چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنة نظام - دانلود رایگاندانلود رایگان عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات پیوسته و برق آسا در حوزه های گوناگون حیات بشری است. این تحولات، پیامدهایی نیز در آموزش و پرورش دارد. نظام آموزشی برای هماهنگ

دانلود رایگان
چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنة نظام آموزشیعنوان: چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنة نظام آموزشی
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 80
توضیحات
عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات پیوسته و برق آسا در حوزه های گوناگون حیات بشری است. این تحولات، پیامدهایی نیز در آموزش و پرورش دارد. نظام آموزشی برای هماهنگی با این دگرگونیها و مواجهه با چالشهای برآمده از آنها، نیازمند نوآوری و تغییراست. در این راستا، پژوهشها، مطالعات و طرحهایی انجام می شوند که همگی در تکاپوی جُستن روشها و راهکارهایی برای اصلاح محیط یادگیری و بهبود عملکرد نظام آموزشی هستند. آنچه عمدتاً توجه متخصصان و حتی سیاست گذران را به خود معطوف کرده، بیشتر ناظر بر انطباق فنی نوآوریها با دانش روز است. به عبارت دیگر، تلاشها صرف آن می شوند که روشها و راهکارها، به لحاظ فنی و علمی، درست طراحی و تدوین شوند تا هرچه بیشتر با نیازها و مسائل نظام آموزشی تناسب داشته باشند. این اهتمام در جای خود بسیار باارزش است، اما تمامی کار نیست. آن چه مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، انطباق اجتماعی نوآوریهاست؛ یعنی چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنة نظام آموزشی و راه یابی آنها به مدرسه و کلاس درس. به سخن دیگر، چگونگی اشاعه و انتشار موفقیت آمیز نوآوریها در بدنة نظام آموزشی مسئله مهمی است که باید حل شود. این مسئله در سطحی بالاتر از انطباق فنی نوآوری است. بر همین اساس، تاکنون در نظام آموزشی ما کم و بیش نادیده گرفته شده است.
بررسی سیر تحول نظام جدید آموزش و پرورش ایران نشان می دهد که انطباق اجتماعی نوآوریها در بازسازی و اصلاح این نظام، آن چنان مد نظر نبوده است و بیشتر، نوآوریها به روش بخشنامه ای و دستوری، بر بدنة نظام آموزشی تحمیل شده اند. گویی نوآوری قطعه­ای از یک دستگاه مکانیکی است که به راحتی با قطعة فرسوده تعویض می شود. لذا در موارد زیادی، میزان موفقیت نوآوری در ورود به مدرسه، کلاس و فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان، کم بوده و گاهی هم با شکست مواجه شده است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان طرحهای نوآورانه، از نظر علمی و فنی، خوب طراحی می شوند یا تلاش می شود که چنین طراحی شوند.
این مقاله با پرداختن به مسئله مهم انطباق اجتماعی نوآوریها، الگویی برای اشاعة نوآوری و عدم مقاومت در برابر تغییرات صحیح در نظام آموزشی منطقه 11 ارائه می دهد. این الگو که الگویی" تقاضا مدار"[1] است، ضمن توجه به شرایط اجتماعی انتشار نوآوریها و ارائة معیارها و شرایطی برای اجرای آنها در مدرسه، بنیاد پذیرش و اجرای نوآوری را بر تصمیم گیری گروهی در مدرسه بنا می نهد که مراحل زیر را شامل می شوند:
- تولید نوآوری
- اصلاح و متناسب سازی
- انتشار و اطلاع رسانی
- پذیرش،ایجاد آمادگی و تقاضا
- بررسی تقاضای مدرسه
- پشتیبانی از مدارس متقاضی اجرای نوآوری
- بازخورد و اصلاح
نظارت و كنترل از جمله وظايف مهم مديران آموزشي است كه ميزان پيشرفت در جهت هدف ها را اندازه گيري مي كند و سبب تشخيص به موقع انحرافات و انجام اقدامات اصلاحي ياتغييرات در سازمان مي شود.
فراگرد كنترل شامل 4 مرحله زير مي باشد:
1) تعيين ملاك ها و روش هاي سنجش و اندازه گيري فعاليت ها
2) نظارت بر عملكردها و فعاليت ها و سنجش و اندازه گيري آنها
3) مقايسه نتايج حاصله از سنجش عملكردها با ملاك ها و هدف ها
4) اقدام براي اصلاح يا تغيير عملكرد.
كنترل در سازمان ها به 3 نوع كنترل مقدماتي ، كنترل همگام عمليات و كنترل نهايي طبقه بندي مي شود.
پيچيدگي وظايف و انتظارات كاركنان در سازمان ها نياز به كنترل و نظارت را امري اجتناب ناپذير مي سازد و تحقيقات مختلف نشان مي دهد كه يكي از نيازهاي آموزشي مديران ، نياز به افزايش توانايي در زمينه ي نظارت و راهنمايي تعليماتي است و لازم است كه نظارت معلم محور يا باليني جايگزين نظارت سنتي و متداول شود. در نظارت معلم محور،ناظر (مدير) و معلم هر دو در جريان نظارت مشاركت و تعامل پهلو به پهلو دارند و هدف ازاين نوع نظارت دادن بازخورد مناسب به معلمان در زمينه ي وضعيت فعلي آموزش ، رشدمهارت هاي استفاده از راهبردهاي آموزشي ، تشخيص و حل مشكلات كلاس درس و ايجادنگرش مثبت در معلمان به نظارت و... است . اين نوع نظارت شامل سه مرحله ي جلسه ي تبادل نظر طرح ريزي ، جلسه ي مشاهده و جلسه ي تبادل نظر براي بازخورد مي باشد. براي انجام دقيق نظارت ثمربخش مدير بايد اطلاعاتي در زمينه ي برنامه ريزي و آمادگي ، مديريت وسازماندهي كلاس ، روش هاي تدريس ، كيفيت يادگيري و... به دست آورد و لازم است اين اطلاعات به موقع و دقيق باشد. نقش نظارتي مديران آموزشي در ابعاد وظايف اداري ، وظايف برنامه ريزي تحصيلي ، وظايف آموزشي تقسيم و مورد بررسي قرار مي گيرد.
کلید واژه ها:
آموزش و پرورش، نوآوریهای آموزشی، اشاعة نوآوری، انطباق اجتماعی نوآوری، تصمیم گیری گروهی، الگوی تقاضا مدار.
فهرست مطالب
 • چکیده. 6
 • کلید واژه ها:8
 • مقدمه. 9
 • 1-تعاریف.. 13
 • 1-1-تعریف مقاومت.. 14
 • 1-2-طبیعت و علل مقاومت.. 18
 • 1-3-مقاومت مثبت.. 22
 • 1-4-تحول و پدیده تحولی.. 23
 • 2-روشهای تغییر نگرش سنتی و افزایش انگیزش به دیدگاههای نوین مدیریت و علل مقاومت در برابر تغییر در مدیران آموزشی منطقه 11 آموزش و پرورش:24
 • 2-1-نقدی بر وضع موجود اشاعة نوآوری و مقاومت مدیران در برابر تغییرات در نظام آموزش و پرورش منطقه 11 27
 • 2-2-الگوی پیشنهادی برای اشاعة نوآوری و عدم مقاومت در برابر تغییر در نظام آموزشی منطقه 11. 32
 • 2-2-1- تولید نوآوری.. 33
 • 2-2-2- اصلاح و متناسب سازی نوآوری با ویژگیهای پذیرندگان و محیط اشاعة. 35
 • 2-2-3- انتشار و اطلاع رسانی.. 36
 • 2-2-4- پذیرش، ایجاد آمادگی درمدرسه و تقاضا38
 • 2-2-5- بررسی تقاضای مدرسه. 39
 • 2-2-6- پشتیبانی از مدارس متقاضی اجرای نوآوری.. 40
 • 2-2-7- بازخورد و اصلاح. 40
 • 3-نظارت و كنترل در مديريت آموزشي .. 41
 • 3-1-تعريف كنترل (68). 41
 • 3-2-تفاوت نظارت (72) و كنترل :42
 • 3-3-اهميت كنترل ونظارت .. 43
 • 3-4-گستره ي نظارت مديران در مدارس ... 45
 • 3-5-نظارت كلينيكي (77) (معلم محور). 46
 • 3-6-چرخه ي انجام نظارت معلم محور. 48
 • 3-7-اهداف نظارت معلم محور. 49
 • 3-8-نقش نظارتي مديران .. 50
 • 4-بحث و بررسی.. 51
 • 5-پیشنهاد. 56
 • 6-پیشنهاداتی به آموزش و پرورش منطقه 11. 57
 • 6-1-صدویک نکته مهم در مدیریت تغییر و تحمل آن.. 57
 • 6-2-ضرورت تغییر. 57
 • 6-3-شناخت علل تغییر. 58
 • 6-4-شناسایی منابع تغییر. 58
 • 6-5-طبقه بندی انواع تغییر. 59
 • 6-6-تمرکز بر اهداف.. 59
 • 6-7-تشخیص تقاضا برای تغییر. 60
 • 6-8-انتخاب تغییرات ضروری.. 60
 • 6-9-ارزیابی پیچیدگی.. 61
 • 6-10-شیوه های مشارکت دادن افراد. 61
 • 6-11-انتخاب مقیاس زمانی.. 62
 • 6-12-تهیه برنامه عمل.. 63
 • 6-13-پیش بینی اثرات تغییر. 63
 • 6-14-پیش بینی مقاومت در برابر تغییر. 64
 • 6-15-آزمایش و کنترل برنامه ها65
 • 6-16-اطلاع رسانی در مورد تغییر. 65
 • 6-17-واگذاری مسئولیت.. 66
 • 6-18-ایجاد تعهد. 66
 • 6-19-تغییر فرهنگ... 67
 • 6-20-کنترل مقاومت.. 67
 • 6-21-نظارت بر پیشرفت.. 68
 • 6-22-بازنگری پیش فرض ها68
 • 6-23-حفظ انگیزه حرکت.. 69
 • 6-24-اعمال تغییرات بیشتر. 70
 • 6-25-سخن آخر. 70
 • نتیجه گیری.. 70
 • منابع. 72
 • پی نوشتها74


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استقرار طرحهای نوآورانه


بدنة نظام آموزشی


نوآوریهای آموزشی


اشاعه نوآوری


انطباق اجتماعی نوآوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه