مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال - دانلود رایگاندانلود رایگان مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال

دانلود رایگان
مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموالمسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
مقدمه مسئله و موضوع تحقيق علم حقوق از جمله علوم اجتماعي است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعي بين اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصين اين علم به تحقيق در خصوص مسائل حقوقي بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعي در حال گسترش است فلذا زمينه هاي تحقيقي در علم حقوق نيز رو به گسترش مي باشد . تكامل جوامع بشري بدون ترديد ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهاي حقوقي موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق براي اينكه بتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد ؛ بايستي سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند ساير علوم راه توسعه را در پيش بگيرد . اما آنانكه بايد در طول اين مسير علم حقوق را هدايت كنند ؛ حقوقدانان هستند .
پيشرفت سريع دانش بشري زاينده نهادهاي جديد اجتماعي است . اين نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده مي شود و با بكارگيري آنها به وسيله كاربران ، آب ديده ميشوند . نهاد هاي حقوقي هم از اين قاعده مستثني نيستند و چنانچه نظري بر تاريخ حقوق بيافكنيم و شاخه هاي اوليه اين علم را در نظر آوريم ؛ مي بينيم بر خلاف تقسيم بندي هاي گسترده امروزين ، در گذشته علم حقوق داراي دو شاخه بوده ، يكي حقوق خصوصي و ديگري حقوق عمومي . اما با گذر ايام و تكوين عقايد حقوقي و نيز به اقتضاي ضرورتها و نياز هاي جامعه ؛ اين تقسيم بنديها توسعه يافت و به شكل حاضر در آمد .
مجموعه اي كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختيار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نيست ؛ مسلما پايان كار هم نخواهد بود و تا زماني كه روابط انساني در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نيز مفتوح است و نظرات جديد كه در سايه تحقيق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب اين توسعه به شمار مي رود .
يكي از نهادهايي كه در طول ايام ايجاد شده و توسعه يافته است، مسئوليت مدني است . اين جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوي كه امروزه اين ضرورت كه مسئوليت مدني به عنوان شاخه اي مستقل از حقوق مدني مطرح گردد ، احساس مي شود .
مسئوليت مدني ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده اي دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهري ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبيب و موارد مشابه ميشد ، موضوعاتش دچار تكثر گرديده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشي از جرم تا زيان معنوي ناشي از نقض قرارداد ادامه دارد و همين عام الشمولي عده اي را بر اين باور داشته كه قائل به مسئوليت مدني بر ساير گرايش هاي حقوقي شوند .
از سوي ديگر ؛ مسئوليت مدني ؛ميتواند به عنوان معياري براي سنجش ميزان توسعه و پيشرفت فرهنگ حقوقي در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگي نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر اين سنجش هستند .
در خصوص مفهوم مسئوليت مدني ؛ به مانند بسياري از نهاد هاي حقوقي ؛ تعريف واحدي از سوي حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر مي رسد ميتوان مسئوليت مدني را چنين معرفي نمود
(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به ديگري باشد كه اين خسارت به طور عرفي منتسب به بوي باشد و او هيچ حق مشروعي در اضرار به غير نداشته باشد ؛ مسئوليت مدني درجبران خسارت خواهد داشت ))
همانگونه كه گفته شد ، مسئوليت مدني دامنه اي وسيع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ بايد مسئوليت مدني را موضوع بحث دانست و از جمله مواردي كه در آن ورود زيان والزام جبران خسارت به وسيله عامل آن محتمل است ؛ توقيف اموال مي باشد . البته لازم به توضيح است چنانچه توقيف زياني را به ديگري وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زيان ديده مستحق تحمل آن زيان نبوده ؛ بايد مورد را از مصاديق مسئوليت مدني انگاشت چرا كه در غير اينصورت محملي براي جبران خسارت باقي نمي ماند ؛ در اين نوشتار به دنبال بررسي اين موضوع هستيم .
توقيف اموال از موضوعات اجراي احكام مدني است ؛ كه شاخه اي از آئين دادرسي مدني محسوب ميگردد . توقيف به مفهوم سلب آزادي است و مقصود از توقيف اموال هم سلب آزادي سلطه مالك يا متصرف نسبت به مال مورد توقيف مي باشد .
توقيف اموال ؛ عملي قهري و غير ارادي نيست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم يكسري مقدمات و لوازم است كه اين مقدمات و لوازم از سوي اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرايند توقيف تحقق مي يابد .
اشخاص مزبور و نقششان در توقيف عبارتند از : وكيل ؛ آمر توقيف ( قاضي ) و مجري توقيف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقيف ( محكوم عليه ) به عنوان اصحاب توقيف ياد مي كنيم و در اين تحقيق مسئوليتشان ناشي از توقيف اموال را مورد بررسي قرار مي دهيم .
ضرورت تحقيق : ضرورت اصلي در انجام هر تحقيق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستاي زمينه چيني براي توسعه و پيشرفت علوم مي باشد فلذا دستيابي به اين مهم ؛ تحقيقات در تمام زمينه ها را ضروري مي نمايد .
اما در خصوص تحقيق در موضوع اين نوشتار ؛ لازم به يادآوري است به واسطه وسعت دامنه مسئوليت مدني ضرورت دارد تا قواعد كلي آن را در زمينه و مصاديق مختلف مورد بررسي قرار دهيم . به عبارت ديگر ، اين قواعد بايستي به مانند يك لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراين به قواعد مسئوليت مدني بايستي در هر مصداق خاص پرداخت .
لازم به توضيح است ؛ مسئوليت مدني التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعيت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف مي شوند بنابراين ممكن است در حين انجام اين اعمال مختلف ؛ سبب ورود زيان به ديگري شوند ؛ فلذا دچار مسئوليت مدني مي گردند ؛ اما مكانيزم جبران خسارت و قواعد حاكم بر مسئوليت ناشي از هر فعل به صورت خاص مي تواند باشد و با ساير افعال يا موقعيت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهي يك شخص در مقابل ديگري به واسطه دو عمل زيانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علي حده گردد كه هر كدام از اين تعهدات از يك مكانيزم خاص تبعيت مي كند .
در نتيجه ؛ زمينه براي تحقيق در مسئوليت مدني بسيار وسيع است و به تعداد موقعيت ها و اشكال ورود زيان به ديگران مي توان در خصوص مسئوليت مدني تحقيق نمود .
در خصوص انتخاب مسئوليت مدني ناشي از توقيف اموال به عنوان موضوع اين تحقيق ضرورت ها و دلايلي نقش داشتند عبارتند از :
اول اينكه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمين به مانند جان آنها حرمت دارد و بايستي مورد حفاظت قرار گيرد . از آنجا كه توقيف اموال ديگران به نا حق از مصاديق تجاوز به اموال محسوب مي شود ؛ ضروري است در راستاي اين امر شارع ؛ تحقيقات لازم صورت پذيرد و با توجه به مكانيزم ها و قواعد مسئوليت مدني امكان جبران خسارات وارده به زيان ديده در چنين موارد را مورد بررسي قرار داد .
دوم اينكه ؛ عليرغم اهميت موضوع و شيوع آن ؛ تحقيقي در زمينه چگونگي جبران خسارات ناشي از توقيف اموال دردسترس نيست ؛ اين مسئله تحقيق در اين زمينه را ضروري مي نمود .
سوم ؛ با توجه به ارائه نظريات نوين در زمينه مسئوليت مدني از سوي حقوقدانان ؛ انطباق اين نظريات با مسئوليت مدني اصحاب توقيف ؛ ناشي از توقيف اموال ؛ جهت تسهيل در جبران اين خسارت ضروري به نظر مي رسد .
چكيده و
مقدمه 2
مسئله و موضوع تحقيق. 2
ضرورت تحقيق.. 3
عنوان و منابع تحقيق.. 4
اهداف تحقيق.. 5
سابقه تحقيق.. 5
سئوالات تحقيق.. 6
فرضيه هاي تحقيق.. 6
سازمان دهي تحقيق:6
اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری.. 9
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره9
ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی.. 11
ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی.. 12
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 13
بند اول:وجود قرارداد. 13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت.. 14
الف: عدم انجام تعهد. 14
ب: ورود خسارت.. 15
بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16
الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی.. 17
ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی.. 17
گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 18
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. 21
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل.. 22
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. 25
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقيفی.. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف... 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف... 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف... 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقيف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف... 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م.64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67
ج: نقص وسایل اداره67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف... 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف... 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف... 78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف... 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81
الف: تقصیر زیان دیده81
ب: دخالت ذینفع توقیف... 82
ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: کتب فارسی.. 92
ج: مقالات.. 94
د: جزوات وتقریرات.. 95
چکیده انگلیسی.. 96


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مسئوليت مدني


توقيف كنندگان اموال


مسئوليت مدني توقيف كنندگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر مهدي شهيدي قبل از وضوع قانون تجارت _ كه قانوني نسبتاً جديد است مقررات مدني ...

قانون بیمه شخص ثالث - centinsur.ir

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

دانستنی های قانون - مقالات

محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق . سابقاً با توجه به متن ماده 298 ...

www.ssaa.ir

... تأمين و توقيف ... كنندگان مزايا به ... مربوط به مسئوليت مدني مسئول ...

دفتر اسناد رسمی شماره54

تقسیم نامه ملک. 1- اسناد مالکيت. 2- صورت مجلس تفکيکي جهت قيد حدود به استناد ماده 32 آئين ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند ...

[سایت حقوق] در وصايا كليات - موصي - موصي به و …

اگر مایل به مطلع کردن ما از سایت یا وبلاگ خود برای درج در فهرست سایت ها و وبلاگ ها ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی ...

قانون جزاي افغانستان - bsharat.com

قانون جزاي افغانستان. فرمان شماره (910) مورخ (31) سنبله 1355 صدارت عظمي شاغلي ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی ...

قانون جزاي افغانستان - bsharat.com

قانون جزاي افغانستان. فرمان شماره (910) مورخ (31) سنبله 1355 صدارت عظمي شاغلي ...

سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان/قانون اساسي …

اصل اول: حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ...

دیوان عدالت اداری :: آیین دادرسی مدنی

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) ‌كليات ‌ماده 1 - آيين ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394 نظریه شماره 1. 2/6/92. 1022/92/7. 712-1/186-92

حقوق آب - ویکی روستا

اهمیت روز افزون و فزاینده آب در عرصه های گوناگون حیات جمعی به حدي بدیهی و مبرهن است كه ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata ...

قانون كار جمهوري اسلامي ايران :: قانون و مقررات در راهكار ...

عنوان: قانون كار جمهوري اسلامي ايران: تصويب كننده: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي: منبع ...

2. 21 . S All words - bestdic.ir

English_Word Farsi_Word; Sexagesimal : شصت‌ تايي‌، شصت‌ تا، شصتم‌، دوره‌ شصت‌ ساله‌. Sexdecillion

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر مهدي شهيدي قبل از وضوع قانون تجارت _ كه قانوني نسبتاً جديد است مقررات مدني ...

قانون بیمه شخص ثالث - centinsur.ir

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

دانستنی های قانون - مقالات

محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق . سابقاً با توجه به متن ماده 298 ...

www.ssaa.ir

... تأمين و توقيف ... كنندگان مزايا به ... مربوط به مسئوليت مدني مسئول ...

دفتر اسناد رسمی شماره54

تقسیم نامه ملک. 1- اسناد مالکيت. 2- صورت مجلس تفکيکي جهت قيد حدود به استناد ماده 32 آئين ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند ...

[سایت حقوق] در وصايا كليات - موصي - موصي به و …

اگر مایل به مطلع کردن ما از سایت یا وبلاگ خود برای درج در فهرست سایت ها و وبلاگ ها ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی ...

قانون جزاي افغانستان - bsharat.com

قانون جزاي افغانستان. فرمان شماره (910) مورخ (31) سنبله 1355 صدارت عظمي شاغلي ...