بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

دانلود رایگان
بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنهابررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها
مقدمه
الف-بیان مساله
کتاب دوم قانون مدنی در مبحث پنجم خیارات و احکام راجع به آن­را مورد بررسی قرار داده است. همچنین خیارات بحث مهمی از مطالب کتب فقهی را در قسمت بیع و متاجر به خود اختصاص داده است. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها یا شخص ثالثی اختیار فسخ را می دهد. اینکه یکی از متعاملین علیرغم اصاله اللزوم در عقود بتواند سرنوشت عقد را به دست گیرد مباحث زیادی به خود اختصاص داده است و از آنجایی که خیارات جزء قواعد عمومی قراردادها محسوب می شوند در اکثر ابواب فقهی کاربرد داشته و بر آنها آثار و احکامی مترتب است، که با به کارگیری صحیح این احکام بسیاری از اختلافات موجود از بین خواهد رفت(امامی، 1382، ص 339) بقاء یا عدم بقای خیار پس از زوال مبنای آن در حقوق ایران و فقه امامیه موضوعی است که در پایان نامه حاضر مورد تحقیق قرار گرفته است و با بررسی متون فقهی و مواد قانونی سعی بر رفع ابهامات در این زمینه گردیده است. خیارات پیش بینی شده دو مبنای اصلی دارد: 1- حکومت اراده: در این مورد خیار در صورتی مبنای خود را از دست می­دهد که اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد. 2- جبران ضرر ناروا: در این مورد باید دید اگر ضرر ناروا یا عدم تعادلی که مایه ایجاد خیار در قرارداد شده است پیش از اعمال آن رفع شود آیا خیار نیز ساقط می گردد یا همچنان باقی می ماند؟ پس باید دید که آیا می توان به قاعده ای در این زمینه دست یافت؟ اگر قاعده ای وجود دارد چیست؟ سقوط خیار یا بقای آن؟ اینها سوالاتی هستند که بطور جداگانه به آنها پاسخ خواهیم داد و در پایان سعی خواهد شد با تطبیق مواد قانونی و کتب حقوقی با متون فقهی، خلاء های موجود در قانون و راه حل منطقی جهت حل مشکلات موجود در این راستا ارائه گردد.
ب-پیشینه تحقیق
مسائل مربوط به خیارات بیشتر در ضمن مباحث عقد و قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه حقوقدانان قرار گرفته است، البته با توجه به اینکه قانون مدنی در مورد تاثیر سقوط مبنای خیارات بر بقا یا عدم بقای آن مقررات صریحی مقرر ننموده است،حقوقدانان نیز کمتر به این موضوع پرداخته­اند و تنها برخی از حقوق­دانان این مساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند، آقای دکتر ناصر کاتوزیان در جلد پنجم کتاب قواعد عمومی قراردادها اظهار نموده­اند که زوال مبنای خیارات، موجب سقوط خیارات می گردد.
همچنین فقها بحث خیارات را در قسمت بیع و تجارت آورده­اند. در میان فقیهان متقدم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف آنرا مطرح نموده است. در میان فقهای متاخر نیز می توان به مرحوم علامه حلی در کتابهای چون تذکره و قواعد اشاره کرد، که شارحین بزرگی چون مرحوم فخر المحققین، بر کتاب قواعد علامه شرح نوشته­اند. از میان فقهای معاصر نیز می­توان به مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی و مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی اشاره کرد.
بقاء یا عدم بقای خیار پس از زوال مبنای آن در فقه و حقوق ایران که موضوع پژوهش حاضر می باشد در هیچ یک از موارد مذکور مطرح نشده است. در ضمن در این رابطه چند مقاله نگارش یافته که یکی پیرامون مسئله ارث خیار بوده و بقیه عمدتاً مربوط به خیار شرط و مسائل مربوط به آن می­باشند اما بقاء یا عدم بقای خیار پس از زوال مبنای آن را مورد بررسی قرار نداده­اند.
ج- سئوالات تحقیق
1- مبنای خیارات در حقوق ایران چیست؟
2- مبنای خیارات در تمامی اقسام حق فسخ واحد است یا متعدد؟
3- ایا زوال مبنای خیارات در زوال خیارات تاثیر گذار است؟
4- تاثیر زوال مبنای خیارات در تمامی اقسام خیارات واحد است؟
5- تاثیر زوال مبنای خیار بر اساس نوع زوال ارادی و غیر ارادی تغییر می کند؟
د- فرضیات تحقیق
1- قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص مبانی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.
2- مبنای خیارات در تمامی اقسام حق فسخ، واحد نمی­باشد.
3- زوال مبنای خیارات می­تواند موجب سقوط خیار گردد در این مورد می توان به ماده 478 قانون مدنی و 424 قانون تجارت استناد نمود.
4- زوال مبنای خیارات در همه اقسام خیارات، اثر واحدی ندارد.
-اهداف پژوهش
مطالعه اثر زایل شدن مبنای حق خیار بر اسقاط خیار هدف اصلی این پژوهش است به بیان دیگر این مسئله که آیا در صورت از بین رفتن مبنای خیارات، صاحب حق خیار همچنان حق فسخ معامله را خواهد داشت یا اینکه زایل شدن مبنا موجب زوال حق فسخ و خیار خواهد شد؛ موضوعی است که در این تحقیق به آن پاسخ داده خواهد شد.
مقدمه. 1
الف-بیان مساله. 1
ب-پیشینه تحقیق. 2
ج- سئوالات تحقیق. 3
د- فرضیات تحقیق. 3
و-اهداف پژوهش... 4
ط-ساختار تحقیق. 4
فصل اول-کلیات.. 5
مبحث اول - مفهوم و ماهیت خیار. 6
گفتار اول- مفهوم خیار. 6
گفتار دوم - ماهیت خیار. 8
گفتار سوم - انواع خیارات.. 11
گفتار چهارم - مجرای خیارات.. 12
بنداول –ماهیت لزوم و جواز. 12
بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. 18
مبحث دوم – سقوط خیارات.. 19
گفتار اول - اصل قابل اسقاط بودن خیارات.. 20
گفتار دوم- دلایل سقوط خیارت.. 20
بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. 21
الف - تعریف اسقاط حق و ارکان آن. 21
ب- شرط سقوط خیارات.. 23
1- شرط سقوط قبل از عقد. 24
2 -شرط سقوط در ضمن عقد. 26
بند دوم - انقضای مهلت.. 29
فصل دوم – مبنای خیارات.. 32
گفتار اول - عیوب رضا33
گفتار دوم - قاعده لاضرر. 36
بند اول - جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن.. 37
بند دوم - جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب.. 38
بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف... 39
بند چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت.. 40
بند پنجم - جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. 40
بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات.. 42
گفتار سوم - غرر. 43
گفتار چهارم –حاکمیت اراده44
بند اول- شرط صریح.. 44
بند دوم- شرط ضمنی.. 44
الف- مبنای خیار غبن.. 45
ب- مبنای خیار تخلف وصف... 46
ج- خیار عیب.. 48
فصل سوم - تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. 49
مبحث اول - قاعده کلی.. 50
گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. 51
گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده54
مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات.. 55
گفتار اول - خیار تاخیر ثمن.. 55
گفتار دوم -خیار تخلف وصف... 57
بند اول - مبیع کلی.. 58
بند دوم – مبیع معین.. 59
گفتار سوم -خیار غبن.. 60
گفتار چهارم- خیار رویت.. 61
گفتار پنچم- خیار عیب.. 62
بند اول – فقه امامیه. 63
بند دوم – حقوق موضوعه ایران. 65
گفتار ششم - رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. 69
بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. 69
بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ.. 72
گفتار هفتم - خیار تفلیس... 74
الف-ماهیت حق استرداد مبیع. 77
ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. 78
گفتار هشتم – حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82
بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده 424 قانون تجارت.. 82
بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده 424 در سقوط آن. 86
بند سوم-ارتباط ماده 424 قانون تجارت با ماده 421 قانون مدنی.. 87
مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین 91
نتیجه گیری.. 98
منابع. 105


