برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکتها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به همراه دارد،

دانلود رایگان
برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک(تعداد صفحات:15)چکیده
امروزه در ادبیات بازارهای مالی مفاهیم ورشکستگی و درماندگی مالی ضرورت پیش بینی آنها، اثر با اهمیتی در ثروت سهامداران و حتی تصمیم گیری فعالان بازار دارد. با این اهمیت، هدف مقاله بررسی و برآورد الگوی مناسبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای پیش بینی درماندگی مالی میباشد. بدین منظور تعداد سیزده متغیر که شامل هشت متغیر حسابداری و پنج متغیر بازار میباشد برای تعیین درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر رگرسیون لجستیک و دوره زمانی از 1831 تا 1831 میباشد، در این دوره اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) 1010 شرکت- سال( شامل 10 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 31 % میباشد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار، توانایی پیش بینی کنندگی درماندگی شرکتها را داشته و میتواند زمینهای برای تحقیقات بیشتر در خصوص درماندگی مالی باشد


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس ... - سیویلیکا

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی
براساس اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک - گواهی پذیرش
مقاله در ...

مقاله برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات ...

امروزه در ادبیات بازارهای مالی مفاهیم ورشکستگی و درماندگی مالی ضرورت پیش بینی
آنها، اثر با اهمیتی در ثروتسهامداران و حتی تصمیم گیری فعالان بازار دارد.با...

برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات ...

Home / مدیریت / برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات
حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک(تعداد صفحات:15) ...

برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس ... - File

8 سپتامبر 2017 ... برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات حسابداری و بازار
با رویکرد رگرسیون لجستیک(تعداد صفحات:۱۵) ...

SID.ir | پيش بيني درماندگي مالي با بکار بردن کارايي به عنوان يک ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی پيش بيني درماندگي مالي با بکار ... از
رگرسيون لجستيک در قالب دو الگو (با متغير کارايي و بدون آن) پيش بيني شده
است.

بایگانی‌ها برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس ...

25 سپتامبر 2017 ... دسته بندي مطلب: مدیریت برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس
اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک(تعداد ...

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام چکیده ...

نتایج نشان می دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل ...
امروزه مدیران مالی ترجیح می دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را ...
و شناسایی الگوهای مختلف برای پيش بینی پرداخته اند که برای این امر تركيبي از
...... بردارپشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بااستفاده ازنسبت های
مالی.

بایگانی‌ها برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس ...

12 مارس 2017 ... دسته بندي مطلب: مدیریت شناسه مطلب: 78625 برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی
درماندگی مالی براساس اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد ...

ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺧﻄﯽ ﻣﺎﻟﯽ

1 مه 2010 ... /2/. 89. ﺻﺺ. 46. -. 33. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮان. ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺧﻄﯽ.
اﻣﯿﺪ ﭘﻮرﺣﯿﺪري ... ﻫﺎي ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﻣـﺎﻟﯽ و ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و .... ﺗﻮان
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ .... 39. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ. Sy. اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﯿـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه. اﺳﺖ .
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ t. a x. ﻧﺴﺒﺖ. 2. 1. 2 (. ) .... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺪل در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. 3. آورده ﺷﺪه.

1423 K - راهبرد مدیریت مالی - دانشگاه الزهرا

13 مارس 2017 ... بیني ريسک ورشكستگي مالي با استفاده از مدل تركیبي. در بورس ... 2،. مريم محمودي.
3. چكیده. پیش. بینی ریسك ورشکستگی مالی یکی از. مهم. یتر ..... که. شرکت. دچار.
درماندگی. مالی. می. شود،. پیامدهای. جدی. برای. بسیاری. از. ع. وامل.

مقایسه پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در ...

مقایسه پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق ...
است كه احتمال وقوع ورشكستگي را با تركيب گروهي از نسبت‌هاي مالي تخمين مي‌زنند.
... نتایج، الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چندگانه طراحی شده است، و در نهایت
این ...

برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات ...

پروژه برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات حسابداری و
بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک به زبان word, مدیریت برآورد الگوی ...

ﺑﯿﻨﯽ رﯾﺴﮏ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل - مهندسی مالی و مدیریت ...

KMV. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ. ﻣﺎﻟﯽ را داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل آﻟﺘﻤﻦ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي د. رﻣﺎﻧﺪه و. ﻏﯿﺮدرﻣﺎﻧﺪه را ... ﻧﻘﻄﻪ ﻧﮑﻮل و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل( ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮاي ارزش ﺧﺎﻟﺺ
داراﯾﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺷﺮﮐﺖ) ﺑﺮآورد ﮔﺮدد. ﻣﺴﺎﻟﻪ. اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن ... ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﻨﻮن
ﺷﺒﯿﻪ.

ﺑﻴﻨﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در ﭘﻴﺶ ﻛﺎرﺑﺮ - دانشگاه تهران

ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛ. ﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل. SVM. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل آﻣﺎري ..... اﻟﮕـﻮ را.
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺑﺴﻴﺎر. ي از اﻳﻦ روش. ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ ﺑﻬﻴﻨـﻪ. ﺳـﺎزي. ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﺎﺑﻊ
.... ﺗﺮﻛﻴـﺐ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨـﺪي اﻋﺘﺒـﺎري و.
ﭘﻴﺶ.

ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻟﺘﻤﻦ و ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي

و ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ، در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس دﻗﺖ ﺑﺮآورد ﻣـﺪل. ﻫـﺎي ﻣﺰﺑـﻮر، ... ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺪل. ﻫﺎي ﭘﻴﺶ.
ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﻣﺪل آﻟﺘﻤﻦ، ﻣـﺪل. اﻫﻠﺴﻮن، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰي. (. ﻣﻤﻴﺰي. ) ..... ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ.

بررسی تطبیقی مدل خطر و مدل‌های سنتی برای پیش‌بینی ورشکستگی

اطالعات حسابداری و بازار با هم ترکیب و مدل. های خطر برای پیش ... پیش. بینی
ورشکستگی، مدل خطر، مدل. های سنتی، منحنی مشخصه عملکرد. سیستم. ) .(ROC .... که
بحران مالی، درماندگی و درنهایت ورشکستگی، می. تواند زیان ... ها را برآورد نمود. ؛ و. بر
اساس.

درماندگی مالی | انجمن حسابداری ایران

ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران ... روی
گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ...

acc90 [licensed for non-commercial use only] / مدلهای پیشبینی ...

وجود ابزارها و مدلهای‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمانهاست، زیرا تا
زمانی‌ ... ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ....
هدف مدل تفکیک کننده خطی یافتن ترکیبی خطی از پیش بینی کنندهایی است که ...
آلتمن ((Altman 1968 نخستين فردي بود كه الگوي هاي پيش بيني ورشكستگي چند, ...

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه آﻟﺘﻤﻦ ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ - دانش سرمایه‌گذاری (JIK)

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ .... اﯾﻦ روش از ﻣﯿﺎن
. 22. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯽ،. 5. ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ در اﻟﮕـﻮي. Z. ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻧﻤـﻮد. ﻣﻌﺎدﻟﻪ (. 1. ) ...

بینی قیمت هفتگی نفت خام از طریق مدل ترکیبی ماشین بردار ...

پیش. بینی قیمت هفتگی نفت خام از طریق مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و.
خودرگرسیو میانگین ... الگو. های خطی و غیرخطی در سری. های زمانی اقتصادی و مالی از
ترکیب مدل .... برآورد مدل عمدتاً وابسته به تشخیص مدل در مرحله دوم است. مدل را می توان
با ...... کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت. هرا برا.

