علت شناسي جرايم خشونت آميز - دانلود رایگاندانلود رایگان علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان‌آمل

دانلود رایگان
علت شناسي جرايم خشونت آميزعلت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان آمل
مقدمه
چنانچه ميزان ابتلاء جوامع بشري به يك موضوع خاص را يكي از معيارهاي اهميت آن موضوع بدانيم به جرأت مي­توان ادعا كرد كه پرخاشگري و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهميتي است كه انسان­ها از گذشته­هاي دور تاكنون به صورت گسترده­اي با آن سرو كار داشته و دارند. نگاهي گذرا به آمار خيره كننده و روز افزون جنايات و درگيري­هايي كه در جوامع انساني به وقوع مي­پيوندد – كه بخش عمده­اي از آنها ناشي از رفتارهاي پرخاشگرانه است- مؤيد اين ادعا است.
به جاست در اين جا گفتار يكي از نويسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذكر نماييم كه مي­گويد: اغلب معتقدند كه پرخاشگري انگيزه­اي است كه بايد درباره آن بيش­تر بدانيم؛ ما به يكديگر حمله مي­كنيم، آسيب مي­رسانيم، و گاهي هم ديگر را مي­كشيم، در واقع ما با دشنام دادن يا كوشش در جهت بي­آبرو كردن ديگران به صورت كلامي پرخاشگري مي­كنيم..
به موازات پيشرفت صنايع و علوم و متحول شدن زندگي بشري، روابط انساني نيز نسبت به قبل پيچيده­تر شده است. در اين راستا، مشكلات و معضلات روحي و رواني فراواني در جوامع انساني به وقوع پيوسته كه اين امر ضرورت بررسي گسترده و دقيق موضوعات روان شناختي نظير پرخاشگري را ايجاب نموده است. به طوري كه امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگري منحصر به كتب روان­شناسي نيست بلكه در ديگر حوزه­هاي علمي هم چون روان پزشكي، آسيب شناسي رواني، روان شناسي اجتماعي و حتي جرم شناسي كه يكي از شاخه­هاي حقوق كيفري است، از جهات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگري به يكي از مسايل اجتماعي مهم و در خور توجه جوامع تبديل شده است. افراد و گروه­هاي زيادي به دلايل و بهانه­هاي گوناگون با درگير شدن در فرآيندهاي خشونت آميز آسيب­هاي فراواني را به خود و سايرين وارد مي­كنند. در بسياري از درگيري­هاي خشونت آميز، لاجرم نيروي انتظامي مداخله مي­كنند و خشونت و درگيري وارد مرحله متفاوتي مي­شود.
مواردي نيز به دنبال مداخله پليس و خاتمه درگيري­ها، پديده خشونت جمعي در زمان­ها و مكان­هاي ديگري و گاه در ابعادي بسيار گسترده­تر بروز مي­كند كه نتيجه آن، تخريب اموال عمومي، صدمات جاني و مالي افراد ماجراجو و حتي بي­طرف و يا عابران و غيره است. از اين رو، شناخت همه جانبه پديده خشونت، بويژه از ابعاد روان شناسي اجتماعي و جامعه شناختي، به منظور دستيابي به راهكارهاي اصولي براي پيشگيري و نيز كنترل آن از دغدغه­هاي اساسي جوامع دموكراتيك است.
عوامل متعددي مي­توانند در شكل گيري رفتارهاي مختلف جوانانم كه صورت خشونت به خود مي­گيرند مؤثر و نقش آفرين باشند. شناخت علمي اين عوامل به منظور رسيدن به يك درك جامع از ماهيت اين مسأله بسيار مهم است. همچنين، ضروري است عواملي كه مي­توانند بستري مناسب براي مراقبت و حمايت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبي شناسايي شوند.
تحقيقات زيادي حاكي از آنست كه وجود يك عامل ريسك (Risk factor) در يك فرد به تنهايي نمي­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعي و خشونت بار بشود.عوامل متعددي لزوماً بايد با هم ادغام شوند تا دريك دوره زماني مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالي رفتار وي را شكل ويژه­اي بخشند. عوامل ريسك به عواملي اطلاق مي­شوند كه شواهد قوي براي ارتباط علمي آنها با يك مسأله يا پديده خاص عواملي چون : بيكاري و فقدان درآمد كافي براي زندگي، به ويژه براي تأمين امكانات ورزشي، تفريحي و گذران سالم اوقات فراغت براي نوجوانان و جوانان كه نياز مبرم و انكارپذيري براي آن به مانند نياز گياه به آب ، دارند. و يا شرايطي چون غربتي بودن، طرد شدگي، اخراج از مدرسه و يا اجبار درترك تحصيل، احساس بي­عدالتي، بي­قدرتي اجتماعي نبود خانواده حمايت­گر و قابل اتكا، احساس محروميت / ناكامي در برآورده شدن خواسته­ها و آمال كوچك و بزرگ و عواملي نظير اينها مي­توانند فرد را در مسير حوادث و شرايط نامطلوب وخطرآفرين قرار دهند. به ويژه اگر الگوهاي يادگيري اجتماعي و گروههاي نقش­آفرين مناسبي در اختيار نباشد، احتمال الگوپذيري و مدل سازي منفي و ناسالم براي جوان فراهم­تر مي­شود و زمينه مناسبي براي رفتارهاي نابهنجار و ضداجتماعي فراهم مي­گردد.
عوامل حمايت كننده، از طرف ديگر ، عواملي هستند كه بالقوه احتمال درگير شدن در رفتار خطرآفرين را كم مي­كنند. اين عوامل مي­توانند در سطح و ابعاد خطري كه يك فرد آن را تجربه مي­كند تأثيرگذار باشند و يا مي­توانند در سطح و ابعاد خطري كه يك فرد آن را تجربه مي­كند تأثير داشته باشند و يا مي­توانند رابطه بين ريسك و بازده يك رفتار را تعديل كنند، وجود دارد.
يكي از راه­هاي درك و شناخت پويايي بين عوامل ريسك و حمايت كننده امنيت كه اين عوامل رادر چارچوب اكولوژيك يا زيست محيطي مورد توجه قرار دهيم و با استفاده از يك مدل اكولوژيك مي­توان تشخيص داد كه هر فرد در چارچوب شبكه پيچيده­اي از زمينه­هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و محيط زندگي خود عمل مي­كند كه روي ظرفيتش براي احتراز از ريسك تأثيرگذار است.
چكيده 1
مقدمه 2
الف) بيان موضوع 4
ب) سؤالات تحقيق 4
پ) فرضيه¬هاي تحقيق 5
ت) اهداف و كاربردهاي تحقيق 5
ث) روش تحقيق 6
ج) معرفي پلان و ساختار تحقيق 6
بخش نخست : مطالعات نظري : مفاهيم مقدماتي و ديدگاه¬هاي جرم شناختي در زمينه بزهكاري خشونت آميز
فصل نخست : مفاهيم مقدماتي 8
مبحث اول : جرم 8
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه 8
بند اول : مفهوم حقوقي جرم 9
بند دوم: مفهوم فقهي جرم 10
بند سوم: مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم 11
گفتار دوم: جرم و قانون 12
بند اول : رابطه جرم و قانون 12
بند دوم : روند شكل گيري قانون 13
مبحث دوم: خشونت 14
گفتار اول : مفهوم خشونت 14
بند اول : معناي لغوي و اصطلاحي خشونت 14
بند دوم: مفهوم خشونت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف 17
گفتار دوم: انواع خشونت 20
بند اول : خشونت شخصي (رفتاري) و خشونت ساختاري 21
بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی 24
بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع 27
بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه 30
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی 34
بند ششم : سایر عناوین خشونت 34
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری 36
بند اول : خشونت و جرم 40
الف: محدود نبودن خشونت به جرم 40
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت 44
بند دوم: خشونت و مجازات 48
الف: مجازات، خشونت است 49
ب: مشروعيت مجازات در ساية رعايت اصول حاكم بر آن 54
مبحث سوم : آمار جنائي 57
گفتار اول : تعريف، انواع و معايب آمار جنايي 57
بند اول: تعريف و انواع آمار جنايي 57
بند دوم: معايب آمارهاي جنايي 58
گفتار دوم: تکنیک¬های جدید سنجش بزهکاری 60
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف 61
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان 62
فصل دوم: دیدگاه¬های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز 64
مبحث اول : دیدگاه¬های جرم شناسی کلاسیک 66
گفتار اول : تئوری تیپ جنایی لومبروزو (1909-1835) 66
گفتار دوم: مكتب محيط اجتماعي لاكاساني 69
گفتار سوم: نظريه تعدد عوامل فري 71
بند اول : عوامل بزهكاري از ديدگاه فري 72
