پروژه حسابداري‌ دارايي هاي‌ نامشهود - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌،

دانلود رایگان
پروژه حسابداري‌ دارايي هاي‌ نامشهودعنوان: پروژه حسابداري دارايي هاي نامشهود
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 40
توضیحات
. هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نامشهود است . مسائل اصلي در حسابداري داراييهاي نامشهود عبارت از معيارها و زمان شناخت دارايي ، تعيين مبلغ دفتري ، شناخت هزينه استهلاك و تعيين ساير موارد كاهش در مبلغ دفتري آنهاست .
دامنه كاربرد
2 . الزامات اين استاندارد بايد در مورد حسابداري كليه داراييهاي نامشهود بكار گرفته شود مگر در موارد زير :
الف . ماليات انتقالي به دوره هاي آتي .
ب . سرقفلي ناشي از تركيب واحدهاي تجاري (به استاندارد حسابداري شماره 19 مراجعه شود).
ج . حقوق معدني و هزينه هاي اكتشاف ، توسعه و استخراج معادن ، نفت ، گازطبيعي و غيره . ليكن اين استاندارد در مورد داراييهاي نامشهودي كه براي توسعه يا نگهداري اين فعاليتها بكار مي رود، كاربرد دارد.
د. مخارج تحقيق و توسعه (به استاندارد حسابداري شماره 7 مراجعه شود).
ه . اجاره ها (به استاندارد حسابداري شماره 21 مراجعه شود).
3 . داراييهاي نامشهودي كه در روال عادي عمليات واحد تجاري به قصد فروش نگهداري مي شود، موضوع اين استاندارد نيست . اين موارد برحسب مورد مشمول استانداردهاي حسابداري شماره 8 يا 9 با عناوين حسابداري موجودي مواد و كالا و حسابداري پيمانهاي بلند مدت است . ليكن اين استاندارد در مورد داراييهاي نامشهودي كه با قصد واگذاري امتياز استفاده آنها، نگهداري مي شود، كاربرد دارد.
تعاريف
4 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :
. دارايي نامشهود به يك دارايي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني اطلاق مي شود كه :
الف . به منظور استفاده درتوليد يا عرضه كالاها يا خدمات ، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري مي شود،
ب . با قصد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده باشد، و
ج . قابل تشخيص باشد.
. دارايي عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير راههاي دستيابي مشروع به آن منافع كه درنتيجه معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته به كنترل واحدتجاري درآمده است .
. استهلاك عبارت است از تخصيص سيستماتيك مبلغ استهلاك پذير يك دارايي طي عمر مفيد آن .
. مبلغ استهلاك پذير عبارت است از بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده در صورتهاي مالي ، به كسر ارزش اسقاط آن .
. عمر مفيد عبارت است از :
الف . مدت زماني كه انتظار مي رود يك دارايي ، مورد استفاده واحد تجاري قرار گيرد ، يا
ب . تعداد توليد يا ساير واحدهاي مقداري مشابه كه انتظار مي رود در فرايند استفاده از دارايي توسط واحد تجاري تحصيل شود
. بهاي تمام شده عبارت است از مبلغ وجه نقد يا معادل نقد پرداختي يا ارزش منصفانه ساير مابه ازاهايي كه جهت تحصيل يك دارايي در زمان تحصيل ، واگذار شده است .
. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغ خالصي كه انتظار مي رود در پايان عمر مفيد دارايي ، پس از كسر هزينه هاي مورد انتظار فروش آن ، عايد واحد تجاري شود .
. مبلغ دفتري مبلغي است كه دارايي پس از كسر استهلاك انباشته و ذخيره كاهش ارزش مربوط ، به آن مبلغ در ترازنامه منعكس مي شود .
. زيان كاهش ارزش عبارت است از مازاد مبلغ دفتري نسبت به مبلغ بازيافتني دارايي .
. مبلغ بازيافتني عبارت است از خالص ارزش فروش يا ارزش اقتصادي يك دارايي هركدام بيشتر است . ارزش اقتصادي يك دارايي عبارت از خالص ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي ناشي از كاربرد مستمر دارايي از جمله جريانهاي نقدي ناشي از فروش نهايي آن است .
. ارزش منصفانه مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايل مي توانند در معامله اي حقيقي و در شرايط عادي ، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.
. داراييهاي پولي عبارت است از وجه نقد و داراييهايي كه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت شود.
فهرست مطالب
 • مقـدمــه . 2
 • دامنه كاربرد. 2
 • تعاريف ... 3
 • ويژگيهاي دارايي نامشهود. 5
 • ماهيت غير عيني .. 5
 • قابليت تشخيص .... 6
 • شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود. 7
 • جريان منافع اقتصادي آتي و كنترل . 7
 • اندازه گيري بهاي تمام شده به گونه اي قابل اتكا9
 • تحصيل از طريق تركيب تجاري .. 10
 • سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري .. 11
 • معاوضه داراييها11
 • داراييهاي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري .. 12
 • شناخت هزينه 14
 • عدم شناخت هزينه هاي گذشته به عنوان دارايي .. 15
 • مخارج بعدي .. 15
 • اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه . 16
 • تجديد ارزيابي دارايي نامشهود به عنوان نحوه عمل مجاز جايگزين .. 16
 • استهلاك .... 17
 • عمر مفيد. 17
 • روش استهلاك .... 19
 • ارزش اسقاط .. 20
 • بررسي دوره و روش استهلاك .... 21
 • قابليت بازيافت مبلغ دفتري ـ زيان كاهش ارزش ... 22
 • بركناري دائمي و واگذاري .. 23
 • افشا24
 • تاريخ اجرا26
 • پيوست ... 28
 • كاربرد استاندارد حسابداري در مورد برخي اقلام غيرپولي نامشهود. 28
 • حق اختراع . 28
 • حق تأليف ... 29
 • سرقفلي محل كسب (حق كسب يا پيشه يا تجارت )30
 • علائم و نامهاي تجاري .. 31
 • حق امتياز و فرانشيز. 31
 • هزينه هاي تأسيس .... 32
 • حق امتياز استفاده از خدمات عمومي .. 33
 • سرقفلي .. 33


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دارايي هاي‌ نامشهود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه