بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانلود رایگان
بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنانبررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان
مقدمه
الف – اهمیت تحقیق :
خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :
ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا
ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]
و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.
ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است [2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.
پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]
و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.
ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری. [4]
و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]
دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.
البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد. [6]
لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.
بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]
قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

[1]- صبحی الصالح، نهج البلاغه،قم، دارالهجره الخامسه، 1412، ص 406
[2] - محمدی فیروز جایی،رسول،مطالعه تطبیقی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فرانسه وحقوق بین الملل(پایان نامه کارشناسی ارشد)،دانشگاه امام صادق(دانشکده معارف اسلامی و حقوق)،پاییز1381،ص1
[3]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، ج 1، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ 2، نگین قم، 1384، ص 324
[4] -محمدی فیروز جایی،رسول،پیشین،صص1و2
[5]- غفاری، همایون، آدم ربایی در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 77-1376، ص 2
[6]- محمدی فیروز جایی، رسول، پیشین، ص2
[7] - غفاری، همایون، پیشین، ص 3
چکیده1
مقدمه. 2
الف – اهمیت تحقیق :2
ب- اهداف تحقیق :3
ج- پرسش های تحقیق :4
د- فرضیه های تحقیق :4
ه - روش تحقیق :5
و– سازماندهی تحقیق :5
بخش نخست... 6
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7
مبحث نخست : واژه شناسی.. 7
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7
الف – مفهوم لغوی.. 7
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11
گفتار نخست : در حقوق ایران. 11
الف – در دوران قبل از انقلاب :11
ب- دوران پس از انقلاب... 12
گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12
فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14
مبحث نخست : رکن قانونی.. 14
گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16
گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18
مبحث دوم : رکن مادی.. 22
گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22
الف) لزوم فعل مثبت:23
ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24
گفتار دوم : موضوع جرم :25
الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25
ب) وضعیت بزه دیده:25
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26
الف) استفاده از عنف :26
ب) وسیله ارتکاب جرم :28
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29
الف: نتیجه مجرمانه :29
ب –شروع به آدم ربایی :31
مبحث سوم : رکن روانی.. 33
گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33
الف) سوء نیت عام :33
ب- سوء نیت خاص :35
ج – انگیزه :36
گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38
بخش دوم. 40
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41
فصل نخست : انواع مجازات ها41
مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41
گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42
بند 1 : مجازات بدنی :42
بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44
بند 3 مجازات های مالی :47
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53
گفتار دوم : مجازات های تبعی :56
مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58
گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58
گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات... 66
مبحث نخست : عوامل مشدده66
گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66
الف: تکرار جرم. 66
ب) تعدد جرم :68
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71
الف ) عوامل عینی :71
ب ) عوامل مشدده شخصی :72
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73
گفتار نخست : تعلیق مجازات :74
گفتار دوم : آزادی مشروط :78
نتیجه گیری :82
پیشنهادات :84
منابع 85
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بزه آدم ربایی


حقوق کیفری


حقوق کیفری ایران و لبنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با …

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با فرمت word و PDF

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی ...

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران ...

خیار تدلیس چیست؟ - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

2- موجب فریب گردد: منظور آن است که عملیات، سبب گول خوردن مشتری شود، و در اثر آن رغبت و ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - …

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - معرفی کتب حقوقی

حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی. سالواتور زاپالا ترجمه: دکتر حسین آقایی جنت مکان

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه ...

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش ...

/تحليل های جرم‌شناختي تجاوز به عنف/ | سایت حقوقی …

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش ...

/تحليل های جرم‌شناختي تجاوز به عنف/ | سایت حقوقی …

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - …

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان. ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه ...

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با …

مقالاتی در حوزه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با فرمت word و PDF

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی ...

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران ...

خیار تدلیس چیست؟ - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

2- موجب فریب گردد: منظور آن است که عملیات، سبب گول خوردن مشتری شود، و در اثر آن رغبت و ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - …

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - معرفی کتب حقوقی

حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی. سالواتور زاپالا ترجمه: دکتر حسین آقایی جنت مکان

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه ...

دیه - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیه یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام است. اما در حقوق این سوال در مورد این نهاد حقوقی پیش ...

/تحليل های جرم‌شناختي تجاوز به عنف/ | سایت حقوقی …

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش ...