مدیریت ایمنی سیستم ها - دانلود رایگاندانلود رایگان تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی

دانلود رایگان
مدیریت ایمنی سیستم هاعنوان: مدیریت ایمنی سیستم ها
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 137
توضیحات
تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد.
همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند.
اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:
  • گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه
  • مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان
  • مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری
  • نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع
  • نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی
  • تامین حمایت بر کمیته های OHS
  • ثبت داده های عملکرد
  • تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگی
همچنین شایان ذکر است زمانی که تغییر است فرهنگ ایمنی کامل شود (در CSU اکنون در حال انجام می باشد). ممکن است بعضی از اجزاء متمرکز کنونی به سطح واجد واگذار گردد البته به شرطی که منابع کافی در دسترس باشد.
شیوه ای سیستماتیک برای مدیریت ایمنی در CSU چه، بطور مرکزی و چه در سطح واحد ایجاد شده که بر اساس طرح هایی است که در استاندارد های AS4801 و AS4804 استرالیا، سیستم های مدیریت OHS و کتاب مدیران سلامت وایمنی بریتانیا به نام پنج گام به سوی مدیریت سلامت وایمنی موفق به آن پرداخته شده است. مدل مسوط سیستم مدیریت ایمنی در ارتباط با عناصر مدیریت ریسک بصورت نموداری تت عنوان ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک نشان داده می شود و همچنین در نموداری تحت عنوان سیستم مدیریت موثرOHS به تفصیل نشان داده می شود.
فهرست مطالب
1- تعاریف
2- در باب راهبردها
3- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU
1-3- مقدمه
2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد
فرهنگ ایمنی
تعهد به فرهنگ ایمنی
حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
هدف فرهنگ ایمنی
تعهد و تدبیر (خط مشی)
3-3- گزارش ساختارها و رویکرد
4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه
5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی
کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)
کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)
کمیته ایمنی در برابر تشعشع
کمیته زیست ایمنی
گزده واکنش سریع
کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه
نگهبان محوطه دانشگاه
6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری
مفهوم
شرح محقه استاندارد استرالیا
موقعیت کنونی CSU
شناسایی مسئولین
استراتژی اجرا
مدیریت بحران
7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران
مراجعت زود هنگام به کار
مدیرت غرامت به کارگران
خط مشی
مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری
Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
مدیریت و صنعت
وظایف مناسب
کشمکش مطالبات
حق بیمه و توزیع آن
8-3- مدیریت کمکهای اولیه
(تدارک) تامین کمکهای اولیه
مدیریت کمکهای اولیه
گزارش حادثه
گزارش سوانح به Work Cover Nsw
9-3- استخدام
وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements
کارمند غیر اجرایی
کارمند ناظر
مدیران
کارمند اجرایی
معانیات پزشکی پیش از استخدام
بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)
10-3- مدیریت ریسک (خطر)
مدیریت ریسک OHS
استانداردها
اصول مدیریت ریسک OHS
مزایای مدیریت ریسک OHS چیست
سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU
زمینه ریسک
شناسایی ریسک
تعیین ریسکOHS
کنترل ریسکOHS
اندازه گیری میزان کارایی کنترل
انجام اصلاحات
ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS
12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)
اصول
مدیریت عملکرد
احکام و قراردادها
شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد منفی
گزارشات جراحت و بیماری
هزینه های غرامت وبه کارگران
شاخص های عملکرد مثبت
شاخص های عملکرد مدیریت
شاخص های عملیاتی عملکرد
13-3- بایگانی کردن
اصول
اسناد تحت نظارت
اطلاعات نسد
بررسی سند
شماره گزاری نسخه
تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه
اصلاحات
اصلاحات در خط مشی
اصلاحات اجرایی
14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی
درون سازمانی
بیرون سازمانی
گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW
4- سیستم مدیریت OHS در واحد
1-4- مقدمه
2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد
3-4- مسئولیت
4-4- مشاوره
شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3
وظیفه مدیریت مرکز صنعتی
بیانیه مشاوره OHS
هدف ازبیانیه مشاوره OHS
مشورت با کارکنان
کمیته OHS محوطه دانشگاه
بیانیه مشاوره OHS
5-4- ارتباطات و گروه های OHS
6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS
7-4- مسئولیت و پاسخگویی
8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions
9-4- موافقت نامه ای عملکرد
10-4- استخدام
11-4- مدیریت ریسک
12-4- فرایندهای استاندارد عامل
13-4- پیمانکاران
14-4- کار در خارج از ساختمان
صورت کلی
کارکردن از خانه
15-4- سیستم های ایمنی
16-4- مدیریت حادثه
17-4- مدیریت پس از حادثه
18-4- مدیریت آسیب
19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش
20-4- بایگانی نمودن
گزارشات بخش ها
گزارشات حادثه برای کارکنان
گزارشات حادثه برای دانشجویان
گزارش اجباری حوادث
بازرسی های محل
طرح های فعالیت OHS
21-4- سیکل پیشرفت
5- توصعه برنامه خاص OHS
1-5- مقدمه
2-5- تعیین نیازها
3-5- طراحی وتعیین استاندارها
4-5- تحقق
5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
6-5- بررسی و اصلاح
7-5- عملکرد منسجم
6- لیست نمودارها
7- فهرست بازبینی
8- جداول
9- انتشارات و مراجعدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت ایمنی سیستم ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