بند دوم: طبقه بندي بزهكاران 73
گفتار چهارم: نظريه بهنجاري يا بي¬هنجاري اميل دوركيم 75
بند اول : جرم‏، پديده¬اي عادي و بهنجار 75
بند دوم: تشریح آنومی یا بی¬هنجاری از دیدگاه دورکیم 77
گفتار پنجم: نظریه¬ی بی¬هنجاری مرتون 82
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون 82
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی¬هنجاری 83
گفتار ششم: نظریه معاشرت¬های ترجیحی ساترلند 86
گفتار هفتم: نظريه تعارض فرهنگي سلين 88
مبحث دوم: ديدگاه¬هاي جرم شناسي نوين يا واكنش اجتماعي 89
گفتار اول : نظريه برچسب زني 90
بند اول : كلياتي پيرامون تئوري برچسب زني 90
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی 92
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی 94
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی 95
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی 97
بخش دوم :مطالعات ميداني تجزيه و تحليل داده¬ها در زمينه بزهكاري خشونت آميز
در زندانيان آمل
فصل نخست: بررسي آمار ظاهري و قانوني جرائم خشونت¬آميز در زندانيان آمل 102
مبحث اول : بررسي آمار ظاهري جرايم خشونت آميز در شهرستان آمل 102
گفتار اول : جرائم عليه اشخاص و اموال 102
گفتار دوم: جرائم منافي عفت و مخل نظم عمومي و آسايش عمومي 103
مبحث دوم: بررسي آمار قانوني جرايم خشونت آميز فيزيكي 103
گفتار اول : جرايم خشونت¬آميز بدني 103
بند اول : قتل نفس 103
بند دوم: ايراد ضرب و جرح و قطع عضو 103
بند سوم: سقط جنين 104
بند چهارم: آدم ربايي 105
بند پنجم: بازداشت و حبس غير قانوني 105
گفتار دوم: جرايم خشونت آميز جنسي 106
بند اول : تجاوز به عنف 106
بند دوم: اذيت و آزار و سوء استفاده¬ي جنسي 106
بند سوم: نمايشگري بي¬شرمانه 107
گفتار سوم: جرايم مالي خشونت¬آميز 107
بند اول : ورود به عنف به ملك غير 107
بند دوم: كيف قاپي و جيب بري 108
بند سوم: تخريب و اتلاف مال غير 108
بند چهارم: سرقت به عنف 108
مبحث سوم: بررسي آمار قانوني جرائم خشونت¬آميز فرافيزيكي 109
گفتار اول : تهديدات جاني، مالي و شرافتي 109
گفتار دوم: هرزه گويي و فحاشي 109
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذيب 110
فصل دوم : بررسي و تحليل داده¬هاي آماري 111
مبحث اول: تحلیل داده¬های آماری حاصل از مطالعه¬ی پرونده قضایی 111
گفتار اول: جنس و سن 111
بند اول : جنس 112
بند دوم: سن 115
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت 118
بند اول: وضعیت تحصیلات 117
بند دوم: وضعیت اقامت 119
مبحث دوم: تحلیل داده¬های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه¬ها 147
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت 148
بند اول: جنس 148
بند دوم: سن 148
بند سوم: ملیّت 149
بند چهارم : وضعيت اقامت 149
بند پنجم: تأهل یا تجرد 150
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب 150
بند اول: تحصیلات 150
بند دوم: شغل و درآمد آن 151
بند سوم: مسکن 152
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن 152
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری 153
بند اول: نوع جرم ارتکابی 153
بند دوم: سابقه¬ی محکومیت کیفری 153
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد 154
بند چهارم: تجربه¬ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی 154
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد 156
الف: علل فردی بزهکاری 156
ب: علل جامعه¬ شناختی بزهکاری 162
گفتار چهارم: بررسي نموداري داده¬ها 163
نتيجه و پيشنهادها 179
الف: نتيجه گيري 180
ب: پيشنهادات 183
فهرست منابع 185
ضميمه/ پرسشنامه 192
چكيده انگليسي 194
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
علت شناسي جرايم خشونت آميز