مدل های کاربردی معتبر پی ش بینی ورشکستگی.docx

لذا ، امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار شده است ...
گوردون (1971) در یکی از اولین مطالعات خود بر روی نظریه درماندگی مالی ، آن را به
عنوان کاهش ... رتبه هریک از شرکت ها، برمبنای ترکیب خطی متغیرهای مستقل محاسبه
می‌شود. ... ناقص بنیان نظری روش مشهور کویک برای برآورد مدل‌های توزیع فاصله های
زمانی است.

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در ...

پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزول ...
بنابراین پیش بینی درست و صحیح درماندگی مالی در دنیای مالی بسیار اهمیت دارد. ....
7%و3% برای سال دوم 23%و 10% و برای سال سوم 7% و 13% برآورد شده است. ... تحت
عنوان "مقایسه بین ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام
...

عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن - مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی ...

در اکثر مدل هایی که برای پیش بینی ورشکستگی از اطلاعات حسابداری استفاده شده
است، ... هدف مدل تفکیک کننده خطی یافتن ترکیبی خطی از پیش بینی کنندهایی
است که ..... معادله برآورد شده 88/3% از نمونه ها را به صورت نادرست طبقه بندي كرد. .... 2
- پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، رضا ...

مدل پیشرفته برای پیش بینی کارآمد حجم کار در ابر | بلاگ مقاله

3 آگوست 2017 ... برآورد و پیش بینی حجم کار یکی از حوزه های تحقیقاتی مورد توجه در محاسبات ابری
است. ... الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس چکیده ترجمه این ... جریان
وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.

پیش بینی مدیریت درماندگی مالی شرکت های تولیدی با رویکرد مدل ...

پیش بینی مدیریت درماندگی مالی شرکت های تولیدی با رویکرد مدل ریاضی ... مقاله
کنفرانس: برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی براساس اطلاعات ...

ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﯽ ﻣﺎﻟ ﯽ ﺑﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔ ي ﮐﻼ - روزنامه جهان اقتصاد

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي در ﮐﻨﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮ روي درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ..... ﺑﺮآورد ﻣﺪل.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ اﯾـﻦ ..... ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰاي ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان،.

فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 18 - Magiran

تركيب اجزاي جريان نقد و پيش بيني درماندگي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
غلامرضا منصورفر، فرزاد غيور، بهناز لطفي صص 74-87 چکيده مشاهده متن [PDF
415KB].

ترجمه مقاله مدلی برای پیش بینی دمای احراق خودکار با استفاده از ...

6 مه 2017 ... مقاله بررسی پیش بینی رسوبات معلق با استفاده از ترکیب… فرمت فایل: word (
قابل ویرایش) تعداد صفحات: 21 صفحه چکیده برآورد بار رسوبی در رودخانه ... پیش
بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های… ... روشهای پیش بینی
تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است.

مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و ...

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ...
برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
...

بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی ... - دانش حسابرسی

ارزش افزوده، سرمایه فکری، درماندگی مالی، مدل آلتمن، مدل زیمسکیواژگان کلیدی ....
اثربخشـی مـدل آلتمـن در پیـش بینـی درماندگـی و سـالمت مالـی شـرکت هـا تاکیـد ...
کارگیـری داده هـای ترکیبـی و تشـخیص همگـن یـا ناهمگـن بـودن آن هـا از آزمـون چـاو و
آمـاره F ..... نـگاره شـماره4، نتایـج حاصـل از بـرآورد پارامترهـای مـدل آلتمن برای ضریـب
ارزش ...

پیش بینی ورشکستگی - خرید و فروش کتاب

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت ها است و
.... گروه از نسبت های مالی که توسط صاحب نظران با هم ترکیب شده اند تخمین زده می
شود. ...... 2- پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی
مصنوعی ...

ﻫﺎي ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ زاوﮔﯿﻦ ،زﯾﻤﺴﮑﯽ و ﺷﯿﺮاﺗﺎ اﻟﮕﻮ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿ

ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. اﻟﮕﻮ. ﻫﺎي ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ زاوﮔﯿﻦ ،زﯾﻤﺴﮑﯽ و ﺷﯿﺮاﺗﺎ. در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان. ﻓﺮزﯾﻦ رﺿﺎﯾﯽ. 1 .... ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣ. ﯽ. زﻧﻨﺪ . ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ. ﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري .... روش ﺑﺮآورد ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ
ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﺗـﺎ. ﻣﺪل ﻻﺟﯿﺖ. را .... ﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮ. ﮐﺖ
ﻫﺎ ي.

پایان نامه قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ...

فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل
... محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل
.... گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
..... روی گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از ...

های‌تحت‌درماندگي‌ گذاری‌شرکت بررسي‌تصمیمات‌سرمايه مالي

1 ژوئن 2016 ... های تحت درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای ... های ترکیبی به روش .....
درماندگی مالی بر اساس مدل پیش بینی احتمال ورشکستگی اوهلسون.

پیشینه عملکرد شرکت ها و پیش بینی ورشکستگی - سایت تخصصی ...

هدف مدل تفکیک کننده خطی یافتن ترکیبی خطی از پیش بینی کنندهایی است که
بهترین ..... معادله برآورد شده 88/3% از نمونه ها را به صورت نادرست طبقه بندی کرد. ....
2- پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، رضا
...

رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

انجام گرفته در حوزۀ رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ورشکستگی. مرور می شود؛ در
بخش سوم روش .... نقدي و 33 درصد باقیمانده از ترکیبي از نسبت هاي مالي، و. سایر
متغیرها، همچون .... آلتمن و همکاران، 2005(وضعیت درماندگی مالی است. همان طورکه ذکر شد
، ...

مالي مديريت راهبرد

بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش. بینی. درماندگی مالی را افزایش می. دهد.
همچنین در مقایسه با سایر .... آزمون متغیرهای بازار و الگوی ترکیبی از الگوی شام. وی
). 2001 .... معادله رگرسیونی مذکور برای برآورد کیفیت اقالم تعهدی شرکت i. در. سال.

طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای تخمین و پیش بینی فرآیند ...

19 ژوئن 2017 ... سیستم استنتاج فازی تطبیقی برای پیش بینی سیستم های چکیده ... ارزیابی
میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی
درماندگی مالی. ... پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی. ... ترکیب
کنترل پیش یین به عنوان یک راه حل برای کنترل سیستم های با تاخیر بالا.

دانلود مقاله پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده ...

تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها
..... الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزارهای برآورد وضع آتی شرکت هاست
.... می تواند به تنهایی یا ترکیبی ازآنها هشداری برای ورشکستگی شرکتها باشد.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻘﺪي ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﺮي ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎ و ﺗ

ﭘﻴﺸﻴﻦ. ) ﺑﺮرﺳﻲ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ و ﺗﻮان. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺳﺮي. ﻫﺎي. زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن. ﻫﺎي. ﻧﻘﺪي. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. ﻣﻴﺎن دوره. اي
..... در. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﻲ. ،. ارزﻳﺎﺑﻲ. رﻳﺴﻚ. ،. ﺑـﺮآورد. ﻣﻴﺰان. اﻋﺘﺒﺎر، ارزش. ﮔﺬاري. ﺷﺮﻛﺖ
..... ﻫـﻢ ﺗﺮﻛﻴـﺐ. ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﻲ. رﻓﺘﺎر. ﺗﻮاﺑﻊ. ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. و. ﺑﺮآورد. ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺳﺮي. ﻫﺎي. زﻣـﺎﻧﻲ.

بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی

10 مه 2016 ... در تحقيق حاضر، پيش بينی درماندگی مالی از طريق در نظر گرفتن هشداری ... صورت
گردش وجوه نقد، به ويژه ترکيب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکيب 6 ..... سرمایه
گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد ...

های با استفاده از شبکه تهران اوراق بهادار های بورس بینی قیمت سهام ...

پیش. بینی قیمت سهام شرکت. های بورس. اوراق بهادار. تهران. با استفاده از شبکه. های
..... هاي پیش. بینی. ترکیبی با شبکه ... درماندگی مالی شرکت. ها به این ... پیش.
بینی درماندگی مالی به طور معناداري .... به این صورت که الگویی به شبکه عرضه می.

اصل مقاله (7979 K) - فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

بانکها در اعطای تسهیلات)، اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانکها دارد.
همچنین، تأثیر. ریسک های ... در ترکیب این شاخص از بازده دارایی ها، نوسانات ...
متغیر بودن نرخ بهره منجر به افزایش بی ثباتی و غیرقابل پیشبینی. بودن محیط
..... جدول شماره ۶ نتایج حاصل از برآورد مدل، با استفاده از الگوی حداقل مربعات تعمیم.
یافته را ...

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ - ResearchGate

30 آوريل 2013 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺮان. " اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ... درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺤﻼل ﺷﻮد . ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ.

پیش بینی سودآوری بر مبنای سهام با استفاده از شبکه های عصبی ...

30 آوريل 2017 ... ۱ – الگو ها را طبقه بندی می کند. ... نسبت هاي مالي مي توانند پيش بيني كننده خوبي
براي درماندگي مالي شركت ها ... هوش مصنوعی ترکیبی از علوم کامپیوتر، فیزیولوژی،
فلسفه، .... به کمک مدل شبکه های عصبی و مدل های ترکیبی، می توان ارزش اوراق بهادار
و دارایی هایی دیگری را که می خواهیم خریداری کنیم، برآورد کنیم.

مقاله و پروژه کلاسی رشته حسابداری - Nasir-Institute | موسسه علمی ...

... رابطه افشای اختیاری و حق الزحمه حسابرسی مستقل صورت های مالی و بازده سهام ....
برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی بر اساس اطلاعات حسابداری و بازار
...

ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﺮان ي ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽﻣﺎﻟﯽ ﻣ ﻫﺎي ﻧ

1 سپتامبر 2012 ... ﭘﯿﺶ. ﺷﺮط اراﺋﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﺪل و ﺳﯿـﺴﺘﻤﯽ در وﻫﻠـﻪ اول. ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ .... ﭘﯿﺶ.
ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﻃﺮاﺣـﯽ اﯾـﻦ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ..... ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي. ،. ﮔﺮوه اول ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را. اﻟﺰام. ﻧﻤﯽ.

كاربست روش هاي داده كاوي به منظور ارتقای عملكرد تشخیص فرار مالیاتي

تداوم فعاليت، درماندگی مالی، پيش بينی عملکرد واحد تجاري و انواع تقلب را در بر
گيرد، بنابراین در این ... باسيليکو )2008( با استفاده از الگوي آماري پروبيت،
نشان دادند كه عوامل مالي و عوامل راهبری شركتي ... نتایج برآورد مدل شبکه ..... %جدول )4
(- استخراج قواعد با استفاده از داده های آموزش پس از تركیب و ادغام قواعد با صحت 90.
اطمینان.

پایان نامه پیش بینی زمان بهینه انجام معاملات با استفاده از شبکه ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت بازرگانی گرایش مالی ... کلمات کلیدی:
تحلیل تکنیکال، شبکه عصبی فازی، پیش‌بینی، بورس اوراق بهادار تهران. ... آنها
ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بکار ... در
این راستا فرصت‌های خرید و فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

تعریف ورشکستگی | ghadiriyan h - Academia.edu

همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده
است و برای ... بازبینیشده در ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ و در ادبیات مالی واژههای
غیرمتمایزی برای .... "جانگ یونگ "معتقد است به طور سنتي ورشكستگي و درماندگي
روي اقلم بدهي ..... کننده خطی) 1 هدف مدل تفکیک کننده خطی یافتن ترکیبی خطی
از پیش بینی ...

ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ - صفحات وب اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان

15 نوامبر 2015 ... ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻓﺎزي ... ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ي ﻓﺎزي ..... ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ..... آﻣﺮﯾﮑﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاورد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن.

ﻫﺎ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ - کاوشهای مدیریت بازرگانی - دانشگاه یزد

ﺗﺮﮐﯿﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ... ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎري و ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ... ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪل ﺑﺎﯾﺪ داده. ﻫﺎ را ﺑﻪ. دو دﺳﺘﻪ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ....
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﺠﯿﺖ اﻟﮕﻮ ... روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺿﺮاﯾﺐ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ..... ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ.

الگوریتم کلونی مورچگان

ترکیب با اوزان سایر سهام جستجو را بر پایه توابع تعریف شده آغاز می کند و تا
یافتن بهترین ترکیب ... ۶) کاربرد الگوریتم مورچگان در پیش بینی درماندگی مالی.

— (360) – دانلود ریسرچ – پژوهش ارشد

10 جولای 2017 ... سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد ... لذا
توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات ... بررسی تأثیر
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه ..... فایل دانلود پژوهش ارشد :
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران.

بررسی اثر تطبیقی مکانیزم های راهبری شرکتی در درماندگی مالی ...

ناصر محمدی - بررسی اثر تطبیقی مکانیزم های راهبری شرکتی در درماندگی مالی ...
جلوگیري کنند، به دنبال روشهایی هستند که بحران مالی شرکتها را پیشبینی کنند.
.... با استفاده از تحلیلهاي رگرسیونی مقطعی و ترکیبی به صورت زیر بررسی
میشود:.

bew201 – دانلود پایان نامه های فارسی از دانشگاه های آزاد و سراسری

10 جولای 2017 ... همچنین برای برآورد شرکتهای ورشکسته از مدل آلتمن استفاده گردید. ..... پیش بینی
درماندگی مالی با طراحی شاخصها و الگوهای مناسب می تواند شرکت ها را ..... چشم انداز سود
به تركيب ويژگى هاى مطلوب و نامطلوب سود خالص، اشاره دارد.

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی آینده سازان - گواهینامه های آموزشی پژوهشی

سرمایه گذاری معکوس، درماندگی مالی، بحران مالی، ترکیب سهامداران، حسابداری
صنعتی، ... و حسابداری مدیریت ، تکنیکهای پیش بینی و تصمیم گیری در
حسابداری مدیریت ... مالی و هزینه سرمایه، تعیین ارزش شرکت، مدل ارزشیابی شرکت
بر اساس الگوی ... ای و شاخص های تصمیم گیری، برآورد جریان های نقدی طرح های سرمایه
ای ، جریان های ...

بازار سرمايه - حسابرسان داخلی

و وجــود حسابرســی داخلــی و درماندگــی ... تاثیــری بــر کیفیــت گزارشــگری مالــی
.... پیش بینــی ســود و به موقــع بــودن ســود، ... غیراختیــاری بــه شــرح زیــر بــرآورد
.... الگــوی مناســب بــرای مــدل رگرســیونی ... ترکیبــی پرداختــه شــده اســت.

تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در ...

فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را
بررسی و آزمون کرده اند. ..... 4-4 برآورد کیفیت گزارشگری مالی … .... دقت اطلاعات
مالي بيانگر توانايي اجزاي سود تعهدي حسابداري براي پيش بيني جريان هاي .....
بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی
پذیرفته شده ...

پیشینه تحقیق نسبت های مالی و گزارشگری مالی

۲ـ۵ـ۲ـ روش هایی که ترکیبی از اطلا عات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد ...
الگوهای پیش بینی بحران مالی و بحران کسب و کار یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده
.... ورشکستگی، درماندگی مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(مربوط بودن و ...

— (360) – دانلود بانک تحقیق-پژوهش ارشد

10 جولای 2017 ... سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد ... لذا
توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات ... بررسی تأثیر
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه .... بحران مالی است که بتوان با
استفاده از آن متغیرهایی را که باید در الگو گنجانده شود تعیین کرد.

پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با الگوی جریانهای نقدی | II ...

10 آگوست 2017 ... ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش
بینی درماندگی مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری.

دکتر رضا راعی

25 نوامبر 2014 ... پيش بيني نوسان بازدهي با استفاده از مدلهاي تركيبي گارچ - شبكه عصبي ...
بررسي الگوي تغييرات فصلي ورابطه آن بانوسانات شاخصها , سعيد شيرزادي ,
۱۳۸۵ ... پيش بيني درماندگي مالي شركتهابااستفاده ازشبكه هاي عصبي ‏‎ ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - شریف یار

18 ا کتبر 2012 ... ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا; ب‍ررس‍ی‌ ... ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌
ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ .... ک‍اراي‍ی‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ح‍ک‍م‍ت‌ اي‍ران‍ي‍ان‌ ب‍ا ت‍رک‍ي‍ب‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و
DEA ... ب‍ررس‍ی‌ دو ال‍گ‍وی‌ ت‍ئ‍وری‌ ت‍وازن‌ اي‍س‍ت‍ا و ت‍ئ‍وری‌ ت‍رج‍ي‍ح‍ی‌ در ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ...

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی | دانشجویان خشنود

23 سپتامبر 2017 ... دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی عمران پیش بینی تراوش در سد ...
برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌ه .... طراحی آنها براساس اندرکنش
ترکیبی میان فشارهای خاک و جابه جایی های دیواره ... ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای
جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقالم تعهدی: و ...

عنوان الگوهای وقوع بحران مالی درون شرکت مورد توجه قرار گرفتند. فرضیه ... های
ترکیبی. آزمون شدند. جامعه آماری .... پیش. بینی می. شود شرکت. ها در مواجهه با بحران
مالی از مدیریت سود. برای ..... مالی بر ارتباط بین درماندگی مالی و مدیریت سود تأثیر
معنی.

ارائه ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مد

وجود ماهیت غیر قابل پیش بینی زلزله جوامع توسعه یافته، با مدیریت و برنامه ریزی
... بین عوامل مؤثر بر مهار و کاهش خسارت های ناشی از زلزله پرداخته است و با ترکیب ...
افراد جامعه را بر هم زند و آن ها را گرفتار رنج و درماندگی کند. ... و زیان های مالی زیادی را
بر جامعه تحمیل می کند. .... رابطه ی 1 مشخص شـده، در سطح خطای 0/05 با دقت بـرآورد.

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | ترجمه مقالات ISI

بررسی اثر تعدیل EPS پیش بینی شده بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده
در ... و محافظه کاری حسابرسان بر میزان رسیدگیهای انجام شده در رابطه با برآوردهای
حسابداری ... بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و ریسک ..... بررسی
تاثیر درماندگی مالی بر محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده سود تقسیمی و سود
انباشته

انتخاب نسبت های مالی برای پيش بينی بحران کسب و کار » 20015 دات ...

انتخاب نسبت های مالی برای پيش بينی بحران کسب و کار دانلود پایان نامه ... 2ـ5ـ2ـ
روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و. .... مالي
، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در
پرداخت ... الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد
وضع ...

مدل پیشرفته برای پیش بینی کارآمد حجم کار در ابر | شاپ استو

18 جولای 2017 ... برآورد و پیش بینی حجم کار یکی از حوزه های تحقیقاتی مورد توجه در محاسبات ابری
است. ... الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس چکیده ترجمه این ... جریان
وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی.