صفحه اصلی سامانه مدیریت یهداشت، ایمنی و محیط ز …

سامانه بهداشت ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران , وب سایت سامانه بهداشت و ایمنی و محیط ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی

بررسی بهداشت محیط Environmental Heath,بهداشت ایمنی محیط زیست Health Safety Environment-HSE,بهداشت حرفه ای ...

سیستم مدیریت ساختمان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیستم مدیریت ساختمان یا بی‌اِم‌اِس (به انگلیسی: Building Management System) که گاهی با عنوان ...

دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها | سیستم‌های …

گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه‌ریزی و طرح ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری - …

مدیریت سیستم و بهره وری. هدف از ایجاد این رشته، تربیت مدیر برای صنایع از طریق آموزش ...

روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی

مدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه های ...

دانلود مقاله مدیریت ایمنی سیستم ها

دانلود مقاله مدیریت ایمنی سیستم ها قیمت: ۴۵۰۰۰ریال تعداد صفحات: 200 کد محصول :2353 ...

مدیریت ایمنی و بهداشت - پایگاه مقالات علمی مدیریت

موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت ایمنی و ... مهندسی سیستم ها فرهنگ و جو ...

مدیریت ایمنی - تخصصی مدیریت

نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاه های ...

دانلود مقاله : مدیریت ایمنی سیستم ها – مرجع دانلود …

دانلود مقاله : مدیریت ایمنی سیستم ها. راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (csv)

مدیریت بحران|دانلود مقاله مدیریت ایمنی سیستم ها

دانلود مقاله مدیریت ایمنی سیستم ها قیمت: ۴۵۰۰۰ریال تعداد صفحات: 200

سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت

سیستم های مدیریت ایمنی و ... - تحقیق و ممیزی درباره استحکام ساختار سیستمها. ...

مدیریت ایمنی سیستم ها – ایران فایل

مدیریت ایمنی سیستم ها ۱۵۰صفحه ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر ...

HSE - ایمنی سیستم چیست؟ - hseirann.blogfa.com

HSE - ایمنی سیستم چیست؟ - safety first , before everthing

بهداشت، ایمنی و محیط زیست - aipceco.com

بسیاری از سازمان ها به ضرورت برقراری سیستم مدیریت ریسک های بهداشت، ایمنی و محیط زیست ...

هر سازمانی باید فعالیت هایی تحت عنوان مدیریت ایمنی

یکی از مسائل مهم که د ر سیستم مدیریت ایمنی و ... ها و برنامه های سیستم ...

ایمنی‌شناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیستم ایمنی بدن. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت می‌باشد که شامل اعضاء ...

دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها

1-دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها. 1-1- ساختمان های به ارتفاع ...

آموزش مجازی |دوره آموزشی| آموزشگاه مجازی باما

دانشگاه مجازی را پشت سر گذاشته ایم. در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان هر دوره آموزشی ای را ...

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه- ایزو IMS

دانلود رایگان چک لیست گواهینامه ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه - ایزو ims ، دریافت رایگان ...

نقشه برداری - daneshnameh.roshd.ir

سیستم ماهواره ای gps: 24 مارهواره در بخش های مختلف فضای زمین در مداری خاص با فاصله حدود ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی،بهداشت،محیط زیست وتوسعه پایدار

دانلود سوالات استخدامی و مصاحبه استخدامی - دانلود …

دانلود سوالات استخدامی و مصاحبه استخدامی - دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون های ...

IQnet; TUV international - سیستم تولید به موقع ( Just-In ...

IQnet; TUV international - سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) چیست ؟ - مشاوره، آموزش و صدور گواهینامه ایزو

بررسی اهمیت مدیریت خطاهای درمانی در بیمارستان …

بررسی اهمیت مدیریت خطاهای درمانی در بیمارستان به روش fmea

ایمنی و بهداشت حرفه ای ایران - IOHAS

ایمنی و بهداشت حرفه ای , ایمنی و بهداشت , ایمنی ، بهداشت و محیط زیست , ایمنی,وحید یدالهی ...