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مبانی خیارات


تاثیر زوال مبنای خیارات


سقوط


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست

فسخ ، ابطال و اقاله و تفاوت آنها در حقوق موضوعه

فسخ ، ابطال و اقاله و تفاوت آنها در حقوق موضوعه. کامران اکرمی افشار کلمات کلیدی: فسخ ...

علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

متن کامل قانون مدنی - آزمون وکالت 96

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ...

دانستنی های قانون

اختلاف ميان كارگر و كارفرما بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

پایگاه حقوقی قانون مداری

قلمرو مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی . هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان ، از ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٩ مبنا و ...

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی خیار غبن از دیدگاه امامیه و ...

... گرایش فقه و مبانی حقوق ... و بررسی علامه ... خود به خیارات و خیار غبن ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق

... بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر ... جزا و جرم شناسی بررسی تأثیر ...

پژوهش در مورد آموزش ریاضی

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر ... فصل سوم بررسی قوانین و مقررات ...

صحافی فوری - صحافی پایان نامه پایین ترین قیمت

... ارشد بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر ... بررسی و تحلیل تاثیر ...

احکام خیارات در فقه و حقوق موضوعه ایران

احکام خیارات در فقه و حقوق موضوعه ... خیارات: خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به ...

دانلود پایان نامه در مورد خیارات و احکام راجع به آن

... علاوه بر ثمن مخارج ... خیارات و ... بررسی مبانی و ... مبنای التزام و تعهّد ...

دانلود بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول …

... مفاهیم و مبانی ... حکومتی · بررسی عوامل موثر بر ... خیارات و تاثیر زوال ...

بررسی مقاله جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول …

... مفاهیم و مبانی ... بررسی حقوق و تکالیف ... بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال ...

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و ...

پایان نامه بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی …

پایان نامه بررسی امکان ... شده مبنای متفاوتی برای ... می دهد و در بعد عملی ...

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع

فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست

فسخ ، ابطال و اقاله و تفاوت آنها در حقوق موضوعه

فسخ ، ابطال و اقاله و تفاوت آنها در حقوق موضوعه. کامران اکرمی افشار کلمات کلیدی: فسخ ...

علوم انسانی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد. پایان نامه بررسی ...

متن کامل قانون مدنی - آزمون وکالت 96

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ ماده ۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ...

دانستنی های قانون

اختلاف ميان كارگر و كارفرما بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع ...

پایگاه حقوقی قانون مداری

قلمرو مرور زمان در فقه و حقوق اسلامی . هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان ، از ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

با توجه به اینکه تاکنون بیش از 12000 موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٩ مبنا و ...