ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

دانلود رایگان
ضمان نسبی در حقوق کیفری ایرانضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
مقدمه
1-بیان مسئله
در کلیّه نظام های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه ی وظایف خود خارج شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می نویسد: کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند .[1] در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می داد که گاهی کارشناسان در گزارش های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می نمودند، درحالی که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه ی قوانین می توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این گونه بیان می نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

2- سؤالات تحقیق
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
1-وضعیت ضمان نسبی در فقه چگونه است؟
2-سیاست حقوق ایران در مورد ضمان نسبی چگونه است؟
در کنار این سؤالات اصلی، سؤالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

3-فرضیه های تحقیق
1-در فقه، در مورد ضمان نسبی به صورت مبسوط بحثی صورت نگرفته است.لذا نظریات گوناگونی مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر، اشتراک در ضمان به طور مساوي، اشتراک نسبي، ضمان سببِ قوی تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است
2-تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، دادگاه ها بعضاً به صورت در صدی با استعلام از نظر کارشناسان حکم به پرداخت خسارت می دادند ولی با تصویب رأی وحدت رویه ملزم به تبعیت از دیوان عالی کشور و صدور رأی بدون در نظر گرفتن ضمان نسبی گردیده اند.
4- ضرورت و پیشینه تحقیق

[1]- مصطفی العوجی، القانون الجنایی العام، بیروت: موسسه النوفل، 1988 م، ج 1، ص 495، به نقل از جلال تسبیب در قوانین کیفری الدین قیاسی، ، ،انتشارات جنگل،جاودانه؛ چاپ دوم،1390، مقدمه
فهرست
عنوان صفحه

مقدمه 1
1- بیان مساله 1
2- سوالات تحقیق 3
3- فرضیه های تحقیق 3
4- ضرورت و پیشینه تحقیق 4
5- هدف تحقیق 5
6- روش تحقیق 5
7- سامانه تحقیق 5
فصل اول: کلیات تحقیق 6
مبحث اول: مفهوم شناسی 6
گفتار اول: مفهوم ضمان 6
بند اول: معنای لغوی ضمان 6
بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان 7
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت 8
بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت 8
بند دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت 8
بند سوم: تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی 11
گفتار سوم: مفهوم مباشر 13
بند اول: معنای لغوی مباشر 13
بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر 13
گفتار چهارم: مفهوم سبب 14
بند اول: معنای لغوی سبب 14
بند دوم: معنای اصطلاحی سبب 14
بند سوم: تفاوت سبب و مباشر 15
بند چهارم: حالات و صور اسباب 15
الف- تسبیب محض 16
ب- اجتماع سبب و مباشر 16
ج- اجتماع اسباب 17
گفتار پنجم: مفهوم تسبیب 21
بند اول: معنای لغوی تسبیب 21
بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب 21
بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی 24
گفتار ششم: مفهوم اتلاف 26
بند اول: معنای لغوی اتلاف 26
بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف 26
بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبیب 27
مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری 29
گفتار اول: دوران باستان 29
گفتار دوم: قرون وسطی 30
گفتار سوم: ادیان 31
گفتار چهارم: مکاتب 32
مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی 33
گفتار اول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی 33
گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی 34
فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن 35
مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی 35
گفتار اول: اسباب عرضی 36
بند اول: نظریه تساوی 37
بند دوم: نظریه تضامن 38
بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر 41
بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر 45
گفتار دوم: اسباب طولی 53
بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه 53
1- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر 53
2-نظریه ضمان سبب اقوی 59
3-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود 62
4--نظریه ضمان سبب مقدم در وجود 65
5 -نظریه اشتراک در ضمان 68
بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی 71
1-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه 71
2-نظریه سبب پویا 72
3-نظریه سبب متعارف 73
گفتار سوم: اسباب اجمالی 74
بند اول: تخییر قاضی 75
بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه 75
بند سوم: توزیع مسئولیت 76
بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال 78
مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی 80
گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه 80
بند اول: فقه شیعه 80
بند دوم: فقه اهل سنت 87
گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری 89
بند اول: قانون 90
بند دوم: رویه قضایی 100
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ 106
چکیده به زیان انگلیسی 113

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران


ضمان نسبی


حقوق کیفری ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران - علم حقوق

حقوق خصوصی،حقوق جزا،حقوق تجارت،حقوق بین الملل،آیین دادرسی مدنی و کیفری

دانلود مجموعه جزوات رشته حقوق در تمامی گرایشها

دانلود مجموعه جزوات رشته حقوق در تمامی گرایشها دانلود 131 جزوه حقوق

تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون …

تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون وکالت 93. بعد از اعلام تعداد شرکت کنندگان ...

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه حقوق جزا ...

ذاکرین - جزای اختصاصی 1

اکثر جرایم به صورت فعل صورت می­گیرد . لکن برخی نیز به صورت ترک فعل مانند، ترک انفاق، عدم ثبت ...

نمره تراز در آزمون وکالت - آزمون وکالت 96

همه چیز در باره " تراز " مهمان ناخوانده آزمون وکالت . مهمان ناخوانده . اعمال تراز در نتایج ...

آزمون وکالت|حقوق ایران - نحوه برنامه ریزی اصولی …

آزمون وکالت|حقوق ایران,آزمون وکالت , آراء وحدت رویه جدید , آزمون وکالت 96 , آزمون قضاوت 96 ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

متون حقوقی(انگلیسی) حقوق مالکیت معنوی و فکری; آیین دادرسی مدنی; آیین دادرسی کیفری

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده ...

منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي کارشناسی ارشد حقوق ...

تازه‌ها: منابع و تاریخ برگزاری آزمون‌های آزمایشی کارشناسی ارشد حقوق دادآفرین اعلام شد.

وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - تضامن در حقوق ایران

تضامن در حقوق ایران ... حقوقی ، کیفری ، ثبتی ... چه درغصب وچه در ضمان ...

مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران

مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و ... نسبی بودن قراردادها در حقوق ...

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق ... در حقوق کیفری ... در حقوق کیفری ایران ...

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

ضمان پزشک در حقوق ... آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران ... دامنه شمول اصل نسبی بودن ...

شهادت در حقوق كيفري ايران - ettelaat.com

... «شهادت در حقوق کیفری ایران» عنوان ... یا دیه و ضمان ... سَببی و نَسَبی و وجود ...

وب سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی - …

... مذهبی و غیره در نظام کیفری ایران. ... ضمان در حقوق ایران و ... نسبی بودن قراردادها در حقوق ...

وکالت و مشاوره حقوقی - نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران

... نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران ... نسبی بودن را در حقوق ... ضمان باشد.» در ...

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

ضمان پزشک در فقه و حقوق ... کرده مسئولیت کیفری ندارد اما ... از حقوق حمل در حقوق ایران و ...

دانلود پایان نامه در مورد ضمان عاقله

... پزشکی در حقوق کیفری ایران ... ضمان کیفری در حقوق ... ضمان نسبی، اشتراک در جنایت ...

حقوقدان - مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران. ... در مسئولیت کیفری بعضی از ... قرار داد ضمان در حقوق ما ...

روستانت - آيين نامه ي مالي دهياري ها

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی . بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا. فصل دوم: آیین نامه مالی ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریه شماره4. 2/6/92. 1019/92/7. 756-1/186-92. 1- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 آیا آراء وحدت رویه ...