاي سرمايه گذاري) كدام است؟
1-2-6 روش انجام تحقيق
نوع مطالعه به صورت اسنادي و توصيفي است و جامعه آماري مورد بررسي شامل كليه كارگاههاي صنعتي با ده نفر كاركن و بيشتر صنايع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندي آيسيك (ISIC) دو رقمي مي باشد.
ابزار تجزيه و تحليل در اين تحقيق فنون آماري به ويژه تاكسونومي عددي و تحليل عاملي مي باشد. براي پردازش داده هاي خام از نرم افزارهاي Excel وSpss استفاده خواهد شد.
تاكسونومي عددي از جمله روش هايي است كه قادر است با تلفيق مجموعه اي از شاخص ها، يك مجموعه را به زير مجموعه هاي كم و بيش همگن تقسيم كرده و ميزان درجه برخورداري هر صنعت را مشخص سازد. اين روش علي رغم كاربردهاي فراوان آن داراي محدوديت ها و نقايصي است. به طوري كه نتايج آن براي شاخص هاي همبسته داراي تورش بوده، و همچنين براي همه شاخص ها وزن يكساني در نظر مي گيرد. براي رفع اين مشكلات از روش تحليل عاملي استفاده مي شود. تحليل عاملي از تكنيك هاي آماري چند متغيره مي باشد، كه از پايه تئوريكي بسيار قوي برخوردار است. به كمك تحليل عاملي مي توان تعداد زيادي متغير را به تعداد كمتري از عوامل تقليل داد، به طوري كه اين عامل ها از همديگر مستقل، و هر يك تركيب خطي از شاخص هاي اوليه مي باشند. بارزترين مشخصه اين روش، قابليت كاهش حجم داده مي باشد، علاوه بر اين براي هر كدام از شاخص ها وزن مناسبي تعيين مي كند. پس در ابتدا با تكنيك تحليل عاملي، هم خطي بين شاخص ها رفع، و شاخص هاي اوليه به تعدادي فاكتور يا عامل خلاصه، و به هر يك وزن مناسب داده مي شود. سپس با به كارگيري تكنيك تاكسونومي عددي درجه برخورداري صنايع مختلف تعيين مي شود. در نهايت با استفاده از همين درجه برخورداري، صنايع را بر اساس سه شاخص سودآوري، اشتغال و شاخص تركيبي سودآوري و اشتغال (اولويت سرمايه گذاري) رتبه بندي مي كنيم.
1-2-7 ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوري داده ها از طريق مطالعه و استخراج از گزارشهاي موجود مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت صنايع مي باشد.
1-2-8 محدوده تحقيق
الف) قلمرو مكاني تحقيق:
هدف اين تحقيق شناسايي و رتبه بندي صنايع كارگاهي با ده نفر كاركن و بيشتر استان كرمانشاه بر اساس كدهاي آيسيك دو رقمي است.
ب) قلمرو زماني تحقيق:
آمارهاي استخراج شده توسط طرح آمارگيري كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور (استان كرمانشاه) در سال 1383 است.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تعيين اولويتهای سرمايه گذاری


سرمايه گذاری صنعتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)