بررسی عوامل موثر بر پذيرش خدمات اينترنتي - دانلود رایگاندانلود رایگان بانکداري هميشه به عنوان يک فعاليت ويژه اطلاعاتي شناخته شده است، مخصوصا در چند دهه اخير که فن آوري اطلاعات به شدت صنعت بانکداري الکترونيک را تحت تاثير قرار

دانلود رایگان
بررسی عوامل موثر بر پذيرش خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيکعنوان: بررسی عوامل موثر بر پذيرش خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيک
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 115
توضیحات
بانکداري هميشه به عنوان يک فعاليت ويژه اطلاعاتي شناخته شده است، مخصوصا در چند دهه اخير که فن آوري اطلاعات به شدت صنعت بانکداري الکترونيک را تحت تاثير قرار داده است. پيدايش خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيک طبيعت خدمات مالي را که به مشتريان ارائه مي شود را به نحوه گسترده اي تغيير داده است.از طريق فراهم کردن اين خدمات، بانکها مي توانند هزينه قابل ملاحظه اي را صرفه جويي کنند، و تعداد شعب و کارکناني که در بخش صفي و ستادي مشغول به کار هستند را کاهش دهند.
اما از آنجائيکه اين خدمات توسط مشتريان پذيرفته نمي شود، و مشتريان تمايلي به استفاده از آنها از خود نشان نمي دهند، بانکها تا به حال نتوانسته اند از اين خدمات سود قابل قبولي ببرند. اخيرا تعدادي از بانکهاي ايرانيشروع به ارائه خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيک به مشتريانشان نموده اند، اما هنوز خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيک يک مفهوم ناشناخته از ديدگاه مشتريان است. پژوهش حاضر با هدف بدست آوردن درک عميق از عواملي، که بر پذيرش خدمات اينترنتي بوسیله مشتریان در بانک کشاورزی موثر بوده، تهيه و تدوين گرديده است. در پژوهش حاضر، بر اساس مرور ادبيات ، يک مدل با توجه به ويژگيهاي نوآوري( خدمات اينترنتي) و خصوصيات رفتاري پذيرند گان طراحيشده است. در مرحله بعد فرضيات بر اساس مدل تدوين گرديده، وسپس مدل مذکور با استفاده از يک پرسشنامه که متناسب با بازار مالي ايران براي خدمات مالي الکترونيک مي باشد، آزمايش شده است. نتايج با بيان جزئيات ارائه شده ، مشخص مي کند که مدل مذکور پيش بيني کننده مناسب براي رفتار پذيرش مي باشد.
و نهايتاً در پايان اين نتايج به دست آمده که مزيت نسبي، سازگاري، آزمون پذيري و ريسک خدمات اينترنتي از بعد فني و نگرش به سمت تغيير از بعد رفتاري و جنسیت عواملي هستند که بر پذيرش خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيک اثر گذار بوده اند. با توجه به يافته هاي تحقيق، پيشنهادهاي کاربردي و پيشنهادهايپژوهشی براي تحقيقات آينده ارائه شده است.
فهرست مطالب
فصل اول :کليات تحقيق
1-1- بيان مساله 4
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق5
1-3- اهداف تحقيق 5
1-4-مدل مفهومی6
1-5- فرضيه هاي تحقيق 7
1-6-قلمرو تحقیق8
1-7- تعاريف نظری و عملياتي وازگان تحقيق8

فصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيق
2-1- بخش اول- بانکداري الکترونيک16
2-1-1- مقدمه 16
2-1-2- تاريخچه بانکداري الکترونيک17
2-1-3- آشنايي بانکهاي ايراني با بانکداري الکترونيک17
2-1-4- بانکداري الکترونيک در ايران18
2-1-5- اجزاي بانکداري الکترونيک در ايران19
2-1-6- سیر تحول فناوری اطلاعات20
2-2-7- جايگاه اتوماسيون در نظام بانکي کشور20
2-2-8- مراحل اتوماسيون در بانک های کشور22
2-1-8-1- دوره اول: اتوماسيون عمليات در ستاد پشتيباني22
2-1-8-2- دوره دوم: اتوماسيون شعب22
2-1-8-3- دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حساب هايشان22
2-1-8-4- دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستم ها و مرتبط نمودن مشتريان با تمامي عمليات بانکي22
2-1-9- کاربرد بانکداري الکترونيک در تجارت الکترونيک22
2-1-10- تعريف بانکداري الکترونيک23
2-1-11- مفاهيم اساسي در بانکداري الکترونيک23
2-1-11-1- پول الکترونيکي 24
2-2-11-2- انتقال الکترونيکي منابع24
2-1-12- تفاوت بين بانکداري واتوماسيون بانکي25
2-1-13- مقايسه بانکداري الکترونيکي و بانکداري کاغذي25
2-1-14- ابزارهاي(کانالهاي) بانکداري الکترونيک26
2-1-14-1- بانکداري خانگي26
2-1-14-2- صفحات وب 26
2-1-14-3- دستگاههاي خود پرداز27
2-1-14-4- کارت پول 28
2-1-14-4-1- تقسيم بندي انواع کارت پول از جنبه هاي مختلف28
2-1-14-4-1-1- کارت از نظر نوع حساب(چگونگي تسويه28
2-1-14-4-1-1-1- کارت اعتباري28
2-1- 14-4-1-1-2 - کارت بدهکار28
2-1-14-4-1-2- کارت بر حسب امکان عملياتي28
2-1- 14-4-1-3- کارت بر حسب تراشه بکار رفته روي آن28
2-1-14-4-2- مزاياي استفاده از کارت پول از نظر مشتريان28
2-1-14-4-3- مزاياي استفاده از کارت پول از نظر فروشندگان کالا و خدمات29
2-1-14-4-4- مزاياي استفاده از کارت پول از نظر بانک29
2-1-14-4-5- مزاياي استفاده از کارت پول از نظر اقتصاد داخلي30
2-1-14-5- بانکداري تلفني 30
2-1-14-6- بانکداري از طريق موبايل31
2-1-14-7- بانکداري مبتني بر تلويزيون31
2-1-14-8- دستگاه فروش نقطه اي31
2-1-14-9- بانکداري از طريق کامپيوتر و خط تلفن31
2-1-15- مزاياي بانکداري الکترونيک31
2-1-16- پرداختهاي الکترونيکي 32
2-1-16-1- کارتهاي الکترونيکي 33
2-1-16-2- کيف جيب الکترونيکي33
2-1-16-3- چک هاي الکترونيکي33
2-1-16-4- صورت حسابهاي الکترونيکي34
2-2- بخش دوم- بانکداري اينترنتي34
2-2-2- تاريخچه بانکداري اينترنتي35
2-2-2- انواع بانکداري اينترنتي 35
2-2-2-1- اطلاعات 35
2-2-2-2- ارتباطات 36
2-2-2-3- معامله 46
2-2-4- رشد در بانکداري اينترنتي36
2-2-5- ويژگيهاي بانکداري اينترنتي37
2-2-6- مزاياي بانکداري اينترنتي38
2-2-7- معايب بانکداري اينترنتي 38
2-2-8- مزاياي بانکداري مجازي40
2-3- بخش سوم- پذيرش خدمات اينترنتي بانکداري الکترونيک43
2-3-2- تاريخچه اشاعه نوآوري44
2-3-3- تعريف اشاعه نوآوري 45
2-3-4- تئوريهاي بنيادي اشاعه نوآوري48
2-3-4-1- تئوري اشاعه نوآوري تريد48
2-3-4-2- تئوري اشاعه نوآوري راجرز48
2-3-5- عناصر فراگرد اشاعه نوآوري49
2-3-6- نوآوري 49
2-3-6-1- انواع نوآوري 49
2-3-6-1-1- نوآوري مستمر 49
2-4- بخش چهارم- تحقيقات و مطالعات پيشين66
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3- 1- مقدمه 91
3- 2- روش تحقيق 93
3 – 3- متغير ها 95
3-4- پرسشنامه...... 95
3-5 - تدوين فرضيه ها 97
3- 6 - روش هاي گرد آوري داده هاي اطلاعاتي( جمع آوري داده ها98
3-6- 1- روش کتابخانه اي 98
3-6- 2- روش ميداني 98
3-7- جامعه آماري 99
3-8- تعيين حجم نمونه 99
3-9- نمونه گيري 100
3-10- پرسشنامه 101
3-11- 1- نحوه تهيه و تنظيم پرسشنامه101
3-12-2- نحوه توزيع پرسشنامه 101
3-13-3- روايي و پايايي پرسشنامه 102
3-13 - روشهاي تجزيه و تحليل داد ه ها104
3-13- 1- فراواني104
3-13- 2- ميانگين 105
3-13-3- انحراف استاندارد105
3-13- 4 - تي تست(آزمونt106
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4- 1- مقدمه 105
4-2 - تجزيه و تحليل ويژگيهاي جمعيت شناسي و ارائه نتايج حاصل105
4-2- 1- سن 105
4- 2- 2- جنسيت 106
4-2- 3- وضعيت تاهل 107
4-2- 4- سطح تحصيلات 108
4-2- 5- شغل 109
4-2- 6- درآمد 11
4- 3- آزمون نرمالیته 112
4-4- آزمون فرضيه ها 112
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5 - 1- نتيجه گيري 123
5 -2 – پيشنهاد ها 124
5-2-1- پیشنهاد های کاربردی124
5-2-2- پیشنهاد های پژوهشی126
منابع و مآخذ 127
پیوستها129
پيوست1: پرسشنامه 130
چکیده انگلیسی131دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پذيرش خدمات اينترنتي


بانکداري الکترونيک


خدمات اينترنتي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نقش عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری …

بررسی عوامل موثر بر پذیرش ... امروزه فناوری اطلاعات بسیاری از خدمات را به صورت ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری …

... بندي عوامل موثر بر ... پذيرش فناوري ... بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری ...

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در …

بررسی عوامل موثر بر پذیرش ... سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت ...

بررسي عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در …

... بررسی عوامل موثر بر ... مدل پذيرش ... از خدمات بانكداري اينترنتي ...

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در …

... بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری ... ارائه خدمات ... بانكداري اينترنتي ...

بررسي عوامل رفتاري موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي

... بررسی عوامل مؤثر بر ... بر پذيرش بانكداري اينترنتي ... موثر بر پذيرش ...

SID.ir | بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانکداري اينترنتي

... بررسي عوامل موثر بر پذيرش ... بدون خدمات اينترنتي ... اينترنتي، پذيرش ...

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش …

... بر پذيرش بانكداري اينترنتي ... اينترنتي، به ارائة خدمات ... بررسی عوامل موثر بر ...

SID.ir | عوامل موثر بر پذيرش بانکداري الکترونيک در …

... عوامل موثر بر پذيرش بانکداري ... بودن، کيفيت ارتباط اينترنتي که در قالب ...

بررسی عوامل کليدي موثر بر نگرش مشتریان …

در پژوهش حاضر عوامل موثر بر ... خدمات اينترنتي ... بررسی عوامل کليدي موثر بر ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

چکیده. برای بررسی نهادینه شدن کتابخانه های عمومی در ایران ابتدا نیاز به تعریفی جامع ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

فعاليت‌هاي فرهنگي , خدمات بانکي, شعب , ارتباط نوين, موبايل بانک, پرداخت قبض, شارژ ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

نویسندگان: Michael Bazigos, Aaron De Smet, and Chris Gagnon مترجم: سید ساجد متولیان منبع: McKinsey. طی دهه اخیر ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 04 تا 05 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

روانپزشکی ایران - medicine.tums.ac.ir

پايگاه اطلاع رساني دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

همایش های اسفند ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام‌شناسان ایران و جهان 25 تا 26 اسفند ماه 1395

مهارت های روانی در ورزش - iranskating.com

مهارت های روانی در ورزش. موضوع : مهارت های روانی در ورزش . مهارتهای روانی. ویژگی های ...

پرستاران استان اصفهان

مطلب زيبائي در وبلاگ صلوات ديدم دلم نيامدبه تنهائي استفاده كنم..... التماس دعا..... بسم ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...

اطلاعات جامع سلامت داخلی مغز و اعصاب(نورولوژی) …

سرگیجه وضعیتی خوش خیم اگر شما تا به حال از بالای یک کوه یا از بالکن یک ساختمان بلند به ...

مضرات سيگار و قلیان (تاپیک جامع دخانیات) [آرشيو ...

استعمال دخانيات سبب افزايش ضربان قلب و در نتيجه کار قلب مي شود و فشار خون را هم بالا مي ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...

حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √

√ حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √ - دانلود جزوات حقوقی - حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است ...

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - …

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو. آشنائی با فن خطابه ، اصول مخاطب شناسی ...

result - پزشکی ایران - irteb.com

T1: عیسی عباسی عطیبه T2: 09178715202 T3: Abbasi_Eissa@yahoo.com B1: ارسال. S1. سلام . وقت بخیر . من از یک بیماری ...

فهرست حذفيات منابع سوالات کنکور 96 - کنکور

حضور چشمگیر دانشگاههای ایران در یک رتبه بندی / رتبه ۹ دانشگاه. 20 اسفند 1395. مدرک‌گرایی ...