اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص - دانلود رایگاندانلود رایگان اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

دانلود رایگان
اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاصاصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص
مقدمه:
الف: بيان مسئله و علت انتخاب آن
قتل اولين جرمي است كه توسط نوع بشر در زمين به وقوع پيوست و بعد از آن نيز پاياني نداشت. تعدي و تجاوز به حقوق ديگران خصوصا تعدي به تماميت جسماني از همان زمان شروع و تا به امروز ادامه دارد بي شك يكي از دلايل اجتماعي شدن زندگي بشر فرار از خطر تهاجم و مصون ماندن از آن بوده است انسانها براي در امان ماندن از تهديدات متجاوزين گردهم آمدند و تشكيل اجتماعات اوليه را دادند تا در هنگام رويارويي با خطر تهاجمات، قدرت مقابله با آن را داشته باشند.
اجتماعات اوليه تشكيل شده اما تهاجمات مرتفع نگرديد. تعدي و تجاوز از نهاد خودخواهانه و انحصارطلب انسان نشأت مي گيرد و لذا هميشه همزاد اوست. جوامع انساني كه از گسترش اجتماعات اوليه حاصل شده بود، براي دفاع در برابر اين خطرات هركدام راه حلي در پيش گرفتند كه اين راهكارها يا برخاسته از مذهب و از سوي شارع غيربشري بوده و يا به ابتكار ذهن خلاق بشر صورت گرفته است.
مجازات با هدف ارعاب و پيشگيري تنها يكي از روشهاي كاهش جرائم در جوامع است و ضروري است براي دستيابي به اين مهم اقداماتي در بهبود وضع جامعه صورت گيرد. به همين جهت احياي نفس مانند زنده كردن همه مردم و قتل نفس مانند كشتن همه انسانهاست.
شريعت اسلامي همچنانكه قتل و كشتن ديگران را حرام كرده، خودكشي را نيز حرام نموده است و خداوند متعالل در قرآن مي فرمايد و لا تقتلوا النفسي اللتي حرم الله الا بالحق
نفسي را كه خداوند حرام كرده است مگر به حق نكشيد و نيز در آيه سوره نساء مي فرمايد: خودتان را نكشيد كه خدا نسبت به شما رحيم است.
همانطور كه اشاره شد در مورد مجازات قصاص، همانگونه كه در آيات مختلف قرآن آمده، هدف اساسي، نجات انسانها و ايجاد ثبات در حيات اجتماعي است. خداوند در قرآن مجيد هدف از قصاص را حيات جامعه مطرح كرده و بدين وسيله به دنبال ايجاد تقوا و نگهداري جامعه از وسوسه هاي شيطاني است كه موجب فساد مي باشد. شايد بتوان علت تشريح قصاص را كه موجب حيات جامعه تلقي شده با توجه به آيه 32 سوره مائده به دست آورد. در اين آيه خداوند مي فرمايد: كسي كه ديگري را بدون حق قصاص و يا بي آنكه با فسادي را در روي زمين مرتكب شود به قتل برساند، مثل آن است كه همه مردم را به قتل رسانده و هر كه ديگري را حيات بخشد، مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده
شارع مقدس بهتر از هر روانشناس اجتماعي ديگر مي تواند مصالح و مفاسد اجتماعي جامعه را تشخيص دهد، براي ثبات حيات اجتماعي در مسائل قتل عمدي، بهترين طريق را انتقام و قصاص تشخيص داده است؛ زيرا با انتقامي كه از قاتل عمدي گرفته مي شود،اصل شخصي بودن مجازات مراعات شده و از اعمال مجازات نسبت به خانواده و بستگانش جلوگيري مي شود، انتقام مظلوم از ظالم براي احياي عدل و حق نه تنها قبيح نيست بلكه پسنديده است.
اگرچه مسئله قصاص در آيات مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و اجراي آن معادل حيات جامعه در نظر گرفته شده است، ولي در عين حال از قواعد آمره نبوده و ولي دم مي تواند با كرامت و بزرگواري عفو كرده يا در مقابل گرفتن خون بها، حتي بيشتر از مقدار ديه شرعي قاتل را عفو نمايد و در اكثر موارد هم به همين صورت پرونده ختم مي شود و سياست كيفري اسلام نيز بر همين مبنا قرار گرفته است تا بر اين اساس مساوات و عدالت كه زمينه ساز فضاي آكنده از آرامش و احساس امنيت است را براي مسلمانان به ارمغان آورد.

چكيده. 5
مقدمه:7
الف: بيان مسئله و علت انتخاب آن.. 7
ب) اهداف تحقيق.. 10
ج) سؤالات تحقيق.. 11
د) فرضيات تحقيق:11
و) سازمان دهي تحقيق:12
فصل نخست: مفاهيم، پيشينه، مباني قصاص در گرايش کيفري اسلام. 14
مبحث نخست: مفهوم شناسي و سابقه تاريخي.. 14
گفتار نخست: واژه شناسي.. 14
الف) واژگان اصلي.. 14
1. قصاص..... 15
2. اصول. 17
3. سياست کيفري.. 18
ب) واژگان مهم و مرتبط.. 20
  1. عدالت ترميمي.. 20
  2. بزه ديده شناسي.. 21
گفتار دوم: پيشينه تاريخي.. 24
الف) دوران باستان.. 24
ب) در دوران قبل از اسلام. 25
ج) در دوران اسلامي.. 28
د) نظام حقوقي ايران:29
مبحث دوم: مباني قصاص..... 30
گفتار نخست: مباني شرعي کيفر قصاص..... 30
الف) آيات.. 30
ب) روايات.. 35
ج) اجماع. 36
د) استلزامات عقلي.. 37
گفتار دوم: مباني عرفي.. 38
الف) استدلالات مخالفين.. 38
ب) استدلالات موافقين.. 40
فصل دوم: اصول حاكم در تشريح كيفر قصاص........................................................................................... 43
مبحث نخست: لزوم رعايت اصل ترميمي بودن قصاص..... 43
گفتار نخست: جلوه هاي ترميم قصاص..... 43
الف) رويکرد ويژه شريعت اسلامي به مجرم قتل عمدي.. 43
ب) رويکرد ويژه شريعت اسلامي در پذيرش پاسخ هاي جبراني.. 46
ج) رويکرد ويژه شريعت اسلامي بر عفو و گذشت در قصاص..... 47
گفتار دوم: جلوه هاي بزه ديده مداري در قصاص..... 49
الف) فعال کردن نقش بزه ديده (پذيرش حق الناس قصاص)49
ب) تاکيد بر ترميم مطالبات بزه ديده (پذيرش لزوم تشفي خاطر بزه ديده)52
مبحث دوم: پذيرش اصل تحديد کيفر قصاص..... 55
گفتار نخست: تحديد قصاص به جرايم عليه تماميت جسماني.. 55
گفتار دوم: لزوم رعايت اصول شخصي بودن و تناسب مجازات.. 56
الف) اصل شخصي بودن مجازات.. 57
ب) اصل تناسب مجازات در كيفر قصاص..... 57
فصل سوم: اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجراي آن.. 62
مبحث نخست: لزوم رعايت همانندي و مماثلت.. 62
گفتار نخست همانندي در قصاص..... 62
الف) تأثير دين در کيفر قصاص..... 63
ب) تأثير جنسيت در کيفر قصاص..... 67
ج) تأثير جنون مقتول در کيفر قصاص..... 75
گفتار دوم: مماثلت در قصاص..... 78
الف) مفهوم مماثلت.. 78
ب) ابعاد مماثلت.. 79
گفتار سوم: لزوم اصل تسهيل در روش قصاص و ممنوعيت مثله کردن در آن.. 81
الف) تشريح تسهيل در روش قصاص..... 81
ب) ممنوعيت مثله کردن قتل. 82
مبحث دوم: تأثير پذيري قصاص از تأسيسات عفو ومرگ جاني.. 84
نتيجه گيري و پيشنهادات:99
الف) نتيجه گيري.. 99
ب) پيشنهادات.. 101
منابع و مأخذ 105


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سياست کيفري اسلام


شرايط قصاص


سياست کيفري شرايط قصاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه