ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران

دانلود رایگان
ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايرانابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران
مقدمه
بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.
این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.[1]
فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

[1]دکتر فرامز گودرزی- پزشکی قانونی- چاپ اول- انتشارات انشتین- 1370-ص89.

1 بیان موضوع
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.
2- تعریف لغوی اصطلاحی ابراء
2-1- تعریف لغوی ابراء
ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است[1].
دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد. و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است[2].
ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی.
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء
بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک.
از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق[3].
با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم.
بخش اول تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.
بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود
دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است
همچنین دکتر رضا نوری[8] نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد.

[1]دکتر امیر معزی- حقوق مدنی3- پیشین
[2]دکتر مهدی شهیدی- سقوط تعهدات پیشین- ص115-120
[3]دکتر امیر معزی- حقوق مدنی3- پیشین

چکیده1
مقدمه. 2
فصل اول بیان موضوع. 3
بخش اول تعریف ابراء در اصطلاح حقوق.. 5
بخش دوم تعریف ابراء در اصطلاح فقه. 6
بخش سوم تعریف اصطلاحی ذ مه. 9
فصل دوم. 10
کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء. 10
1بخش اول بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان. 11
بخش دوم - بیان نظریه حقوق دانان. 12
بخش سوم ادله ایقاع بودن ابراء. 12
بخش چهارم - ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک... 13
بخش پنجم - آثار فرق اسقاط و تملیک... 15
بخش ششم - صیغه یا لفظ ابراء. 18
بخش هفتم انحلال تضمین های طلب.. 19
بخش نهم رجوع از ابراء. 21
بخش دهم - معوض یا مجانی بودن ابراء. 21
بخش یازدهم اثر اقرار مدیون بعد از ابراء. 23
بخش دوازدهم - مسائل مبحث ابراء. 24
فصل سوم. 27
مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر. 27
3بخش اول - ابراء و هبه دین. 28
بخش دوم - ابراء و اعراض.... 29
بخش سوم ابراء و ایفاء تعهد. 30
فصل چهارم. 31
ابراء در عقود و ایقاعات مختلف.. 31
بخش اول - ابراء در رهن. 32
بخش دوم - ابراء در عد ضمان. 34
بخش سوم آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد. 35
بخش چهارم ابراء در عقد حواله. 36
بخش پنجم ابراء در صلح. 38
بخش ششم ابراء در ودیعه. 39
بخش هفتم ابراء در وکالت.. 40
بخش هشتم ابراء در غصب.. 41
بخش نهم ابراء ذمه میت.. 44
بخش دهم - بررسی قاعده ابراء مالم یجب.. 44
بخش یازدهم خیار شرط در ابراء. 46
بخش دوازدهم بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد. 47
بخش سیزدهم بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه و حقوق موضوعه ایران. 48
بخش چهاردهم ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد. 52
فصل پنجم مشابهات ابراء. 53
بخش اول مالکیت ما فی الذمه. 54
بخش دوم اقسام و موارد مالکیت ما فی الذمه. 55
بخش سوم شرایط مالکیت ما فی الذمه. 55
بخش چهارم تأدیه دیون مورث.. 56
بخش پنجم اثر مالکیت ما فی الذمه. 56
بخش ششم تبدیل تعهد. 57
بخش هفتم موارد تبدیل تعهد. 57
بخش هشتم شرایط تبدیل تعهد. 58
بخش نهم بلخ شرایط عمومی.. 58
بخش دهم تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان. 59
بخش یازدهم تهاتر. 60
بخش دوازدهم تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن. 61
بخش سیزدهم زمان تأدیه دو دین یکی باشد. 62
بخش چهاردهم دعوی هر دو دین قابل استماع باشد. 63
بخش پانزدهم انواع تهاتر. 63
نتیجه. 65
منابع عربی و فارسی 66

منابع عربی و فارسی

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ابراء


آثار و احکام ابراء


فقه و حقوق موضوعه


ابراء و آثار و احکام آن در فقه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه