بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

دانلود رایگان
بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیاربررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار
مقدمه
از آن هنگام كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد، براي رفع نيازهاي خود و تأمين مايحتاج زندگي به معامله و داد و ستد با ديگران پرداخت، همپاي تحول در ساير بخش هاي زندگي و به موازات تغيير و ازدياد نيازهاي بشري، معاملات نيز دستخوش دگرگوني و تحول شده و اقسام مختلفي از قراردادها ايجاد شده اند. به گونه اي كه هر قرارداد شرايط خاصي داشته كه آن را از ساير قراردادها متمايزمي ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمين و وقوع انقلاب صنعتي به يكباره تغيير شگرفي در زندگي انسان ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملي و بين المللي سرعت و سهولت يافت. اما به زعم و عقيده عقلاي جامعه و علماي حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نيازمند امنيت و لزوم نيز هستند. به اين معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر يك از طرفين به مفاد آن ملزم و پايبند شده و نتواند به ميل و اختيار، خود را از زير بار تعهدات ناشي از آن برهاند و طرف ديگر نيز اطمينان داشته باشد كه به نتايج و منافع قرارداد دست خواهد يافت. و چه بسا به واسطه همين اطمينان و اعتماد خود را در مقابل ديگران متعهد سازد. اين ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبير مي شود، قدمتي ديرين دارد و در متون قانوني كشورهاي مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ايران نيز با پشتوانه عظيم و غني فقهي خود اين قاعده از جمله قواعد مهم و اساسي حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1]اما در عين حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نيست به گونه اي كه طرفين قرارداد نتوانند تحت هيچ شرايطي آن را بهم زده و منحل نمايند. بلكه علاوه بر عقود جايز كه به حكم طبيعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر يك از طرفين عقد بدون هيچ علتي مي تواند آن را منحل نمايد، در قراردادهاي لازم نيز قانونگذار دو سبب ارادي براي انحلال عقد پيش بيني نموده كه يكي اقاله است به معني تفاسخ و توافق اراده هاي ايجادكنندة عقد بر انحلال آن و ديگري اختيار فسخ و انحلال عقد در مواردي كه قانون تعيين نموده است. در خصوص مبناي اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نيست. چه آن كه بنا بر اصل حاكميت اراده، اراده هايي كه در عالم اعتبار به يك قرارداد حيات بخشيده اند، همان اراده ها نيز بايد بتوانند آن را از بين ببرند، مگر آنكه اقاله به منافع عمومي يا به حقوق اشخاص ثالث زيان برساند كه در اين صوت اثري در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختيار فسخ قرارداد در مواردي كه قانون پيش بيني نموده، نظر به تعدد خيارات و مباني اعمال آنها بحث هاي زيادي وجود دارد.
سئوال اصلي كه موضوع اين تحقيق را تشكيل مي دهد اين است كه چرا در قراردادهاي لازم يكي از طرفين يا هر دوي آنها و گاه شخص ثالث مي تواند لزوم عقد را ناديده گرفته و آن را منحل نمايد؟ به عبارت ديگر اختيار فسخ اين دسته از عقود از كجا ناشي شده و از كدام منبع نيرو مي گيرد؟ آيا اين اختيار زاييده تراضي است يا چهره اي قهري دارد؟ اين بحث كه از آن به مبناي خيار تعبير مي شود هم در ميان فقها و هم در ميان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه اي كه در بحث از برخي خيارات به طور مختصر و به اجمال به ذكر مبناي آن پرداخته اند، و كمتر به جمع آوري نظريه هاي موجود و بررسي مبنا يا مباني خيارات و بالاخره تمهيد يك قاعده عمومي و كلي در يك تحقيق توجه شده است. لذا عليرغم بضاعت علمي اندك نگارنده سعي شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خيارات در اين تحقيق جمع آوري شده و مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند.
به طوركلي درباره مبناي خيار سه نظر عمده ذكر شده است كه عبارتند از:

  1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
  2. شرط ضمني و تخلف از مفاد تراضي
  3. عيب اراده
فرضيه اي كه نگارنده در اين تحقيق در صدد اثبات آن برآمده، اين است كه به استثناي خيار مجلس و خيار حيوان كه بيشتر بر سنن و يادگارهاي تاريخي متكي بوده تا مبنا و منطق حقوقي و خيار شرط كه بي گمان مبتني بر اصل حاكميت اراده است و ريشه قراردادي دارد، بقيه خيارها بر مبناي قاعده لاضرر قابل توجيه مي باشند. در حالي كه دو نظريه ديگر، يعني نظريه شرط ضمني و نظريه عيب اراده، با ايراداتي كه بر آنها وارد است نمي تواند مبناي منطقي و مناسبي براي خيارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملين كه هدف از انعقاد هر قراردادي را اجراي آن قرارداد مي دانند و فسخ را امري استثنايي مي شمارند، منافات دارد.
در حقيقت قاعده لاضرر كه در بيشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده اي مبتني بر عقل و بناي عقلا است و خواهيم ديد كه جبران ضرر ناروايي كه به يكي از متعاملين وارد شده بهترين مبناي جعل و اعمال خيار مي باشد.
عليرغم مطالعات بسيار و تا حد امكان، دسترسي به منابع موجود و تدقيق در نظرات فقها و اساتيد حقوق و صرف زمان بيش از يك سال در نگارش اين رساله، نگارنده اطمينان دارد كه اين تحقيق، خالي از اشكال نبوده و ايرادات بسياري بر آن وارد است، كه اميد دارد با نگاه توام با اغماض اساتيد محترم و دانشجويان گرامي همراه شود.
مطالب اين تحقيق را به دو بخش تقسيم و در بخش اول به كليات و در بخش دوم به مباني نظري فسخ خواهيم پرداخت.

[1]- با اين حال برخي از فقها و نويسندگان حقوفي منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در اين باره در فصل دوم از بخش اول اين رساله به تفصيل بحث خواهيم كرد.
مقدمه 1
بخش اول: كليات 4
فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن 5
مبحث اول: مفهوم عقد 6
گفتار اول: مفهوم لغوي عقد 6
گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه اماميه 6
گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه 8
گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ايران 8
مبحث دوم: عقد و نهادهاي مشابه 12
گفتار اول: عقد و قرارداد 12
گفتار دوم: عقد و معاهده 13
گفتار سوم: عقد و معامله 13
گفتار چهارم: عقد و ایقاع 14
مبحث سوم: اقسام عقد 16
گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ) 17
بند اول: عقد صحیح 17
بند دوم: عقد باطل 17
بند سوم: عقد غیرنافذ 18
گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری) 18
بند اول: عقد لازم 18
بند دوم: عقد جایز 19
بند سوم: عقد لازم و جایز 19
بند چهارم: عقد خیاری 20
گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز) 20
بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز 21
بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق 23
گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی نام) 25
بند اول: عقد معین یا با نام 25
بند دوم: عقد غیرمعین یا بی نام 26
گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض) 26
بند اول: عقد معوض 26
بند دوم: عقد غیرمعوض 27
گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی) 29
بند اول: عقد تملیکی 29
بند دوم: عقد عهدی 29
گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی) 29
بند اول: عقد رضایی 30
بند دوم: عقد تشریفاتی 30
بند سوم: عقد عینی 30
گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه) 31
بند اول: عقد مغابنه 31
بند دوم: عقد مسامحه 31
گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط) 32
بند اول: عقد مطلق 33
بند دوم: عقد مشروط 33
گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی) 34
بند اول: عقد مستمر 34
بند دوم: عقد آنی 34
فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها 35
مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم 37
گفتار اول: رجحان و اغلبیت 37
گفتار دوم: قاعده 38
گفتار سوم: استصحاب 39
گفتار چهارم: بنای عرف و شرع 39
مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم 40
گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم 41
بند اول: کتاب 41
بند دوم: سنت 48
بند سوم: بنای عقلا 53
گفتار دوم: دلیل فقاهتی 54
مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن 56
گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران 56
گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها 58
مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم 59
گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد 59
گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ 60
گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد 60
گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ 61
فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن 62
مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن 63
گفتار اول: تعریف خیار فسخ 63
گفتار دوم: شرایط صحت فسخ 64
بند اول: قصد انشاء 64
بند دوم: رضا 65
بند سوم: اهلیت 66
بند چهارم: وجود عقد 67
بند پنجم: اراده معین 67
مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ 68
گفتار اول: انتقال خیار 68
گفتار دوم: اسقاط خیار 72
مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار 72
گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ 73
گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار 74
مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار 75
گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن 75
گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد 76
مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ 79
گفتار اول: اقاله 79
گفتار دوم: انفساخ 81
گفتار سوم: رجوع 83
بخش دوم: مباني نظري فسخ 85
فصل اول: قاعده لاضرر 86
مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر 87
گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم 87
گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر 91
گفتار سوم: اجماع 94
گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل 95
مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر 96
گفتار اول: اراده نهی از نفی 97
گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک 100
گفتار سوم: نفی حکم ضرری 102
گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع 104
گفتار پنجم: نظریه برگزیده 106
مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن 108
گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار 108
گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء 109
گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم النفع 111
گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟ 113
مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام 115
گفتار اول: تقدیم دلیل لاضرر بر ادله احکام به نحو اطلاق 116
گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر 117
گفتار سوم: تقابل دلیل لاضرر با مجموعه ادله احکام 117
گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان 118
گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر 118
گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام 119
گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر 120
مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد 120
فصل دوم: شرط ضمنی 128
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن 129
گفتار اول: مفهوم شرط 129
بند اول: مفهوم لغوی شرط 129
بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط 130
گفتار دوم: ماهیت شرط 132
گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط 134
مبحث دوم: شرایط صحت شرط 135
مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد 142
گفتار اول: شرط صریح 142
گفتار دوم: شرط ضمنی 142
بند اول: شرط ضمنی بنایی 142
بند دوم: شرط ضمنی عرفی 146
مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن 148
گفتار اول: شرط صفت 148
گفتار دوم: شرط نتیجه 149
گفتار سوم: شرط فعل 149
مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد 151
فصل سوم: عیب اراده 158
مبحث اول: مفهوم اراده 159
مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن 161
گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان 161
گفتار دوم: اجزاء اراده 165
گفتار سوم: اراده باطنی و اراده ظاهری 167
مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن 169
مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد 172
نتیجه 176
فهرست منابع 178
الف) منابع فارسی 178
ب) منابع عربی 181


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مبنای اعمال خیار


بررسی فقهی و حقوقی


اعمال خیار


خیارات


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

جایگاه حقوقی دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و بررسی تطبیقی در حقوق کامن لا

خیار تدلیس چیست؟ - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... ب) پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است، مثلاً خانه‌ای ...

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

Nov 06, 2013 · [undefined=undefined]بسمه تعالی : بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی جهت استحضار و بهره ...

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی

Dec 02, 2013 · بسمه تعالی : بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی جهت استحضار و بهره برداری کاربران ...

مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک - وبلاگ حقوقی ...

- آیا مسؤولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کننده چک موضوع ماده 19 قانون چک منوط به صدور گواهی عدم ...

مرگ مغزي(پردازش فقهي ـ حقوقي) - مرکز فقهی ائمه …

مرگ مغزی، پردازش فقهی ـ حقوقی. حمید ستوده. مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) معاونت پژوهش

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر …

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل - دکتر ناصر کاتوزیان وکیل ...

رشته فقه وحقوق - تفاوت قصد ورضادر عقد

فرق قصد و رضا در عقد استاد راهنما : جناب آقای دکتر شم آبادی گرد آورنده : مهدی فراستی

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل …

جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ) حقوقی ...

قبض واقباض در قانون مدنی - blogylaw.com

بسم الله الرحمن الرحیم نام ونام خانوادگی : سامره اسلامی موضوع تحقیق : قبض واقباض در قانون مدنی

قبض واقباض در قانون مدنی - blogylaw.com

بسم الله الرحمن الرحیم نام ونام خانوادگی : سامره اسلامی موضوع تحقیق : قبض واقباض در قانون مدنی

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت یازدهم(117 …

این لیست یازدهم پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی ...

سایت حق با مشتری - ch3.ir

جوکی بنام "حق با مشتری است!!!" (حقوق مصرف کنندگان از احترام به آنها .....تا حقشان در دریافت کالا ...

بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد - حقوقدانان

نوشته شده توسط فاطمه پرناك. بررسی تحلیلی شروط ضمن عقدد فاطمه پرناک وکیل پایه یک دادگستری

شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران - علم حقوق

تشکر و تبریک; ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد; تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون ...

بخش اول/ حقوق بشر در نهج‌البلاغه

چکیده. امام علی (ع) حدود چهارده قرن پیش در دوران حکومت کوتاه خویش به بیان اصول مبنایی حقوق ...

جزوه مدنی 6 (استاد موسوی هاشمی ) - علم حقوق

تشکر و تبریک; ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد; تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

هوالوکیل... دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالتنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کارشناس ...

فقط مقاله - نقش قبض در انعقاد عقد و آثار آن در حقوق …

فقط مقاله - نقش قبض در انعقاد عقد و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه - تو خشنود باشي و ما ...

تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی - پورتال ( …

Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog ///// دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ) مقطع کارشناسی و ...

حقوق - قاعده اذن: کلیات و تعاریف

حقوق - قاعده اذن: کلیات و تعاریف - ... چکیده ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و ...

اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون‌مدنی ایران | کانون ...

در نظام حقوقی ایران و اسلام، باب معاملات از پرجنجال‌ترین مباحثی است که نظریه‌پردازان حقوق ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

حقوق - قاعده اذن: کلیات و تعاریف

حقوق - قاعده اذن: کلیات و تعاریف - ... چکیده ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای ...

اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون‌مدنی ایران | کانون سردفتران و

در نظام حقوقی ایران و اسلام، باب معاملات از پرجنجال‌ترین مباحثی است که نظریه‌پردازان حقوق اسلام و ایران را به نقد و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید. برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست زیر از طریق این لینک درخواست ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو انتخاب کرده.با این کار زیر ...

5. پورتال ( پرتال ) حقوق - thelawportal.persianblog.ir

راهنمای حقوقی پروژه‌های بین‌المللی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱ . مقدمه مباحث مرتبط با اراضی و املاک ...

ره ولاء

کار به مباحثه کشید و پدر چون مجتهد بودند فرمودند: «این حرفی که می زنم از باب تشخیص فقهی است و شما نباید به جبهه بروی!» ... ...