جرايم خشونت آميز


زندانيان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فقط مقاله - خشونت

تعريف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگري به كار برده مي شود و در تعريف پرخاشگري ...

اثرات روانشناختي خشونت رسانه‌اي بر كودكان و …

اثرات روانشناختي خشونت رسانه‌اي بر كودكان و بزرگسالان. نويسنده اين مطلب، با استناد ...

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در ایران

موضوع : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در ایران تحویل در محیط : word

عوامل فرار دختران از خانه | معرفت

عوامل فرار دختران از خانه. محمد عباسى. مقدّمه. به اعتقاد بسيارى از صاحب نظران، با توجه ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. کیفری است که فرد جانی به آن محکوم می ...

تخصصی حقوق و فقه - جرم كلاهبرداري و عناصر …

تخصصی حقوق و فقه. جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ ...

پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي …

بخش چهارم تأثير جامعه در فرد . پيشگفتار 1. عوامل مؤثر در شكل‌گيري و تحول شخصيت 2. حدود ...

124. 78 . بهمن ۱۳۹۰ - Computer and Communication - BLOGFA

تعريف روانشناسي: روانشناسي علم مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني است. مكتب‌هاي ...

حقوقدان - مباحث حقوقی متفرقه

رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور دستور داد ...

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر …

«اگر گفتم سه هزار متر در اختیار امام بوده،منظورم این نبوده که منزل امام سه هزار متر ...

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر …

«اگر گفتم سه هزار متر در اختیار امام بوده،منظورم این نبوده که منزل امام سه هزار متر ...

فقر فرهنگی - فرهنگ و رفاه اجتماعی

فقر فرهنگی چكيده: از آنجا كه بشر يك موجود چند بعدي است و براي زندگي بايد به رفع نيازهاي ...

میگنا - علل و درمان کمرويي،خجالت و اضطراب اجتماعي …

در اين حالت کودک ميل و اشتياقي براي بازي با ديگران و همسالان خود ( آشنا و ناآشنا ) ندارد ...

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... بيانات در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

توضیح: یکی از ویژگیهای آینانیوز که با لطف مخاطبین فهیم و صاحب ذوق آن تا به امروز سبب ...

جرم و خانواده - bsharat.com

جرايم متنوع با شيوه ... هاي علت‌يابي و ... زنند و مرتکب اعمال خشونت آميز ...

فقط مقاله - خشونت

در تعريفي ديگر خشونت پديده جديدي نيست اما به علت ... خشونت آميز ... شناسي خشونت ...

کاربرد روانشناسی در عرصهء قانون - روانشناسي جنايي

18.02.2013 · در فصل دوم، ديدگا‌ههاي مختلف در زمينه علتشناسي جرائم ... جرايم خشونتآميز و جرايم ...

خشونت عليه زنان و عواقب منفي آن بر کودکان

مقصد اين است که خشونت عليه زنان با ارتکاب جرايم ... خشونت را به حيث علت ... شناسي ، زير ...

جرم و راه هاي پيشگيري از آن | معرفت

مباني نظريه قانوني جرم شناسي. ... رفتار خشونت آميز ... آدينه عبقرى، پيشگيرى از جرايم ...

تحقیق درباره رابطه ي فقر و خشونت

... ، خشونت جوانان، خشونت مرتبط با جرايم ... هاي خشونت آميز ... علّت اوليه خشونت ...

بررسی و مطالعه جرائم زنان - blogylaw.com

... و به همين علت نرخ جرايم ... و رفتارهاي خشونت آميز توجه ... شناسي فرانوگرا ...

علل خشونت در خانواده چیست ؟ - پارسیان لب

... روش هاي خشونت آميز در ... جرم شناسي گفت: خشونت يك نوع ... شخص به علت ترس و ...

حقوق عمومی - نقش رسانه بر بزه کاری نوجوانان

... خشونت آميز ... به جرايم خشونت آميز دست ... خشونت آميز ، معمولا" مسئله علت و ...

راه بهشت - آسيب‌هاي اينترنت و تلويزيون در غرب (4)

... نسبت به مسائل خشونتآميز ... علت‏هاي اين ... كودكان، مرتكب جرايم خشونتآميز ...