اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و - دانلود رایگاندانلود رایگان از جمله اساسی­ترین مسائل جوامع بشری از بدو خلقت تا به امروز تامین نیاز­­های تغذیه ای انسان بوده که با افزایش جمعیت، فزونی یافته است. ایجاد تنوع محصولات دام

دانلود رایگان
اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی word
فصل اول: کليات و مرورمنابع....
فصل دوم: مواد و روش­ها ............................................................................................................................
21
فصل سوم نتايج و بحث ..............................................................................................................................
منابع............................................................................................................................................................
31
42
چکیده
اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی. وحیده اصغریان
6 باکتری در هر گرم خوراک(PG91-106)، 3) جیرهشاهد+ پروبیوتیک PG91 با تراکم 107 باکتری در گرم خوراک(PG91- 107)، 4) جیرهشاهد + پروبیوتیک PG91با تراکم 108 باکتری در گرم خوراک(PG91-108)، 5) جیرهشاهد +پروبیوتیک پریمالاک (با تراکم توصیه شده شرکت سازنده 109 باکتری در گرم خوراکPRIM-) بودند.
7 نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری (P<0.05) افزایش یافت. از نظرمصرفخوراكاختلاف معنی داری بین تیمار های حاوی پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد، بدست نیامد.ضریبتبدیلغذایی در تیمارهای حاوی پروبیوتیک PG91 در تراکم های 106 و107 در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری (P<0.05)بهبود یافت.
واژگان کلیدی: پریمالاک- جایگزینآنتی بیوتیک- میکرو فلور دستگاه گوارش-PG91
Abstract
Effects of two different probiotics (PG91 and Perimalac) on broiler performance.
6 per grams of feed(PG91-106), 3 ) control diet +PG91 probiotic with bacteria density of 107 per grams of feed(PG91-107) , 4) control diet +PG91 probiotic with bacteria density of 108 per grams of feed(PG91-108), 5) control diet + probiotic Primalac (109 bacteria per gram of feed, as recommended by manufacturer). The results showed that compared to CONT, diet containing PG91 probiotic with bacteria density of 107 significantly increased broiler body weight (P <0.05). In term of feed intake, compared to controls no significant differences was observed between treatments containing probiotics. Compared to control, treatment PG91 with bacteria density of 106 and 107 , showed significant increase in FCR (P <0.05). Conclusion was that, compared to Primalac, diets containing probiotic PG91, appeared with positive impact on weight gain ,feed conversion coefficient and cost reduction in diet, hence could be replaced effectively with commercial probiotics such as Primalac.
Keyword:Antibiotic alternative- Primalac - PG91
مقدمه
et al., 1946] . علیرغم مزیت های گفته شده، آنتی­بیوتیک­ها دارای اثرات منفی زیادی نیز هستند، مانند ایجاد سویه­های باکتریایی بیماری­زا در مقابل افزایش آنتی­بیوتیک­ها در جیره و باقیماندن آنتی­بیوتیک­ها در لاشه طیور. این اثرات نگرانی­هایی را در مصرف کنندگان ایجاد کرده است، لذا محققان تلاش­های فراوانی جهت یافتن جایگزین­های مناسبی محرک رشد در جیره طیور داشته و دارندPanda et.] 2001al.,]. امروزه از افزودنی­هایی نظیر پروبیوتیک­ها و پری­بیوتیک­ها که به صورت تجاری عرضه میشوند، به عنوان جایگزین محرک­های رشد آنتی­بیوتیکی استفاده می­شود. این مواد اثرات سودمندی بر روی ترکبیات میکروفلورای روده می­گذراند و سبب سلامتی و افزایش عملکرد حیوان می­شود ]زارع شحنه و همکاران، 1386[. پروبیوتیک مکملی است حاوی میکروب­های مفید زنده که می­تواند در دستگاه گوارش تکثیر یافته و باعث از بین رفتن پاتوژن­ها و افزایش باکتری­های مفید و بهبود عملکرد دستگاه گوارش شوند][Cumming and Macfarlan., 2002.
1-1-تعریف پروبیوتیک و تاریخچه استفاده از آن
.,1989] این تعریف بر ماهیت زنده پروبیوتیک­ها تاکید دارد ]افشار مازندران و رجب، 1380[.در واقع پروبیوتیک را می­توان یک میکروارگانیسم یا مخلوطی از میکروارگانیسم ها تعریف نمود که به مصرف انسان یا دام ­رسیده و از طریق بهبود ویژگی­های میکروفلور دستگاه گوارش، تاثیرات سودمندی در مصرف کننده خواهد داشت. در سال 1989 به جای واژه پروبیوتیک از واژه تغذیه مستقیم میکروبی (DFM) استفاده شد، که در آن منبعی از میکروارگانیسم­های زنده قابل زیست مانند باکتری­ها، قارچ­ها و مخمرها وجود داشت [Swenson and Reece., 1995].
1 به این موضوع پایه و اساس علمی بخشید ]افشار مازندران و رجب، 1380 [. او دریافت که دلیل اصلی سلامت و شادابی مردم در روستا­های بلغارستان ، استفاده آنها از محصولات ماست و شیر تخمیر شده است. بعد­ها مطالعات او بر روی ماست نشان داد که ماست حاوی مقادیر بالایی از دو نوع باکتری لاکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس2 است. متعاقب آن این محقق توانست این یاکتری­ها را از ماست جدا نموده و از آنها به عنوان مکمل­های میکروبی استفاده کند ]افشار مازندران و رجب، 1380[.
1-2- ویژگی­های یک پروبیوتیک
1-2-1- مقاومت نسبت به اسیدیته:
1-2-2- توانایی اتصال به سلول­های پوششی روده:
1-3- عوامل مهم در تولید یک پروبیوتیک
1-3-1- ایفای نقش مؤثر پروبیوتیک
et al., 1990]
et al.,2007].
1-3-2- شاخص های ارزیابی یک پروبیوتیک
[1] اشاره نمود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


پروبیوتیک تجاری


PG91 و پریمالاک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه