نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی - دانلود رایگاندانلود رایگان نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

دانلود رایگان
نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویینقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی
1- بیان مسئله
در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و موسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.
حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالي مخدوش می گردد لازم می باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.مقدمه. 1
1- بیان مسئله. 2
2- هدفهاي تحقیق :2
3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :2
4 - سوالات و فرضيه هاي تحقيق:3
5 - متغيرها و واژه هاي كليدي.. 4
6 - روش تحقيق.. 4
7 - محدوديتها و مشكلات تحقيق.. 4
8 - ساختار تحقيق :5
بخش اول :كليات و مفاهيم. 6
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري.. 7
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري.. 7
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي.. 10
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11
الف:پزشكان. 11
ب:وكلاء. 13
ج: سردفتران. 14
د: بانكها و موسسات مالي.. 16
ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه. 17
مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي.. 18
گفتار اول : مختصات رازداري بانكي.. 19
گفتار دوم : مباني رازداري بانكي.. 20
فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي.. 21
مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي.. 22
گفتار اول : تعريف پولشويي.. 22
گفتار دوم : تاريخچه پولشويي.. 24
گفتار سوم : اهداف پولشويي.. 25
گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26
الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26
ب: سازمان یافتگی.. 27
ج: فراملی بودن. 29
د: مجرمین یقه سفید. 30
ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي.. 32
مبحث دوم : مراحل پولشويي.. 33
گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاری.. 33
گفتار دوم : مرحله دوم يا مرحله استتار. 35
گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني.. 37
مبحث سوم : اركان جرم پولشويي.. 39
گفتار اول : ركن قانوني جرم. 40
گفتار دوم : ركن مادي جرم. 40
الف: رفتار فيزيكي.. 41
ب: نتيجه مجرمانه. 42
ج: موضوع جرم. 45
گفتار سوم : ركن معنوي جرم. 46
الف: پولشويي عمدي.. 47
ب: پولشویی غیر عمدی.. 48
بخش دوم: الزاماتحقوقیدرجرمپولشوييواصلرازداريبانكي.. 50
فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي.. 51
مبحث اول : رازداري بانكي يك الزام حقوقي.. 55
گفتار اول: تعهد بانك... 55
الف: طرح موضوع. 56
ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد. 56
بند اول: قانون. 56
بند دوم : قرارداد. 57
بند سوم : عرف و رويه بين المللي.. 57
گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي.. 58
الف: ماهيت حقوقي تعهد. 58
ب: قلمرو تعهد. 61
گفتارسوم : محتوا و گستره وظيفه رازداري بانكي.. 66
مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداري بانكي.. 68
گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري.. 70
گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم. 71
گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي.. 72
گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73
گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي.. 74
فصل دوم : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي.. 76
مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي.. 76
گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین)77
گفتار دوم : اعلامیه بال. 78
گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو)79
گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا)81
گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه گروه عمليات مالي شستشوي پول FATF))1990. 83
گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي.. 85
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89
گفتاردوم : قوانین و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي.. 91
الف : اصل 49 قانون اساسي.. 94
ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي.. 94
ج: قانون مجازات اسلامي.. 96
د: قانون مبارزه با پولشويي.. 97
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)98
الف: سامانهجامعمدیریتپروژه98
ب: گردهماییهاوهمایشهاوهمکاریهایبینالمللیباسازمانهایجهانیمبارزهباپولشویی. 99
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100
الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100
ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101
ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101
د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102
ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102
بخش سوم :نقشنظامماليوبانكيدرروندجرمپولشويي.. 105
فصل اول: روشهای پولشویی.. 106
مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي.. 106
گفتار اول: بانكداري نوين.. 112
گفتار دوم: بانكداري اختصاصي.. 113
گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 114
مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي.. 115
گفتاراول : تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي.. 115
گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه. 115
گفتارسوم: سيستمهاي ديگر. 117
مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي.. 118
گفتار اول: خدمات بيمه اي.. 118
گفتار دوم: صرافي ها119
گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119
گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي.. 120
گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت... 120
گفتار ششم: تجارت بين المللي.. 121
گفتار هفتم : شركتهاي پوششي (پوسته ای)121
فصل دوم : سيستم بانكي ابزاري متداول براي ارتكاب پولشويي.. 122
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)123
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124
الف: حساب های وابستگان. 124
ب: حساب های دسته جمعی.. 125
ج: حساب های انتقالی واسط.. 125
د: حساب های غیر فعال 126
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره126
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127
مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي.. 127
گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي.. 127
گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي.. 128
گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت... 129
گفتار چهارم : ساير موارد. 129
فصل سوم : رازداري بانكي يا نهانكاري بانكي.. 129
مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي.. 130
گفتاراول : شفافيت اقتصادي.. 131
گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي.. 135
گفتار سوم : مرز رازداري بانكي 143
گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145
مبحث دوم : رازداري بانكي در بهشتهاي پولشويي.. 146
گفتار اول: مشخصه هاي بهشت مالياتي.. 148
گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149
گفتار سوم : طبقه بندي كشورها از حيث رعايت مقررات رازداري بانكي.. 151
فصل چهارم : شيوه هاي پيشگيري از جرم پولشويي.. 152
مبحث اول : پیشگیری.. 153
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153
گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت... 154
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155
گفتار اول : تعديل قاعده رازداري بانكي.. 156
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157
گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك.. 157
گفتار چهارم : جلوگيري از وقوع جرايم منشاء و مقدم. 158
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكي و نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي.. 159
نتيجه گيري و پيشنهادها161
نتيجه گيري.. 161
پیشنهادها167
منابع و مآخذ. 171


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رازداری بانکی


بزه پولشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)