بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390

دانلود رایگان
بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي1390
مقدمه
1- بيان مسئله
عدالت اقتضا مي کند ميان مجرمي که براي نخستين بار مرتکب جرم شده است با مجرمي که مکرر مرتکب بزه مي شود، و همچنين مجرمي که مرتکب يک جرم شده و مجرمي که مرتکب جرايم متعدد شده است، ولي به علل گوناگون تحت تعقيب قرار نگرفته به يک ميزان مجازات حکم نشود و ميان اين دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بيشتري خواهد شد.
تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ي کيفر يکي از مهم ترين مباحث در نظام کيفري کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق دانان قرار گرفته است. تفاوت هاي عمده اي از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات هاي در معرض تعدد و تکرار و نهادهاي مختلف جزايي از قبيل تعيين جمع مجازات ها يا تلفيق در موارد مختلف ميان ق.م.ا سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي مشاهده مي گردد. و ما در صدد تحليل و توصيف اين تفاوت ها و ارزيابي جهت گيري لايحه نسبت به قانون سابق هستيم.
2- سؤالات اصلي تحقيق
سئوال اصلي اين تحقيق عبارت است از:
رويکرد لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقايسه با قانون 1370 چگونه است؟
3- فرضيه تحقيق
رويكرد مقنن در لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات در موارد تعدد و تكرار و بيان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجراي اصل قانوني بودن مجازات و ممانعت از اعمال نظر شخصي دادگاه ها مي باشد.
4- پيشينه تحقيق
تعدد و تکرارجرم از مهم ترين مباحث در نظام کيفري است که مورد توجه اکثر حقوق دانان قرار گرفته است. پايان نامه هايي با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانين موضوعه ايرا ن و هم چنين مقايسه اين قوانين با مقررات كشورهاي ديگر از جمله مصر نوشته شده است.در اين راستا كتب ارزشمندي همچون مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسي به بررسي قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 ضروري به نظر مي رسد با مطالعه تطبيقي ميان قانون مجازات اسلامي 1370 و لايحه به بررسي دقيق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشديد مجازات پرداخت. شايد تدوين اين پايان نامه حرکتي در راه پيشرفت قانون کيفري کشور باشد.
مقدمه.. 1
1- بيان مسئله. 1
2- سؤالات اصلي تحقيق... 1
3- فرضيه تحقيق... 1
4-پيشينه تحقيق... 2
5- روش تحقيق... 2
6- موانع تحقيق... 2
7- اهداف تحقيق... 2
8- ساختار تحقيق... 2
فصل اول: کليات تحقيق... 4
مبحث اول: مفاهيم.. 5
گفتار اول: تعريف جرم. 5
بند اول: در لغت... 5
بند دوم: در اصطلاح.. 5
گفتار دوم :تعريف مجازات... 8
بند اول: در لغت... 8
بنددوم : در اصطلاح.. 8
گفتار سوم: تعريف تعدد جرم. 10
بند اول: در لغت... 10
بند دوم : در اصطلاح.. 10
گفتار چهارم: تعريف تکرار جرم. 13
بند اول: در لغت... 13
بند دوم: در اصطلاح.. 13
مبحث دوم: تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران... 16
گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي... 16
بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب... 16
1- 1 قانون مجازات عمومي مصوب 1304. 16
1-2 ماده 2 الحاقي مصوب 1311. 18
1-3 قانون مجازات عمومي مصوب 1352. 22
بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامي... 27
2-1 قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و قانون مجازات اسلامي 1370. 27
2 -2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390. 32
گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي... 33
بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامي.. 33
1- 2 قانون مجازات عمومي مصوب 1304. 33
1- 3 قانون اصلاحي 1310. 34
1- 4 قانون مجازات عمومي سال 1352. 36
بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامي... 39
1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361. 39
2- 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370. 40
2-3 لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب 1390. 42
مبحث سوم: مباني نظري و تأثير آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي.. 43
گفتار اول: مباني نظري پذيرش تعدد و تکرار جرم. 43
بند اول: نظريه سزادهي.. 43
بند دوم: نظريه حالت خطرناک و اصل فردي کردن مجازات... 43
گفتاردوم: تأثير پذيري.. 48
بند اول: مبناي قانون مجازات اسلامي سال 1370 در تشديد مجازات... 48
بند دوم: مبناي لايحه قانون مجازات اسلامي در تشديد مجازات... 48
فصل دوم: بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي 49
مبحث اول: تعدد جرم.. 50
گفتار اول: اقسام تعدد جرم. 50
بند اول: تعدد مادي.. 50
بند دوم: تعدد معنوي.. 50
گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370.. 51
بند اول: تعدد مادي.. 51
1-1 تعدد مادي در جرايم مختلف... 53
1-2 تعدد مادي در جرايم مشابه. 54
بند دوم: تعدد معنوي يا اعتباري جرم. 56
گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي1390.. 58
بند اول: تعدد معنوي... 58
بند دوم: تعدد مادي... 58
گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم. 66
بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي... 66
1-1 وقوع فعل مجرمانه. 66
1-2 تعزيري بودن جرم. 66
1-3 صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد. 67
بند دوم: تعدد مادي درق.م.ا 1370.. 67
2-1 از نظر نوع جرم ارتکابي.. 67
2-2 عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب... 68
2-3 از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها69
بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي... 69
3-1 از نظر نوع جرم ارتکابي.. 69
3-2 عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير. 70
3-3 عدم لزوم عمدي بودن جرايم.. 70
گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در مواجهه با تعدد جرم. 71
بند اول: جمع مجازات ها71
بند دوم: مجازات شديدتر از مجازات اشد.. 72
بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها73
مبحث دوم : تکرار جرم.. 74
گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال 1370.. 74
بند اول: تكرار جرم. 74
بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم. 75
2-1 سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده75
2-2 اجراي محکوميت قبلي.. 76
2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير. 76
بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات... 77
3-1 اختياري بودن.. 77
3-2 نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات... 77
گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي 1390.. 78
بند اول : تکرار جرم. 78
بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم. 80
2-1 سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش.... 80
2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش.... 81
2-3 ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا81
بند سوم: ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي... 81
3-1 الزامي بودن.. 81
3-2 معين و مشخص بودن حدود تشديدمجازات... 81
گفتار سوم: اقسام تکرار جرم. 82
بند اول : خاص و عام. 82
1-1 تکرار جرم خاص.... 82
2-1 تکرار جرم عام. 83
بند دوم: موقت و دايم.. 83
2-1 تکرار جرمموقت... 83
2-2 تکرار جرم دائم.. 84
بند سوم: ساده و به عادت... 84
3-1 تکرار جرم ساده84
3-2 تکرار جرم به عادت... 84
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم. 86
مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود. 87
گفتار اول:تعدد جرم در حدود. 87
بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370. 87
1-1 تعدد جرم در زنا87
1-2 تعدد جرم در شرب خمر. 87
1- 3 تعدد جرم قذف... 88
1-4 تعدد جرم سرقت... 88
بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي... 89
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 91
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي 1370. 91
بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي... 92
نتيجه گيري... 94
منابع و مأخذ.. 96
Abstract. 98


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تعدد و تکرار جرم


قانون مجازات اسلامي مصوب 1370


لايحه قانون مجازات اسلامي 1390


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه