ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران

دانلود رایگان
ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایرانماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
1- مقدمه
بیان مسأله
یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).
دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.
در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی الطلبات الاضافیه چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).
اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟
2ـ سوالات تحقیق
الف) سوال اصلی
آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟
ب) سوالات فرعی
1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟
2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟
3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است ؟
3ـ اهداف تحقیق
الف)هدف اصلی
تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن
ب) اهداف فرعی
1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.
2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.
3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.
4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.
4ـ فرضیه های تحقیق
1ـ به نظر می رسد ماده 98 را باید از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوای اضافی که از سوی خواهان اقامه می شود به شمار آورد
2ـ به نظر می رسد اختلافات مطرح شده در خصوص ماد ه 98 قانون آیین دادرسی ناشی از عدم چیدمان مناسب و رابطه منطقی بین فصول و مطالب قانون آیین دادرسی 1379 می باشد.
3ـ به نظر می رسد امکان دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.
5ـ پیشینه تحقیق)
در این خصوص باید بگوییم که دعوای اضافی در حقوق ما و اصطلاحات رایج بین دکترین حقوقی چندان شناخته شده نیست. در واقع با توجه به این که قانون آیین دادرسی تنها در ماده 98 و ذیل فصل چهارم که به جلسه دادرسی اختصاص دارد به بیان آن پرداخته، عنوانی نیز برای آن بیان نکرده و در این خصوص تعریفی نیز برای آن نیامده است. بر همین اساس حقوقدانان نیز اقوال مختلفی دارند.
برخی از آن ها در قسمت طواری دادرسی (امور اتفاقی)، برخی در ذیل جلسات دادرسی و برخی نیز در بحث اختیارات خواهان به آن پرداخته اند. در مقالات و کتب حقوقی نیز بحث های اندکی در این خصوص بیان شده است که از آن جمله می توان مقاله دعوای اضافی اثر محمد مولودی در سال 1381، مقاله مهلت اقامه دعوای اضافی اثر مهدی حسن زاده در سال 1390، را بیان کرد. در کتب حقوقی هم همان طور که گفته شد حقوقدانان در بعضی از قسمت های اثر خود با توجه به دیدگاهشان مطالبی در این خصوص بیان کرده اند که البته جامع و مانع نبوده ونیازمند تحلیل و بررسی بیشتری می باشد.


عنوان صفحه
چکیده. 1
1- مقدمه. 2
2ـ سوالات تحقیق.. 3
3ـ اهداف تحقیق.. 4
4ـ فرضیه های تحقیق.. 4
5ـ پیشینه تحقیق)5
6ـ روش تحقیق.. 5
فصل اول: کلیات.... 6
1-1- مبحث اول) مفهوم دعوی.. 7
1-1-1- گفتار اول) مفهوم دعوی.. 7
1-1-1-1- بند نخست)تعریف دعوی.. 7
1-1-2- گفتار دوم) تمییز دعوی از مفاهیم مشابه. 9
1-1-2-1- بند اول) تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی.. 10
1-1-2-2- بند دوم) تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی.. 11
1-2- مبحث دوم) شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران. 12
1-2-1- گفتار اول) شرایط عمومی اقامه دعوا12
1-2-1-1- بند اول) نفع. 13
1-2-1-2- بند دوم)سمت... 14
1-2-1-3- بند سوم) اهلیت... 15
1-2-2- گفتار دوم) سایر شرایط اقامه دعوا16
1-2-2-1- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانونی.. 16
1-2-2-2- بند دوم) دعوای مختومه شمرده نباشد. 17
1-2-2-3- بند سوم) سایر شرایط.. 18
1-3- مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی.. 18
1-3-1- گفتار اول) تاریخچه دعاوی طاری.. 19
1-3-2- گفتار دوم) تفکیک از سایر دعاوی.. 21
1-3-3- گفتارسوم)تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران. 24
1-3-4- گفتار چهارم) تعریف دعوای اضافی.. 27
1-3-4-1- بند اول) در لغت... 27
1-3-4-2- بند دوم) در اصطلاح حقوقی.. 27
فصل دوم: مبانی دعوای اضافی... 29
2-1- مبحث اول) مفهوم ادعای جدید. 30
2-1-1- بند اول) به اعتبار تغییر سبب دعوا32
2-1-2- بند دوم) به اعتبار تغییر خواسته. 33
2-1-3- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا33
2-2- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی.. 36
2-3- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی.. 49
2-3-1- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا49
2-3-2- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی.. 51
فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن... 53
3-1- مبحث اول) مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران. 55
3-1-1- گفتار اول) مصادیق مربوط به خواسته دعوا55
3-1-1-1- بند اول) افزایش خواسته. 55
3-1-1-2- بند دوم) کاهش خواسته. 57
3-1-1-3- بند سوم) تغییر خواسته. 59
3-1-2- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا61
3-1-2-1- بند اول) تغییر درخواست... 61
3-1-2-2- بند دوم) تغییر نحوه دعوی.. 63
3-1-2-3- بند سوم) دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی.. 66
3-2- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی.. 68
3-2-1- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی.. 68
3-2-1-1- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی.. 68
3-2-1-2- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی.. 72
3-2-2- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی.. 75
3-2-2-1- بند اول) تقدیم دادخواست... 75
3-2-2-2- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن. 76
3-2-2-3- بند سوم) صدور رای و طرق شکایت از آن. 79
نتیجه گیری.. 80
فهرست منابع. 82دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ماهیت و احکام دعوای اضافی


احکام دعوای اضافی


دعوای اضافی


حقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت دوم

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت دوم. دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی ...

شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران - علم حقوق

تشکر و تبریک; ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد; تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون ...

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر …

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر کاتوزیان وکیل پایه یک دادگستری جعل ...

معنای قسامه و قاعده لوث - علم حقوق

معنای قسامه و قاعده لوث مقاله حاضر، به بررسی معنای قسامه و قاعده لوث و موارد کاربرد آن ...

جرم استفاده از سند مجعول با پاسپورت جعلی مربوط …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... اگر شخصی با پاسپورت جعلی مربوط به کشور دیگر وارد ایران ...

میزان جرائم در ماده 100 شهرداری

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان ا کمیسیونهای ماده صد ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد ...

نشریه الکترونیکی صبا - مقاله مقاسیه نظام آموزشی ژاپن و ایران

مقدمه: هدف از نگارش این مقاله مقایسه ی دو کشور آسیایی یعنی ایران و ژاپن می باشد.

(روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا) جرم ماده …

مقدمه: در دین مبین اسلام در مورد روابط زنان و مردان نامحرم، محدودّیت‌ها و قیودی قرار ...

عکس های xxx - جلسه اول دادرسی و جهات اهمیت آن

جلسه اول دادرسی و جهات اهمیت آن. ۲۲ مهر . جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است اگر ...

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران دسته: فقه و حقوق ... دعوا در حقوق ایران ...

برسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

... و هم در حقوق قدیمی ایران ... ماهیت دعوای ... به دعوای اصلی، دعاوی اضافی و ...

حقوقی - دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

تنها مرجع قضایی در کشور دیوان خانه عدلیه در تهران بود و ... و در حقوق ... ماهیت دعوای ...

جدیدترین پایان نامه سایت ارشدها دات آی آر- قسمت …

... ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران; ... شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع ...

دعوای اضافی - journals.ut.ac.ir

... تبیین ماهیت و ... با دعوای اضافی ارایه شود. در خلال ... در حقوق ما ...

سایت حقوقی تفریحی - دعوای طاری

... تبیین ماهیت و ... شده، در حقوق ایران می ... مزایا و فواید دعوای اضافی ...

مجلس ایران طرح تحقیق و تفحص از پیگیری دعاوی حقوقی ایران و ...

... ها و احکام صادر شده در ... دعوای حقوقی در ... از حقوق ایران صورت گرفته و ...

کانون وکلای دادگستری اصفهان - بررسی دعوای تقابل در

... و هم در حقوق قدیمی ایران ... ماهیت دعوای ... به دعوای اصلی، دعاوی اضافی و ...

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر سرنوشت دعوای اصلی …

بررسی ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ... حقوق مالکیت در ایران از ... ماهیت دعوی ( مواد ...

دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی | LinkedIn

... و پیشگیری از اختلاط محتمل، دعوای اضافی در ... در حقوق ایران و پژوهشی در ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٢۸ برای این که دو انسان مجذوب و مکمل ...

پورتال ( پرتال ) حقوق

راهنمای حقوق تجارت الکترونیک نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱ . حقوق ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

ضرب المثل گزيده اي از ضرب المثل های ايرانی [آرشیو] …

عاشق چشم و ابروی کسی نبودن: مفت و مجانی برای کسی کار نکردن ، بی جهت برای کسی به آب و آتش ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریه شماره5. 30/5/92 998/92/7 719-16/9-92. سوال: نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون ...