بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهربررسی رابطه بین بازار گرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر
1-1 مقدمه

جهان در قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش های دیرین کسب و کار در دنیای امروز، کارائی گذشته را نخواهد داشت. امروزه موسسات تجاری می دانند که حیات آن ها بسته به وجود و رضایت مشتریان است و بدست آوردن و حفظ مشتری در دنیای امروز که با دگرگونی های بسیار زیاد همراه است، بسیار مشکل و از دست دادن مشتری بسیار آسان می باشد. بنابراین، یک شرکت باید سعی کند تا جهت بقا و کسب موفقیت، به یک مزیت رقابتی در بازار دست یابد.
کیفیت، که یک مفهوم و دغدغه دیرپای مدیریت است نیز امروز در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می شود: کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری؛ لذا سازمانی با کیفیت است که با نیازهای مشتریان خود منطبق تر باشد، بطوریکه کالا و خدمات را با کیفیت مطلوب مشتری، در زمان مورد نظر مشتری و با قیمت قابل قبول در اختیار او قرار دهد. (پیرز و راجرز، 1381).
بنابراین جهت گام برداشتن در راستای این هدف، نیاز به نگرش و فرهنگ جدیدی در کل سازمان داریم تا ضمن توجه به بازار و مشتریان، به تحرکات رقبا هم توجه داشته باشد، بطوریکه انجام فعالیت های بازاریابی فقط در حوزه وظایف بازاریابی نگریسته نشود، بلکه مسئولیت تمام واحدها و تک تک اعضای سازمان باشد و تمام واحدهای درون سازمان، با هماهنگی کامل در این راستا قدم بردارند.
یکی از روش هایی که می تواند ما را در دستیابی به اهداف فوق یاری نماید داشتن نگرش بازارگرائی در سرتاسر سازمان است که هدفش استقرار مفهوم بازاریابی است (بیگی، 1382).

1-2 تشریح موضوع
در هر سازمانی ممکن است که فعالیت های بازاریابی صورت بگیرد، اما به دلیل نهادینه نبودن فرهنگ آن در سازمان، از یک طرف هزینه های گزافی به سازمان تحمیل می شود و از طرف دیگر به دلیل هماهنگ نبودن همه واحدها، موانعی در جهت استقرار آن در سازمان ایجاد می گردد.
از آنجائیکه بانک ها، به عنوان یک اهرم اقتصادی، نقش بسزایی را در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می کنند، لذا این موسسات باید اصل بازارگرائی را مدنظر قرار دهند؛ در بانک ها به دلیل ماهیت ناملموس خدمات و خاصیت تفکیک ناپذیری خدمت از ارائه کننده خدمت، هریک از افراد به عنوان یک بازاریاب در جذب مشتری قلمداد می شوند. بنابراین کارکنان این سیستم باید علاوه بر توقعات مشتریان احاطه بر علوم بانکی، از علوم روانشناسی و جامعه شناسی نیز آگاه باشند و بتوانند با رفتار صحیح و منطقی، رضایت مشتری را جلب کنند. از سوی دیگر، با توجه به امر بازارگرائی، باید انتظارات و توقعات مشتریان را شناسایی کنند و همگام با تکنولوژی نوین بانکداری حرکت نمایند و با افزایش آگاهی و اطلاعات مردم، در راه گسترش و ارتقای سطح کیفی خدمات خود بکوشند (بیگی، 1382).

عوامل متعددي بر ارتقاي توان رقابتي يك کسب و كار موثر هستند، مانند عوامل محيطي كلان بين المللي و ملي (عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تكنولوژيكي) ، عوامل خرد محيطي يا عناصر صنعت (تامين كنندگان، رقابت درون صنعت، رقباي تازه وارد، محصولات جايگزين، واسطه هاي فروش و مشتريان) و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارايي هاي مشهود و نامشهود و شايستگي ها) (آقازاده، 1387). از بين همه اين عوامل در اين مطالعه، بازارگرائی به عنوان عامل مهم موثر بر توان رقابتي كسب و كار مد نظر بوده و رابطه آن با عملكرد تجاری مورد بررسي قرار گرفته است.
بازارگرائی يعني اين كه تمام فعاليت بنگاه اقتصادي، حول رضايت مشتري و خشنودي او دور مي زنند، در اين نگرش اصل و اساس مشتري است، اوست كه محور عمليات يك بنگاه اقتصادي را مشخص مي كند و سازمان ها براي بقا و رشد ناگزيرند كه مشتري گرائی و بالاتر از آن مشتري نوازي را سرلوحه عمليات خويش قرار دهند و براي توفيق در اين مأموريت، بايد رقبا را زيرنظر داشته باشند تا بتوانند نسبت به آنان، ارزش و مطلوبيت بيش تر و ارزنده تري را به مشتريان ارائه كنند تا از سوي آنان انتخاب شوند.
قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. در کشور ما و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد و مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیاری زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی، تخصص فنی بانک ها قائل هستند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است؛ از این رو بانک ها برای کارآمد شدن، نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند.
وجود فرهنگ بازارگرائی و در رأس آن مشتری گرائی، در بانک ها منافع زیر را تامین می نماید:
۱) حفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
۲) کسب منافع و درآمد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری
۳) کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها (منابع) و افزایش چشمگیر بازدهی مصارف
۴) جذب مشتریان کلیدی و تراز اول سایر بانک ها
۵) جذب مشتریان سایر بانک ها از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی
از این رو، انجام اقدامات بازارگرایانه در محیط رقابتی، سبب دستیابی به منافع یاد شده و در نتیجه بهبود عملکرد بانک می شود (صفری، 1385).


فهرست مطالب
فصلاول:1
1-1 مقدمه. 2
1-2 تشریح موضوع. 3
1-3 بیان مسأله تحقیق.. 5
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-5 اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 6
1-6 فرضیه های تحقیق.. 6
1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 7
1-8 تعريف واژه‏های کلیدی.. 7
فصلدوم. 8
2-1 مقدمه. 9
2-2 تفكربازاريابي.. 10
2-3 تاریخچه بازارگرائی.. 12
2-4 مفهوم بازارگرائي(گرايش به بازار)16
2-5 بازارگرائی چیست؟. 16
2-6 ديدگاه هايبازارگرائيمعاصر. 19
ديدگاهتصميم گيريشاپيرووگلازر20
ديدگاههوشمنديبازاركوهليوجاورسكي.. 21
ديدگاهرفتاريمبتنيبرفرهنگنرورواسلاتر. 22
ديدگاهاستراتژيكروكرت... 29
ديدگاهمشتري گرائيدشپاند. 29
2-7 پيامدهاي بازارگرائی براي سازمان.. 34
2-8 اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان.. 36
2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه های تحقیق.. 39
2-10معیارهای اندازه گیری عملکرد کسب و کار41
2-11 پیشینه تحقیق.. 43
2-12 مدل تحقیق.. 60
فصلسوم. 61
3-1 مقدمه. 62
3-2 روش تحقیق.. 62
3-3 متغیرهای تحقیق.. 65
3-4 جامعه و نمونه آماری.. 67
3-5 تعیین حجم نمونه. 68
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات... 68
3-7 تحلیلی بر پرسشنامه. 69
3-8 روائي پرسشنامه. 70
3-9 پايائي پرسشنامه. 70
3-10 مراحل انجام تحقیق.. 72
3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 73
فصلچهارم. 75
4-1 مقدمه. 76
4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری.. 76
4-3- تحلیل توصیفی داده ها و مشاهدات... 79
4-3-1- عملکرد بانک.... 79
4-3-2- بازارگرائی بانک.... 86
4-4- پاسخ به فرضیه های تحقیق.. 93
فصلپنجم.. 98
5-1 مقدمه. 99
5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 99
5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق.. 102
5-4 پیشنهادات... 104
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 105
5-6 محدودیت های تحقیق.. 106
منابع.. 108
پیوست 1. 111
پرسشنامه. 111
پیوست 2. 114
فهرست شکل ها، جداول و نمودارها114دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بازار‌گرائی و عملکرد تجاری


بانک‌


مدیریت بازرگانی


بررسی رابطه بین بازار‌گرائی


عملکرد تجاری در بانک‌


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


. بررسی رابطه و نقش بین مدیریت دانش و مدیریت عملکرد ...

بررسی رابطه و نقش بین مدیریت دانش و مدیریت عملکرد کارکنان در ... بررسی مرکز تجاری ...

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام باعملکرد شرکت و چرخه تجاری ...

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام باعملکرد شرکت و چرخه تجاری در ... بین نقد‌شوندگی و ...

رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی در بانک‌های تجاری ...

رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی در بانک‌های تجاری ... و عملکرد مالی ...

دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری در ... و عملکرد در ... بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در ...

... 191 بررسی رابطه بین سرمایه ... فکری و عملکرد مالی رابطه ... شدید است و در بازار ...

بررسی مفهومی رابطه بازاریابی بر عملکرد تجاری با …

... مهم در بین سیاست ... و عملکرد تجاری ... بررسی رابطه مفهومی ...

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در ... بررسی رابطه بین ... و عملکرد ...

پرسشنامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری در

Home stufile پرسشنامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری در ... پرسشنامه بررسی رابطه ...

بررسی رابطه بین تغییرات عملکرد و

بررسی رابطه بین تغییرات عملکرد و بهبود فرآیند در توسعه محصول ... ابزارها و تکنیک های ...

مقاله بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای …

... بررسی رابطه بین ... رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه ...