ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبس

دانلود رایگان
ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبسارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبس

1-1. بیان مسأله
قرآن کتابی است که برای راهنمایی مسلمانان به سوی سعادت ابدی نازل شده است و لذا باید برای هر مسلمانی قابل فهم باشد. قرآن کریم به زبان عربی روشن نازل شده و مخاطبان اولیه قرآن یعنی اعراب در فهم ظاهر بیشتر آیات قرآن مشکلی نداشتند و بر پایه حجت عقلایی ظواهر قرآنی، به فهم ساده خود از آیات اعتماد داشتند. همچنین ریز بینی برخی صحابه ی قرآن پژوه، دقت در کشف لایه های دیگری از ظواهر را در پی داشته است
در قرن دوم لغت نگاران بر پایه مطالعه میدانی کاربردهای عربی به جهت خدمت به قرآن و درک مفاهیم آن شروع به تدوین لغت نامه های عربی نمودند و کم کم این کار وسعت گرفت. غالب این منابع اکنون در دسترس ما بوده و نقش مؤثری در فهم آیات الهی دارند.
از سوی دیگر اهل بیت: که معلمان و مفسران حقیقی قرآن کریم هستند و علم کامل قرآن در نزد ایشان جمع است، در روایات خود به تبیین معانی آیات و مراد الهی از آن ها پرداختند. لذا این روایات، منبع اصیلی در شناخت معارف و احکام دینی برداشت شده از قرآن است. دسته ای از این روایات در جهت تبیین معنای مفردات قرآنی صادر شده است که راه گشای مناسبی برای فهم بهتر معنای آیات الهی هستند. وجود برخی تفاوت ها درتفسیر و توضیح مفردات قرآنی در منابع روایی و لغت نامه های عربی، انگیزه ارزیابی تطبیقی این دو را به منظور فهم عمیق آیات قرآن، تقویت می کند.

1-2. سؤال های تحقيق
در هر پژوهشی، جهت شناخت درست مسیر پژوهش تحقیق نیاز به طرح پرسش هایی است تا با در نظر گرفتن آن ها و در پاسخ گویی به آن ها، به هدف صحیح نایل شد. در این تحقیق نیز، سؤالاتی پاسخ داده شده اند، که عبارتند از:

1-2-1. سؤال اصلی
در ارزیابی تطبیقی روایات اهل بیت: با اقوال لغویان در مفردات سوره های مبارکه ی نبأ، نازعات و عبس به چه نتایجی می رسیم؟

1-2-2. سؤالات فرعی
1- معانی واژگان تفسیر شده در روایات اهل بیت: در سوره های مبارکه ی نبأ، نازعات و عبس چه ارتباطی با اقوال لغویان دارند؟
2- علت اختلاف معانی ظاهر واژگان با ایضاح لفظی آنها در روایات اهل بیت: چیست؟

1-3. فرضيه ها
1- با بررسی روایات مفردات سوره های مبارکه ی نبأ، نازعات و عبس رابطه بین این روایات با قول لغویان در مواردی تساوی (عین معنای لغوی واژه)، در مواردی عموم و خصوص من وجه، گاهی عموم و خصوص مطلق بوده و در موارد دیگر نیز روایات به ذکر تأویل یا بطن یا مصداق واژه پرداخته اند.
2- لغویان در حد کاربردهای اعراب آن عصر به تبیین معانی واژگان پرداختند ولی اهل بیت: غالباً از این حد گذر کرده و گاه با عبور از معانی ظاهری آنها به تبیین مراد خداوند از آن پرداختند، همچنین در تبیین معانی مشترک معنوی و تبیین مصادیق و گاه تأویل مفردات قرآنی میان دیدگاه اهل بیت: و لغویان اختلاف مشاهده می شود.


عنوان صفحه
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات.. 3
1-1. بیان مسأله. 4
1-2. سؤال های تحقيق. 4
1-2-1. سؤال اصلی. 5
1-2-2. سؤالات فرعی. 5
1-3. فرضيه ها5
1-4. سابقه و پيشينه تحقيق. 6
1-5. ضرورت و اهمیت تحقيق. 6
1-6. هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق. 7
1-7. روش تحقیق. 7
1-8. سازماندهی تحقیق. 8
فصل دوم: سوره ی نبأ9
2-1. معرفی اجمالی سوره ی نبأ10
2-1-1. محتوای سوره ی نبأ10
2-1-2. فضيلت تلاوت سوره نبا11
2-2. نبأ11
الف) روايات.. 11
ب) اقوال لغویان. 14
ج) نتيجه گیری. 15
2-3. معصرات.. 16
الف) روایات.. 16
ب) اقوال لغویان. 17
ج) نتیجه گیری. 20
2-4. أحقاب.. 20
الف) روايات.. 20
ب) اقوال لغویان. 22
ج) نتيجه گیری. 24
2-5. مفاز26
الف) روایات.. 26
ب) اقوال لغویان. 26
ج) نتیجه گیری. 28
2-6. کواعب.. 29
الف) روایات.. 29
ب) اقوال لغویان. 29
ج) نتیجه گیری. 31
2-7. روح. 31
الف) روایات.. 32
ب) اقوال لغویان. 32
ج) نتیجه گیری. 36
2-8. صواب.. 37
الف) روایات.. 37
ب) اقوال لغویان. 39
ج) نتیجه گیری. 40
2-9. تراب.. 41
الف) روایات.. 41
ب) اقوال لغویان. 42
ج) نتیجه گیری. 44
فصل دوم: سوره ی نازعات.. 45
3-1. معرفی اجمالی سوره ی نازعات.. 46
3-1-1. محتواى سوره ی نازعات.. 46
3-1-2. فضيلت تلاوت اين سوره47
3-2. نازعات.. 47
الف) روایات.. 47
ب) اقوال لغویان. 48
ج) نتیجه گیری. 50
3-3. غرق. 51
الف) روایات.. 51
ب) اقوال لغویان. 51
ج) نتیجه گیری. 55
3-4. ناشطات.. 55
الف) روایات.. 55
ب) اقوال لغویان. 56
ج) نتیجه گیری. 59
3-5. سابحات.. 60
الف) روایات.. 60
ب) اقوال لغویان. 61
ج) نتیجه گیری. 64
3-6. سابقات.. 65
الف) روایات.. 65
ب) اقوال لغویان. 65
ج) نتیجه گیری. 67
3-7. مدبرات.. 68
الف) روایات.. 68
ب) اقوال لغویان. 69
ج) نتیجه گیری. 70
3-8. راجفه. 71
الف) روایات.. 71
ب) اقوال لغویان. 72
ج) نتیجه گیری. 74
3-9. رادفه. 74
الف) روایات.. 75
ب) اقوال لغویان. 75
ج) نتیجه گیری. 77
3-10. حافره77
الف) روایات.. 78
ب) اقوال لغویان. 78
ج) نتیجه گیری. 81
3-11. کره82
الف) روایات.. 82
ب) اقوال لغویان. 83
ج) نتیجه گیری. 84
3-12. خاسره85
الف) اقوال لغویان. 85
ب) نتیجه گیری. 87
3-13. ساهره87
الف) روایات.. 87
ب) اقوال لغویان. 88
ج) نتیجه گیری. 91
3-14. دحاها92
الف) روایات.. 92
ب) اقوال لغویان. 94
ج) نتیجه گیری. 96
3-15. طغی. 96
الف) روایات.. 96
ب) اقوال لغویان. 97
ج) نتیجه گیری. 100
فصل سوم: سوره ی عبس... 101
4-1. معرفی اجمالی سوره ی عبس... 102
4-1-1. محتواى سوره ی "عبس". 102
4-1-2. فضيلت تلاوت اين سوره102
4-1. سفره103
الف) روایات.. 103
ب) اقوال لغویان. 103
ج) نتیجه گیری. 108
4-3. قتل. 109
الف) روایات.. 109
ب) اقوال لغویان. 110
ج) نتیجه گیری. 112
4-4. انسان. 112
الف) روایات.. 112
ب) اقوال لغویان. 113
ج) نتیجه گیری. 117
4-5. طعام. 117
الف) روایات.. 117
ب) اقوال لغویان. 118
ج) نتیجه گیری. 120
4-6. أَبّا120
الف) روایات.. 121
ب) اقوال لغویان. 121
ج) نتیجه گیری. 124
نتیجه گیری.. 125
فهرست منابع. 126
الف. منابع فارسی. 126
ب. منابع عربی. 127


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
روايات معصومين


اقوال لغويان


مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ


نازعات و عبس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه