بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

دانلود رایگان
بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المالبررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
مقدّمه
حمد و سپاس خدايي را سزاست كه انسان را در بهترين حالات آفريده و او را مسجود ملايك ساخت. جانشين خويش در روي زمين قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، كرامت و برتري داد. از روح خويش در كالبد جان او دميده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس يكديگر منع نمود. نه تنها متعرضين به نفوس را به عذاب اخروي وعده داد و مجازات دنيوي را براي آنان مقرر نمود، بلكه راضي شدن و بي تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نيز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصي قايل شده و از هدر رفتن و ضايع شدن خون آنان نهي نمود. از اين رو حاكمان را نيز مكلّف به جبران خون به زمين ريخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و يا قدرت پرداخت خون بهاي مقتول را ندارد و چنين تكليفي بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خوني به هدر رود. يكي از اصول مسلم و اساسي در دين مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتي انسان است. مهمترين جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نيز جان آدمي است و بقيه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس اين اصل است كه جان، عرض و آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأي او، محترم شمرده شده است. در آيات نوراني قرآن كريم و روايات ائمه‏ی معصومين (ع) به حرمت جان آدميان جداي از همه‏ي امتيازهاي عرضي و فرعي از قبيل جنس، نژاد، رنگ، مذهب، عقيده و... تأكيد شده است. چنان حرمتي كه در هيچ يك از مكاتب حقوقي يافت نمي‏شود. طبيعي است اين عطيه‏ی الهي كه در مرحله‏ی تكوين و خلق بشر از سوي خداوند منان به انسان اعطا گرديده است، زماني پاس داشته می‏شود كه تساوي قانوني و حقوقي و برابري انسان‏ها و نبود ظلم و تبعيض در همه‏ی حقوق اجتماعي، مدني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... از سوي حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انساني در ارتباط و همزيستي با يكديگر مراعات گردد.
امروزه چه بخواهيم و يا نخواهيم پيشرفت صنعت ارتباطات و از بين مرزها و حصارها انسان‏ها را به يكديگر نزديك نموده و می‏رود كه تمامي انسان‏های كره زمين در يك دهكده‏ی جهاني گردهم آيند و اين فقه و حقوق اسلامي است كه بايد مسايل مستحدثه و مبتلا به جهاني فرا روي مسلمانان و حكومت اسلامي را در قرن معاصر حل و فصل نمايد.
فقه اسلامي – كه داعيه‏دار اداره‏ی جوامع انساني در اقصي نقاط اين گيتي پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادي پويا و دخالت دادن دو عامل تعيين كننده زمان و مكان در آن و در عين حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهاي اعتقادي خالص كه لازمه‏ی قوام و پايداري هر آيين و مرام و مسلكي است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتي انسان و با توجه به انديشه‏های نوين جهاني شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، حقوقي و... و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلي و مصالح ملزمه‏ی بشري و ضرورت‏های بايسته‏ي جهاني به تعارضات و چالشهاي داخلي و بين المللي موجود در زمينه ارتباط و هم زيستي با كفار و غير مسلمانان و بيگانگان و در يك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.
پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامي با ارائه راهكارهاي انساني و منطقي و براساس مصالح عقلي و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادي زمان و مكان و به موضوع همزيستي با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوري اسلامي ايران كه امّ القراي جهان اسلام است نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه‏ی اسلام و گرايش مثبت آنان را به دين توحيدي داشته باشد‏؛ چنان که در تاريخ اسلام نمونه‏های فراواني از اين نوع برخوردهاي صحيح و سالم و مألاً جذب غير مسلمانان به دين اسلام را می‏توان مشاهده كرد‏.
مقدّمه. 1
1. طرح موضوع. 2
2.سابقه وضرورت تحقيق.. 5
3. اهداف كلي تحقيق كاربردهاي آن. 5
4. سوال‏های اصلي تحقيق.. 7
5. فرضيه‏های تحقيق.. 7
6. روش تحقيق.. 8
7. سازمان دهي تحقيق.. 8
فصل اول :10
كليات... 10
1-1. مبحث اول: واژه شناسي.. 11
1-1-1. تبيين مفهوم ديه. 11
1-1-1-1. معناي ديه در لغت... 11
1-1-1-2. معناي ديه در اصطلاح فقهاي اماميه. 12
1-1-1-3. معناي ديه در اصطلاح فقهاي اهل سنت... 13
1-1-1-4. معناي ديه در لسان روايات... 14
1-1-5. تعريف مسئوليت در لغت... 14
تعريف مسئوليت در اصطلاح.. 15
1-1-5-1. انواع مسئوليت در فقه و حقوق.. 15
1-1-6. معناي لغوي و اصطلاحي بيت المال. 17
1-1-6-1. بررسي پيشينه‏ی تاريخي مسئوليت دولت... 18
1-1-6-2. پيشينه‏ی مسئوليت بيت المال (دولت) در دوران گذشته. 19
1-1-6-3. پيشينه‏ی مسئوليت دولت در دوران معاصر. 21
1-1-7. مفهوم بيگانه. 22
1-1-7-1. مفهوم بيگانه و انواع آن در حقوق موضوعه. 23
1-1-7-2. مفهوم بيگانه و اقسام آن در فقه اسلامي.. 23
1-1-8. غير مسلمان از ديدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامي.. 24
1-1-8-1. گروه‏های غير مسلمان از نظر اسلام. 26
1-1-8-2.اقليت‏های ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 28
2-1. مبحث دوم: بررسي پيشينه‏ی تاريخي ديه. 29
2-1-1. ديه در دوران باستان. 30
2-1-2. ديه در شرايع آسماني.. 32
2-1-3. ديه در نظام حقوقي غرب... 36
2-1-4. ديه در نظام حقوقي ايران. 38
2-1-4-1. پيشينه‏ی ديه قبل از انقلاب اسلامي ايران. 38
2-1-4-2. پيشينه‏ی ديه بعد از انقلاب اسلامي ايران. 39
3-1. مبحث سوم: جايگاه ديه در حقوق كيفري ايران. 41
3-1-1. جايگاه ديه در حقوق كيفري ماهوي.. 41
3-1-2. جايگاه ديه در حقوق كيفري شكلي.. 42
2-2. مبحث اول: مفهوم مباني.. 43
2-2-1. مفهوم مباني در لغت... 44
2-2-2. مفهوم مباني در اصطلاح حقوقي.. 45
2-2-3. مفهوم مباني در اصطلاح فقهي.. 46
فصل دوم:48
مباني نظري، فقهي و قانوني توجيه كننده‏ی مسئوليت... 48
بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ی غير مسلمانان و بيگانگان. 48
2-1. طرح بحث... 49
2-2. مبحث دوم: مباني نظري و فقهي تعهد و مسئوليت بيت المال نسبت به پرداخت ديه‏ی غير مسلمانان و بيگانگان 50
2-3-1. پايمال نشدن خون مسلمان. 51
2-3-2. قصور حكومت در ايجاد نظم. 59
2-3-3. قاعده‏ی الضمان بالخراج.. 62
2-3-4. جنبه‏های عاطفي و سياسي.. 65
2-4-1. حقوق كيفري داخلي.. 66
2-4-2. حقوق بين الملل.. 67
2-5. مبحث چهارم: طرح ديدگاه‏ها70
2-5-1. ادله ی فقهی موافقان مسئولیت بیت المال. 71
2-5-2. ديدگاه دوم: ادله‏ی مخالفان مسئوليت بيت المال. 77
2-5-3. ديدگاه سوم: ادله قائلين به تفصيل ميان كافر ذمي و حربي.. 80
2-5-4- ديدگاه منتخب (نظريه‏ی مختار)83
فصل سوم:85
دیه غیرمسلمانان و بیگانگان. 85
از منظر دین اسلام و روایات... 85
3-1. ضرورت واهمیت بحث... 86
3-2. مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات... 87
3-2-1. مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه. 87
3-2-2. دیه اهل ذمه در روایات... 90
نتايج و پيشنهادها110
الملخّص.... 112
فهرست منابع. 113


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پرداخت دیه غیرمسلمان


بیت المال


بررسی فقهی حقوقی پرداخت دیه


غیرمسلمان و بیگانگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گروه موضوعات بیشنهادی بایان نامه رشته فقه و

بررسی فقهی عقد بیمه بررسی فقهی عملیات استشهادی بررسی فقهی قراردادهای مستقبلیات، اختیارات ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - وبلاگ حقوقی ...

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... - آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 ...

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران شود ...

اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی - ديگران

اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی. چکیده: فقه و اخلاق و به تبع قواعد فقه سیاسی و اخلاقی سیاسی، از ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسا

از طرفی چون «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی ...

مسألة برده داري در اسلام معاصر | محسن کدیور

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي. مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم به ...

زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)

قرآن‌ کریم‌ بارها تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد در عقیده‌ و ایمان، مساوی‌ هستند و هیچ ...

خاتون - تاريخ تحليلي - drazghadi.blogfa.com

نقد: نقد و انتقاد در لغت به معنی ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب­ها را ...

خاتون - تاريخ تحليلي - drazghadi.blogfa.com

نقد: نقد و انتقاد در لغت به معنی ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب­ها را ...

ازدواج مردی 50 ساله با دختری 6 ساله. در مورد ازدواج …

در این پست می خواهیم در مورد ازدواج پیامبر(ص) و عایشه صحبت کنیم. چون افراد ضد اسلام و ضد دین ...

گروه موضوعات بیشنهادی بایان نامه رشته فقه و

بررسی فقهی عقد بیمه بررسی فقهی عملیات استشهادی بررسی فقهی قراردادهای مستقبلیات، اختیارات ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - وبلاگ حقوقی ...

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... - آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 ...

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران شود ...

اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی - ديگران

اخلاق سیاسی و قواعد فقه سیاسی. چکیده: فقه و اخلاق و به تبع قواعد فقه سیاسی و اخلاقی سیاسی، از ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسا

از طرفی چون «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی ...

مسألة برده داري در اسلام معاصر | محسن کدیور

بخش سوم: اسلام معاصر و مسألة بردگي. مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم به ...

زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)

قرآن‌ کریم‌ بارها تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد در عقیده‌ و ایمان، مساوی‌ هستند و هیچ ...

خاتون - تاريخ تحليلي - drazghadi.blogfa.com

نقد: نقد و انتقاد در لغت به معنی ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب­ها را ...

ازدواج مردی 50 ساله با دختری 6 ساله. در مورد ازدواج …

در این پست می خواهیم در مورد ازدواج پیامبر(ص) و عایشه صحبت کنیم. چون افراد ضد اسلام و ضد دین ...