بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان در این تحقیق موضوعات مکانیسم آلودگی، ساحل دریا، حساسیت و اهمیت پاکسازي، پسابهاي شهري و صنعتی

دانلود رایگان
بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلانبررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان در این تحقیق موضوعات مکانیسم آلودگی، ساحل دریا، حساسیت و اهمیت پاکسازي، پسابهاي شهري و صنعتی بررسی می شوند مهمترین مصرفآب رودخانهها در استان گیلان آبیاري است؛ به این ترتیب که از آب کلیه رودخانههایی که مورد مطالعه قرار
گرفته اند با احداث سد یا بندهاي موقتی یا دایمی که آب را به مزارع میرسانند، براي کشاورزي استفاده میشود. مصرفدیگر
آب رودخانهها که در درجه دوم اهمیتقرار دارد، تامین آبمورد نیاز احشام و حیوانات اهلی و وحشی میباشد. در طی مدتی
که سطح آب رودخانه ها بالا میباشد، صید انواع ماهی نظیر قزل آلا و سفید در تمام آبگذرهاي عمده منطقه رواج دارد.
آب مورد نیاز براي مصارف خانگی در ناحیه مورد مطالعه در قالب موارد از آب رودخانه ها تأمین میشود. رودخانه هاي کمی
در این ناحیه تأمین کننده آب مورد نیاز سیستمهاي خنک کننده میباشد و تنها کارخانجاتی که از آب جهت خنککن استفاده
میکنند کارخانه هاي یخسازي و برنج پاك کنی هستند.آلودگیها در ایران بیشتر بر اثر ریختن بلامانع فضولات، پسابهاي فاضلاب و مواد زائد در آب میباشد که مانع استفاده صحیح و
مفید از آب شده و باعث کاهش سریع کیفیت آب براي استفاده هاي شهري، صنعتی و کشاورزي و بالا رفتن تقاضاي آب
میشوند. آبهاي آلوده ضمن انتقال انواع میکروبهاي بیماري زا، و تولید بو و طعم ناگوار آب موجب کاهش ارزش مستغلاتی
اراضی مجاور و از بین رفتن زیبایی مناظر طبیعی میشود. سواحل دریاها در فصول مختلف سال با مراجعهي انبوه مسافران
مواجه است، بنابراین در چارچوب قوانین و محدودیتهاي موجود، روشهاي جلوگیري از آلودگی این مناطق باید مورد
بررسی قرار گرفته و منشا و سرچشمه ي آنها کنترل شود. در این مقاله با اشاره به عوامل عمومی آلودگی هاي ساحلی و بررسی
نمونه هاي گرفته شده از تمام رودها و نهرها و آبگذرهاي موجود در منطقه، اثرات کمی و کیفی سرچشمه هاي آلودگی ساحل
دریاي خزر مطالعه شده است. در بخش پایانی مناطق ساحلی دریاي خزر از نظر چگالی و تراکم و پتانسیل آلودگی، حساسیت و
اهمیت پاکسازي و شدت خسارات آلودگی و دورهي زمانی ایجاد آلودگی تقسیم بندي شده و با استفاده از روشهاي بهینه سازي
بهره برداري منابع آب، براي هر یک از مناطق راهکارهایی ارائه شده است. در نهایت با توجه به قرار گیري ناحیه چهارم
بررسیهاي ساحلی دریاي خزر در ناحیه زون مشترك کشورهاي همسایه، تمهیدات دفع و رفع آلودگی بخشبه طور خاص با
ملاحظات پروتکل هاي بین المللی ارایه میشود.
مکانیسم آلودگی، ساحل دریا، حساسیت و اهمیت پاکسازي، پسابهاي شهري و صنعتی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مکانیسم آلودگی


ساحل دریا


اهمیت پاکسازی


پسابهای شهری و صنعتی


آلودگی


آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر


تحقیق آلودگی آب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه