قتل - دانلود رایگاندانلود رایگان قتل

دانلود رایگان
قتلقتل
قتل یا آدم کشی به کشتن غیرقانونی انسانی توسط انسانی دیگر گفته می شود. اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف تر از قتل عمد است و در سیستم قضایی ایران اگر قتل با نیت آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب می شود. اگر از بین بردن انسانی اینکه بصورت کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا آسیب زدن باشد این مرگ در برخی کشورها در رده مرگ تصادفی (نه قتل) قرار می گیرد و در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران قتل خطای محض (یا غیر عمد) خوانده می شود.
بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.
ایران
در سال ۱۳۷۵ نرخ قتل عمدی در ایران (جمعیت ۶۰٬۰۵۵٬۴۸۸ نفر) ۳۴۳۱ مورد و نرخ کلی ۵٫۷۳ مورد در صد هزار نفر بود که این نرخ در سال ۱۳۹۱ به ۲۴۰۰ قتل و نرخ ۲٫۹ در صد هزار کاهش یافت.

نمودار سرانه قتل در برخی کشورها بر اساس صدهزار نفر جمعیت
موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت .
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.
عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است . پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده، با تمام خصوصيات موثر آن، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .
اما در شبه عمد، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :
" عامدا في فعله، مخطئا في قصده " بوده است .
در خطاي محض، به خلاف دو مورد ديگر، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :
"و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه، و ان قصد الفعل في غيره "
آلت قتاله
تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد . بر اساس همين نظريه، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته، كشنده نبوده است، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري، به منظور متوقف كردن او، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند، و كشته شود، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است، با آنكه آلت قتاله بوده است، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .
در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
قصد شخص معين
سوال مهمي كه دراينجا مطرح است آن است كه آيا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معين و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهيدين – در لمعه و روضه – به اين سوال پاسخ مثبت داده اند شهيد اول ميفرمايد : "الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا . او انسانا معينا فيصيب غيره "
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند، وتيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد،قتل حاصل، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنستكه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .
و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . والثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10
ظاهر روايات نيز همين مطلب را ميرساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :
" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " .
در اين صحيحه، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :
عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :
" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " .


عنوان صفحه
فصل اولمقدمه ای بر قتل.. 1
مقدمه. 2
ایران. 2
قتل عمد شبه عمد و خطاي محض.... 3
قصد شخص معين.. 6
فصل دومانواع قتل.. 16
انواع قتل.. 17
حقوق جزاي اختصاصي.. 17
معرفي جزاي اختصاصي.. 17
قتل.. 20
مفهوم قتل.. 20
مفهوم قتل از نظر حقوقدانان. 21
عناصر قتل.. 21
عناصر قتل.. 23
مرتكب جرم قتل.. 25
وسيله در قتل.. 25
نتيجه مجرمانه. 27
مقايسه دو ماده 323 و 225. 35
راههاي اثبات قتل:35
اقرار. 36
مباني حجت اقرار. 36
تعداد اقرار هاي در قتل.. 37
شرايط مقر. 37
شرايط اقرار. 38
تعارض اقارير. 38
فصل سوماحکام قتل.. 41
مقدمه. 42
عدالت در قصاص قتل.. 44
فصل چهارمقتل ناشی از اشتباه46
قتل ناشي از اشتباه47
گفتار اول: قتل ناشي از اشتباه در هدف ... 47
اول: نظر ديوان كشور فرانسه . 52
فصل پنجمحقوق مدنی قتل غیر عمد. 60
حقوق مدنی قتل غیرعمد. 61
قتل غیرعمد. 61
مجازات... 63
نوع و مقدار دیه قتل.. 64
مهلت پرداخت دیه. 66
قتل ناشی از اشتباه در هویت... 72
فصل ششمقتل عمد. 76
تعریف قتل عمد. 77
بررسی فروض دهگانه :83
فرض اول. 83
فرض دوم. 83
فرض پنجم.. 83
بیان دوم. 85
بیان سوم. 85
اشکال. 85
فرض نهم و دهم.. 86
منابع 87

منابع فصل چهارم منابع فصل پنجم
6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1420 ه‍ ق


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قتل


قتل در حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اخبار حوادث,روزنامه حوادث،حوادث,حوادث روز،حوادث

اخبار حوادث ,حوادث ,خبر حوادث ,حوادث ایران تجاوز به دختر,تجاوز حوادث روز,حوادث ایران,حوادث ...

مسلسل و من الحب ما قتل HD ... - …

جميع حلقات مسلسل و من الحب ما قتل فرفش بجودة hd، حلقة مسلسل و من الحب ما قتل الاخيرة، مسلسل و ...

مجله خبری روز - irannaz.com

خبر,اخبار روز,اخبار جهان,اخبار ایران,خبری,خبر جدید,خودکشی,قتل,آتش سوزی,دستگیری,زندانی,دار ...

هل يعني “القصاص” في القرآن قتل

تأملوا معي الآيات؛ يقول الله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل من القرآن كما يقال:

قتل‌های زنجیره‌ای ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قتل‌های زنجیره‌ای، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در ...

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و …

« مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه » علي غرباء- 870484176 - چکیده در قوانین ...

جزئیات تازه از قتل یا خودکشی مرد و زن جوان در نمین …

قتل پدر , قتل بعد از دعوا , قتل پدرزن , قتل توسط داماد , اجیر کردن قاتل , قتل و خودکشی , قتل با ...

کاملترين فيلم از قتل روح الله داداشي

با سلام با عرض تسلیت نسبت به قتل مرحوم روح الله داداشی از قهرمانان ملی که الگوی رفتاری خاص ...

مژده جمالزاده به قتل رسیده است؟!

مژده جمالزاده آواز خوان افغانی که توسط احسان الله بیات و تلویزیون آریانا به کابل آورده شده ...

واکنش سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران به اعدام …

واکنش سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران به اعدام امير و عليرضا قرايي/ اصل ماجرای درگیری + تصاویر

واکنش سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران به اعدام …

واکنش سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران به اعدام امير و عليرضا قرايي/ اصل ماجرای درگیری + تصاویر

قتل های زنجیره ای و سعید امامی :: ساندیس خور

پرسش: ماجرای قتلهای زنجیره ای سال 1377 چه بود؟ پاسخ: قتلهای موسوم به قتلهای زنجیره ای در سال 1377 ...

الف - جزئیات تازه‌ای از قتل‌های امروز اراک/ قاتل …

جزئیات تازه‌ای از قتل‌های امروز اراک/ قاتل بازداشت شد/تعداد کشته ها شش نفر شد+ تصاویر متهم ...

الف - دکتر علیرضا صلحی متهم به قتل خانواده اش شد

در حالی که جامعه هنوز متاثر از مرگ دو تن از خانواده دکتر علیرضا صلحی، پزشک تبریزی است ...

قتل‌های محفلی کرمان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قتل‌های محفلی کرمان به قتل‌هایی گفته می‌شود که در سال ۱۳۸۱ در کرمان اتفاق افتاد و آن ۶ تن ...

الكتب - صحيح البخاري - كتاب الديات - …

باب إثم من قتل ذميا بغير جرم 6516 حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن ...

'میرے والد کو قتل کیا گیا تھا'، پیرس جیکسن کا …

'میرے والد کو قتل کیا گیا تھا'، پیرس جیکسن کا دعویٰ

EXIT A.D.M.D. SUISSE ROMANDE ASSOCIATION DR JEROME …

Informations L'assistance au suicide est totalement gratuite pour les membres qui ont adhéré depuis au moins une année. Pour les personnes qui ...

LiveLeak.com - ISIS kills iraqi soldiers.

Warning - Item ISIS kills iraqi soldiers. might contain content that is not suitable for all ages. By clicking on CONTINUE you confirm that you are 18 years and over.

کیوبیک مسجد حملہ: مشتبہ حملہ آور پر قتل کے …

کینیڈا کی پولیس نے فرانسیسی کینیڈین طالب علم کو کیوبیک شہر کی مسجد پر حملہ کرنے اور شہریوں ...

این قتل ها دامن جنرال میر امان الله گذر را خواهد گرفت؟

این قتل ها دامن جنرال میر امان الله گذر را خواهد گرفت؟

مردم خشمگین عامل تجاوز و قتل دختر 4 ساله را مجازات …

مردم خشمگین عامل تجاوز و قتل دختر 4 ساله را مجازات کردند. فیلم منتشر شده در فضای مجازی از این ...

Murder! (1930) - IMDb

Directed by Alfred Hitchcock. With Herbert Marshall, Norah Baring, Phyllis Konstam, Edward Chapman. A juror in a murder trial, after voting to convict, has second ...

خبر بريس | موقع إخباري منكم و إليكم

أسوار سلا التاريخية تنهار بفعل الفيضانات و مسؤولي المدينة في دار غفلون. علمت خبر بريس أن ...

معرفی جاذبه های گردشگری ارمنستان (ایروان) | لست …

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است. ارمنستان ...