مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی - دانلود رایگاندانلود رایگان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

دانلود رایگان
مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصیمسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
مقدمه
1- تعریف موضوع
اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو مسوولیت مدنی دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.
با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.
2ـ علت انتخاب موضوع
در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با حریم خصوصی و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.
3ـ سؤالها و فرضیه های تحقیق
در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:
1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟
2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟
فرضیه تحقیق:
در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین حریم خصوصی مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.
مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه تقصیر نوعی استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.
چکیده:1
مقدمه. 2
فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. 6
مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 6
گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. 6
الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. 8
ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی.. 9
1ـ نظریه پردازان.. 9
2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا10
3ـ کنفرانس نروژ. 11
4ـ شورای اروپا11
5ـ کمیته یانگر انگلستان.. 11
6ـ کمیته کلکوت انگلستان.. 11
گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 12
الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی.. 12
1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.. 13
2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت... 14
3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد. 17
ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی.. 18
1ـ مبانی حقوق بشری.. 18
2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی.. 19
3ـ مبانی فطری.. 19
مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی.. 19
گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی.. 20
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر. 20
ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 21
ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 22
د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976. 22
هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام. 22
گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی.. 23
الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی.. 23
ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی.. 24
ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی.. 25
د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی.. 26
هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی.. 27
و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی.. 27
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی.. 28
الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش... 28
ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن.. 33
ج ـ ممنوعیت استراق بصر. 36
دـ ممنوعیت استراق سمع.. 37
هـ ـ ممنوعیت بدگمانی.. 38
و ـ ممنوعیت غیبت... 40
ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر. 41
ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت... 42
ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف.. 44
ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی.. 45
گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران.. 46
الف ـ قانون اساسی.. 46
ب ـ قانون مسوولیت مدنی.. 49
ج ـ قانون مجازات اسلامی.. 51
د ـ قانون آئین دادرسی کیفری.. 54
هـ ـ قانون مطبوعات... 56
و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.. 57
ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی.. 57
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی.. 58
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند.. 58
ی ـ سایر قوانین مرتبط.. 59
1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. 59
2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.. 60
3ـ قانون وکالت... 60
4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.. 60
5ـ آئین نامه مترجمان رسمی.. 60
گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی.. 61
الف ـ فن آوری.. 62
1ـ تقویت... 62
2ـ عادی سازی.. 62
3ـ تصعید.. 63
ب ـ دولتها63
ج ـ بخش خصوصی.. 64
فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت... 66
مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی.. 66
گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی.. 66
الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی.. 67
ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها68
1ـ تفتیش عقیده. 68
2ـ بازداشت و تفتیش افراد. 70
3ـ بازرسی داخل بدن.. 74
1ـ3ـ آزمایش خون.. 75
2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی.. 75
3ـ3ـ شستشوی معده. 75
4ـ3ـ بیومتریکس... 76
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد. 77
الف ـ انواع ورود. 77
1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت... 78
2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت... 78
ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد. 79
ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران.. 81
1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد. 82
2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد. 83
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات... 86
الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی.. 87
اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی.. 89
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی.. 89
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی.. 89
اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات... 90
اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست... 90
1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی.. 91
2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی.. 92
3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی.. 94
4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری.. 98
ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای.. 100
1ـ آزادی بیان و مطبوعات... 101
2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون.. 103
3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی.. 106
4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای.. 108
ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان.. 109
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات... 111
الف ـ ارتباطات دور. 112
1ـ ارتباط از طریق پست... 112
2ـ ارتباط از طریق تلفن.. 115
3ـ ارتباط از طریق تلگراف.. 117
4ـ ارتباط از طریق بی سیم. 118
ب ـ ارتباطات نزدیک... 119
1ـ ارتباطات جنسی.. 119
2ـ ارتباطات کلامی.. 121
3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره. 122
ج ـ ارتباطات الکترونیکی.. 122
1ـ اینترنت... 123
2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی.. 124
مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 125
گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 126
الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی.. 126
ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی.. 127
1 ـ نظریه تقصیر شخصی.. 127
2ـ نظریه تقصیر نوعی.. 128
3ـ نظریه خطر. 129
4ـ نظریه مختلط.. 131
5ـ نظریه تضمین حق.. 131
6 ـ نظریه استناد عرفی.. 132
7 ـ حقوق اسلام. 133
ج ـ مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران.. 134
د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق.. 136
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 138
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر. 138
1 ـ انجام فعل زیانبار. 139
2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار. 140
3ـ عنوانهای معاف کننده. 141
4 ـ تقصیر. 143
ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی.. 145
1ـ مفهوم ضرر. 145
2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی.. 147
3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی.. 148
1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی.. 148
2ـ3 ضرر معنوی.. 150
4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی.. 152
1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر. 152
2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر. 153
3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد.. 154
ج ـ رابطه سببیت... 155
فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر. 156
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی.. 156
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی.. 156
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر. 157
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده. 158
ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر. 158
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی.. 160
الف ـ شیوه های جبران مالی.. 160
ب ـ شیوه های جبران غیرمالی.. 163
1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن.. 163
2ـ اعاده وضع به حالت سابق.. 165
3ـ الزام به عذرخواهی.. 166
4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری.. 167
5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات... 169
6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک... 170
7 ـ پاسخگویی.. 171
8ـ اعاده حیثیت... 174
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی.. 176
الف ـ اقسام شخص حقوقی.. 176
1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی.. 176
1ـ1ـ دولت داخلی.. 176
2ـ1ـ دولت خارجی.. 177
2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی.. 178
1ـ 2ـ شرکتهای تجاری.. 178
2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری.. 179
ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی.. 179
ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی.. 181
1ـ شیوه های جبران مالی ضرر. 181
2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر. 184
1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی.. 184
2ـ2ـ اظهار تأسف... 185
3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق.. 185
4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی.. 185
5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف.. 186
6ـ2ـ سایر روشها186
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر. 186
گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی.. 187
الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی.. 187
ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات... 191
گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت... 195
الف ـ تأمین خواسته. 195
1ـ تأمین خواسته در امور کیفری.. 196
2ـ تأمین خواسته در امور مدنی.. 197
ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری.. 199
1ـ اقسام دستور موقت... 200
قسم اول ـ توقیف مال.. 200
قسم دوم ـ انجام عمل.. 201
قسم سوم ـ منع از امری.. 201
2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت... 202
نتیجه گیری.. 203
فهرست منابع.. 206
Abstract. 214


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نقض حریم خصوصی


مسوولیت مدنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

چکیده: حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق ...

اشغال نظامی از دیدگاه حقوق بین الملل- مسئولیت مدنی ناشی از ...

... مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی. ... مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی" تألیف ...

مسوولیت مدنی نقض حریم خصوصی افراد » پایان نامه …

منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را ... حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی ...

حریم خصوصی و مسئولیت مدنی ناشی از نقض آن

حریم خصوصی و مسئولیت مدنی ناشی از نقض ... به حریم خصوصی ... و نقض کننده این حریم ...

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در …

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در ... منابع مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی ...

حقوق ارتباطات - حریم خصوصی

مقدمه ای بر مسولیت مدنی ناشی از ارتباطات ... نقض علایم ... حریم خصوصی و حمایت از آن در ...

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی - جوان - …

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی - جوان - چاپ 1 - ...

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از نقص حریم خصوصی

... مدنی ناشی از نقص حریم خصوصی. کتاب مسئولیت مدنی ناشی از نقص حریم خصوصی ... نقض حريم ...

دانشجوی حقوق ارومیه - مسولیت مدنی

مسئولیت مدنی ناشی از فعل ... تجاوز به حریم خصوصی و ... نقض باید سبب ورود ...

حریم خصوصی و مجازات آن - tebyan.net

... قانون مدنی ... های ناشی از نقض حریم خصوصی ... نقض حریم خصوصی طبق ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

یک وکیل وب سایت شخصی محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری است که با هدف : :: کمک به ارتقاء ...

پورتال ( پرتال ) حقوق

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

همبستگی ملت - hambastegialborz.persianblog.ir

پایگاه خبری همبستگی البرز: رئیس سازمان راهداری از آغاز پیش‌فروش بلیت‌های اتوبوس ...

خاطرات و اخبار مهاجرت و پناهندگی کانادا، آمریکا، اروپا ...

تجربه مهاجرت غیرقانونی به آمریکا از زبان یک ایرانی گوی آهنین در این تصویر مرز میان ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٢٥ . معاون حقوقی قوه ...

یک رای:برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه - وبلاگ …

برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه جهت رسیدگی به ادعای قلع و قمع بنا؟! تاریخ رسیدگی ...

دانشکده حقوق

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - …

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata ...

حقوق شهروندی چیست؟ - vista.ir

آزادی‌های عمومی در حقوق شهروندی ایرانیان; حقوق شهروندی; قانون دربارهٔ حفاظت از حریم ...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل. خلاصه ای از موضوع مسوولیت ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد.حصول به ...

الف - چند واقعیت رانندگی در ایران و یک راهکار جهانی

حق با شما است از ژیان انتظار بنز نداشته باشیم .در رانندگی اگر به وضعیت خودرو وتوانایی ...

Understanding Power

خروش از مردمان خام خیزد! مهراد احمد mehradA@ ز دیگ پختگان ناید صدایی! خروش از مردمان خام ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)