حسابداری - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

... تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق ... رابطه بین مالکیت نهادی شرکتها و پایداری سود و توان پیشبینی سود
شرکتهای .... پیشبینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
فازی, 93 ... هاي پيش بيني مقطعي سود براي برآورد هزينه سرمايه در شركت هاي
پذيرفته شده در ...

محیط کار – دانلود رساله-تحقیق ارشد

... روش داده های ترکیبی قسمتی از متن رساله-تحقیق : آزمون بریتونگ و می یر(BM)
آزمون ... در خصوص برآورد تابع قیمت هدانیک زمین و مسکن بر اساس روش برآورد و هدف از
انجام .... 3-4- 1- مدل گارچ بولرسلف در سال 1986، روشی را برای پیشبینی نوسانی که
در ... ازرساله-تحقیق خود تحت عنوانتاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب
...

بازار خارجی – دانلود تحقیق – مقاله-پژوهش ارشد

27 آگوست 2016 ... یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بورس مالزی و بازارهای مالی این کشور ... سود شرکت‌ها
پیش از کسر مالیات از این سه شاخص تجاوز نکند، فعالیت ..... در تحقیق حاضر، پیش
بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن .... فایل دانلود پژوهش ارشد : طراحی یک
الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران.

تحقیق مقاله استفاده از مدل های استوکستیک در پیش بینی جریان

پیش بینی یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. ... از ترکیب کردن مدل
اتورگرسیو با مرتبه p و مدل میانگین متحرک با رتبهq به مدلی خواهیم رسید که مدل ...

اصل مقاله

ﺳـﺎﺧﺘﺎر. ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. از. رﮔﺮﺳـﻴﻮن. داده. ﻫﺎ. ي. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. و ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. DEA Frontier. و. EViews ....
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ. ﮔﻔﺘﻪ. از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود. (. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻟﻴﺎت وارد اﻟﮕﻮ. ﺷﻮد. ) ، ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪﻫﻲ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ... ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط آن. را اﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ. ﻣﺎﻟﻲ. (.
ﻛﻪ .... ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻫﺎ. ي اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. در. راﺑﻄﻪ. ﺑﺎ ﺳﻮد. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ .)4(. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ.

رزومه دکتر میرفیض فلاح شمس - مدرسه عالی کسب و کار ماهان

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ...
ارزيابي درماندگي مالي شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه
مقايسه ‌اي بين ... ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تركيبي AHP , TOPSIS and
BSC.

طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای تخمین و پیش بینی فرآیند ...

11 مه 2017 ... پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره ... بینی
تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. ... با
استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل ...

مطالعه تفسیر المیزان – دانلود بانک علمی رساله-مقاله ارشد

10 جولای 2017 ... شیوه ارتباط انجمنی 23 الگوهای ارتباطی در مکتب انتقال 27 الگوی کلود شنون و ....
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران ... نوع از
تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالیبا کسب نمره ...

مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي - سازمان برنامه و بودجه

نظام برنامه ریزی وی ترکیب گروههای کاری -ج۲. دستورالعملهای ... الگوی پیش بینی
تحولات جمعیتی مورد استفاده در تدوین برنامه دوم. - ج.۹. .... ۲- وضع مالی دولت و بودجه
.... محدود گردید و حتی کمتر از رقم برآورد شده در قانون برنامه گردید. .... همچنین بخش
کشاورزی که مقرر بود ۲۰ درصد از تغییر درمانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی
به آن.

ترجمه مقاله شبکه های عصبی |نمونه ترجمه

در نتیجه ارائه ی بسیاری از شرکت های بیمه ذاتا درمانده شد. ... نسبتهای مالی به عنوان
واحد اصلی برای مدل سازی پیش بینی شکست شرکت بیمه بکار رفته است. ... شبکه
عصبی مصنوعی (ANN) به یک الگوی سردازش اطلاعات اشاره می کند .... (SNNS)، یک
مکانیسم داخلی است که زیر فرایند آموزشANN را با روند پردازش داده ترکیب می کند.