مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

دانلود رایگان
مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایرانمطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
مقدمه
الف) بیان وطرح مساله تحقیق
بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می باشد.
اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می شود و از بین می رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می باشد.
در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می شود، افرادی که این عنوان بر آنها بار می شود باید تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان ولی قهری باشند که این فرد کسی نیست جز پدر وپدربزرگ پدری.
این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.
می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.
اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می باشد وضعیت فرق می کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.
ب) سوال های اساسی تحقیق
1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟
2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟
ج) فرضیه های تحقیق
1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟
2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
بیان مسئله 2
سوال های تحقیق 2
فرضیه های تحقیق 3
اهداف تحقیق 3
ساماندهی تحقیق 3
سابقه تحقيق 4
مشکلات تحقیق 4

فصل اول- واژه شناسی، تعریف، پیشینه و اهمیت نکاح
مبحث اول: واژه شناسی 6
گفتار اول: واژگان اصلی 6
بند اول: حجر 7
الف: حجر در فقه 8
ب: حجر و مصلحت 9
ج: حجر در قانون و حقوق .14
د: حجر و محجور از منظر مذاهب 15
بند دوم: مصلحت 18
بند سوم: ازدواج 18
الف: نکاح از منظر مذاهب 21
ب: اهمیت ازدواج در اسلام 22
گفتار دوم: واژگان مرتبط 25
بند اول: بلوغ 25
الف: بلوغ از منظر قرآن 25
ب: سن بلوغ از نظر فقهای شیعه 27
ج: بلوغ از منظر مذاهب 28
د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت 28
بند دوم: ولی قهری 29
الف: ولی کیست؟....................................................30
ب:ولی از منظر مذاهب.............................................................31
بند سوم: اهلیت 33
الف: معنای اهلیت 33
ب: اهلیت در قانون 33
1-اهلیت تمتع 33
2- اهلیت استیفاء 34
ج: اهلیت در نکاح 34
1-اهلیت عاقد 35
مبحث دوم: ازدواج در ادیان،ایران و اسلام 37
گفتار اول: ازدواج در ادیان 37
بند اول: ازدواج در مسیحیت 38
الف: سن بلوغ و رشد در مسیحیت..........................................................................................39
ب: ولایت پدر در امر نکاح....................................................................39
ج: موانع ازدواج در مسیحیت..............................................39
د: مهریه در مسیحیت 40
بند دوم: ازدواج در دین یهود 40
الف: شرایط ازدواج در دین یهود 40
ب: ولایت پدر در ازدواج 41
ج: سن ازدواج در یهودیت 42
د: موانع ازدواج 43
بند سوم: ازدواج در دین زرتشت 44
الف: تعدد زوجات در دین زرتشت 45
ب: سن بلوغ و رشد عقلی 45
ج: اجازة پدر یا ولی برای ازدواج 46
د: مراسم خطبه عقد 47
ح: مهریه و نفقه در دین زرتشت................................................47
گفتار دوم: ازدواج در ایران 48
بند اول: ازدواج در قوم پارت 48
بند دوم: ازدواج در دوره ساساني 49
بند سوم: ازدواج در ايران کنونی....................................................49
الف: مشخصه ازدواج................................................................................................................50
ب: ازدواج و ارزش ها..............................................................................................................51
1- ارزش یافتن زندگی.............................................................................51
ج: ازدواج و سعادت ها...........................................................................52
1-حفظ دین...........................................................................................52
2-حفظ عفت........................................................................................52
3-ازدیاد نسل ...52
گفتار سوم: ازدواج در اسلام..................................................................53
الف: شروط العاقدین..............................................................................53
ب: معنا و مفهوم عقد..........................................................................54
ج: مهریه.................................................................................55
د: اقسام مهریه 56
بند دوم:ازدواج در اسلام 59
بندسوم: ازدواج ازدیدگاه آیات 63
بندچهارم: ازدواج ازدیدگاه روایات 64
الف: ازدواج حضرت محمد(ص)و بانو خدیجه(س) 68

فصل دوم- ازدواج صغار و نقش مصلحت طفل در آن
مبحث اول: صغیر کیست؟ 70
گفتار اول: مستندات ازدواج صغار در فقه 73
بند اول: ازدواج صغار با رعایت نقش مصلحت طفل در آن 75
بند دوم: ازدواج دختر از دید مذاهب 77
مبحث دوم: مصلحت طفل و معیار آن در ازدواج 81
گفتار اول: نقش بلوغ در ازدواج 84
بند اول: بلوغ در حقوق اسلامی 84
بند دوم: بلوغ در قانون مدنی و بررسی ماده 1041 قانون مدنی 85
الف: بررسی معنای اذن و اجازه 87
ب: تعریف لغوی اذن و اجازه 87
ج: معنای اصطلاحی اذن و اجازه 88
بند سوم: مطالعه تطبیقی ازدواج صغار 90
الف: بررسی ازدواج و ولایت از دیدگاه مذاهب 90
ب: ولایت در ازدواج از منظر فقه امامیه و اهل سنت 93
1-فسخ نکاح صغیر و صغیره بعد از بلوغ 94
2-نظر فقهای امامیه 94
3-ولایت در نکاح از نگاه عقل و عرف 95
4-دلایل شرعی و نقلی تعیین ولی در ازدواج صغیر 95
گفتار دوم: نقش پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات 98
بند اول: ولی قهری 98
الف: مفهوم جد و مصداق آن 98
بند دوم: اثبات ولایت پدر و جدپدری از دیدگاه فقها 99
الف: شرایط ولی در فقه عامه 99
بندسوم: افراد تحت ولایت قهری 100
الف: صغیر 100
ب: سفیه 100
ج: مجنون 100
بندچهارم: موارد سقوط ولایت قهری 101
الف: در صورت حجر ولی 101
ب: کفر ولی 101
ج: خیانت ولی 101
د: پایان ولایت قهری 102
فصل سوم- مصلحت در ازدواج غیر رشید و مجنون
مبحث اول: ازدواج غیر رشید 104
گفتار اول: مفهوم و مصداق غیر رشید 104
بند اول: انواع سفه 107
گفتار دوم: ازدواج غیر رشید در فقه عامه و فقه امامیه 107
بند اول: ولایت در ازدواج غیر رشید از منظر مذاهب 108
گفتار سوم: ازدواج غیر رشید در قانون مدنی 111
مبحث دوم: ازدواج مجنون 113
گفتار اول: مجنون کیست؟ 114
بند اول : انواع مجنون........................................114
الف:جنون دائمی........................................114
ب:جنون ادواری. 114
بند دوم : مجنون به اعتبارزمان کودکی 115
گفتار دوم: ازدواج مجنون در فقه و قانون.........................................115
بند اول:ازدواج مجنون در فقه امامیه 115
بند دوم:ازدواج مجنون از منظر مذاهب 116
بند سوم: ازدواج مجنون در قانون مدنی 119
الف:رابطه مصلحت و ازدواج مجنون 120
نتیجه گيري 123
پیشنهادها.......................................................................126
منابع و مآخذ 127
چكيده انگليسي 133
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ازدواج محجورین


فقه اسلامی و حقوق ایران


مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و ...

مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و ... محجورین غیرممیز ... مطالعه تطبیقی ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه

... ,پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در ... در حقوق ایران و فقه ... حرمت ازدواج و ...

Asadolahzadeh Official WebSite - مطالعه تطبیقی در حقوق ...

مطالعه تطبیقی در ... معنی می دهد در فقه اسلامی ... در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه ...

مطالعه تطبیقی شرایط و موانع نکاح در حقوق ایران و فقه ...

مطالعه تطبیقی شرایط و موانع نکاح در حقوق ایران و فقه شافعیه . سرآغاز . باید گفت که در مهم و ...

انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی ...

... تطبیقی در فقه اسلامی ... به آن در محاکم قضایی و ... مطالعه تطبیقی در فقه ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در

... ,پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی ,دانلود ...

وبلاگ حقوقی محمد حسنی - ولایت قهری در حقوق ایران و

در فقه اسلامی ... مطالعه تطبیقی ... شخص وتعلیم و تربیت ونظارت در ازدواج صغیراست ...

دانلود رایگان پایان نامه حقوق کیفری در اسلام

... مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و ...

مطالعه تطبیقی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در

... ( مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی حقوق ... ( فقه اسلامی و کنوانسیون محو کلیه ... ازدواج و ...

مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه » 290990 …

مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه ... وطی در ازدواج ... با مطالعه تطبیقی جرم زنا در ...

ضمان قهری (مسئولیت مدنی): با مطالعه تطبیقی در فقه

ازدواج و خانواده ... تطبیقی آن در فقه مذاهب اسلامی و نظام ... مباحث و مطالعه تطبیقی در مکتب های ...

Asadolahzadeh Official WebSite - مطالعه تطبیقی در حقوق ...

مطالعه تطبیقی در ... در فقه اسلامی خواه سنت و ... عقد خواه ازدواج و خواه چنانكه در ...

بررسی تطبیقی ازدواج موقت در فقه امامیه و مسیاردر فقه

بررسی تطبیقی ازدواج موقت در فقه امامیه و مسیاردر فقه اهل سنت. ازدواج ... و حکم اسلامی ...

نشست علمی با عنوان « حقوق تطبیقی و حقوق اسلامی » در ...

... تطبیقی و حقوق اسلامی» در ... و مطالعه تطبیقی آن ... فقه تطبیقی در اسلام و از ...

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

غصب مفهوم وقلمرو غصب در فقه اسلامی و ... و مهر در فرض ازدواج ... مطالعه تطبیقی در فقه و ...

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

غصب مفهوم وقلمرو غصب در فقه اسلامی و ... در بحث اشخاص و محجورین ... مطالعه تطبیقی در فقه و ...

فرزندخواندگی ( مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی حقوق ایران و ...

... ( مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی حقوق ... روش پژوهش مطالعه و نکته برداری از ... ازدواج و ...

انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی ...

... تطبیقی در فقه اسلامی ... به آن در محاکم قضایی و ... مطالعه تطبیقی در فقه ...

ازدواج مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک از منظر …

مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در ... مدنی، اشخاص و محجورین ... و مجانین در فقه اسلامی ...

دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران: …

ازدواج و خانواده ... قرار داده است و مطالعه تطبیقی نیز در فقه ... تطبیقی در فقه اسلامی و ...